Đề thi thử THPTQG lương đắc bằng thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

8 37 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

Đề thi KSCL THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa Câu 1: Một mạch dao động LC lý tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0, I0 điện áp cực đại hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch C L I A U  B U  I0 C U0  I0 LC D U  I0 C L LC Câu 2: Từ thông mạch điện kín giảm lượng ΔΦ khoảng thời gian Δt độ lớn suất điện động cảm ứng xác định theo biểu thức :   t A ec  B ec  t C ec  D ec    t t Câu 3: Một dây dẫn dài 20 cm chuyển động tịnh tiến từ trường có B = 5.10-4 T Véc tơ vận tốc vng góc với thanh, vng góc với véc tơ cảm ứng từ có độ lớn m/s Suất điện động cảm ứng : A 0,5 mV B mV C 0,5 V D 50 mV Câu 4: Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện I1 I2 đặt cách khoảng r khơng khí Trên đơn vị dài dây chịu tác dụng lực từ có độ lớn là: II II II II A F  2.107 B F  2.107 22 C F  2.107 22 D F  2.107 r r r r Câu 5: Điện áp u  141 cos 100t  V có giá trị hiệu dụng A 282 V B 200 V C 100 V D 141 V -12 -7 Câu 6: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Âm có cường độ 10 W/m2 mức cường độ âm A 50 dB B 70 dB C 60 dB D 40 dB Câu 7: Đoạn mạch điện xoay chiều theo thứ tự RLC Người ta đo điện áp UR = 16 V, UL = 20 V, UC = V Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là: A 44 V B 20 V C 28 V D 16 V Câu 8: Cho phương trình dao động điều hòa x = 5cos(4πt + π) cm Biên độ pha ban đầu dao động bao nhiêu? A cm; rad B cm; 4π rad C cm; π rad D cm; 4πt rad Câu 9: Khi nói dao động cơ, phát biểu sau sai? A dao động lắc đồng hồ dao động trì B dao động cưỡng có biên độ khơng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng C dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số ngoại lực cưỡng D dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10: Muốn làm giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fucơ gây khối kim loại, người ta thường: A sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện B chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với C tăng độ dẫn điện cho khối kim loại D đúc khối kim loại khơng có phần rỗng bên Câu 11: Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N BM BN 1 A BM  2BN B BM  BN C BM  BN D BM  4BN Câu 12: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân lò xo dãn đoạn  Chu kỳ dao động điều hòa lắc m k  g B 2 C D 2 k 2 m  g Câu 13: Dùng thước đo chia độ đến milimét đo lần khoảng cách d hai điểm A B cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết đo viết A d = 1345 ± mm B d = 1,345 ± 0,0001 m A 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C d = 1345 ± mm D d = 1,345 ± 0,001 m Câu 14: Một khung dây dẫn phẳng diện tích S mang dòng điện I đặt từ trường B, mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ Mô men ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây là: IB IS A M = B M  C M  D M = IBS B S Câu 15: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có   phương trình x1  A1 cos  t  x  A cos  t   Gọi E vật Khối lượng vật bằng: 2  2E 2E E E A B C 2 D 2   A1  A    A1  A 22  2 A12  A 22 2 A12  A 22 Câu 16: Đơn vị hệ số tự cảm là: A Vôn(V) B Tesla(T) C Vêbe(Wb) D Henri(H) Câu 17: Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường xác định quy tắc: A bàn tay trái B vặn đinh ốc C bàn tay phải D vặn đinh ốc Câu 18: Đặt điện áp u  U 2cos  t  vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 u i2 u i2 u i2 A   B   C   D   U I U I U I U I Câu 19: Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T tần số f sóng v T T f v A v   B f   C    D    v.f T T  f  v v Câu 20: Năng lượng từ trường cuộn dây có hệ số tự cảm L có dòng điện chiều I chạy qua xác định theo công thức: 1 A W  L2 I B W  LI C W  0,5LI D W  LI 2 Câu 21: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai tụ điện lệch pha góc A 0,25π B π C 0,5π D Câu 22: Một hạt mang điện tích q chuyển động từ trường có cảm ứng từ B với vận tốc v Biết B hợp với v góc α Độ lớn lực từ tác dụng lên điện tích xác định biểu thức A f  qvBtan  B f  q vB C f  q vBsin  D f  q vBcos  Câu 23: Đơn vị từ thông A Vôn(V) B Tesla(T) C Ampe(A) D Vêbe(Wb) Câu 24: Phát biểu sau không đúng? A Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường từ trường B Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng từ C Đi qua điểm từ trường có đường sức từ D Tương tác hai dòng điện tương tác từ 0,5 H Đặt vào Câu 25: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có L     hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  100 sin 100   V Biểu thức cường độ dòng điện 4  qua đoạn mạch     A i  2sin 100   A B i  2 sin 100t   A 2 4   C i  2 sin 100 A D i  2sin 100 A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   Câu 26: Hiệu điện xoay chiều hai đầu mạch điện là: u  220 sin 100   V cường độ dòng 6    điện mạch là: i  2 sin 100   A Công suất tiêu thụ đoạn mạch ? 6  A 880 W B 440 W C 220 W D 110 W   Câu 27: Cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức: i  sin 100t   A , thời điểm 6  t s , cường độ dòng điện mạch có giá trị : 100 A 2A B 0,5 2A C D 0,5 2A Câu 28: Phát biểu sau sai? Sóng điện từ sóng A tuân theo quy luật phản xạ B mang lượng C truyền chân không D tuân theo quy luật giao thoa Câu 29: Trên mặt nước có hai điểm A B phương truyền sóng, cách phần tư bước sóng Tại thời điểm t mặt thoáng A B cao vị trí cân 0,3 mm 0,4 mm, mặt thoáng A lên B xuống Coi biên độ sóng khơng đổi đường truyền sóng Sóng có A biên độ 0,5 mm, truyền từ A đến B B biên độ 0,5 mm, truyền từ B đến A C biên độ 0,7 mm, truyền từ B đến A D biên độ 0,7 mm, truyền từ A đến B Câu 30: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song kề có vị trí cân nằm đường thẳng vng góc với quỹ đạo chúng có tần số góc ω, biên độ A1, A2 Biết A1 + A2 = cm Tại thời điểm vật vật có li độ vận tốc x1, v1, x2, v2 thỏa mãn x1v2 + x2v1 = cm2/s Giá trị nhỏ ω A rad/s B rad/s C 0,5 rad/s D rad/s Câu 31: Trong mạch dao động lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ U0 Khi hiệu điện hai tụ 0,5U0 cường độ dòng điện mạch có độ lớn U 3C U 5C U 3L U 5L A B C D 2 C C L L Câu 32: Một lắc lò xo dao động điều hòa Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc động Wd lắc theo thời gian t Biết t3 – t2 = 0,25 s Giá trị t4 – t1 A 0,54 s B 0,40 s C 0,45 s D 0,50 s Câu 33: Ở Việt Nam, phổ biến loại sáo trúc có lỗ bấm, lỗ thổi lỗ định âm (là lỗ để sáo phát âm bản) Các lỗ bấm đánh số 1, 2, 3, 4, 5, tính từ lỗ định âm; lỗ phát âm có tần số cách âm tính cung theo thứ tự: cung, cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 4,5 cung, 5,5 cung Coi lỗ bấm ống sáo rút ngắn Hai lỗ cách cung nửa cung (tính từ lỗ định âm) có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương ứng 8/9 15/16 Giữa chiều dài L, từ lỗ thổi đến lỗ thứ i tần số fi (i = → 6) âm phát từ lỗ tn theo cơng thức L = v/2fi (v tốc độ truyền âm khí 340 m/s) Một ống sáo phát âm có tần số f = 440 Hz Lỗ thứ phát âm có tần số A 392 Hz B 494 Hz C 257,5 Hz D 751,8 Hz Câu 34: Khi mắc tụ điện có điện dung C với cuộn cảm có độ tự cảm L1 để làm mạch dao động tần số dao động riêng mạch 20 MHz Khi mắc tụ C với cuộn cảm L2 tần số dao động riêng mạch 30 MHz Nếu mắ tụ C với cuộn cảm có độ tự cảm L3 = 4L1 + 7L2 tần số dao động riêng mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 4,5 MHz B 7,5 MHz C MHz D MHz Câu 35: Một đu quay có bán kính R = m, lồng kính suốt quay mặt phẳng thẳng đứng Hai người A B (coi chất điểm) ngồi hai lồng khác đu quay Ở thời điểm t s người A thấy vị trí cao nhất, thời điểm t + s người B lại thấy vị trí cao thời điểm t + s người A lại thấy vị trí thấp Chùm tia sáng mặt trời chiếu theo hướng song song với mặt phẳng chứa đu quay nghiêng góc 600 so với phương ngang Bóng hai người chuyển động mặt đất nằm ngang Khi bóng người A chuyển động với tốc độ cực đại bóng người B có tốc độ A 2π/3 m/s tăng B π/3 m/s giảm C π/3 m/s tăng D 2π/3 m/s giảm Câu 36: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt chất lỏng Khoảng cách ngắn hai đỉnh sóng cm Hai điểm M N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O Không kể phần tử chất lỏng O, số phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O đoạn thẳng MO 6, đoạn thẳng NO đoạn thẳng MN Khoảng cách MN lớn có giá trị gần giá trị sau đây? A 19 cm B 26 cm C 21 cm D 40 cm Câu 37: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 3,2 mJ B 6,4 mJ C 0,64 J D 0,32 J Câu 38: Hai tụ điện C1 = 3C0 C2 = 6C0 mắc nối tiếp Nối hai đầu tụ với pin có suất điện động ξ = V để nạp điện có tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn nửa giá trị dòng điện cực đại, người ta nối tắt hai cực tụ C1 Điện áp cực đại C2 mạch dao động sau đó: 3 V V A 6V B C D 3V 2 Câu 39: Cho mạch dao động LC lý tưởng, gọi Δt chu kỳ biến thiên tuần hoàn lượng từ trường cuộn cảm Tại thời điểm t độ lớn điện tích tụ 15 3.106 C dòng điện mạch 0,03 A  t  Tại thời điểm  t   dòng điện mạch 0,03 A Điện tích cực đại tụ 2  A 3.10-5 C B 6.10-5 C C 9.10-5 C D 2.105 C Câu 40: Hình bên biểu diễn phụ thuộc mức cường độ âm I Cường độ âm chuẩn gần giá trị sau đây? A 0,31a B 0,33a C 0,35a D 0,37a Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Đề thi KSCL THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa Câu 1: Đáp án D 1 L + Ta có CU02  LI02  U  I0 2 C Câu 2: Đáp án A + Độ lớn suất điện động cảm ứng xác định biểu thức ec   t Câu 3: Đáp án A + Giả sử khoảng thời gian t , chuyển động d  vt  Diện tích mà quét  l.v t  Suất điện động xuất  BS ec    Bvl  5.104.5.0,  5.104 V t t Câu 4: Đáp án A F  2.107 + Lực tương tác hai phần tử dây dẫn thẳng song song Câu 5: Đáp án D + Giá trị hiệu dụng điện áp U  141 V Câu 6: Đáp án A + Mức cường độ âm vị trí I 107 L  10log  10log 12  50 dB I0 10 Câu 7: Đáp án B có cường độ âm I xác định đoạn I1I2 r biểu thức + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  U2R   UL  UC   162   20  8  20 V 2 Câu 8: Đáp án C + Biên độ pha ban đầu dao động A  cm , 0   rad Câu 9: Đáp án B + Dao động cưỡng có biên độ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng  B sai Câu 10: Đáp án B + Để giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fuco người ta thường chia khối kim loại thành nhiều mỏng ghép cách điện lại với Câu 11: Đáp án C l + Ta có B ~  với rM  2rN  BM  0,5BN r Câu 12: Đáp án B l0 + Chu kì dao động lắc đơn T  2 g Câu 13: Đáp án D + Kết đo viết d  1,345  0,001 m Câu 14: Đáp án D + Momen ngẫu lực tác dụng lên khung dây M  IBS Câu 15: Đáp án D + Biên độ tổng hợp hai dao động vuông pha A2  A12  A22 2E  Năng lượng dao động E  m2 A  m  2   A1  A 22  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16: Đáp án D + Đơn vị hệ số tự cảm Henry H Câu 17: Đáp án A + Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trừ trường xác định quy tắc bàn tay trái Câu 18: Đáp án C + Đoạn mạch chứa tụ điện dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu mạch góc 0,5  với hai đại lượng vng pha, ta ln có hệ thức độc lập thời gian: 2  u   i   u  i      1       U I  U   I0  Câu 19: Đáp án B 2 + Mối liên hệ bước sóng  , vận tốc truyền sóng v tần số sóng f f  v  T  Câu 20: Đáp án B + Năng lượng từ trường cuộn dây xác định biểu thức W  0,5LI Câu 21: Đáp án C + Cường độ dòng điện mạch điện áp hai đầu tụ điện mạch LC dao động lệch pha góc 0,5 Câu 22: Đáp án C + Độ lớn lực từ tác dụng lên điện tích f  q vBsin  Câu 23: Đáp án D + Đơn vị từ thông Webe (Wb) Câu 24: Đáp án A + Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường tĩnh  A sai Câu 25: Đáp án A + Cảm kháng đoạn mạch ZL  50   Biểu diễn phức cường độ dòng điện mạch i  u Z  100 2135    2180  i  2sin 100t   A 50  50i 2  Câu 26: Đáp án C    + Công suất tiêu thụ đoạn mạch P  UI cos   220.2.cos      220 W  6 Câu 27: Đáp án B 1      i  sin 100   A + Ta có i  sin 100t   với t  600 600  6   Câu 28: Đáp án C + Chỉ sóng điện từ truyền chân khơng, sóng khơng truyền chân khơng  C sai Câu 29: Đáp án B 2x   + Độ lệch pha hai điểm A B:     Biểu diễn dao động hai điểm A B đường tròn  Sóng truyền từ B đến A với biên độ A  0,32  0, 42  0,5 mm Câu 30: Đáp án C  AA  x1  A1 cos  t  1   x1 x  cos  2t  1  2   cos  1  2      x  A cos  t  2  A A 2 + Mặc khác x1 v2  x v1  x1 x '2  x x1'   x1 x  '  sin  2t  1  2   Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  A1A sin  2t  1  2   A1  A2   4A1A2 + Kết hợp với A1  A     A1 A max  Cosi Vậy min  82  16  0,5 A1A sin 2 t  1  2  max 16 max 1 Câu 31: Đáp án B 1 2  Li  Cu  CU  Li + Ta có  2 u  0,5U Câu 32: Đáp án D + Từ độ thị, ta có:    x2   E d2  E Et2  E      10 10    E  E E  E x    d3 10  t3 10      U CU 02  i  3C L A 10 A  Biểu diễn vị trí tương ứng hình tròn, ta thu được: x  x T  t3  t  ar sin  ar sin   0, 25  T  s  t  t1  0, 25T  0,5 s  2  A A Câu 33: Đáp án D + Với Li chiều dài từ lỗ thổi đến lỗ thứ i  Lỗ thứ cách lỗ định âm cung  L1  L0  Lỗ thứ lỗ thứ hai cách cung  L2  L1 L3 15  L 16 L  Lỗ thứ tư cách lỗ thứ ba cung   L3 L  Lỗ thứ năm cách lỗ thứ tư cung   L4 L L L L L L 8 15 8 1280 + Từ tỉ số ta có:    L0 L1 L2 L3 L4 L0 9 16 9 2187 L 2187 Mặc khác f ~  f5  f1  440  751,8 Hz L L5 1280 Câu 34: Đáp án B 1 f~  L  4L1  7L2     f  7,5 MHz f f1 f L Câu 35: Đáp án C + Tại thời điểm t, người A thấy vị trí cao nhất, sau t  s lại thấy thấp  0,5T  s 2   Tốc độ quay đu quay   T  Từ giả thuyết đề ta thấy B sớm pha với A góc 120  Lỗ thứ ba cách lỗ thứ hai nửa cung  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Biên độ dao động hình chiếu : A  v A   cm  vB  max   cm s tăng 2 sin 60 Câu 36: Đáp án A + Khoảng cách hai đỉnh sóng gần   cm + M điểm pha với O, OM có điểm pha với O  OM  6  24 cm + N điểm pha với O, ON có điểm pha với O  ON  4  16 cm  Từ hình vẽ, ta thấy MN lớn MN vuông gõ với OM  MN  242  162  18 cm Câu 37: Đáp án D + Động lắc vị trí có li độ x: Ed  1 k  A  x   100  0,12  0, 062   0,32 J 2 Câu 38: Đáp án A + Tại thời điểm dòng điện nửa giá trị cực đại  EL  0, 25E  EC  0,75E + Mặc khác với tụ ghép nối tiếp điện tích tụ nhau, q1  q , kết nối với  q2 E   C1 3C C1  3C0    C2  6C0 E  q  C2 6C0 E  EC2  0,75E E C1  E C2  0,75E E C2 0,25E Vậy  C1   E C1  2E C2 EC1  2EC2 EC1  0,5E + Khi ta nối tắt tụ C lượng điện mạch lượng điện tụ C , EC1  0, 25E  Năng lượng mạch dao động lúc 1 E  EC2  E L  0, 25E  0, 25E  0,5E  CU02  C0 2  U0  V 2 Câu 39: Đáp án A + Năng lượng từ trường biến thiên với chu kì t  chu kì mạch dao động 2t   Dòng điện thời điểm t thời gian t  0,5t vuông pha  I0  0, 032  0, 03   0, 06 A  Áp dụng hệ thức độc lập thời gian: 2  q   i         Q0   Q0   I0  q  i  1    I0   15 3.106  0, 03  1    0, 06   3.105 C Câu 40: Đáp án A I + Ta có L  log I0 L  0,5 B + Từ hình vẽ ta nhận thấy  I  a  Thay vào biểu thức ta tìm I0  a 10  0,316a Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Đề thi KSCL THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa Câu 1: Đáp án D 1 L + Ta có CU02  LI02  U  I0... A D i  2sin 100 A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   Câu 26: Hiệu điện xoay chi u hai đầu mạch điện là: u  220 sin 100...  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16: Đáp án D + Đơn vị hệ số tự cảm Henry H Câu 17: Đáp án A + Chi u lực từ tác dụng lên đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG lương đắc bằng thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG lương đắc bằng thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay