Đề thi thử THPTQG sở GDĐT bắc ninh thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh Câu 1: Độ cao âm đặc trưng sinh lý định đặc trưng vật lý âm A Mức cường độ âm B Biên độ âm C Cường độ âm D Tần số âm Câu 2: Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏasố điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A đẩy lực 10 N B hút lực 44,1 N F C hút lực 10 N F  D đẩy lực 44,1 N  Câu 3: Một nguồn điện có suất điện điện trở E = V, r = Ω Hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω mắc nối tiếp với mắc với nguồn điện thành mạch kín Hiệu điện hai đầu R1 A V B V C V D V Câu 4: Một ống dây có độ tự cảm L Dòng điện khơng đổi chạy qua ống dây có cường độ I Gọi W lượng từ trường ống dây Biểu thức thể quan hệ đại lượng trên? LI LI LI LI A W  B W  C W  D W  2 Câu 5: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch i  I cos t Biểu thức sau tính cơng suất tiêu thụ đoạn mạch không đúng? U2 U2 2 cos  cos  A P  UI cos  B P  I R C P  D P  R R Câu 6: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Z tổng trở mạch Điện áp hai đầu mạch u  U cos  t   dòng điện mạch i  I cos t Điện áp tức thời hai đầu R, L, C uR, uL, uC Biểu thức đúng? u u u u A i  R B i  C i  L D i  C ZL ZC R Z Câu 7: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, tụ điện có ZC = 60 Ω cuộn dây cảm có ZL = 100 Ω mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u = 120cos100πt V Công suất tiêu thụ mạch: A 45 W B 120 W C 90 W D 60 W Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T Thời gian ngắn vật chuyển động từ vị trí cân đến vị trí có tốc độ nửa tốc độ cực đại là: T T T T A B C D 12 Câu 9: Một kính lúp có tiêu cự f = cm Người quan sát mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm Số bội giác kính lúp người ngắm chừng vô cực bằng: A B 25 C 125 D 30 Câu 10: Nhận định sau dao động tắt dần? A có động giảm dần theo thời gian B có gia tốc giảm dần theo thời gian C có biên độ giảm dần theo thời gian D có vận tốc giảm dần theo thời gian Câu 11: Một đoạn dây dài l = 50 cm mang dòng điện cường độ I = A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2T, cho đoạn dây dẫn vng góc với đường sức từ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng: A 0,4 N B 0,2 N C 0,5 N D 0,3 N Câu 12: Một vật dao động điều hòa có tần số f, động vật biến đổi tuần hoàn với tần số A 4f B 8f C f D 2f Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số vuông pha với Khi dao động thứ có li độ cm li độ dao động thứ hai cm Li độ dao động tổng hợp hai dao động bằng: A 3,5 cm B cm C cm D cm Câu 14: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên vị trí cân Nhận định đúng? A Gia tốc có độ lớn tăng dần B Tốc độ vật giảm dần C Vận tốc gia tốc dấu D Vật chuyển động nhanh dần Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 15: Trong từ trường có chiều hướng lên, điện tích dương chuyển động theo phương ngang từ Đơng sang Tây Nó chịu tác dụng lực Lo – ren – xơ hướng theo hướng A Tây B Bắc C Đông D Nam Câu 16: Mắt khơng có tật mắt A quan sát điểm cực viễn mắt phải điều tiết B khơng điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới C quan sát điểm cực cận mắt điều tiết D khơng điều tiết có tiêu điểm nằm màng lưới Câu 17: Một tia sáng đỏ truyền từ khơng khí vào nước theo phương hợp với mặt nước góc 300 Cho chiết suất nước 1,33 Góc khúc xạ bằng: A 600 B 37,50 C 40,50 D 220 Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều pha có rơ to nam châm với cặp cực từ, quay quanh tâm máy phát với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động xoay chiều máy phát tạo là: np A 60 Hz f  B 50 Hz C 400 Hz D 3600 Hz 60 Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha S1, S2 O trung điểm S1S2 Xét đoạn S1S2: tính từ trung trực S1S2 (khơng kể O) M cực đại thứ 5, N cực tiểu thứ Nhận định sau đúng? A NO > MO B NO < MO C NO = MO D NO ≥ MO Câu 20: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g Khi vật cân lò xo dãn: A cm B cm C cm D 2,5 cm Câu 21: Cho đoạn mạch xoay chiều có điện trở R cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Quan hệ pha điện áp hai đầu mạch u cường độ dòng điện mạch i là: A u trễ pha i B u trễ sớm pha i C u, i pha D u sớm pha i 103 F cuộn dây cảm Câu 22: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, tụ điện có C  6   L  H mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u  120 cos 100t   V Biểu thức cường độ dòng  3  điện mạch:     A i  3cos 100t   A B i  3cos 100t   A 4 12        C i  3cos 100t   A D i  cos 100t   A 12  4   Câu 23: Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động A vng pha với B lệch pha 1200 C ngược pha với D pha với Câu 24: Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài l = 100 cm, xảy sóng dừng Cho tốc độ truyền sóng dây đàn 450 m/s Tần số âm dây đàn phát A 225 Hz B 200 Hz C 250 Hz D 275 Hz Câu 25: Một vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’, chiều nhỏ vật lần Dịch chuyển vật đoạn 15cm ảnh nhỏ vật lần Tiêu cự thấu kính là: A –15 cm B 15cm C – cm D 45cm Câu 26: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín: A Hình A B Hình B C Hình C D Hình D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 27: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động tổng hợp chất điểm là: 2     A x  2cos  2t   cm B x  4cos  2t   cm  3   2  2    C x  2cos  2t   cm D x  2cos  2t   cm     Câu 28: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A B C D s s s s 15 10 30 30 Câu 29: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB; Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu 30: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 N/m Hệ số ma sát trượt vật sàn 0,1 Lấy g = 10 m/s2 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén đoạn thả nhẹ Khi vật qua vị trí O1, tốc độ vật đạt cực đại lần thứ 80 cm/s Vận tốc vật qua O1 lần thứ ba A 20 cm/s B 40 cm/s C 10 cm/s D 30 cm/s Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 0,5 m/s C m/s D 0,25 m/s Câu 32: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B ln dao động ngược pha với Bước sóng sóng A cm B cm C 4,25 cm D 4,5 cm Câu 33: Có điện trở giống loại R = 5Ω Số điện trở để mắc thành mạch có điện trở tương đương Rtd = Ω là: A 40 B C 16 D Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A 80 V B 136 V C 64 V D 60 V Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, nguồn sóng S1 S2 cách 11 cm dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s biên độ sóng không đổi truyền Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng S1S2 Trong khơng gian, phía mặt nước có chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) với mặt nước chuyển động với phương trình qu đạo y = x + Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word có tốc độ v1= cm/s Trong thời gian t = s kể từ lúc (P) có tọa độ x = (P) cắt vân cực đại vùng giao thoa sóng? A B C 13 D 12 Câu 36: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 103 F đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 4 nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi 7   điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB : u AM  50 cos 100t   V uMB = 12   150cos100πt V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,86 B 0,84 C 0,91 D 0,71 Câu 37: Để mắt nhìn rõ vật các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết Đó thay đổi : A vị trí thể thuỷ tinh B vị trí thể thuỷ tinh màng lưới C độ cong thể thuỷ tinh D vị trí màng lưới Câu 38: Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A 85,8% B 92,8% C 89,2% D 87,7% Câu 39: Đặt điện áp u  180 cos t V (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp đoạn mạch MB Đoạn mạch AM có điện trở R, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM độ lớn góc lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp u L=L1 U φ1, L = L2 tương ứng 8U 2 Biết 1  2  90 Giá trị U A 90 V B 180V C 135 V D 60 V Câu 40: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 với chu kỳ T = s Tích điện cho vật nặng lắc đơn đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng chu kì dao động nhỏ lúc T’ = 2,5 s Lực điện truyền cho vật nặng gia tốc có độ lớn : A 3,6 m/s2 B 6,3 m/s2 C 3,1 m/s2 D 1,3 m/s2 Hết Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B U1   R1  6.2 1  r  R1  R2 Câu 4: C Câu 5: D U2 U2 R U2 P cos = cos = cos 2 ; A, B, C Z R Z R Câu 6: A Chỉ có i pha với uR Câu 7: C 602.2 P  RI  40 40 Câu 8: A Từ vmax đến vmax/2 ứng với góc quay 60o Câu 9: A D G  =5 f Câu 10: C Câu 11: C F  BIl sin  Câu 12: D Câu 13: D x=x1+x2 Câu 14: C Vận tốc gia tốc hướng vị trí cân Câu 15: B Dùng quy tắc bàn tay trái; đặt bàn tay trái úp xuống cho đường sức từ vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều vận tốc, ngón tay chỗi 90o chiều lực Lorenxơ với điện tích q>0 Câu 16: D Câu 17: C sin i n2 sin 60o    1,33 s inr n1 s inr Câu 18: A Câu 19: B  d1M  d M  5  2OM   d1N  d N   k  0,5   4,5  2ON Câu 20: A mg lo  =0,05m k Câu 21: D Câu 22: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 120 2   3  40  100  60  i 12 Câu 23: D Câu 24: A imaytinh  Tần số âm ứng với l      2m  f o  v  Câu 25: A f 1 2  d  f  Vật thật cho ảnh nhiều nhỏ hơn, thấu kính phân kỳ; ta có  =>f=-15cm f 1   d  15  f Câu 26: B Đưa nam châm lại gần vòng dây, từ thơng tăng, Bic  BNC ; dùng quy tắc nắm bàn tay phải, dựa vào chiều Bic xác định chiều dòng iC Câu 27: D   x1  2cos  2 t+  cm; x2  2cos  2 t+  cm; x=x1+x2 3  Câu 28: B lo 210 T  2  lo  0, 04m  4cm ; A=8cm, vẽ vòng tròn lượng giác ta có t  0,  s g 360 30 Câu 29: A I  I LN  LM  10log  N   N  104 IM  IM  Câu 30: B Vị trí O1 ứng với lực đàn hồi lò xo cân k l   mg => l  0,01m  1cm 1 Ta có: kA2  mvo2  k l   mg  A  l  =>A=0,09m; 2 2 mg độ giảm biên độ m qua vị trí O A   2cm ; m qua vị trí O1 lần thứ đến vị trí lò k xo bị nén 5cm; lần thứ ta có 1 1 2 kA3  mv  k l   mg  A3  l  => 10.0.052  0,1.v  10.0,012  0,1.0,1.10 0,05 0,01  => 2 2 2 v=0,4m/s=40cm/s Câu 31: B   T  2   => 0,   T  0,8 s => v  =0,5m/s AB     40cm ; AC  AB sin    AB T   8 Câu 32: B AB 20.0,1 Hai phần tử dao động ngược pha AB   k  0,5     ; áp dụng v  f  k  0,5 k  0,5 0,7m / s  v  1m / s 1,5  k  2,357 ; chọn k=2 ta tính  =4cm Câu 33: B 5.(5  ) 5.7,5 cần tối thiểu điện trở loại 5Ω  53  5  5 5  7,5 55 Câu 34: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U R2  U C2  U R =48V  U  482  100  36  UC Câu 35: C U Lmax   v  1cm f Sau thời gian 2s quãng đường vật S=v1t= 10 cm; Xét điểm B cách S1, S2 khoảng d1, d2 ta có b=a+2 AB2=(b-2)2+a2=> d1  61cm d2  145cm Trên đoạn AB số điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn AS1  AS2  k   d1  d2  9,81  k  3,57 Câu 36: B uAB=uAM+uMB=148,3564cos 100 t  0, 4784 (V ) ; u AM      cos 100 t-  A cos =cos   0, 4784   0,84254 40  40i 3 3   Câu 37: C Câu 38: D P0  0,9P1  0,9UI1 P1  P1  P0  Ta có  Với H1  0,9   0,1U P2  P2  1, 2P0 P1  0,1P1  R  I  imaytinh  I  I  => 0,1      1, 08   Phương trình cho ta hai nghiệm  I1   I1  → Hiệu suất truyền tải H    I2  I2  1, 23    8, 77 I1  I1  P2   0,1.1, 23  0,877 P2 Câu 39: D Biểu diễn vecto điện áp → Với trường hợp 1  2  90 ta dễ dàng tìm được: U2AB  U2   8U   U  60V Câu 40: A  l T   2 g  T'  g 10   2,5          a  3, 6m / s ga  T  10  a   l T '    ga  Hết Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh Câu 1: Độ cao âm đặc trưng sinh lý định đặc trưng vật lý âm A Mức cường độ âm B Biên độ âm C Cường độ âm D Tần số âm Câu 2: Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏasố điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích A đẩy lực 10 N B hút lực 44,1 N F C hút lực 10 N F  D đẩy lực 44,1 N  Câu 3: Một nguồn điện có suất điện điện trở E = V, r = Ω Hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω mắc nối tiếp với mắc với nguồn điện thành mạch kín Hiệu điện hai đầu R1 A V B V C V D V  R1 6.2 U1   r  R1  R2   Câu 4: Một ống dây có độ tự cảm L Dòng điện khơng đổi chạy qua ống dây có cường độ I Gọi W lượng từ trường ống dây Biểu thức thể quan hệ đại lượng trên? LI LI LI LI A W  B W  C W  D W  2 Câu 5: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch i  I cos t Biểu thức sau tính cơng suất tiêu thụ đoạn mạch không U2 U2 cos  cos  đúng? A P  UI cos  B P  I2 R C P  D P  R R U2 U2 R U2 P cos = cos = cos 2 ; A, B, C Z R Z R Câu 6: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Z tổng trở mạch Điện áp hai đầu mạch u  U cos  t   dòng điện mạch i  I cos t Điện áp tức thời hai đầu R, L, C uR, uL, uC Biểu thức đúng? u u u u A i  R B i  C i  L D i  C ZL ZC R Z Chỉ có i pha với uR Câu 7: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, tụ điện có ZC = 60 Ω cuộn dây cảm có ZL = 100 Ω mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u = 120cos100πt V Công suất tiêu thụ mạch: A 45 W B 120 W C 90 W D 60 W 60 P  RI  40 40 Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T Thời gian ngắn vật chuyển động từ vị trí cân đến vị trí có tốc độ nửa tốc độ cực đại là: T T T T A B C D 12 Từ vmax đến vmax/2 ứng với góc quay 60o Câu 9: Một kính lúp có tiêu cự f = cm Người quan sát mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm Số bội giác kính lúp người ngắm chừng vơ cực bằng: A B 25 C 125 D 30 ® G  =5 f Câu 10: Nhận định sau dao động tắt dần? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A có động giảm dần theo thời gian B có gia tốc giảm dần theo thời gian C có biên độ giảm dần theo thời gian D có vận tốc giảm dần theo thời gian Câu 11: Một đoạn dây dài l = 50 cm mang dòng điện cường độ I = A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2T, cho đoạn dây dẫn vng góc với đường sức từ Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng: A 0,4 N B 0,2 N C 0,5 N D 0,3 N F  BIl sin  Câu 12: Một vật dao động điều hòa có tần số f, động vật biến đổi tuần hoàn với tần số A 4f B 8f C f D 2f Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số vng pha với Khi dao động thứ có li độ cm li độ dao động thứ hai cm Li độ dao động tổng hợp hai dao động bằng: A 3,5 cm B cm C cm D cm x=x1+x2 Câu 14: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên vị trí cân Nhận định đúng? A Gia tốc có độ lớn tăng dần B Tốc độ vật giảm dần C Vận tốc gia tốc dấu D Vật chuyển động nhanh dần Vận tốc gia tốc hướng vị trí cân Câu 15: Trong từ trường có chiều hướng lên, điện tích dương chuyển động theo phương ngang từ Đơng sang Tây Nó chịu tác dụng lực Lo – ren – xơ hướng theo hướng A Tây B Bắc C Đông D Nam Dùng quy tắc bàn tay trái; đặt bàn tay trái úp xuống cho đường sức từ vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều vận tốc, ngón tay chỗi 90o chiều lực Lorenxơ với điện tích q>0 Câu 16: Mắt khơng có tật mắt A quan sát điểm cực viễn mắt phải điều tiết B khơng điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới C quan sát điểm cực cận mắt điều tiết D khơng điều tiết có tiêu điểm nằm màng lưới Câu 17: Một tia sáng đỏ truyền từ khơng khí vào nước theo phương hợp với mặt nước góc 300 Cho chiết suất nước 1,33 Góc khúc xạ bằng: A 600 B 37,50 C 40,50 D 220 sin i n2 sin 60o    1,33 s inr n1 s inr Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều pha có rơ to nam châm với cặp cực từ, quay quanh tâm máy phát với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động xoay chiều máy phát tạo là: np A 60 Hz f  B 50 Hz C 400 Hz D 3600 Hz 60 Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha S1, S2 O trung điểm S1S2 Xét đoạn S1S2: tính từ trung trực S1S2 (khơng kể O) M cực đại thứ 5, N cực tiểu thứ Nhận định sau đúng? A NO > MO B NO < MO C NO = MO D NO ≥ MO  d1M  d M  5  2OM   d1N  d N   k  0,5   4,5  2ON Câu 20: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g Khi vật cân lò xo dãn: A cm B cm C cm D 2,5 cm mg lo  =0,05m k Câu 21: Cho đoạn mạch xoay chiều có điện trở R cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Quan hệ pha điện áp hai đầu mạch u cường độ dòng điện mạch i là: A u ln trễ pha i B u trễ sớm pha i C u, i pha D u sớm pha i Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 103 Câu 22: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, tụ điện có C  F cuộn dây cảm 6   L  H mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u  120 cos 100t   V Biểu thức cường độ dòng  3  điện mạch:     A i  3cos 100t   A B i  3cos 100t   A 12  4       C i  3cos 100t   A D i  cos 100t   A 12  4    120 2  3  i 40  100  60  i 12 Câu 23: Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động A vng pha với B lệch pha 1200 C ngược pha với D pha với Câu 24: Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài l = 100 cm, xảy sóng dừng Cho tốc độ truyền sóng dây đàn 450 m/s Tần số âm dây đàn phát A 225 Hz B 200 Hz C 250 Hz D 275 Hz  v Tần số âm ứng với l     2m  f o   Câu 25: Một vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’, chiều nhỏ vật lần Dịch chuyển vật đoạn 15cm ảnh nhỏ vật lần Tiêu cự thấu kính là: A –15 cm B 15cm C – cm D 45cm f 1 2  d  f  Vật thật cho ảnh nhiều nhỏ hơn, thấu kính phân kỳ; ta có  =>f=-15cm f 1   d  15  f Câu 26: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín: A Hình A B Hình B C Hình C D Hình D Đưa nam châm lại gần vòng dây, từ thơng tăng, Bic  BNC ; dùng quy tắc nắm bàn tay phải, dựa vào chiều Bic xác định chiều dòng iC Câu 27: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động tổng hợp chất điểm là: Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   A x  2cos  2t   cm 3  2   C x  2cos  2t   cm   2   B x  4cos  2t   cm   2   D x  2cos  2t   cm     x1  2cos  2 t+  cm; x2  2cos  2 t+  cm; x=x1+x2 3  Câu 28: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A B C D s s s s 15 10 30 30 lo 210 T  2  lo  0, 04m  4cm ; A=8cm, vẽ vòng tròn lượng giác ta có t  0,  s g 360 30 Câu 29: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB; Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần I  I LN  LM  10log  N   N  104 IM  IM  Câu 30: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 N/m Hệ số ma sát trượt vật sàn 0,1 Lấy g = 10 m/s2 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén đoạn thả nhẹ Khi vật qua vị trí O1, tốc độ vật đạt cực đại lần thứ 80 cm/s Vận tốc vật qua O1 lần thứ ba A 20 cm/s B 40 cm/s C 10 cm/s D 30 cm/s Vị trí O1 ứng với lực đàn hồi lò xo cân k l   mg => l  0,01m  1cm , ta có 2 kA  mvo  k l   mg  A  l  =>A=0,09m; độ giảm biên độ m qua vị trí O 2 2 mg A   2cm ; m qua vị trí O1 lần thứ đến vị trí lò xo bị nén 5cm; lần thứ ta có k 1 1 2 kA3  mv  k l   mg  A3  l  => 10.0.052  0,1.v  10.0,012  0,1.0,1.10 0,05 0,01  => 2 2 2 v=0,4m/s=40cm/s Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 0,5 m/s C m/s D 0,25 m/s   T  2   => 0,   T  0,8 s => v  =0,5m/s AB     40cm ; AC  AB sin    AB T   8 Câu 32: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Bước sóng sóng A cm B cm C 4,25 cm D 4,5 cm AB 20.0,1 v  f  Hai phần tử dao động ngược pha AB   k  0,5     ; áp dụng k  0,5 k  0,5 0,7m / s  v  1m / s 1,5  k  2,357 ; chọn k=2 ta tính  =4cm Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 33: Có điện trở giống loại R = 5Ω Số điện trở để mắc thành mạch có điện trở tương đương Rtd = Ω là: A 40 B C 16 D 5.(5  ) 5.7,5 cần tối thiểu điện trở loại 5Ω  53  5  5 5  7,5 55 Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A 80 V B 136 V C 64 V D 60 V 2 U  UC U Lmax  R  U R =48V  U  482  100  36  UC Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, nguồn sóng S1 S2 cách 11 cm dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s biên độ sóng khơng đổi truyền Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng S1S2 Trong khơng gian, phía mặt nước có chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) với mặt nước chuyển động với phương trình qu đạo y = x + có tốc độ v1= cm/s Trong thời gian t = s kể từ lúc (P) có tọa độ x = (P) cắt vân cực đại vùng giao thoa sóng? A B C 13 D 12  v  1cm f Sau thời gian 2s quãng đường vật S=v1t= 10 cm; Xét điểm B cách S1, S2 khoảng d1, d2 ta có b=a+2 AB2=(b-2)2+a2=> d1  61cm d2  145cm Trên đoạn AB số điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn AS1  AS2  k   d1  d2  9,81  k  3,57 Câu 36: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 103 F đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 4 nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi 7   điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB : u AM  50 cos 100t   V uMB = 12   150cos100πt V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 0,86 B 0,84 C 0,91 D 0,71 uAB=uAM+uMB=148,3564cos 100 t  0, 4784 (V ) ; u AM      cos 100 t-  A cos =cos   0, 4784   0,84254 40  40i 3 3   Câu 37: Để mắt nhìn rõ vật các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết Đó thay đổi : A vị trí thể thuỷ tinh B vị trí thể thuỷ tinh màng lưới C độ cong thể thuỷ tinh D vị trí màng lưới Câu 38: Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu i Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A 85,8% B 92,8% C 89,2% D 87,7% P0  0,9P1  0,9UI1 P1  P1  P0  Ta có  Với H1  0,9   0,1U  P  0,1P  R  1 P2  P2  1, 2P0  I1  I  I  I  I => 0,1      1, 08   Phương trình cho ta hai nghiệm    8, 77  1, 23 I1  I1   I1   I1  → Hiệu suất truyền tải H   P2   0,1.1, 23  0,877 P2 Câu 39: Đặt điện áp u  180 cos t V (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp đoạn mạch MB Đoạn mạch AM có điện trở R, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM độ lớn góc lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp u L=L1 U φ1, L = L2 tương ứng 8U 2 Biết 1  2  90 Giá trị U A 90 V B 180V C 135 V D 60 V Biểu diễn vecto điện áp → Với trường hợp 1  2  90 ta dễ dàng tìm được: U2AB  U2   8U   U  60V Câu 40: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 với chu kỳ T = s Tích điện cho vật nặng lắc đơn đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng chu kì dao động nhỏ lúc T’ = 2,5 s Lực điện truyền cho vật nặng gia tốc có độ lớn : A 3,6 m/s2 B 6,3 m/s2 C 3,1 m/s2 D 1,3 m/s2  l T   2 g  T'  g 10   2,5          a  3, 6m / s g  a T 10  a   l   T '    ga  Hết Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 1,3 m/s2 Hết Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B U1   R1...   ga  Hết Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh Câu 1: Độ cao âm đặc trưng sinh lý định... 5.(5  ) 5.7,5 cần tối thi u điện trở loại 5Ω  53  5  5 5  7,5 55 Câu 34: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U R2  U C2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT bắc ninh thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT bắc ninh thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay