Đề thi thử THPTQG quốc học huế lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

14 32 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

Đề KSCL THPT Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Lần 1-năm 2018 Câu 1: Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kì dao động điện từ mạch Q I A T  2 Q0 I0 B T  2 C T  2Q0 I0 D T  2 Q0 I0 Câu 2: Phương trình sau khơng biểu diễn dao động điều hòa:   A x  2cos  2t   cm B x = 3sin5πt cm C x = 2tcos0,5πt cm D x = 5cosπt + cm 6  Câu 3: Một khung dây phẳng đặt từ trường B=5.10-2 T Mặt phẳng khung dây hợp với B góc α = 300 Khung dây giới hạn diện tích 12 cm2 Độ lớn từ thơng qua diện tích S là: A 0,3.105 Wb B 3.105 Wb C 0,3 3.105 Wb D 3.105 Wb Câu 4: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi Khi f = f1 = 49 Hz f = f2 = 64 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P1 = P2 Khi f = f3 = 56 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P3, f = f4 = 60 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P4 Hệ thức là: A P1> P3 B P2> P4 C P4> P3 D P3> P4 Câu 5: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề bằng: A phần tư bước sóng B bước sóng C hai bước sóng D nửa bước sóng Câu 6: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số sóng khơng thay đổi B chu kì sóng tăng C bước sóng sóng khơng thay đổi D bước sóng giảm Câu 7: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số cơng suất đoạn mạch AB có giá trị là: 3 A B C D 4 Câu 8: Trong hát “Tiếng đàn bầu” nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có câu “cung tiếng mẹ, cung trầm giọng cha” “Thanh” “trầm” nói đến đặc tính âm? A Âm sắc âm B Năng lượng âm C Độ to âm D Độ cao âm Câu 9: Một lắc đơn, nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kì 2s Nếu gắn thêm gia trọng có khối lượng 120 g lắc dao động nhỏ với chu kì A s B 0,25 s C s D s Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng Câu 10: Trong dao động điều hòa, đồ thị lực kéo phụ thuộc vào tọa độ A đường elip B đường sin C đoạn thẳng qua gốc tọa độ D đường thẳng song song với trục hoành Câu 11: Mức cường độ âm L = 5,5 dB So với cường độ âm chuẩn I0 cường độ âm A 25I0 B 3,548I0 C 3,162I0 D 2,255I0 Câu 12: Máy biến áp thiết bị dùng để A thay đổi điện áp cường độ dòng điện B thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số C thay đổi tần số nguồn điện xoay chiều D thay đổi điện áp công suất nguồn điện xoay chiều Câu 13: Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dòng điện cảm ứng Điện dòng điện chuyển hóa từ A nhiệt B C hóa D quang Câu 14: Một lắc đơn có dây treo vật sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad từ trường mà cảm ứng từ có hướng vng góc với mặt phẳng dao Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word động lắc có độ lớn 1T Lấy g = 10 m/s2 Suất điện động cực đại xuất dây treo lắc có giá trị là: A 0,63 V B 0,22 V C 0,32 V D 0,45 V Câu 15: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích   tụ điện q  6cos 106 t   nC Khi điện tích 4,8 nC cường độ dòng điện 3  mạch có độ lớn bằng: A 3,6 mA B mA C 4,2 mA D 2,4 mA Câu 16: Trong đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với k   Ta dễ thấy r=10Ω k=3, Z=120Ω; cos   R  r 90   Z 120 Rr r ; cos   Z 10 Câu 8: D Câu 9: D Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng Câu 10: C F=-kx Câu 11: B I Bấm log 1  0,55   Io Câu 12: B Câu 13: B Câu 14: C g 0.2 Eo  .B.S  1. l  0,316227766(V ) l 2 Câu 15: A        4.8   i=q’= 6.106.109 cos 106t    A= 6cos 106t    mA ; i  6.cos(cos-1    ) =-3,6A 2 2     Câu 16: B Câu 17: D Câu 18: A Câu 19: D Câu 20: C Theo : A,B nút ; MN=8cm AM=8cm ; AN=16cm ;   2   2 16   12cm    24cm ; aM  sin    ; aN | sin   | ;  24   24  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word M N dao động ngược pha biên độ nên ta có tỷ số Lmax 32  42   1, 25 Lmin Câu 21: C v   =2cm ; AM = MN = NP = PB=3,625cm ; f 14,5 14,5 Số điểm dao động cực đại AB  k  7, 25  k  7, 25 2 BP  AP 3, 625  10,875 Xét điểm P ta có   3, 625 => AP 3,625  k  7, 25 =>có 11 điểm dao  động với biên độ cực đại Câu 22: A T A 0,1  => khoảng thời gian quãng đường lớn Smax=  8, 66 quãng đường nhỏ Smin=A=5cm Câu 23: C U Ta dễ thấy Z  o  50 ; u va i vuông pha với nên P  UIcos =0 Io Câu 24: A qE Ban đầu lò xo bị giãn l  =0,01m=1cm; sau cắt dây vật A dao động với biên độ 1cm chu kỳ k m qE T= 2 =2s; Vật B chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc a   0,1m / s  10cm / s ; k m lò xo có chiều dài ngắn lần t=T/2=1s; vật A quãng đường 2A=2cm, vật B t2 quãng đường a  5cm Khoảng cách ban đầu hai vật 10 cm nên ta có kết 2+5+10=17cm Câu 25: B L 173, 2.0,1 R   29,999911999 o tan 30 tan 30o Câu 26: A A’ A dao động pha nên A’ A bên thấu kính; A vật thật A’ ảnh ảo; vật thật cho f ảnh ảo k>0 ; hệ số phóng đại ảnh qua kính k=  0,5 ; k  =>f=-18cm d f Câu 27: A 2  u   u  U  cos = oMB      ; theo ta có uAM vng pha với uMB;  AM    MB   (1) Uo  U oAM   U oMB  U UoAM=UoMB= oAB  80(V ) , thay vào (1) ta tìm uMB=64(V) Câu 28: A v   A a v     5rad / s =>A=  6cm   a   A v Câu 29: D T Theo ta có t  ; thời điểm t vật vị trí biên xa M nhất, thời điểm t  t vật vị trí biên gần M T t A nhất; vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vật có x  => kết t+  t  12 Câu 30: D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ban đầu hệ số công suất nên ZL=ZC P=UI=160W; sau nối tắt hai đầu tụ điện UAM=UMB ta có R12  Z L2  R22 uAM lệch pha với uMB góc 60o =>uAM lệch pha với i góc 60o uMB ZL ZL R    Z L  R1 ; R2=2R1  tan       R1 R1  R2 3R1 I I Ta lại có Z=3R1; Z’=2R1 nên I’= =>Pđóng=UI’cos   U cos =120W 2 Câu 31: C T=2s; thời điểm t=0 vật qua vị trí x= 2,5 ngược chiều dương, vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định T t= T  Câu 32: C + Biểu diễn điện áp U  U AM  U MB Vì u AM vuông pha với u AM nên quỹ tích M đường tròn nhận U đường kính pha với i 2 +Ta có 2U MBI   U 2MBI  3U MBI  150  U MBI  50 V UAMI  2UMBI  100 Câu 33: D r U    Ir= R+r Câu 34: B   Ta có x  x  x1  A 22  A  A12  2AA1 cos    ; 3 6 2 xét hàm số A1  3AA1  (A  16)  , để phương trình có nghiệm A1   A  64   A  8cm  Amax  cm → Gia tốc cực đại có độ lớn a max  2 Amax  102.8  8m / s2 Câu 35: D v 32    64 cm ; M N ngược pha, MN có điểm pha với f 50 M  MN        0,5  224 cm Câu 36: A  A B  Khoảng thời I trung điểm AB  AI      40 cm; I dao động với biên độ A1  T gian ngắn hai lần li độ B biên độ I t   0,  T  0,8 s  40  100 cm → Quãng đường sóng truyền 2s S  vt  t  T 0,8 Câu 37: A Câu 38: C Câu 39: B A    18  A  7cm  L  A  14cm Câu 40: B Đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp ln vng pha với dòng điện 2 2  u   i   u   i  u12  u 22 252  152       Z    50         L 2 2 U I Z I I i  i 0,5  0,3 o o L o o         -Hết - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề KSCL THPT Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Lần 1-năm 2018 Câu 1: Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kì dao động điện từ mạch Q I A T  2 Q0 I0 B T  2 C T  2Q0 I0 D T  2 Q0 I0 Qo2 LI o2 Q   LC  o 2C Io Câu 2: Phương trình sau khơng biểu diễn dao động điều hòa:   A x  2cos  2t   cm B x = 3sin5πt cm C x = 2tcos0,5πt cm D x = 5cosπt + cm 6  Biên độ dao động điều hòa khơng phụ thuộc vào thời gian Câu 3: Một khung dây phẳng đặt từ trường B=5.10-2 T Mặt phẳng khung dây hợp với B góc α = 300 Khung dây giới hạn diện tích 12 cm2 Độ lớn từ thơng qua diện tích S là: A 0,3.105 Wb B 3.105 Wb C 0,3 3.105 Wb D 3.105 Wb T  2 LC ;   NBScos  90-  Câu 4: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi Khi f = f1 = 49 Hz f = f2 = 64 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P1 = P2 Khi f = f3 = 56 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P3, f = f4 = 60 Hz cơng suất tiêu thụ mạch P4 Hệ thức là: A P1> P3 B P2> P4 C P4> P3 D P3> P4 Theo ta có tần số cộng hưởng f o  f1 f =56Hz=f3 Câu 5: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề bằng: A phần tư bước sóng B bước sóng C hai bước sóng D nửa bước sóng Câu 6: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số sóng khơng thay đổi B chu kì sóng tăng C bước sóng sóng khơng thay đổi D bước sóng giảm Câu 7: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số cơng suất đoạn mạch AB có giá trị là: 3 A B C D 4 r Rr Theo ta có R  Z L2  r ; Z   R  r   Z L2  k.40 => k   ; cos   10 Z R  r 90   Ta dễ thấy r=10Ω k=3, Z=120Ω; cos   Z 120 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 8: Trong hát “Tiếng đàn bầu” nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có câu “cung tiếng mẹ, cung trầm giọng cha” “Thanh” “trầm” nói đến đặc tính âm? A Âm sắc âm B Năng lượng âm C Độ to âm D Độ cao âm Câu 9: Một lắc đơn, nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kì 2s Nếu gắn thêm gia trọng có khối lượng 120 g lắc dao động nhỏ với chu kì A s B 0,25 s C s D s Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng Câu 10: Trong dao động điều hòa, đồ thị lực kéo phụ thuộc vào tọa độ A đường elip B đường sin C đoạn thẳng qua gốc tọa độ D đường thẳng song song với trục hoành F=-kx Câu 11: Mức cường độ âm L = 5,5 dB So với cường độ âm chuẩn I0 cường độ âm A 25I0 B 3,548I0 C 3,162I0 D 2,255I0 I Bấm log 1  0,55  Io Câu 12: Máy biến áp thiết bị dùng để A thay đổi điện áp cường độ dòng điện B thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số C thay đổi tần số nguồn điện xoay chiều D thay đổi điện áp công suất nguồn điện xoay chiều Câu 13: Khi cho nam châm chuyển động qua mạch kín, mạch xuất dòng điện cảm ứng Điện dòng điện chuyển hóa từ A nhiệt B C hóa D quang Câu 14: Một lắc đơn có dây treo vật sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad từ trường mà cảm ứng từ có hướng vng góc với mặt phẳng dao động lắc có độ lớn 1T Lấy g = 10 m/s2 Suất điện động cực đại xuất dây treo lắc có giá trị là: A 0,63 V B 0,22 V C 0,32 V D 0,45 V g 0.2 Eo  .B.S  1. l  0,316227766(V ) l 2 Câu 15: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích   tụ điện q  6cos 106 t   nC Khi điện tích 4,8 nC cường độ dòng điện 3  mạch có độ lớn bằng: A 3,6 mA B mA C 4,2 mA D 2,4 mA        4.8   i=q’= 6.106.109 cos 106t    A= 6cos 106t    mA ; i  6.cos(cos-1    ) =-3,6A 2 2     Câu 16: Trong đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với AP 3,625  k  7, 25 =>có 11 điểm dao  động với biên độ cực đại Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = cm chu kì T = 0,3 s Trong khoảng thời gian 0,1 s, chất điểm quãng đường A cm B cm C 7,5 cm D 8,5 cm T A Ta có 0,1  => khoảng thời gian quãng đường lớn Smax=  8, 66 quãng đường nhỏ Smin=A=5cm Câu 23: Đồ thị biến đổi theo thời gian hiệu điện cường độ dòng điện đoạn mạch xoay chiều AB hình vẽ Tổng trở công suất tiêu thụ mạch có giá trị A Z = 100 Ω, P = 50 W B Z = 50 Ω, P = 100 W C Z = 50 Ω, P = W D Z = 50Ω, P = 50 W Uo  50 ; u va i vuông pha với nên P  UIcos =0 Ta dễ thấy Z  Io Câu 24: Cho hai vật nhỏ A B có khối lượng kg Hai vật nối với sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn không dẫn điện dài 10 cm, vật B tích điện tích q = 10-6 C vật A gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m Hệ đặt nằm ngang bàn khơng ma sát điện trường có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn Cắt dây nối hai vật, vật B rời xa vật A chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 10 A dao động điều hòa Lấy π2 =10 Khi lò xo có chiều dài ngắn lần A B cách khoảng A 17 cm B 19 cm C cm D 24 cm qE Ban đầu lò xo bị giãn l  =0,01m=1cm; sau cắt dây vật A dao động với biên độ 1cm k m chu kỳ T= 2 =2s; Vật B chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc k qE a  0,1m / s  10cm / s ; lò xo có chiều dài ngắn lần t=T/2=1s; vật A m t2 quãng đường 2A=2cm, vật B quãng đường a  5cm Khoảng cách ban đầu hai vật 10 cm nên ta có kết 2+5+10=17cm Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Gọi i cường độ dòng điện đoạn mạch, φ độ lệch pha u i Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc φ theo L Giá trị R A 31 Ω B 30 Ω C 15,7 Ω D 15 Ω L 173, 2.0,1 R   29,999911999 o tan 30 tan 30o Câu 26: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục thấu kính mỏng, cách quang tâm O thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’ Chọn trục tọa độ O1x O1’x’ vng góc với trục thấu kính, có chiều dương, gốc O1 O1’ thuộc trục chính.Biết O1x qua A O1’x’ qua A’ Khi A dao động trục O1x với phương trình x = 4cos(5πt + π) cm A’ dao động trục O1’x’ với phương trình x  2cos  5t   cm Tiêu cự thấu kính là: A - 18 cm B 36 cm C cm D -9 cm A’ A dao động pha nên A’ A bên thấu kính; A vật thật A’ ảnh ảo; vật thật cho f ảnh ảo k>0 ; hệ số phóng đại ảnh qua kính k=  0,5 ; k  =>f=-18cm d f Câu 27: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm cuộn dây cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB có điện trở R Điện áp đặt vào AB có biểu thức u  80 cos100 t V hệ số công suất đoạn mạch AB Khi điện áp tức thời hai điểm A M 48 V điện áp tức thời hai điểm M B có độ lớn A 64 V B 102,5 V C 48 V D 56 V U  cos = oMB      ; theo ta có uAM vng pha với uMB; Uo U UoAM=UoMB= oAB  80(V ) , thay vào (1) ta tìm uMB=64(V) 2  u AM   uMB       (1)  U oAM   U oMB  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 11 Câu 28: Một chất điểm chuyển động tròn đường tròn tâm O với tốc độ dài 30 cm/s, có gia tốc hướng tâm 1,5 m/s2 hình chiếu đường kính quỹ đạo dao động điều hòa với biên độ A cm B 4,5 cm C cm D 7,5 cm v   A a v     5rad / s =>A=  6cm   a   A v Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vật.Tại thời điểm t vật xa M nhất, sau khoảng thời gian ngắn ∆t vật gần M Độ lớn vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần 2t t t t A t  B t  C t  D t  T Theo ta có t  ; thời điểm t vật vị trí biên xa M nhất, thời điểm t  t vật vị trí biên gần T t A M nhất; vận tốc vật nửa tốc độ cực đại vật có x  => kết t+  t  12 Câu 30: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 160W có hệ số cơng suất Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha 600, công suất tiêu thụ mạch AB trường hợp A 160 W B 90 W C 180 W D 120W Ban đầu hệ số công suất nên ZL=ZC P=UI=160W; sau nối tắt hai đầu tụ điện UAM=UMB ta có R12  Z L2  R22 uAM lệch pha với uMB góc 60o =>uAM lệch pha với i góc 60o uMB ZL ZL R    Z L  R1 ; R2=2R1  tan       R1 R1  R2 3R1 I I Ta lại có Z=3R1; Z’=2R1 nên I’= =>Pđóng=UI’cos   U cos =120W 2 Câu 31: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + 0,25π) cm Kể từ lúc t = 0, vật qua vị trí lực kéo triệt tiêu lần thứ ba vào thời điểm A 2,5 s B 2,75 s C 2,25 s D s T=2s; thời điểm t=0 vật qua vị trí x= 2,5 ngược chiều dương, vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định T t= T  Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết sau thay đổi độ tự cảm L điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 lần dòng điện mạch trước sau thay đổi lệch pha góc 0,5π Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM ta chưa thay đổi L có giá trị A 100 V B 120 V C 100 V D 100 V pha với i + Biểu diễn điện áp U  U AM  U MB Vì u AM ln vng pha với u AM nên quỹ tích M đường tròn nhận U đường kính +Ta có 2 2U MBI   U 2MBI  3U MBI  150  U MBI  50 V UAMI  2UMBI  100 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 12 Câu 33: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E điện trở r, mạch ngồi có biến trở R Thay đổi giá trị biến trở R, đồ thị biểu diễn phụ thuộc hiệu điện hai cực nguồn vào cường độ dòng điện mạch có dạng A đoạn thẳng qua gốc tọa độ B phần đường parabol C phần đường hypebol D đoạn thẳng không qua gốc tọa độ r U    Ir= R+r Câu 34: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li   độ x1  A1 cos 10t   cm ; x2 = 4cos(10t + φ) cm (x1 x2 tính cm, t tính s), A1 6    có giá trị thay đổi Phương trình dao động tổng hợp vật có dạng x  A cos  t   cm Độ 3  lớn gia tốc lớn vật nhận giá trị A m/s2 B m/s2 C m/s2 D 8,3 m/s2   Ta có x  x  x1  A 22  A  A12  2AA1 cos    ; xét hàm số A12  3AA1  (A2  16)  , 3 6 để phương trình có nghiệm A1   A  64   A  8cm  Amax  cm → Gia tốc cực đại có độ lớn a max  2 Amax  102.8  8m / s2 Câu 35: Sóng mặt nước truyền với vận tốc 32 m/s, tần số dao động nguồn 50 Hz Có hai điểm M N dao động ngược pha Biết hai điểm M N có điểm khác dao động pha với M Khoảng cách hai điểm M, N A 2,28 m B 1,6 m C 0,96 m D 2,24 m v 32    64 cm ; M N ngược pha, MN có điểm pha với f 50 M  MN        0,5  224 cm Câu 36: Một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, I trung điểm AB với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử I 0,2 s Quãng đường sóng truyền thời gian s A m B 0,5 m C m D 1,5 m  I trung điểm AB  AI      40 cm; I dao động với biên độ A1  A B  Khoảng T thời gian ngắn hai lần li độ B biên độ I t   0,  T  0,8 s  40  100 cm → Quãng đường sóng truyền 2s S  vt  t  T 0,8 Câu 37: Mối liên hệ bước sóng λ vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng là: f T v T v A f   B    C v   D    v.f v v T T  f  Câu 38: Máy phát điện xoay chiều pha có rơto phần cảm gồm 10 cặp cực quay với tốc độ 360 vòng/phút Tần số dòng điện máy phát có giá trị np f  A 36 Hz B 50 Hz C 60 Hz D 3600 Hz 60 Câu 39: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, ban đầu vật đứng vị trí có li độ x = –5 cm Sau khoảng thời gian t1 vật đến vị trí x = cm chưa đổi chiều chuyển động Tiếp tục chuyển động thêm 18 cm vật đến vị trí ban đầu đủ chu kì Chiều dài quỹ đạo vật có giá trị A 20 cm B 14 cm C 12 cm D 10 cm A    18  A  7cm  L  A  14cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 13 Câu 40: Cho đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm Tại thời điểm t1 điện áp dòng điện qua cuộn cảm có giá trị 25 V; 0,3 A Tại thời điểm t2 điện áp dòng điện qua cuộn cảm có giá trị 15 V; 0,5 A Cảm kháng mạch có giá trị A 100 Ω B 50Ω C 30 Ω D 40 Ω Đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp ln vng pha với dòng điện 2 2  u   i   u   i  u12  u 22 252  152       ZL    50         i 22  i12 0,52  0,32  Uo   Io   Z L Io   Io  -Hết - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 14 ... Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Lời giải chi tiết Đề KSCL THPT Quốc Học - Thừa Thi n Huế - Lần 1-năm 2018 Câu 1: D T  2 LC ;...  -Hết - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề KSCL THPT Quốc Học - Thừa Thi n Huế - Lần 1-năm 2018 Câu 1: Trong mạch dao động điện... dọc theo chi u điện trường, vật Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A dao động điều hòa Lấy π2 =10 Khi lò xo có chi u dài ngắn lần A B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG quốc học huế lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG quốc học huế lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay