Đề thi thử THPTQG chuyên quảng ninh thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:13

Đề thi thử THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần Câu 1: Mối liên hệ bước sóng λ , vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T tần số f sóng A   T f  v v B   v  v.f T C v  T  f  D f  v  T  Câu 2: Hạt tải điện kim loại A ion dương B electron tự C ion âm D ion âm ion dương Câu 3: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm; A2 = 12 cm lệch pha 0,5π rad Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: A cm B cm C 2,4 cm D 13 cm Câu 4: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos 100t    A Giá trị cực đại dòng điện A A C 2A B A D 2A Câu 5: Đặt hiệu điện U vào hai đầu điện trở R dòng điện chạy qua R có cường độ I Cơng suất tỏa nhiệt điện trở nàykhơng thể tính công thức công thức sau đây: A P = U2/R B P = I2R C P = 0,5I2R D P = UI Câu 6: Điện trở suất vật dẫn kim loại phụ thuộc vào A nhiệt độ chất vật dẫn B chiều dài tiết diện vật dẫn C chiều dài vật dẫn D tiết diện vật dẫn Câu 7: Một tụ điện có điện dung C, hiệu điện U điện tích Q Người ta tăng hiệu điện tụ điện lên thành 2U, điện tích tụ A Q B 4Q C 2Q D 0,5Q Câu 8: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên phương dọc theo sợi dây A phần tư bước sóng B nửa bước sóng C hai bước sóng D bước sóng Câu 9: Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A li độ tốc độ B biên độ gia tốc C biên độ tốc độ D biên độ lượng Câu 10: Một điện tích q đặt điểm điện trường có cường độ điện trường E Lực điện trường tác dụng lên điện tích q A F  E q B F   E q C F  qE D F  qE Câu 11: Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng điện mạch có R, L, C mắc nối tiếp 1 B   LC C 2  D 2  LC LC LC Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A   Câu 12: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động với tần số góc là: m k A   k m B   2 k m C   D   k 2 m Câu 13: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA vặn núm xoay đồng hồ đa đến vị trí A ACA 20 m B ACA 200 m C DCA 20 m D DCA 200 m C công tơ điện D tĩnh điện kế Câu 14: Điện tiêu thụ đo A vôn kế B ampe kế Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Chu kỳ dao động vật A T  A v max B T  2A v max C T  v max 2A D T  v max A   Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  10cos  2t   cm Dao động điều hòa có 3  biên độ A cm Câu 17: B 10 cm Đặt vào hai đầu C cm mạch điện có D 20 cm cuộn cảm điện áp xoay   chiều u  U0 cos 100t   V Pha ban đầu cường độ dòng điện mạch 2  A 0,5π C –π B D –0,5π Câu 18: Tại vị trí mơi trường truyền âm, sóng âm có cường độ âm I Biết cường độ âm chuẩn I0 Mức cường độ âm L sóng âm vị trí tính cơng thức A L  B   lg I0 I B L  dB   10lg I0 I C L  dB   lg I I0 D L  B   10 lg I I0 Câu 19: Trong máy phát điện xoay chiều pha tăng số cặp cực lên lần tăng tốc độ quay rơto lên 10 lần tần số suất điện động máy phát A giảm 20 lần B tăng lần C tăng 20 lần D giảm lần Câu 20: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-4 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A dB B 0,8 dB C 80 dB D 80 B Câu 21: Một sợi dây dài 160 cm cố định đầu Sóng truyền sợi dây có bước sóng cm tạo hình ảnh sóng dừng Số bụng sóng hình ảnh sóng dừng A 20 B 40 C 41 D 21 Câu 22: Cho mạch điện hình vẽ Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB lớn tổng 2U Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AM 36 W Tiếp tục điều chỉnh C để công suất tiêu thụ đoạn mạch lớn cơng suất lớn A 32 W B 36 W C 25 W D 48 W Câu 23: Hai dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian hình vẽ Tổng vận tốc tức thời hai dao động có giá trị lớn A 48π cm/s B 2π cm/s C 14π cm/s D 100π cm/s Câu 24: Điện từ nhà máy đưa tới nơi tiêu thụ nhờ dây dẫn Biết công suất truyền không đổi Ban đầu hiệu suất truyền tải điện 80% Muốn hiệu suất truyền tải điện 85% cần giảm cường độ dòng điện dây tải A 13,4% B 33,8% C 29,3% D 16,0% Câu 25: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng M = 200 g độ cứng lò xo k = 40 N/m trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Khi hệ trạng thái cân có vật khối lượng m = 200 g chuyển động đến va chạm mềm vào M theo phương ngang với tốc độ m/s Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ A 10 cm B 20 cm C cm D 15 cm Câu 26: Hai dao động điều hòa có phương, tần số có phương trình 5     x1  6cos 10t   cm x  6cos 10t   cm Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp cm  6   tăng li độ dao động thứ A cm B cm C 10 cm D -3 cm Câu 27: Một nguồn điện (ξ, r) nối với biến trở R ampe kế có điện trở khơng đáng kể tạo thành mạch kín Một vơn kế có điện trở lớn mắc hai cực nguồn Khi cho R giảm A số ampe kế vơn kế giảm B Số ampe kế giảm số vơn kế tăng C số ampe kế vôn kế tăng D Số ampe kế tăng số vơn kế giảm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 28: Một giọt dầu nằm lơ lửng điện trường tụ điện phẳng Đường kính giọt dầu 0,4 mm Khối lượng riêng dầu 800 kg/m3 Hiệu điện khoảng cách hai 100 V cm Bản tụ phía mang điện tích âm Bỏ qua lực đẩy Ác – si – mét Lấy g =10 m/s2 Điện tích giọt dầu A 26,8 pC B .–26,8 pC C 2,68 pC D –2,68 pC Câu 29: Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anôt bạc Khối lượng bạc bám vào catôt bình điện phân sau 16 phút giây 6,48 g Biết bạc có khối lượng mol A = 108 g/mol hóa trị n = Lấy số Fa – – F = 96500 C/mol Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân A A B A C 0,5 A D A Câu 30: Đặt điện áp u = U0cos100πtV vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây cảm, có độ tự cảm L  400 F mắc nối tiếp Tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu tụ H tụ có điện dung C  3 4 điện 120 V điện áp tức thời hai đầu A, B có giá trị A 80 V B –160 V C –80 V D 160 V Câu 31: Một máy biến áp sử dụng phòng thí nghiệm có số vòng dây hai cuộn N1 N2 Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn dây N1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N2 để hở 1000 V Khi đặt điện áp vào hai đầu cuộn dây N2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N1 để hở A 50 V B 40 V C 220 V D 100 2V Câu 32: Tại vị trí O nhà máy, còi báo cháy (được coi nguồn điểm) phát sóng âm với cơng suất khơng đổi Từ bên thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng biến đổi từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu khơng gia tốc có độ lớn 3,75 m/s2 cho biết dừng lại N (cổng nhà máy) Biết NO = 15 m mức cường độ âm còi phát N lớn mức cường độ âm M 20 dB Cho môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Thời gian thiết bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị A 20 s B 25 s C 15 s D 10 s Câu 33: Trong thực hành đo gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm Một học sinh đo chiều dài lắc đơn có kết  0,8000  0,0002m chu kỳ dao động T  1,7951  0,0001s Gia tốc trọng trường A g  9,801  0,0023m / s B g  9,801  0,0035m / s C g  9,801  0,0003m / s D g  9,801  0,0004 m / s Câu 34: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 9,8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz ln pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực tiểu hai nguồn S1, S2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A B 11 C D 10   Câu 35: Khi đặt điện áp u  220 cos 100t   V vào hai đầu hộp X chứa linh kiện điện 6    R0, L0, C0 mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i  2 cos 100t   A 6  Nếu mắc hộp X nối tiếp với cuộn cảm có L   mắc vào điện áp cường độ dòng điện  qua đoạn mạch   A i  2cos 100t   A 3    B i  2 cos 100t   A 2    C i  2cos 100t   A 3    D i  2 cos 100t   A 2  Câu 36: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng B Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng C Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Câu 37: Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t0, đoạn sợi dây có hình dạng hình bên Hai phần tử M Q dao động lệch pha A π rad B π/3 rad C π/6 rad D 2π rad Câu 38: Ba điện tích q1, q2, q3 đặt khơng khí đỉnh A, B, C hình vng ABCD Biết véc tơ cường độ điện trường tổng hợp D có giá cạnh AD Quan hệ điện tích A q1  q  q3 B q  2 2q1 q1  q3 C q1  q  q3 D q  2 2q3 q1  q3 Câu 39: Người ta mắc ba pin giống nối tiếp thu nguồn có suất điện động V điện trở 3Ω Mỗi pin có suất điện động điện trở A V, Ω B 27 V, Ω C V, Ω D V, Ω Câu 40: Mạch kín gồm nguồn điện mạch biến trở Biết ứng với hai giá trị biến trở Ω Ω cơng suất mạch Điện trở nguồn A 6,5 Ω B 13 Ω C Ω D Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-D 2-B 3-D 4-C 5-C 6-A 7-C 8-B 9-D 10-D 11-C 12-C 13-B 14-C 15-B 16-B 17-C 18-C 19-C 20-C 21-B 22-D 23-D 24-A 25-D 26-D 27-C 28-D 29-B 30-A 31-B 32-D 33-B 34-D 35-D 36-B 37-B 38-D 39-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Mối liên hệ bước sóng  , vận tốc truyền sóng v, tần số sóng f chu kì T f  v  T  Câu 2: Đáp án B + Hạt tải điện kim loại electron tự Câu 3: Đáp án D + Biên độ tổng hợp hai dao động vuông pha A  A12  A22  52  122  13 cm Câu 4: Đáp án C + Giá trị cực đại dòng điện I0  A Câu 5: Đáp án C + Cơng suất khơng tính biểu thức P  0,5I R Câu 6: Đáp án A + Điện trở suất vật dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ, chất vật dẫn Câu 7: Đáp án C + Ta có Q  CU  tăng điện áp lên lần điện tích tích tụ 2Q Câu 8: Đáp án B + Khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp nửa bước sóng Câu 9: Đáp án D + Một vật dao động tắt dần biên độ lượng vật giảm dần theo thời gian Câu 10: Đáp án D + Lực điện tác dụng lên điện tích q xác định biểu thức F  qE Câu 11: Đáp án C + Điều kiện để xảy cộng hưởng với mạch RLC mắc nối tiếp 2  LC Câu 12: Đáp án C + Tần số góc dao động lắc lò xo   k m Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13: Đáp án B + Để đo dòng điện xoay chiều cỡ 50 mA ta xoay núm vặn đến ACA 200 mA Câu 14: Đáp án C (Dethithpt.com) + Điện tiêu thụ đo công tơ điện Câu 15: Đáp án B + Ta có   vmax 2 2A T  A  vmax Câu 16: Đáp án B + Biên độ dao động vật A  10 cm Câu 17: Đáp án C + Đoạn mạch chứa cuộn cảm  i chậm pha u góc 0,5  0   Câu 18: Đáp án C + Mức cường độ âm vị trí có cường độ âm I xác định biểu thức L  10log I dB I0 Câu 19: Đáp án C + Ta có f  pn  p tăng lên lần n tăng lên 10 lần f tăng lên 20 lần Câu 20: Đáp án C + Mức cường độ âm vị trí có cường độ âm I L  10log I 104  10log 12  80 dB I0 10 Câu 21: Đáp án B + Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định l  n n  , với n số bụng sóng 2l 2.160   40  Câu 22: Đáp án D + Biểu diễn vecto điện áp + Áp dụng định lý sin tam giác, ta có: U AM U MB U AB U    U AM  U MB  MB  sin   sin   với sin  sin  sin  sin   không đổi (Dethithpt.com)  Biến đổi lượng giác U AM  U MB  2U AB  180         sin   co   sin        UAM  UMB max    Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Khi  U AM  U MB max  2U  180    sin    2U    60 sin     Các vecto hợp với thành tam giác  xảy cực đại u chậm pha i góc 30 P  Pmax cos   Pmax  P 36   48 W cos  cos 30 Câu 23: Đáp án D A1  cm , T  2.102 s    100 rad s hai dao động vng pha + Từ đồ thị, ta có  A   Tổng vận tốc tức thời cực đại vmax   A12  A22  100 62  82  100 cm s Câu 24: Đáp án A + Hiệu suất truyền tải H  Ptt P với P công suất truyền Ptt công suất nơi tiêu  1 P P thụ (Dethithpt.com)  P I2  H I  H2  0,85 P1  1  H1  P    22       0,867  P  H I  H  0,8 I  P   H P    1 1   Giảm I 13, 4% Câu 25: Đáp án D + Vận tốc hệ hai vật sau va chạm v  vmax  Tần số góc hệ dao động sau va chạm    Biên độ dao động sau va chạm A  mv0 200.3   1,5 m s m  M 200  200 k 40   10 rad s mM 0,  0, vmax 1,5   15 cm  10 Câu 26: Đáp án D + Phương trình dao động tổng hợp   x  x1  x  6cos 10t   cm  x sớm pha x1 2  60 + Biểu diễn hai dao động đường tròn  Từ hình vẽ, ta có: x  3 cm Câu 27: Đáp án C   I A  R  r  R giảm số ampe kế von kế tăng + Ta có   r U   A R  r Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word góc Câu 28: Đáp án D + Cường độ điện trường hai tụ E  U 100   104 V m d 0, 01 + Để giọt dầu nằm lơ lửng lực điện cân với lực đẩy acsimet Ta có phương trình: 800   0, 2.103  10 Vg q E  Vg  q    2, 68 pC E 104 Bản tích điện âm  q  2,68 pC Câu 29: Đáp án B + Khối lượng Ag bám catot m  AIt mFn 6, 48.96500.1 I   A Fn At 108.965 Câu 30: Đáp án A + Cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL  25 , ZC  75   Tổng trở mạch Z  ZL  ZC  25  75  50  + Ta để ý ZC  ZL  u pha với u C u Z 50 u C  120  80 V ZC 75 Câu 31: Đáp án B + Đặt vào N1 điện ápp 200 V điện áp N 1000 V  tăng áp lần, mắc theo chiều ngược lại hạ áp lần  điện áp hai đầu N1 40 V Câu 32: Đáp án D  OM  + Ta có : L N  LM  20log    OM  10ON  ON  Vậy MN  135 m (Dethithpt.com) Xe chuyển động thành hai giai đoạn MN, nửa giai đoạn đầu nhanh dần đều, nửa giai đoạn sau chậm dần t2 MN 135 2  8, 48 s 2a 2.3, 75 Câu 33: Đáp án B l  2  g + Ta có T  2  0,8  9,801 m s g 1, 7951    0, 0001 0, 0002   T l     9,801   0, 00354 m s Sai số tuyệt đối phép đo g  g   0,8  l   T  1, 7951  Ghi kết đo g  9,801  0,0035 m s2 Câu 34: Đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Bước sóng sóng   v 30   cm f 15 SS SS  Số cực dãy cực tiểu giao thoa với hai nguồn pha    k    5,5  k  4,    Có 10 điểm ứng với k  5,  4,  3,  2,  1, Câu 35: Đáp án D + Ta thấy dòng điện qua X sớm pha điện áp góc 60  X chứa C0 R với ZC0  3R + Kết hợp với ZX   U X 200 R  50   100     IX   ZC0  50 + Cảm kháng cuộn dây ZL  100   Dòng điện mắc thêm vào cuộn dây i u 200 2  30     2  90  i  cos 100t   A 2 Z 50  100  50 i    Câu 36: Đáp án B + Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số ngoại lực cưỡng Câu 37: Đáp án B   2QM 2.1  + Ta có        QM  Câu 38: Đáp án D + Điện trường q1 gây D có giá AD  để điện trường tổng hợp ba điện tích gây D có hướng AD q q phải trái dấu Về mặt độ lớn: (Dethithpt.com) q2 BD2 cos 45  q1 CD2  q  2 2q Câu 39: Đáp án C + Suất điện động điện trở pin   r b  V , r  b   3 Câu 40: Đáp án C + Công suất tiêu thụ mạch ngoài: P  I2 R  2 R R  r  2   R    2r  R  r  P   Hai giá trị R cho công suất tiêu thụ thỏa mãn định lý viet R1R  r  r  R1R  9.4   Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án... Trong máy phát điện xoay chi u pha tăng số cặp cực lên lần tăng tốc độ quay rơto lên 10 lần tần số suất điện động máy phát A giảm 20 lần B tăng lần C tăng 20 lần D giảm lần Câu 20: Cường độ âm... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13: Đáp án B + Để đo dòng điện xoay chi u cỡ 50 mA ta xoay núm vặn đến ACA 200 mA Câu 14: Đáp án C (Dethithpt.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên quảng ninh thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên quảng ninh thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay