Đề thi thử THPTQG chuyên thái nguyên lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 25 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:13

Đề thi thử THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên - Lần Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L, mắc nối thứ tự Biết tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch 62,5 u  150 cos 100t  V , C  C1  F mạch tiêu thụ cơng suất cực đại Pmax= 93,75 W Khi  C  C2  mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) cuộn dây (ud) vuông 9 pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây : A 75 V B 120 V C 90 V D 75 V Câu 2: Để tích điện cho tụ điện lượng 10 μC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V Để tụ tích điện điện lượng 0,05 mC phải thay đổi hiệu điện cách A Tăng thêm 20 V B Giảm V C Giảm V D Tăng thêm 25 V 0,8 Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L  mH C  F Tìm tần số riêng dao động   mạch A 12,5 kHz B 10 kHz C 20 kHz D 7,5 kHz Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật nặng lắc qua vị trí cân va chạm dính vào vật nhỏ đứng yên Sau : A Biên độ dao động lắc tăng B Chu kì dao động lắc giảm C Tần số dao động lắc giảm D Năng lượng dao động lắc tăng Câu 5: Độ to âm đặc trưng A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Tần số âm D Mức cường độ âm Câu 6: Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở 1Ω cường độ 12 dòng điện mạch A Khi tháo đèn cường độ dòng điện mạch A 1,2 A B A C 0,83 A D A Câu 7: Một tụ điện có điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu ? 1 A B C D s s s s 1200 300 400 60 Câu 8: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 98 cm C 99 cm D 100 cm Câu 9: Nguồn sóng O dao động với tần số 10 Hz truyền với vận tốc 0,4 m/s theo phương Ox Trên phương có điểm P Q theo thứ tự PQ = 15 cm Cho biên độ sóng a = cm biên độ khơng thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P có li độ cm li độ Q A cm B –1 cm C 0,5 cm D cm Câu 10: Chiếu tia sáng với góc tới i = 30 từ thủy tinh ngồi khơng khí Cho biết suất thủy tinh n  Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D Giá trị khác Câu 11: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kW xa đường dây pha Mạch điện có hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ cơng suất hao phí đường dây không 5% công suất truyền điện trở R đường dây phải có giá trị A R ≤ 3,2 Ω B R ≤ 6,4 Ω C R ≤ 3,2 kΩ D R ≤ 6,4 kΩ Câu 12: Trong tượng sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng dài A Hai lần khoảng cách hai nút hai bụng B Khoảng cách hai bụng C Hai lần độ dài dây   AB D Độ dài dây Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 200 N/m C 100 N/m D 25 N/m Câu 14: Trong mạch dao động LC, hiệu điện cực đại hai tụ U0, cường độ dòng điện mạch có giá trị 0,25 giá trị cực đại hiệu điện hai tụ U 10 U 12 U 15 U A B C D 4 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh 104 104 điện dung C đến giá trị F F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá 4 2 trị L 1 A B H C H D H H 2   3 Câu 16: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình 13     x1  3cos 10t   cm x  cos 10t   cm Dao động tổng hợp có phương trình  6   7     A x  4cos 10t   cm B x  10cos 10t   cm 6        C x  10cos  20t   cm D x  10cos 10t   cm 6 6   Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi với hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω C R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω D R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức 2 A 12  B 12  C 1  2  D 1  2  LC LC LC LC Câu 19: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng 2 x  0, 02 x    100cm A m/s B 150 m/s C m/s D 20 m/s  Câu 20: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m, vật nặng có khối lượng 100 g, dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Cho lắc dao động với biên độ góc 0,2 rad mơi trường có lực cản khơng đổi dao động thời gian 150s dừng hẳn Người ta trì dao động cách dùng hệ thống lên dây cót, biết 70% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh Lấy π2 = 10 Cơng cần thiết tác dụng lên dây cót để trì lắc dao động tuần với biên độ 0,2 rad A 522,25 J B 230,4 J C 161,28 J D 537,6 J Câu 21: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền uO = 2cos2πt cm Phương trình sóng điểm N nằm trước O cách O đoạn 10 cm     A u N  2cos  2t   cm B u N  2cos  2t   cm 2 2       C u N  2cos  2t   cm D u N  2cos  2t   cm 4 4   Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 22: Dao động vật tổng hợp hai dao động thành phần phương, tần số có phương   trình x1  4,8cos 10 2t   cm x  A2 cos 10 2t   cm Biết tốc độ vật thời điểm động 2  lần 0,3 m / s Biên độ A2 A 6,4 cm B 3,2 cm C 3,6 cm D 7,2 cm Câu 23: Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J, dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận công làA B C J D 7,5J J 2J Câu 24: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ Người ta thấy dây có điểm cách khoảng d1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng d2 (d2 > d1) điểm có biên độ a Giá trị a là: A 2 cm B cm C cm D cm Câu 25: Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10 W Cho truyền khoảng cách m, lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10–12 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 98 dB C 107 dB D 102 dB –5 Câu 26: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B 70 dB C 50 dB D 60 dB Câu 27: Nhận xét sau tụ điện không đúng? A Để tăng điện dung tụ, tăng hiệu điện hai tụ B Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với C Để tích điện cho tụ, cần nối hai tụ với hiệu điện D Tụ xoay thay đổi điện dung cách thay đổi phần diện tích đối diện tụ Câu 28: Cho nguồn âm nguồn điểm, phát âm đẳng hướng khơng gian Giả sử khơng có hấp thụ phản xạ âm, điểm cách nguồn âm m, mức cường độ âm L = 50 dB Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Hỏi điểm B cách nguồn 10 m, mức cường độ âm ? A 40 dB B 30 dB C dB D 30 dB Câu 29: Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Không đổi B Tăng dần nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Câu 30: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có tần số f1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có tần số f2 Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có tần số bao nhiêu?   1 A  f1  f  B f  f12  f 22 C f   f1.f  D f   f1  f  Câu 31: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U3 Số vòng dây cuộn sơ cấp U  U2 U  U2 nU1 nU1 A B C D U3  U U3  U nU1 nU1 Câu 32: Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật   0 cos  t  1  làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Hiệu số 2  1 nhận giá trị A π B –0,5π C D 0,5π Câu 33: Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm L = 50 mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch I0 = 0,1 A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6.10–4 J cường độ dòng điện tức thời có độ lớn A 0,10 A B 0,04 A C 0,06 A D 0,08 A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B giống có tần số f = Hz, pha hai sóng lan truyền với v = 16 cm/s Hai điểm M, N nằm đường nối A B cách trung điểm O AB đoạn OM = 3,75 cm, ON = 2,25 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu đoạn MN : A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu Câu 35: Con lắc lò xo dao động với chu kỳ T = π s, li độ x = cm có vận tốc v = cm/s biên độ dao động : A cm B 2 cm C cm D Không phải kết Câu 36: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 18 B 20 C 19 D 17 Câu 37: Cho hai điện tích điểm độ lớn trái dấu đặt cố định đường thẳng nằm ngang cách m chân không Cường độ điện trường trung điểm hai điện tích có chiều hướng sang phải có độ lớn 18 kV/m Điện tích dương nằm phía bên A Trái có độ lớn μC B Phải có độ lớn μC C Phải có độ lớn μC D Trái có độ lớn μC Câu 38: Cho điện tích q dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ điện trường 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích q hai điểm A 40 J B 40 mJ C 80 J D 80 mJ Câu 39: Vận tốc truyền sóng mơi trường : A Phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B Chỉ phụ thuộc vào chất môi trường C Phụ thuộc vào chất mơi trường biên độ sóng D Tăng theo cường độ sóng Câu 40: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kỳ T’ T A 2T B 0,5T C T D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên - Lần Câu 1: B mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) cuộn dây (ud) 9 vuông pha với nhau, nên ta thấy r#0 ZC1=160Ω=ZL; U2 Rr   240 (1) Pmax Z r ZC2=90Ω; C   Rr  ZC Z L  160.90  14400 (2); R ZL Khi C  C2  từ (1) (2) tìm R=r=120Ω U d  150 1202  1602 2402  702 Câu 2: A Q U Q=Cu   Q' U ' Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: B 12  2,5  1 I' 1 Câu 7: B T  2 LC ; t  T Câu 8: D T l  T' l  21 Câu 9: A 3 2 d 3 v ; Q chậm pha P góc rad  7,5     4cm ;    f Câu 10: C sin i  s inr Câu 11: A P P R  0, 05 P U cos  Câu 12: C Câu 13: A T m  0, 05  2  0, 05.4 k Câu 14: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word u2 i2  1 U o2 I o2 Câu 15: B Z L  Z C1  Z C  Z L Câu 16: D   2 ; hai dao động pha Câu 17: B R1 R 100   2 (1) ; 2 R1  100 R2  100 R1  1002 2.100 R22  1002 (2) =>R2=4R1 Câu 18: B 2     R   1 L    R   2 L   1C  2C    Câu 19: C Câu 20: D l Chu kỳ dao động T  2 =2s, 150s=75T; g Năng lượng cần thiết trì 75 dao động tồn phần lắc đơn E  mgl o2 =0,02J; Thời gian tuần t=1209600s=8064.150s => E2tuần=161,28J=0,3Etổng Câu 21: A v 2 d   f=1Hz;    4cm; uM  acos   tf    Câu 22: C 1 m A2  mv  mv ==A=0,06m=6cm => A2  A2  A12 2 2.3 Câu 23: C A  F.S.cos Câu 24: C Vẽ hình sóng dừng ta thấy d   ; d1   ; biên độ a biên độ bụng sóng ( d2>d1);  a Câu 25: D  P  10.0, L  10log  M2   10log =101,8958568dB 4 62.1012  4 r I o  Câu 26: B  I  L  10 log    Io  Câu 27: A Câu 28: A  R' L  L '  20.log   ; L=50dB; R=1m; R’=10m R Câu 29: B Câu 30: B 1 T||2  4 L  C1  C2   T12  T22     f nt2  f12  f 22 f|| f1 f2 Câu 31: B 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  N1 U1 N  U U 1  2 =>    N2 n U n U3  N1  U1   N1 N1 U1 N1  N  n U Câu 32: B Câu 33: C 2 LI o  Li  1, 6.104 2 Câu 34: D 2.ON 2.OM v  2, 25  7,5 ;    2cm ; d1M-d2M=2OM; d1N-d2N=2ON;   f Câu 35: B A  x2  v2 2 Câu 36: C Hai nguồn ngược pha, nên số điểm dao động với biên độ cực đại AB thỏa mãn AB AB   k  ; 13,8  k  12,8 ;   20  20 kết hợp với  5,5 ta có tổng số điểm ứng với k: từ -13 đến +5  Câu 37: D Điện tích dương nằm bên trái (cường độ điện trường hướng xa  hướng sang phải)  Độ lớn điện tích E q Er 18.103.12 k q    C r 2k 2.9.109 Câu 38: D A ~ E  E tăng lên 4 lần cơng lực điện tăng lần A '  80 mJ 3 Câu 39: B Câu 40: C  l T   g   T'  T  l T '    g  0,5g  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên - Lần Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L, mắc nối thứ tự Biết tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch 62,5 u  150 cos 100t  V , C  C1  F mạch tiêu thụ cơng suất cực đại Pmax= 93,75 W Khi  C  C2  mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) cuộn dây (ud) vuông 9 pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây : A 75 V B 120 V C 90 V D 75 V Khi C  C2  mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) cuộn dây 9 U2 (ud) vuông pha với nhau, nên ta thấy r#0 ZC1=160Ω=ZL; R  r   240 (1) ; ZC2=90Ω; Pmax ZC 150 1202  1602 r   Rr  ZC Z L  160.90  14400 (2); từ (1) (2) tìm R=r=120Ω U d  R ZL 2402  702 Câu 2: Để tích điện cho tụ điện lượng 10 μC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V Để tụ tích điện điện lượng 0,05 mC phải thay đổi hiệu điện cách A Tăng thêm 20 V B Giảm V C Giảm V D Tăng thêm 25 V Q U Q=Cu   Q' U ' 0,8 Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L  mH C  F Tìm tần số riêng dao động   mạch A 12,5 kHz B 10 kHz C 20 kHz D 7,5 kHz = f  2 LC Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật nặng lắc qua vị trí cân va chạm dính vào vật nhỏ đứng yên Sau : A Biên độ dao động lắc tăng B Chu kì dao động lắc giảm C Tần số dao động lắc giảm D Năng lượng dao động lắc tăng m f  2 k Câu 5: Độ to âm đặc trưng A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Tần số âm D Mức cường độ âm Câu 6: Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở 1Ω cường độ 12 dòng điện mạch A Khi tháo đèn cường độ dòng điện mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 12  2,5  1 A 1,2 A B A C 0,83 A D A I '  1 Câu 7: Một tụ điện có điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu ? 1 A B C D s s s s 1200 300 400 60 T T  2 LC ; t  Câu 8: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 98 cm C 99 cm D 100 cm T l  T' l  21 Câu 9: Nguồn sóng O dao động với tần số 10 Hz truyền với vận tốc 0,4 m/s theo phương Ox Trên phương có điểm P Q theo thứ tự PQ = 15 cm Cho biên độ sóng a = cm biên độ không thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P có li độ cm li độ Q A cm B –1 cm C 0,5 cm D cm 3 2 d 3 v ; Q chậm pha P góc  7,5  rad    4cm ;    f Câu 10: Chiếu tia sáng với góc tới i = 300 từ thủy tinh khơng khí Cho biết suất thủy tinh n  Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D Giá trị khác sin i  s inr Câu 11: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kW xa đường dây pha Mạch điện có hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ cơng suất hao phí đường dây khơng q 5% cơng suất truyền điện trở R đường dây phải có giá trị A R ≤ 3,2 Ω B R ≤ 6,4 Ω C R ≤ 3,2 kΩ D R ≤ 6,4 kΩ P P R  0, 05 P U cos  Câu 12: Trong tượng sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng dài A Hai lần khoảng cách hai nút hai bụng B Khoảng cách hai bụng C Hai lần độ dài dây   AB D Độ dài dây Câu 13: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 200 N/m C 100 N/m D 25 N/m T m  0, 05  2  0, 05.4 k Câu 14: Trong mạch dao động LC, hiệu điện cực đại hai tụ U0, cường độ dòng điện mạch có giá trị 0,25 giá trị cực đại hiệu điện hai tụ U 10 U 12 U 15 U A B C D 4 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word u2 i2  1 U o2 I o2 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh 104 104 F F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá điện dung C đến giá trị 4 2 trị L 1 A B H C H D H H 2   3 Z L  Z C1  Z C  Z L Câu 16: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình 13     x1  3cos 10t   cm x  cos 10t   cm Dao động tổng hợp có phương trình  6   7     A x  4cos 10t   cm B x  10cos 10t   cm 6        C x  10cos  20t   cm D x  10cos 10t   cm 6 6     2 ; hai dao động pha Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi với hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω C R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω D R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω R1 R 100 2.100  (2) =>R2=4R1  2 (1) ; 2 2 R1  100 R2  100 R1  100 R22  1002 Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức 2 A 12  B 12  C 1  2  D 1  2  LC LC LC LC 2     R   1 L    R   2 L   1C  2C    Câu 19: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng 2 x  0, 02 x    100cm A m/s B 150 m/s C m/s D 20 m/s  Câu 20: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m, vật nặng có khối lượng 100 g, dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Cho lắc dao động với biên độ góc 0,2 rad mơi trường có lực cản khơng đổi dao động thời gian 150s dừng hẳn Người ta trì dao động cách dùng hệ thống lên dây cót, biết 70% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh Lấy π2 = 10 Công cần thiết tác dụng lên dây cót để trì lắc dao động tuần với biên độ 0,2 rad A 522,25 J B 230,4 J C 161,28 J D 537,6 J l Chu kỳ dao động T  2 =2s, 150s=75T; Năng lượng cần thiết trì 75 dao động tồn phần lắc đơn g E  mgl o2 =0,02J; thời gian tuần t=1209600s=8064.150s => E2tuần=161,28J=0,3Etổng Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền uO = 2cos2πt cm Phương trình sóng điểm N nằm trước O cách     O đoạn 10 cm A u N  2cos  2t   cm B u N  2cos  2t   cm 2 2       C u N  2cos  2t   cm D u N  2cos  2t   cm 4 4   v 2 d   f=1Hz;    4cm; uM  acos   tf    Câu 22: Dao động vật tổng hợp hai dao động thành phần phương, tần số có phương   trình x1  4,8cos 10 2t   cm x  A2 cos 10 2t   cm Biết tốc độ vật thời điểm động 2  lần 0,3 m / s Biên độ A2 A 6,4 cm B 3,2 cm C 3,6 cm D 7,2 cm 1 m A2  mv  mv ==A=0,06m=6cm => A2  A2  A12 2 2.3 Câu 23: Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận cơng 10 J, dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài qng đường nhận cơng A 7,5J B C J D J 2J A  F.S.cos Câu 24: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ Người ta thấy dây có điểm cách khoảng d1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng d2 (d2 > d1) điểm có biên độ a Giá trị a là: A 2 cm B cm C cm D cm   Vẽ hình sóng dừng ta thấy d  ; d1  ; biên độ a biên độ bụng sóng ( d2>d1);  a Câu 25: Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10 W Cho truyền khoảng cách m, lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10–12 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 98 dB C 107 dB D 102 dB  P  10.0, L  10log  M2   10log =101,8958568dB 4 62.1012  4 r I o  Câu 26: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10–5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B 70 dB C 50 dB D 60 dB  I  L  10 log    Io  Câu 27: Nhận xét sau tụ điện không đúng? A Để tăng điện dung tụ, tăng hiệu điện hai tụ B Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với C Để tích điện cho tụ, cần nối hai tụ với hiệu điện D Tụ xoay thay đổi điện dung cách thay đổi phần diện tích đối diện tụ Câu 28: Cho nguồn âm nguồn điểm, phát âm đẳng hướng không gian Giả sử hấp thụ phản xạ âm, điểm cách nguồn âm m, mức cường độ âm L = 50 dB Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Hỏi điểm B cách nguồn 10 m, mức cường độ âm ? A 40 dB B 30 dB C dB D 30 dB  R' L  L '  20.log   ; L=50dB; R=1m; R’=10m R   Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 29: Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Không đổi B Tăng dần nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Câu 30: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có tần số f1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có tần số f2 Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có tần số bao nhiêu? A  f1  f  B f  f12  f 22 C f   f1.f  D f   f1  f  1    f nt2  f12  f 22 f|| f1 f2 Câu 31: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U3 Số vòng dây cuộn sơ cấp U  U2 U  U2 nU1 nU1 A B C D U3  U U3  U nU1 nU1 T||2  4 L  C1  C2   T12  T22   N1 U1 N  U U 1  2 =>    N2 n U n U3  N1  U1   N1 N1 U1 N1  N  n U Câu 32: Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật   0 cos  t  1  làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Hiệu số 2  1 nhận giá trị A π B –0,5π C D 0,5π Câu 33: Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm L = 50 mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch I0 = 0,1 A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6.10–4 J cường độ dòng điện tức thời có độ lớn A 0,10 A B 0,04 A C 0,06 A D 0,08 A 2 LI o  Li  1, 6.104 2 Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B giống có tần số f = Hz, pha hai sóng lan truyền với v = 16 cm/s Hai điểm M, N nằm đường nối A B cách trung điểm O AB đoạn OM = 3,75 cm, ON = 2,25 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu đoạn MN : A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu 2.ON 2.OM v  2, 25  7,5 ;    2cm ; d1M-d2M=2OM; d1N-d2N=2ON;   f Câu 35: Con lắc lò xo dao động với chu kỳ T = π s, li độ x = cm có vận tốc v = cm/s biên độ dao động : A cm B 2 cm C cm D Không phải kết A  x2  v2 2 Câu 36: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 18 B 20 C 19 D 17 Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word AB AB Hai nguồn ngược pha, nên số điểm dao động với biên độ cực đại AB thỏa mãn   k  ;   20  20  5,5 ta có tổng số điểm ứng với k: 13,8  k  12,8 ; kết hợp với  từ -13 đến +5 Câu 37: Cho hai điện tích điểm độ lớn trái dấu đặt cố định đường thẳng nằm ngang cách m chân không Cường độ điện trường trung điểm hai điện tích có chiều hướng sang phải có độ lớn 18 kV/m Điện tích dương nằm phía bên A Trái có độ lớn μC B Phải có độ lớn μC C Phải có độ lớn μC D Trái có độ lớn μC Điện tích dương nằm bên trái (cường độ điện trường hướng xa  hướng sang phải) E q Er 18.103.12  Độ lớn điện tích  k  q    C r 2k 2.9.109 Câu 38: Cho điện tích q dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ điện trường 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích q hai điểm A 40 J B 40 mJ C 80 J D 80 mJ 4 lần cơng lực điện tăng lần A '  80 mJ A ~ E  E tăng lên 3 Câu 39: Vận tốc truyền sóng môi trường : A Phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B Chỉ phụ thuộc vào chất môi trường C Phụ thuộc vào chất mơi trường biên độ sóng D Tăng theo cường độ sóng Câu 40: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kỳ T’ T A 2T B 0,5T C T D  l T   g   T'  T  l T '    g  0,5g  Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên - Lần Câu 1: B mF điện áp hai... cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Chuyên Thái Nguyên - Thái Nguyên - Lần Câu 1: Cho mạch điện xoay chi u gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn... tăng lên 4 lần cơng lực điện tăng lần A '  80 mJ 3 Câu 39: B Câu 40: C  l T   g   T'  T  l T '    g  0,5g  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên thái nguyên lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên thái nguyên lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay