Đề thi thử THPTQG chuyên thái bình thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:13

Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình -Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 20,08 cm/s B 12,56 cm/s C 18,84 cm/s D 25,13 cm/s   Câu 2: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  220 cos 100t   V(t tính s) Giá trị 4  u thời điểm t = ms A 220 V B 110 V C 110 2V D 220V Câu 3: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai bụng liên tiếp A 2λ B λ C 0,5λ D 0,25λ Câu 4: Suất điện động nguồn đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả tích điện cho hai cực C khả thực công nguồn điện D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 5: Cơng thức xác định cường độ điện trường gây điện tích Q < 0, điểm chân không, cách điện tích Q khoảng r Q Q Q Q A E  9.109 B E  9.109 C E  9.109 D E  9.109 r r r r Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi đoạn mạch có cộng hưởng điện điện áp hai đầu đoạn mạch A lệch pha 900 so với cường độ dòng điện mạch B pha với cường độ dòng điện mạch C trễ pha 600 so với dòng điện mạch D sớm pha 300 so với cường độ dòng điện mạch Câu 7: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 27,1 cm/s B 1,6 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 8: Điện tiêu thụ đo A vôn kế B công tơ điện C tĩnh điện kế D ampe kế Câu 9: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Li độ vật giảm dần theo thời gian B Vận tốc vật giảm dần theo thời gian C Gia tốc vật giảm dần theo thời gian D Biên độ dao động giảm dần theo thời gian Câu 10: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 200 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 = 10 V Số vòng dây cuộn thứ cấp A 500 vòng B 25 vòng C 100 vòng D 50 vòng Câu 11: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Tác dụng lên vật ngoại lực F=20cos(10πt) N(t tính s) dọc theo trục lò xo xảy tượng cộng hưởng Lấy π2 = 10 Giá trị m A 0,4 kg B kg C 250 kg D 100 g Câu 12: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,035 J B 0,075 J C 0,045 J D 0,0375 J Câu 13: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi? A Bước sóng B Biên độ sóng C Tốc độ truyền sóng D Tần số sóng Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos  t  V (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt cực đại Imax Giá trị Imax A A B A C A D 2 A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 15: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V D U1 = V Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(πt) (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s B Tần số dao động Hz C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s2 D Chu kỳ dao động 0,5 s vmax   A Câu 17: Phát biểu sau không đúng? A Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron B Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Câu 18: Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω Hệ thức sau đúng? A k g m  B   C   D   m k g Câu 19: Hai vật dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm, A2 = cm lệch pha 0,5π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 3,2 cm C cm D cm Câu 20: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm Nhận định không đúng? A Pha ban đầu φ = –0,5π rad B Chu kỳ T = s C Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 cm D Biên độ A = 10 cm Câu 21: Vật dao động điều hòa với biên độ A, động gấp n lần năng, vật có li độ n A A A A x   B x   C x   D x   A n 1 n 1 n 1 n Câu 22: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  5cos 8t  0,04x  (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ A –5 cm B –2,5 cm C 2,5 cm D 5,0 cm Câu 23: Trong mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Hệ thức sau nêu lên mối liên hệ đại lượng với cường độ dòng điện I chạy E E E r mạch?A I  E  B I  C I  D I  r Rr R R Câu 24: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng đổi Điểm A cách O đoạn d m Trên tia vng góc với OA A lấy điểm B cách A khoảng m Điểm M thuộc đoạn AB cho AM = 4,5 m Thay đổi d để góc MOB có giá trị lớn nhất, mức cường độ âm A LA = 40 dB Để mức cường độ âm M 50 dB cần đặt thêm O nguồn âm nữa? A 33 B 35 C 15 D 25 Câu 25: Con lắc đơn gồm cầu nhỏ tích điện q sợi dây khơng giãn, khơng dẫn điện Khi chưa có điện trường lắc dao động điều hòa với chu kỳ s Sau treo lắc vào điện trường đều, có phương thẳng đứng lắc dao động điều hòa với chu kỳ s Khi treo lắc điện trường có cường độ điện trường có phương ngang chu kỳ dao động điều hòa lắc bằng: A 2,15 s B 1,87 s C 1,79 s D 0,58 s Câu 26: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có  3    phương trình x1  cos 10t   cm x  3cos 10t   cm Độ lớn vận tốc vật vị trí 4    cân Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 100 cm/s B 50 cm/s C 10 cm/s D 80 cm/s Câu 27: Ở nơi Trái Đất, hai lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với biên độ Gọi m1, F1 m2, F2 khối lượng, độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ lắc thứ hai Biết m1 + m2 = 1,2 kg kg 2F2 = 3F1 Giá trị m1 A 720 g B 480 g C 600 g D 400 g Câu 28: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 5.10-6 C lò xo có độ cứng k =10 N/m Khi vật vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động cách tạo điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E = 105 V/m khoảng thời gian Δt = 0,05π s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Tính lượng dao động lắc ngắt điện trường A 0,5 J B 0,0375 J C 0,0125 J D 0,025 J Câu 29: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách thấu kính 10 cm Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hòa theo phương trục Ox Biết phương trình dao động A ảnh A’ qua thấu kính biểu diễn hình vẽ Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách vật sáng ảnh điểm sáng A dao động 5 cm có giá trị gần giá trị sau nhất? A 504,6 s B 506,8 s C 506,4 s D 504,4 s Câu 30: Khi đặt hiệu điện không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H dòng điện đoạn mạch dòng điện chiều có cường độ A Nếu đặt 4 vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  150 cos 120t  V biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch     A i  5cos 120t   A B i  5cos 120t   A 4 4       C i  cos 120t   A D i  cos 120t   A 4 4   Câu 31: Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường  độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A A B A C A D A Câu 32: Điện truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Ban đầu xưởng sản xuất có 90 máy hoạt động, muốn mở rộng quy mơ sản xuất nên xưởng nhập thêm số máy Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm máy hoạt động) giảm 10% so với ban đầu Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây, công suất tiêu thụ điện máy hoạt động (kể máy nhập về) hệ số công suất trường hợp Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát số máy hoạt động nhập thêm A 100 B 70 C 50 D 160 Câu 33: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên k0 = 16 N/m, cắt hai lò xo có chiều dài l1 = 0,8l0 l2 = 0,2l0 Mỗi lò xo sau cắt gắn với vật có khối lượng 0,5 kg Cho hai lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện đặt mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục) Khi hai lò xo chưa biến dạng khoảng cách hai vật 12 cm Lúc đầu, giữ vật lò xo bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cực đại 0,1 J Lấy π2 = 10 Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn Δt khoảng cách hai vật nhỏ d Giá trị Δt d : Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 1/3 s; 4,5 cm B 1/3 s; 7,5 cm C 0,1 s; 7,5 cm D 0,1 s; 4,5 cm Câu 34: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay có độ lớn T Suất điện động cực đại 5 khung dây A 220 V B 220 V C 140 V D 110V Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha, tần số, cách AB = cm tạo hai sóng kết hợp có bước sóng λ = cm Một đường thẳng (Δ) song song với AB cách AB khoảng cm, cắt đường trung trực AB điểm C Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu (Δ) A 0,64 cm B 0,56 cm C 0,43 cm D 0,5 cm Câu 36: Mắc nối tiếp ampe kế với vôn kế vào hai cực acquy (điện trở acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế V Người ta mắc thêm vôn kế song song với vơn kế ban đầu thấy tổng số hai vôn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vôn kế tổng số tất vôn kế lúc A 10 V B 16 V C V D 30 V Câu 37: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kỳ s Khi pha dao động 0,5π vận tốc vật 20 cm/s Lấy π2 = 10 Khi vật qua vị trí có li độ 3π cm động lắc A 0,72 J B 0,36 J C 0,18 J D 0,03 J Câu 38: Tần số âm họa âm dây đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn có sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz 4400 Hz Biết âm dây đàn có tần số nằm khoảng từ 300 Hz đến 800 Hz Trong vùng tần số âm nghe từ 16Hz đến 20 kHz, có tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn này? A 37 B 30 C 45 D 22 Câu 39: Hai lắc đơn có chiều dài dây treo, khối lượng vật nặng m = 10 g Con lắc thứ mang điện tích q, lắc thứ hai khơng tích điện Đặt hai lắc vào điện trường đều, hướng thẳng đứng lên trên, cường độ E= 11.104 V/m Trong thời gian, lắc thứ thực dao động lắc thứ hai thực dao động Tính q Cho g =10 m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí A -4.10-7 C B 4.10-6 C C 4.10-7 C D -4.10-6 C Câu 40: Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r = Ω Mạch điện trở R =20 Ω Biết cường độ dòng điện mạch I = 0,5 A Suất điện động nguồn A 10 V B 12 V C V D 24 V -Hết - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình -Lần - Năm 2018 Câu 1: A v   A2  x Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: B Câu 7: A 1 mgl o2  mv  mgl 2 2 Câu 8: B Câu 9: D Câu 10: D U1 N1  U N2 Câu 11:D k m  Câu 12: B + A = 0,04 m; x = 0,01m + w d  k  A2  x  Câu 13: D Câu 14: C Mạch có cộng hưởng điện I max  U R Câu 15: C 12.100 U1   4(V ) 300 Câu 16: A vmax   A Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: C A  A12  A22 Câu 20: A Câu 21: B kA  (n  1) kx 2 Câu 22: A Thay t=3s x=25cm vào phương trình u ta tính u=-5cm Câu 23: C Câu 24: A Góc MOB= góc AOB - góc AOM =    ; 4,5 tan   ; tan   ; d d Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 4,5  tan   tan  d  10,5 ; để    lớn d= 3 cm=>OM= 21 tan      d 27 27  tan  tan  1 d d d OM   Ta có LA  LM  20log    LM  37,5696 dB  OA   nP  L 'M  LM  10log   với P công suất nguồn => n = 35 => đặt thêm 35 -2 = 33 nguồn  2P  Câu 25: c l l l l l  2  ; T ''  2 T  2  ; T '  2  2 qE q2 E g' g g '' g g m m Câu 26: C Viết x=x1+x2= A => vmax   A ; thấy hai dao động thành phần ngược pha nên A=1cm Câu 27: B F1  m1 g sin  o ; F2  m2 g sin  o ; 2F2 = 3F1=>2m2=3m1; kết hợp với m1+m2=1,2kg Câu 28: D qE T Ta có T=0,2π; Δt = 0,05π= ; vị trí cân lắc có lực điện trường ứng với lò xo bị giãn k =0,05m=5cm; ban đầu lắc vị trí biên, đến thời điểm Δt = 0,05π lắc qua vị trí cân nên có vận tốc v=  A =50cm/s; tắt điện trường vị trí cân lắc vị trí ban đầu ( lúc lò xo khơng bị biến dạng) nên biên độ dao động A '  A2  v2  2cm => w= kA'2 =0,025J  2 Câu 29: D     A’ A dao động pha; k=2; d=10cm; d’=20cm; xA  10cos   t-  cm ; xA '  20cos   t-  cm 2 2    L  5cm  x  xA'  xA  L2   d  d '  5cm ; mà xA’-xA= 10 Trong chu kỳ có lần xA’-xA=5cm Biểu diễn vị trí tương ứng lên đường tròn tách 2018  2016  150 150 t  504T  T  504.1   504, s 360 360 Câu 30: B u 150 20  U 30   545  i  5cos 120t   A R   30 ZL  30 i   4 I Z 30  30i  Câu 31: C ZL  100 ; Công suất tỏa nhiệt biến trở cực đại: R  R  ZL  Z  2ZL  100 2 → I U 100   1A Z 100 Câu 32: B H P1  0,9P1  90P0 0,9P1  90P0 P  P P    1   1 P P P2  0,8P2   90  n  P0 0,8P2   90  n  P0   Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ta có Với P1 , P2 công suất truyền trước sau nhập thêm n máy P0 công suất tiêu thụ máy P  P   H1 P1 P  0,9 P2R P         U P2  P2   H P2 P2  0, 2 → Thay vào (1), ta tìm n  70 Câu 33: A + Độ cứng lò xo sau cắt  k1  k  20  0,8   2  21  k  k  80  0,  + Biên độ dao động vật A  2E  A1  10cm k A  5cm + Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ (gốc tọa độ vị trí cân vật thứ nhất), phương trình dao động vật   x1  10cos  t     d  x  x1  10cos  t   10cos  t      x  12  5cos  2t  x x2 d nhỏ x  cos  t    Mặc khác x  cos  t    b    d  4,5 cm 2a  k  b 1 2   cos  t     2t    2k  t  s 2a 2 3  m  Câu 34: A   2n  2.50  100 rad/s; E0  NBS  100500 220.104  220 V 5 Câu 35: B + Để M điểm  dao động với biên độ cực tiểu gần C M phải thuộc dãy cực tiểu ứng với k  d 22  22    x 2 d d 0,51   x  3, 44 cm + Ta có  2 d1   x  MCmin   3, 44  0,56 cm Câu 36: D + R A R V điện trở ampe kế vơn kế Ta có U V  IR V    RV  RA RA  RV 1 RV → Khi mắc song song hai vôn kế với R 'V  0,5R V , đặt x  RA , ta có hệ: RV Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   6  x  2x   x  0, 25      x   7,5 5   2x  + Mắc song song n vơn kế R 'V  U V  nU V  RV   UV   tổng số vôn kế n nx    7,5 n    U V    30 V nx  x 0, 25 Câu 37: D 2 2 20 cm     rad/s; Vận tốc vật v  A sin   A sin  0,5  A  T  Động vật li độ x: E d  k  A  x   0, 03 J Câu 38: C + Tần số họa âm số nguyên lần tần số âm f k  kf 1 , f  nf  f  f 4400  2640 1760   n n n Theo giả thuyết toán 300  f  800  2,  n  5,8 + Với n   f  1760 Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640   4,5 (loại) f 1760 + Với n   f  1760  440 Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640  6 f0 440 + Với n   f  1760  352 Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640   7,5 (loại) f0 352 Vậy âm dây dangd có tần số f  440 Hz Ta có 16  kf0  20000  0,036  k  45, 45  có 45 tần số nghe đàn Câu 39: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  t  2 T  qE n  g qE T g 0, 44mg m      0, 44g  q    4.107 C  q E T0 m E  g t l T0   2 m n0 g  Câu 40: B E I Rr -Hết - Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình -Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 20,08 cm/s B 12,56 cm/s C 18,84 cm/s D 25,13 cm/s v   A2  x   Câu 2: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  220 cos 100t   V(t tính s) Giá trị 4  u thời điểm t = ms A 220 V B 110 V C 110 2V D 220V Câu 3: Một sợi dây căng ngang có sóng dừng Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách hai bụng liên tiếp A 2λ B λ C 0,5λ D 0,25λ Câu 4: Suất điện động nguồn đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả tích điện cho hai cực C khả thực cơng nguồn điện D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 5: Công thức xác định cường độ điện trường gây điện tích Q < 0, điểm chân khơng, cách điện tích Q khoảng r Q Q Q Q A E  9.109 B E  9.109 C E  9.109 D E  9.109 r r r r Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi đoạn mạch có cộng hưởng điện điện áp hai đầu đoạn mạch A lệch pha 900 so với cường độ dòng điện mạch B pha với cường độ dòng điện mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C trễ pha 600 so với dòng điện mạch D sớm pha 300 so với cường độ dòng điện mạch Câu 7: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ 1 A 27,1 cm/s B 1,6 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s mgl o2  mv  mgl 2 2 Câu 8: Điện tiêu thụ đo A vôn kế B công tơ điện C tĩnh điện kế D ampe kế Câu 9: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Li độ vật giảm dần theo thời gian B Vận tốc vật giảm dần theo thời gian C Gia tốc vật giảm dần theo thời gian D Biên độ dao động giảm dần theo thời gian Câu 10: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 200 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 = 10 V Số vòng dây cuộn thứ cấp U N A 500 vòng B 25 vòng C 100 vòng D 50 vòng  U N2 Câu 11: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Tác dụng lên vật ngoại lực F=20cos(10πt) N(t tính s) dọc theo trục lò xo xảy tượng cộng hưởng Lấy π2 = 10 Giá trị m k A 0,4 kg B kg C 250 kg D 100 g m  Câu 12: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,035 J B 0,075 J C 0,045 J D 0,0375 J w ®  k  A2  x  ; A=4cm; x=1cm Câu 13: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi? A Bước sóng B Biên độ sóng C Tốc độ truyền sóng D Tần số sóng Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos  t  V (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt cực đại Imax Giá trị Imax A A B A C A D 2 A U Mạch có cộng hưởng điện I max  R Câu 15: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V D U1 = V 12.100 U1   4(V ) 300 Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(πt) (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s B Tần số dao động Hz C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s2 D Chu kỳ dao động 0,5 s vmax   A Câu 17: Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Câu 18: Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω Hệ thức sau đúng? A m k g  B   C   D   m k g Câu 19: Hai vật dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm, A2 = cm lệch pha 0,5π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 3,2 cm C cm D cm A  A12  A22 Câu 20: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm Nhận định không đúng? A Pha ban đầu φ = –0,5π rad B Chu kỳ T = s C Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 cm D Biên độ A = 10 cm Câu 21: Vật dao động điều hòa với biên độ A, động gấp n lần năng, vật có li độ n A A A A x   B x   C x   D x   A n 1 n 1 n 1 n kA  (n  1) kx 2 Câu 22: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  5cos 8t  0,04x  (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ A –5 cm B –2,5 cm C 2,5 cm D 5,0 cm Thay t=3s x=25cm vào phương trình u ta tính u=-5cm Câu 23: Trong mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Hệ thức sau nêu lên mối liên hệ đại lượng với cường độ dòng điện I chạy mạch? r E E E A I  E  B I  C I  D I  R Rr r R Câu 24: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng đổi Điểm A cách O đoạn d m Trên tia vng góc với OA A lấy điểm B cách A khoảng m Điểm M thuộc đoạn AB cho AM = 4,5 m Thay đổi d để góc MOB có giá trị lớn nhất, mức cường độ âm A LA = 40 dB Để mức cường độ âm M 50 dB cần đặt thêm O nguồn âm nữa? A 33 B 35 C 15 D 25 4,5 tan   tan   ; Góc MOB= góc AOB-góc AOM =   ; ; d d 4,5  tan   tan  d d  10,5 ; để    lớn d= 3 cm=>OM= 21 tan       27 27  tan  tan  1 d d d OM   Ta có LA  LM  20log    LM  37,5696 dB  OA   nP  L 'M  LM  10log   với P công suất nguồn =>n=35  2P  Câu 25: Con lắc đơn gồm cầu nhỏ tích điện q sợi dây không giãn, không dẫn điện Khi chưa có điện trường lắc dao động điều hòa với chu kỳ s Sau treo lắc vào điện trường đều, có phương thẳng đứng lắc dao động điều hòa với chu kỳ s Khi treo lắc điện trường có cường độ điện trường có phương ngang chu kỳ dao động điều hòa lắc bằng: A 2,15 s B 1,87 s C 1,79 s D 0,58 s Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word l l l l l  2  ; T ''  2  ; T '  2  2 qE q2 E g' g g '' g g m m Câu 26: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có 3     phương trình x1  cos 10t   cm x  3cos 10t   cm Độ lớn vận tốc vật vị trí  4   cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 10 cm/s D 80 cm/s Viết x=x1+x2= A => vmax   A ; thấy hai dao động thành phần ngược pha nên A=1cm Câu 27: Ở nơi Trái Đất, hai lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với biên độ Gọi m1, F1 m2, F2 khối lượng, độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ lắc thứ hai Biết m1 + m2 = 1,2 kg kg 2F2 = 3F1 Giá trị m1 A 720 g B 480 g C 600 g D 400 g F1  m1 g sin  o ; F2  m2 g sin  o ; 2F2 = 3F1=>2m2=3m1; kết hợp với m1+m2=1,2kg Câu 28: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 5.10-6 C lò xo có độ cứng k =10 N/m Khi vật vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động cách tạo điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E = 105 V/m khoảng thời gian Δt = 0,05π s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Tính lượng dao động lắc ngắt điện trường A 0,5 J B 0,0375 J C 0,0125 J D 0,025 J qE T Ta có T=0,2π; Δt = 0,05π= ; vị trí cân lắc có lực điện trường ứng với lò xo bị giãn k =0,05m=5cm; ban đầu lắc vị trí biên, đến thời điểm Δt = 0,05π lắc qua vị trí cân nên có vận tốc v=  A =50cm/s; tắt điện trường vị trí cân lắc vị trí ban đầu ( lúc lò xo khơng T  2 v2  2cm => w= kA'2 =0,025J  Câu 29: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách thấu kính 10 cm Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hòa theo phương trục Ox Biết phương trình dao động A ảnh A’ qua thấu kính biểu diễn hình vẽ Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách vật sáng ảnh điểm sáng A dao động 5 cm có giá trị gần giá trị sau nhất? bị biến dạng) nên biên độ dao động A '  A2  A 504,6 s B 506,8 s C 506,4 s D 504,4 s     A’ A dao động pha; k=2; d=10cm; d’=20cm; xA  10cos   t-  cm ; xA '  20cos   t-  cm 2 2    L  5cm  x  xA'  xA  L2   d  d '  5cm ; mà xA’-xA= 10 Trong chu kỳ có lần xA’-xA=5cm Biểu diễn vị trí tương ứng lên đường tròn tách 2018  2016  150 150 T  504.1   504, s ta có t  504T  360 360 Câu 30: Khi đặt hiệu điện không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H dòng điện đoạn mạch dòng điện chiều có cường độ A Nếu đặt 4 Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  150 cos 120t  V biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch     A i  5cos 120t   A B i  5cos 120t   A 4 4       C i  cos 120t   A D i  cos 120t   A 4 4   u 150 20  U 30   545  i  5cos 120t   A R   30 ZL  30 i   4 I Z 30  30i  Câu 31: Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường  độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A A B A C A D A ZL  100 ; Công suất tỏa nhiệt biến trở cực đại: R  R  ZL  Z  2ZL  100 2 → I U 100   1A Z 100 Câu 32: Điện truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Ban đầu xưởng sản xuất có 90 máy hoạt động, muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng nhập thêm số máy Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm máy hoạt động) giảm 10% so với ban đầu Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây, công suất tiêu thụ điện máy hoạt động (kể máy nhập về) hệ số công suất trường hợp Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát số máy hoạt động nhập thêm A 100 B 70 C 50 D 160 P1  0,9P1  90P0 0,9P1  90P0 P  P P   H  1   1 P P P2  0,8P2   90  n  P0 0,8P2   90  n  P0   Với P1 , P2 công suất truyền trước sau nhập thêm n máy P0 công suất tiêu thụ máy P  P   H1 P1 P  0,9 P2R P         U P2  P2   H P2 P2  0, 2 → Thay vào (1), ta tìm n  70 Câu 33: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên k0 = 16 N/m, cắt hai lò xo có chiều dài l1 = 0,8l0 l2 = 0,2l0 Mỗi lò xo sau cắt gắn với vật có khối lượng 0,5 kg Cho hai lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện đặt mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục) Khi hai lò xo chưa biến dạng khoảng cách hai vật 12 cm Lúc đầu, giữ vật lò xo bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cực đại 0,1 J Lấy π2 = 10 Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn Δt khoảng cách hai vật nhỏ d Giá trị Δt d : A 1/3 s; 4,5 cm B 1/3 s; 7,5 cm C 0,1 s; 7,5 cm D 0,1 s; 4,5 cm + Độ cứng lò xo sau cắt  k1  k  20  0,8   2  21  k  k  80  0,  + Biên độ dao động vật A  2E  A1  10cm k A  5cm Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ (gốc tọa độ vị trí cân vật thứ nhất), phương trình dao động vật   x1  10cos  t     d  x  x1  10cos  t   10cos  t      x  12  5cos  2t  x x2 d nhỏ x  cos  t    Mặc khác x  cos  t    b    d  4,5 cm 2a  k  b 1 2   cos  t     2t    2k  t  s 2a 2 3  m  Câu 34: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay có độ lớn T Suất điện động cực đại 5 khung dây A 220 V B 220 V C 140 V D 110V   2n  2.50  100 rad/s; E0  NBS  100500 220.104  220 V 5 Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha, tần số, cách AB = cm tạo hai sóng kết hợp có bước sóng λ = cm Một đường thẳng (Δ) song song với AB cách AB khoảng cm, cắt đường trung trực AB điểm C Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu (Δ) A 0,64 cm B 0,56 cm C 0,43 cm D 0,5 cm + Để M điểm  dao động với biên độ cực tiểu gần C M phải thuộc dãy cực tiểu ứng với k  d 22  22    x 2 d d 0,51   x  3, 44 cm + Ta có  2 d1   x  MCmin   3, 44  0,56 cm Câu 36: Mắc nối tiếp ampe kế với vôn kế vào hai cực acquy (điện trở acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế V Người ta mắc thêm vôn kế song song với vơn kế ban đầu thấy tổng số hai vôn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vôn kế tổng số tất vơn kế lúc A 10 V B 16 V C V D 30 V + R A R V điện trở ampe kế vơn kế Ta có U V  IR V    RV  RA RA  RV 1 RV → Khi mắc song song hai vôn kế với R 'V  0,5R V , đặt x  RA , ta có hệ: RV   6  x  2x   x  0, 25     x   7,5 5    2x  Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Mắc song song n vơn kế R 'V  U V  nU V  RV   UV   tổng số vôn kế n nx    7,5 n    U V    30 V nx  x 0, 25 Câu 37: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kỳ s Khi pha dao động 0,5π vận tốc vật 20 cm/s Lấy π2 = 10 Khi vật qua vị trí có li độ 3π cm động lắc A 0,72 J B 0,36 J C 0,18 J D 0,03 J 2 2 20 cm     rad/s; Vận tốc vật v  A sin   A sin  0,5  A  T  Động vật li độ x: E d  k  A  x   0, 03 J Câu 38: Tần số âm họa âm dây đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn có sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz 4400 Hz Biết âm dây đàn có tần số nằm khoảng từ 300 Hz đến 800 Hz Trong vùng tần số âm nghe từ 16Hz đến 20 kHz, có tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn này? A 37 B 30 C 45 D 22 + Tần số họa âm số nguyên lần tần số âm f k  kf 1 , f  nf  f  f 4400  2640 1760   n n n Theo giả thuyết toán 300  f  800  2,  n  5,8 + Với n   f  1760 Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640   4,5 (loại) f 1760 + Với n   f  1760  440 Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640  6 f0 440 + Với n   f  1760  352 Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số f  2640Hz  k  f 2640   7,5 (loại) f0 352 Vậy âm dây dangd có tần số f  440 Hz Ta có 16  kf0  20000  0,036  k  45, 45  có 45 tần số nghe đàn Câu 39: Hai lắc đơn có chiều dài dây treo, khối lượng vật nặng m = 10 g Con lắc thứ mang điện tích q, lắc thứ hai khơng tích điện Đặt hai lắc vào điện trường đều, hướng thẳng đứng lên trên, cường độ E= 11.104 V/m Trong thời gian, lắc thứ thực dao động lắc thứ hai thực dao động Tính q Cho g =10 m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí A -4.10-7 C B 4.10-6 C C 4.10-7 C D -4.10-6 C Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  t  2 T  qE n  g qE T g 0, 44mg m      0, 44g  q    4.107 C  q E T0 m E  g t l T0   2 m n0 g  Câu 40: Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r = Ω Mạch điện trở R =20 Ω Biết cường độ dòng điện mạch I = 0,5 A Suất điện động nguồn A 10 V B 12 V C V D 24 V E I Rr -Hết - Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... -Hết - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình -Lần - Năm 2018 Câu 1: A v ... C  q E T0 m E  g t l T0   2 m n0 g  Câu 40: B E I Rr -Hết - Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Thái Bình -Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ s, biên độ 10 cm... đúng? A Chi u dòng điện kim loại quy ước chi u chuyển dịch electron Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B Chi u dòng điện quy ước chi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên thái bình thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên thái bình thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay