Đề thi thử THPTQG chuyên bắc ninh lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:13

Đề thi thử THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu 1: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos100πt V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch xấp xỉ A 100 V B 200 V C 141 V D 280 V Câu 2: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện, ngồi khoảng hai dòng điện cách dòng điện I1 cm Cảm ứng từ M có độ lớn : A 1,2.10-5 T B 1,3.10-5 T C 1,1.10-5 T D 1,0.10-5 T Câu 3: Trong chân khơng, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Cho biết số Plăng h = 6,625.10-34 , tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m/s 1eV = 1,6.10-19 J Các photon ánh sáng màu có lượng nằm khoảng A từ 2,62 eV đến 3,27 eV B từ 1,63 eV đến 3,27 eV C từ 2,62 eV đến 3,11 eV D từ 1,63 eV đến 3,11 eV Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I – âng Hai khe hẹp cách mm, khoảng cách từ quan sát chứa hai khe hẹp 1,25 m Ánh sáng dùng thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 μm λ2 = 0,48 μm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng màu với gần A 3,6 mm B 4,8 mm C 2,4 mm D 1,2 mm Câu 5: Hai nguồn phát sóng kết hợp A B mặt chất lỏng dao động theo phương trình uA = Acos100πt; uB = Bcos100πt Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s, I trung điểm AB M điểm nằm đoạn AI, N điểm nằm đoạn IB Biết IM = cm IN = 6,5 cm Số điểm nằm đoạn MN có biên độ cực đại pha với I A B C D Câu 6: Một sóng lan truyền môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M đoạn 7λ/3 cm (λ bước sóng) Sóng truyền với biên độ A khơng đổi Biết phương trình sóng M có dạng uM = 3cos2πt(uM tính cm, t tính giây) Vào thời điểm t1 tốc độ dao động phần tử M 6π cm/s tốc độ dao động phần tử N A 3π cm/s B 4π cm/s C 6π cm/s D 0,5π cm/s   Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp u  100cos 100t   V cường độ dòng điện 2    mạch có biểu thức i  100cos 100t   mA Công suất tiêu thụ mạch 6  A 2,5 W B W C 2,5 kW D kW Câu 8: Tốc độ truyền âm mơi trường A có giá trị cực đại truyền chân không B giảm khối lượng mơi trường tăng C có giá trị với môi trường D tăng độ đàn hồi môi trường lớn Câu 9: Một tia sáng tới vng góc với mặt bên lăng kính có chiết suất n = góc chiết quang A = 300 Góc lệch tia sáng qua lăng kính là: A D = 130 B D = 220 C D = 50 D D = 150 Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos2πt cm Tọa độ chất điểm vào thời điểm t = 1,5 s A x = –5 cm B x = 1,5 cm C x = cm D x = cm Câu 11: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q  6.106 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà véctơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2 Chu kỳ dao động điều hòa lắc A 0,58 s B 1,40 s C 1,99 s D 1,11 s Câu 12: Công thoát electron kim loại 7,64.10-19 J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm λ3 = 0,35 μm Biết số Plăng h = 6,625.10-34 Js , tốc độ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Đối với kim loại nói trên, xạ gây tượng quang điện gồm A Hai xạ (λ1 λ2) B Cả ba xạ (λ1, λ2 λ3) C Khơng có xạ ba xạ D Chỉ có xạ λ1 Câu 13: Cho thấu kính hội tụ có hai mặt giống bán kính 10 cm, chiết suất thủy tinh làm thấu kính tia đỏ tia tím 1,60 1,69 Để cho tiêu điểm ứng với tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói thấu kính phân kì có hai mặt giống có bán kính 10 cm, thấu kính phân kỳ làm loại thủy tinh khác Hệ thức liên hệ chiết suất thấu kính phân kỳ ánh sáng tím ánh sáng đỏ là: A n t  n d  0,09 B n t  n d  0,09 C n d  n t  0,9 D n t  n d  0,9 Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Tại thời điểm vật chuyển động qua vị trí có li độ x, vật có gia tốc a Mối quan hệ x, a, ω A a2 a A x   A B A  x  C A  x    D a  2 x    Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, thấy điện áp hiệu dụng phần tử R, L, C 30 V, 60 V, 20 V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch hệ số công suất mạch A 60 V; 0,75 B 70 V; 0,5 C 110 V; 0,8 D 50 V; 0,6 14 Câu 16: Một dải sóng điện từ chân khơng có tần số từ 4,0.10 Hz đến 7,5.1014 Hz Biết vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? A Vùng tia hồng ngoại B Vùng tia tử ngoại C Vùng ánh sáng nhìn thấy D Vùng tia Rơnghen Câu 17: Một sóng truyền mặt nước có bước sóng λ = m, khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha A 0,5 m B 1,5 m C m D m Câu 18: Một vật có khối lượng m = 200 g, dao động điều hòa có phương trình dao động x = 10cos5πt cm Lấy π2 =10 Cơ dao động điều hòa vật A 500 J B 250 J C 500 mJ D 250 mJ Câu 19: Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng kg lò xo có độ cứng 1600 N/m Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc ban đầu m/s Biên độ dao động nặng A cm B 0,125 m C m D 0,125 cm Câu 20: Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = nF cuộn cảm L = mH Nạp điện cho tụ điện đến điện áp V cho phóng điện qua cuộn cảm Cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại A 12 A B 17 mA C 8,5 mA D mA Câu 21: Mạch dao động điện từ lí tưởng, gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L Tần số dao động mạch LC 2 A 2 LC B C D 2 2 LC LC Câu 22: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua Hai điểm M N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với qua dây.Kết luận sau khôngđúng? A Cảm ứng từ M N có chiều ngược B Véctơ cảm ứng từ M N C M N nằm đường sức từ D Cảm ứng từ M N có độ lớn Câu 23: Kim loại làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 Chiếu tới bề mặt catốt hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,5 μm vận tốc ban đầu cực đại quang electron bắn khác 1,5 lần Cho biết lượng photon chiếu tới bề mặt catốt tế bào quang điện bị hấp thụ hồn tồn, lượng dùng để cung cấp cho electron bề mặt cơng cung cấp cho electron động ban đầu cực đại Giới hạn quang điện λ0 A 0,6 μm B 0,625 μm C 0,775 μm D 0,25 μm Câu 24: Một đoạn dây dẫn thẳng dài cm có dòng điện I = A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 T Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F= 7,5.10-2 N Góc α hợp dây MN đường cảm ứng từ là: 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 300 B 600 C 500 D 900 Câu 25: Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng 0,6 μm Năng lượng photon ánh sáng A 4,07 eV B 3,34 eV C 5,14 eV D 2,07 eV Câu 26: Trong dao động điều hòa, cặp đại lượng sau biến đổi tuần hoàn chu kỳ? A Li độ B Vận tốc động C Li độ động D Thế động Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos  2ft  V (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm L, đoạn MN chứa điện trở R đoạn R2 mạch NB chứa tụ C cho 0, 22L  Khi f  30 11Hz U AN đạt giá trị cực đại Khi f  f1 Hz C 3f f  f  Hz điện áp hiệu dụng hai đầu MB có giá trị Giá trị f1 gần với giá trị sau 14 đây? A 100 Hz B 180 Hz C 50 Hz D 110 Hz 4  Câu 28: Cho tia sáng từ nước  n   khơng khí Sự phản xạ tồn phần xảy góc tới: 3  0 A i < 49 B i > 49 C i > 430 D i > 420 Câu 29: Từ thông Φ qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb Suất điện động cảm ứng trung bình xuất khung có độ lớn bằng: A 16 V B V C 10 V D 22 V Câu 30: Trong thí nghiệm I – âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,48 μm B 0,60 μm C 0,76 μm D 0,40 μm Câu 31: Đơn vị từ thông A Tesla(T) B Ampe(A) C Vêbe(Wb) D Vơn(V) Câu 32: Trong thí nghiệm I – âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng λ1 = 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 33: Một máy phát điện xoay chiều pha sản xuất suất điện động có biểu thức e  1000 sin 100 t  V Nếu rô to quay 600 vòng/phút số cặp cực A p = 10 B p = C p = D p = Câu 34: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 10 mH Khi có dòng điện chạy qua ống, ống dây có lượng 0,08 J Cường độ dòng điện ống dây : A 16,0 A B 8,0 A C 2,8 A D 4,0 A Câu 35: Đối với máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực từ, rơ to quay với tốc độ n vòng/giây tần số f Hz dòng điện tính theo cơng thức np 60n n A f  n.p B f  C f  D f  60 p p Câu 36: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH, tụ điện có C = 3000 pF Điện trở mạch dao động Ω Để trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại tụ điện V phải cung cấp cho mạch lượng điện có cơng suất A 0,18 W B 1,8 mW C 1,8 W D 5,5 mW Câu 37: Về truyền sóng cơ, phát biểu sau đúng? A Chỉ truyền mơi trường khơng khí B Trong mơi trường rắn, lỏng, khí C Trong mơi trường chân không D Chỉ truyền vật rắn mặt thoáng chất lỏng Câu 38: Quang phổ liên tục nguồn sáng J Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J B phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng C không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng J mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng J mà phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 39: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh lớn vật B Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo D Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh thật Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u  220 cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 110 Ω, L C thay đổi Khi hệ số công suất đoạn mạch đạt giá trị cực đại cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 460 W B 172,7 W C 151 W D 440 W Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu 1: Đáp án C + Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = U0  200 = 100  141 V Câu 2: Đáp án A + Cảm ứng từ hai dòng điện gây M có độ lớn là:  7 I1 7 5 B1  2.10 r  2.10 0, 08  1, 25.10  T  B  2.107 I  2.107  5.107  r2 0, + Chiều vecto cảm ứng từ xác định theo quy tắc nắm  B1 phương, ngược chiều với B2 tay phải  BM  B1  B2  1, 25.105  5.107  1, 2.105 T Câu 3: Đáp án B + Năng lượng photon ứng với bước sóng lớn nhỏ hc 6, 625.1034.3.108 min    2, 62.1019 J  1, 63 eV  max 0, 76.106 hc 6, 625.1034.3.108   5, 23.1019 J  3, 27 eV  max 0,38.106  1,63 eV    3, 27 eV Câu 4: Đáp án C + Vần trùng màu với vân trung tâm, ứng với vị trí vân trùng hai hệ k  0, 48  Ta có x1  x    k 1 0, 64  Vị trí trùng hai hệ vân, gần vân trung tâm ứng với vân sáng bậc bước sóng 1 : min  D1 1, 25.0, 64.106 3  2, mm a 1.103 Câu 5: Đáp án D 2v 2.100   cm + Bước óng cảu sóng    100 Lưu ý rằng, xảy giao thoa sóng cơ, đoạn thẳng nối hai nguồn, ta xem gần tượng sóng dừng dây  cực đại liên tiếp cách 0,5 , cực đại pha đối xứng qua bụng sóng (cực đại) IM    Hai nguồn pha I cực đại, từ I đến M có cực + Trên đoạn IM, ta xét tỉ số: 0,5 0,5.2 đại khác nữa, cực đại pha với I ứng với k  2,  IN 6,5   6,5  Trên IN có cực đại, cực đại + tương tự đoạn IN, ta xét tỉ số 0,5 0,5.2 pha với I ứng với k  2,  6  Trên MN có điểm cực địa pha với I Câu 6: Đáp án A + Tốc độ dao động phần tử môi trường vmax  A  2.3  6 cm s 2x 27 2   4  rad + Độ lệch pha dao động M N:    3 x3  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Taị thời điểm t1 điểm M có tốc độ v1  vmax  6 cm s  Biễu diễn dao động tương ứng đường tròn, ta thu 1 v N  vmax  6  3 cm s 2 Câu 7: Đáp án A UI 100.0,1   + Công suất tiêu thụ mạch P  UI cos   0 cos   cos     2,5 W 2 2 6 Câu 8: Đáp án D + Tốc độ truyền âm môi trường tang độ đàn hồi môi trường Câu 9: Đáp án D + Tia sang truyền vuông góc với mặt bên lăng kính, truyền thẳng vào bên + Tại mặt bên thứ hai, ta có n sin i  sin r  sin 30  sin r  r  45  Góc lệch D  45  30  15 Câu 10: Đáp án A + Ta có x  5cos 2t cm , t  1,5 s  x  5cos  2.1,5  5 cm lớn Câu 11: Đáp án D + Chu kì dao động lắc đơn điện trường l 0,5 T  2  2  1,11 s qE 6.106.104 g 10  m 0, 01 Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án A + Áp dụng cơng thức thấu kính mỏng với hai ánh sang đỏ tím, ta có: 2  Dd   n d  1  R  1, 60  1 R  D   n  1   1, 69  1 t  t R R + Gọi D độ tụ hệ thấu kính ghép đồng trục hai thấu kính với (bằng nhua với ánh sang đỏ tím) n 't , n 'd chiết suất ánh sang tím đỏ với thấu kính phân kì 2  D  D t  D 't  1, 69  1   n 't  1   R R  n 't  n 'd  1, 69  1, 60  0, 09  2 D  D  D '  1, 60  1   n '  1 d d d   R R Câu 14: Đáp án D + Mối liên hệ li độ x gia tốc a a  2 x Câu 15: Đáp án D + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  U2R   UL  UC   302   60  20   50 V Hệ số công suất cos   U R 30   0, U 50 Câu 16: Đáp án C + Dãi sóng thc vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 17: Đáp án C + Khoảng cách gần phương truyền sóng dao động pha   m Câu 18: Đáp án D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + từ phương trình dao động, ta tìm A  10 cm ,   5 rad s 1  Cơ dao động E  m2 A  0,  5  0,12  0, 25 J  250 mJ 2 Câu 19: Đáp án A k 1600   40 rad s + Tần số góc dao động   m Vận tốc ban đầu vận tốc cực đại dao động v  vmax  A  200 cm s  A  cm Câu 20: Đáp án D + Nạp điện cho tụ đến điện áp V  U0  V 1 C 8.109 CU02  LI02  I0  U0   mA 2 L 8.103 Câu 21: Đáp án B + Tần số dao động mạch LC f  2 LC Câu 22: Đáp án B + Vecto cảm ứng từ hgai điểm M N khác nhau, chúng có độ lớn chiều ngược  B sai Câu 23: Đáp án B + Ta có 1  2  1  2  v1  1,5v2 + Áp dụng công thức Einstein hiệu ứng quang điện cho hai trường hợp ta có:  hc hc  hc hc   E d1       2, 25E d2 1, 25 2, 25  0  v1 1,5v  E d1  2,25E d       0 2 1  hc  hc  E  hc  hc  E d2 d2    2 0  2 0 Ta có 1, 25 2, 25      0, 625 m 0 0,5 0, Câu 24: Đáp án A + Lực điện tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện xác định biểu thức: F 7,5.102 F  B sin   sin     0,5    30 B 5.0,5.0, 06 Câu 25: Đáp án D hc 6, 625.1034.3.108   3,3125.1019 J  2, 07 eV + Năng lượng photon   6  0, 6.10 Câu 26: Đáp án D + Trong da động điều hòa động dao độn với tần số Câu 27: Đáp án A + Áp dụng kết tốn chuẩn hóa  biến thiên thể U RL max   UAN max có nghĩa U RL max với n  1 R2 , kết hợp với 11L  50CR  n  1,1   L C f RL f 30 11  30 10 Hz + Với n   f R  RL  fR 1,1 2 1  f2 1 f2 1 f2 1    n     2R     R2    R2    f1  100 Hz   f RC   f1   f 2   Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 28: Đáp án D + Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần i  igh Với sin igh  n2   igh  49 n1 Câu 29: Đáp án C + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây e   0,  1,   10 V t 0,1 Câu 30: Đáp án B + Khoảng cách vân sang liên tiếp x  4i  3,6 mm  i  0,9 mm  Bước sóng sóng   1.103.0,9.103   0, m D 1,5 Câu 31: Đáp án C + Đơn vị từ thông Wb Câu 32: Đáp án C D1 2.450.109 D 2.600.109   1,8 mm i    2, mm ; a a 0,5.103 0,5.103 k i 2, 4   sau khoảng + Các vị trí hệ hai vân sangs trùng x1  x    k i 1,8 i12  4i1  7, mm lại có vị trí trùng hệ hai vân sang MN 22  5,5   2,3  có hai vân sáng trùng  Xét tỉ số i 7, Câu 33: Đáp án B + Từ phương trình suất điện động ta có   100 rad s  f  50 Hz pn 600p  50   p  Ta có f  60 60 Câu 34: Đáp án D 2E 2.0, 08   A + Năng lượng ống E  Li  i  L 10.103 Câu 35: Đáp án A + Tần số máy phát điện tạo f  pn Câu 36: Đáp án A + Cường độ dòng điện cực đại mạch + Khoảng vân giao thoa hai xạ i1  1 C 3000.109 CU02  LI02  I0  U0   0, A 2 L 30.106 Năng lượng cần cung cấp để trì dao động mạch phải có cơng suất cơng suất tỏa nhiệt điện trở I2 0, 62 P  I2 R  R   0,18 W 2 Câu 37: Đáp án B + Sóng lan truyền mơi trường rắn, lỏng khí Câu 38: Đáp án C + Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn Câu 39: Đáp án C + Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 40: Đáp án D + Hệ số công suất cực đại cos    mạch xảy cộng hưởng  P  Pmax  U 2202   440 W R 110 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... 151 W D 440 W Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu...    mạch xảy cộng hưởng  P  Pmax  U 2 202   440 W R 110 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... Góc α hợp dây MN đường cảm ứng từ là: 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 300 B 600 C 500 D 900 Câu 25: Trong chân không, ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên bắc ninh lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên bắc ninh lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay