Đề thi mẫu của bộ giáo dục năm 2018, file word, lời giải chi tiết

19 16 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: đề thi 001 Số báo danh: Câu 1.Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = Acos(ωt + φ) B x = ωcos(tφ + A) C x = tcos(φA + ω) D x = φcos(Aω + t) Câu 2.Dao động tắt dần A có biên độ tăng dần theo thời gian B ln có hại C có biên độ giảm dần theo thời gian D ln có lợi Câu 3.Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ chu kì T sóng A λ = B λ = 2πvT C.λ =v.T D.λ = Câu 4.Khi đặt điện áp u = 220√ cos100πt (V) (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50π rad/s B 50 rad/s C 100π rad/s D 100 rad/s Câu 5.Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A quang điện B quang điện C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu 6.Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu 7.Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất khí áp suất lớn bị nung nóng C Chất rắn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu 8.Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B hóa - phát quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Câu 9.Số prơtơn có hạt nhân A 210 B 84 C 126 D 294 Câu 10.Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? A B C D Câu 11.Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm UMN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A qUMN B q2UMN C D Câu 12.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với lực từ Câu 13.Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k A 80 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 10 N/m Câu 14.Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách A 12 cm B cm C cm D 1,5 cm Câu 15.Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị R Hệ số cơng suất đoạn mạch A B 0,5 C 0,87 D 0,71 Câu 16.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng khe xạ có bước sóng 500 nm Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,5 mm B mm C mm D mm −34 Câu 17.Một chất bán dẫn cógiới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h= 6,625.10 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10−19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu 18.Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A lượng liên kết hạt nhân Y lớn lượng liên kết hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19.Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 600 có độ lớn 0,12 T Từ thơng qua khung dây A 2,4.10−4 Wb B 1,2.10−4 Wb C 1,2.10−6 Wb D 2,4.10−6 Wb Câu 20.Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 ánh sáng đơn sắc màu vàng Tốc độ ánh sáng màu vàng nước A 2,63.108 m/s B 2,26.105 km/s C 1,69.105 km/s D 1,13.108 m/s Câu 21.Một sợi dây dài m với hai đầu cố định, có sóng dừng Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s Biết tần số sóng truyền dây có giá trị khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz Tính hai đầu dây, số nút sóng dây A B C D Câu 22.Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tưởng có phương trình i = 2cos(2.107t + ) (mA) (t tính s) Điện tích tụ điện thời điểm μs có độ lớn A 0,05 nC B 0,1 μC C 0,05 μC D 0,1 nC Câu 23.Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện anôt catôt kV.Biết động năngcực đại êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động cực đại củălectron khibứtra từ catơt Lấy e = 1,6.10 −19 C; me = 9,1.10−31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 456 km/s B 273 km/s C 654 km/s D 723 km/s –11 Câu 24.Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0=5,3.10 m; me=9,1.10–31 kg;k = 9.109 N.m2/C2 e = 1,6.10–19C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãngđường mà êlectron thời gian 10 −8 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm -8 −8 Câu 25.Hai điện tích điểm q1 = 10 C q2 = − 3.10 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q = 10-8 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word cm Lấy k = 9.109 N.m2/C2 Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q có độ lớn A 1,23.10-3 N B 1,14.10-3 N C 1,44.10-3 N D 1,04.10-3 N Câu 26.Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: E = 12 V; R1 = Ω; R2 = R = 10 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện trở r nguồn điện A 1,2 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D 0,6 Ω Câu 27.Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f A 15 cm B 40 cm C 20 cm D 30 cm Câu 28.Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm,gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điệncó E = 12 V r = Ω Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dàicủa ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10-2 T Giá trị R A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 29.Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượtx1= 3cosωt (cm) x2 = 6cos(ωt + ) (cm) Trong trình dao động, khoảng cách lớn nhấtgiữa hai vật nhỏ lắc A cm B cm C 5,2 cm D 8,5 cm Câu 30.Một lắc lò xo có m = 100 g k = 12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln có phương thẳng đứng vật nặng ởphía lò xo Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tốc độ vật thời điểm t2 = 0,21 s A 40π cm/s B 20π cm/s C 20√ cm/s D 20π√ cm/s Câu 31 Dao động vật có khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 5,1 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Câu 32.Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết CD có vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Trên AB có tối đa vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A 13 B C 11 D Câu 33.Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng B phần tử dây điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C phần tử dây nằm A B Biết A cách vị trí cân B vị trí cân Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C khoảng 30 cm cm, tốc độ truyền sóng dây 50 cm/s Trong q trình dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B có giá trị biên độ dao động C A s B s C s D s Câu 34.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 V B 12 V C 13 V D 11 V Câu 35.Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơđồ hình bên, L làcuộn cảm X đoạn mạch xoay chiều Khi đó, điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB có biểu thức uAN = 30√ cosωt (V)vàuMB= 40√ cos(ωt - ) V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ A 16 V B 50 V C 32 V D 24 V Câu 36.Điện truyền từ trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện 20 Ω hệ số công suất mạch điện Hiệu suất trình truyền tải A 85% B 80% C 90% D 75% Câu 37.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch ABgồm điện trởR = 24 Ω, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1) Ban đầu khóa K đóng, sau khóa K mở Hình H2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời gian t Giá trị U0gần với giá trị sau đây? A 170 V B 212 V C 127 V D 255 V Câu 38.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Tổng giá trị λ1 + λ2 A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Câu 39.Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0), có mẫu chất X nguyên chất Tại thời điểm t1 t2, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng 3.Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2, tỉ số A 17 B 575 C 107 D 72 Câu40 Khi bắn hạt α có động K vào hạt nhân đứng n gây phản ứng Cho khối lượng hạt nhân phản ứng mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u,mO = 16,9947 u mX = 1,0073 u Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trị K A 1,21 MeV B 1,58 MeV C 1,96 MeV D 0,37 MeV -HẾT - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1.A Câu 2.C Câu 3.C Câu 4.C Mã đề thi 001 Câu 5.D Câu 6.D Câu 7.D Câu 8.D Câu 9.B Câu 10.B Câu 11.A Câu 12.C Câu 13.C k  m  40 N / m Câu 14.C Khoảng cách hai cực đại cực tiểu liền kề đường nối hai nguồn Câu 15.D R cos=  Z R R  Z L2 RZL     3m Câu 16.D Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp i  D a  2mm Câu 17.D hc A  4.1020 J  0, 25eV 0 Câu 18.D Năng lượng liên kết riêng lớn hạt bền vững   Câu 19.B mc Ax  AY   X   Y A     NBS.c os B, n  1, 2.104 Wb Câu 20.B c n   v  2, 26.108 m / s v Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21.C l  k  k v kv  f  2f 2l kv  19  2,  k  3,8  k  2l => Có ba nút  11  f  Câu 22.D  q  q0 c os( t+ )  i  2.cos(2.107 t+  )mA   q  1010.c os(2.107 t) C    + i =q   q0 c os( t+  )   6 6  10 10  10 + t= (s): q  10 c os(2.10 ) C= - 1010 C => q  0,1nC 20 20 Câu 23.D  A  Wd  qe U AB  Wd  Wd (0)  Wd  2018Wd (0)  qe U AB  2017Wd (0)  qe U AB  2017 mv02  v0  7, 23.105 m / s Câu 24.D  nM   rM  33.5,3.1011 m  Fht  FCulong  mv e2 e2  k  v  k r r r e2  s  v.t  k t  7, 29.103 m r Câu 25.A  AM  BM  cm  0, 05m  tan   F1  k   4 4   arc.tan      2arc.tan      1800   3 3 qq1 qq ; F2  k 22  r1  r2  F  F12  F12  F1 F1.c os  1, 23.103 N Câu 26.C  R  R1  R2 R3 R2  R3  R2 / / R3 I    I  I   2 Rr  R2  R3   I  I A  0, A   0, A  r  1 Rr Câu 27.C - Do tính chất thuận nghịch chiều truyền ảnh sáng nên hai vị trí (1) (2) có vị trí thỏa mãn: d1  d2 ; d2  d1 - Phân tích hình vẽ ta có: d2  d1  L  90cm d d   d  60cm; d 2  d1  30cm  f  2  20cm  d  d 2 d2  d1  l  30cm Câu 28.C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  B  4 107 I   Rr IN  I  A l  R  5 Câu 29.B  x  x1  x2  3  L max     3cos( t+ ) cm  xmax  3 cm 2 xmax  d  cm Câu 30.B - Thời điểm t1 = 0,11 s:  v1  gt  1,1m / s  110cm / s  k l   kl  k   25 N / m    k 2  5 (rad/ s)  T   0, 4s m  + Chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân thời điểm t1 vật có li độ x1  l  4 cm < chuyển động theo chiều dương VTCB: Vận tốc tăng A x  v2 2  cm  vmax  A  40 cm / s - Thời điểm t2 = 0,21 s:    t   2     arc.c os  c os2  v1 v,ax v2  v2  20 cm / s vmax Câu 31 A 2W  W  kA2  A  k + Quan sát đồ thị nhận thấy, hai dao động vuông pha nhau: A2  A12  A22  A2  5,1cm Câu 32.D + Gọi độ dài cạnh a + Số cực đại CD : CB  CA  k   DB  DA  +Trên CD có ba cực đại nên: 2  k   + Số cực đại AB:  AB  k   AB  a a a   k aa k    a  a   a a  2 1   4,8  k  4,8  k  0,  1;  2; 3; 4 Câu 33.D + B bụng thứ kể từ A nên khoảng cách A là: AB        40 cm    vT  T  0,8 s + Biên độ C cách nút A cm là: AC  A sin + Thời gian ngắn : t  2 x   Ab T  0, s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34.D  C  C0 :U R  U L  U C  40V  Conghuong : U  U R  40V  C  ZC : ZC  ZC (1) U U Vì R L khơng đổi nên: R  R   U R  U L  U  U R2  (U L  UC )  U R2  (U R  UC ) (2) U L U L0 Bài cho: U L  UC  60V  UC  60 U L  60 U R (3) U C  60  37,3V U R  37,3V   U R  10, 7V U C  60 10, 7V Đối chiếu điều kiện (1) => Nghiệm là: U R  10,7V Từ (2) (3):  Câu 35.D u Z  L   L  k  u L  kuC uC ZC  k  0  u AN  u L  u X  kuC  u X (1)  uMB  u X  uC  kuMB  ku X  kuC (2) (1)  (2) : u AN  kuMB  u X (k  1)  u X  u AN  kuMB k1  u AN  uMB  u L  u X  uC  u X  u AB  u X u AN  kuMB k  u AN  u k1 k1 k  MB k    30 cos  t+ 40 cos   t-  V k1 k1 2   u AB  u AN  uMB  u X  u AN  uMB   k     U AB   30    40   k1   k1  (*) Dùng hàm Table, dò nghiệm: Cho chạy từ đến 2,9 với bước nhảy 0,1: Kết thu k = 1,8 điện áp hiệu dụng AB có giá trị nhỏ = 24 V Câu 36.C P  P  UI  I   Php  I R U P  Php H  100%  90% P Câu 37.C  I 0(dong)  A; I 0( mo )  A  U R (dong)  72V ;U R ( mo )  96V T  0,3(s) + Dòng điện khóa k mở sớm pha dòng điện k đóng khoảng thời gian tương ứng 0,3(s) => Vuông pha + Chọn trục chuẩn U nằm ngang, biểu diễn giản đồ vec tơ: OABC hình chữ nhật  => U  U 02R (dong)  U 02R ( mo)  120V Câu 38.C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  3  735nm; 4  490nm : x3  x4  D k3 4 2n  D 1470 D     k3  2n  x  k3  n k4 3 3n a a x a 1470  n a kD k x a 1470  380      n  760 1,93n  k  3,87n kD k  n  1:1,93  k  3,87  k  2,3 (Loai)  x  k    1470  k    735nm  3    1470  588nm    k 5  n  :3,86  k  7, 74  k  4,5, 6,    1  2  1008nm   1470  490nm    k 6  1470 k 7   420nm  2   n  :5, 79  k  11, 61  k  6, 7,8,9,10,11 (Loai) Câu 39.B  X  Y   NY  N X  N  N X  N (1  e  t )   NY 1  e  t1    t1   e  t1  (1) NX1 e  NY  e   t2    t2   e  t2  0, 25 (2) NX e NY N (1  e  t )  e  t    t NX N e  t e  NY  e  t3  e    2t1 3t3   e   2t1 e   3t3   t3     2t 3t     2t1   3t3 NX e e e e 3 1     0, 25    2  575 1    0, 25  3 Câu40 B  mT c  Wd ( N )  Wd ( He )  ms c  Wd (O)  Wd (X)  Wd (O)  Wd ( He )  1, 21MeV  pT  p S  p He  p O  2mHe Wd ( He )  2mO Wd (O) (2) (1), (2) :Wd ( He )  1,58MeV ; Wd (O )  0,37 MeV -HẾT - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: đề thi 001 Số báo danh: Câu 1.Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = Acos(ωt + φ) B x = ωcos(tφ + A) C x = tcos(φA + ω) D x = φcos(Aω + t) Câu 2.Dao động tắt dần A có biên độ tăng dần theo thời gian B ln có hại C có biên độ giảm dần theo thời gian D ln có lợi Câu 3.Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ chu kì T sóng A λ = B λ = 2πvT C.λ =v.T D.λ = Câu 4.Khi đặt điện áp u = 220√ cos100πt (V) (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50π rad/s B 50 rad/s C 100π rad/s D 100 rad/s Câu 5.Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A quang điện B quang điện C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu 6.Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu 7.Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất khí áp suất lớn bị nung nóng C Chất rắn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu 8.Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B hóa - phát quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Câu 9.Số prơtơn có hạt nhân A 210 B 84 C 126 D 294 Câu 10.Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? A B C D Câu 11.Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm UMN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A qUMN B q2UMN C D Câu 12.Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với lực từ Câu 13.Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k Lời giải: k  m  40 N / m Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 80 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 10 N/m Câu 14.Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách   3m A 12 cm B cm C cm D 1,5 cm Câu 15.Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị R Hệ số công suất đoạn mạch R R RZL Lời giải: cos=    Z R  Z L2 Lời giải: Khoảng cách hai cực đại cực tiểu liền kề đường nối hai nguồn A B 0,5 C 0,87 D 0,71 Câu 16.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng khe xạ có bước sóng 500 nm Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp Lời giải: Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp i  D a  2mm A 0,5 mm B mm C mm D mm −34 Câu 17.Một chất bán dẫn cógiới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h= 6,625.10 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10−19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất hc Lời giải: A   4.1020 J  0, 25eV 0 A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu 18.Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y mc Ax  AY   X   Y A A lượng liên kết hạt nhân Y lớn lượng liên kết hạt nhân X Lời giải: Năng lượng liên kết riêng lớn hạt bền vững   B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19.Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 600 có độ lớn 0,12 T Từ thông qua khung dây   Lời giải:   NBS.c os B, n  1, 2.104 Wb A 2,4.10−4 Wb B 1,2.10−4 Wb C 1,2.10−6 Wb D 2,4.10−6 Wb Câu 20.Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 ánh sáng đơn sắc màu vàng Tốc độ ánh sáng màu vàng nước c Lời giải: n   v  2, 26.108 m / s v A 2,63.10 m/s B 2,26.105 km/s C 1,69.105 km/s D 1,13.108 m/s Câu 21.Một sợi dây dài m với hai đầu cố định, có sóng dừng Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s Biết tần số sóng truyền dây có giá trị khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz Tính hai đầu dây, số nút sóng dây Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Lời giải: l  k  k v kv  f  2f 2l kv  19  2,  k  3,8  k  2l => Có ba nút  11  f  A B C D Câu 22.Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tưởng có phương trình i = 2cos(2.107t + ) (mA) (t tính s) Điện tích tụ điện thời điểm μs có độ lớn Lời giải:  q  q0 c os( t+ )  i  2.cos(2.107 t+  )mA   q  1010.c os(2.107 t) C    + i =q   q0 c os( t+  )   6 6  10 10  10 + t= (s): q  10 c os(2.10 ) C= - 1010 C => q  0,1nC 20 20 A 0,05 nC B 0,1 μC C 0,05 μC D 0,1 nC Câu 23.Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện anôt catôt kV.Biết động năngcực đại êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động cực đại củălectron khibứtra từ catơt Lấy e = 1,6.10 −19 C; me = 9,1.10−31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt Lời giải:  A  Wd  qe U AB  Wd  Wd (0)  Wd  2018Wd (0)  qe U AB  2017Wd (0)  qe U AB  2017 mv02  v0  7, 23.105 m / s A 456 km/s B 273 km/s C 654 km/s D 723 km/s Câu 24.Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0=5,3.10–11 m; me=9,1.10–31 kg;k = 9.109 N.m2/C2 e = 1,6.10–19C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãngđường mà êlectron thời gian 10 −8 s Lời giải:  nM   rM  33.5,3.1011 m  Fht  FCulong  mv e2 e2  k  v  k r r r e2  s  v.t  k t  7, 29.103 m r A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm -8 −8 Câu 25.Hai điện tích điểm q1 = 10 C q2 = − 3.10 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q = 10-8 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng cm Lấy k = 9.109 N.m2/C2 Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q có độ lớn Lời giải: Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  AM  BM  cm  0, 05m  tan   F1  k   4 4   arc.tan      2arc.tan      1800   3 3 qq1 qq ; F2  k 22  r1  r2  F  F12  F12  F1 F1.c os  1, 23.103 N A 1,23.10-3 N B 1,14.10-3 N C 1,44.10-3 N Câu 26.Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: E = 12 V; R1 = Ω; R2 = R = D 1,04.10-3 N 10 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện trở r nguồn điện Lời giải:  R  R1  R2 R3 R2  R3  R2 / / R3 I    I  I   2 Rr  R2  R3   I  I A  0, A   0, A  r  1 Rr A 1,2 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D 0,6 Ω Câu 27.Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f Lời giải: - Do tính chất thuận nghịch chiều truyền ảnh sáng nên hai vị trí (1) (2) có vị trí thỏa mãn: d1  d2 ; d2  d1 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word - Phân tích hình vẽ ta có: d2  d1  L  90cm d d   d  60cm; d 2  d1  30cm  f  2  20cm  d  d 2 d2  d1  l  30cm A 15 cm B 40 cm C 20 cm Câu 28.Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm,gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điệncó E = 12 V r = Ω Biết đường kính vòng dây D 30 cm nhỏ so với chiều dàicủa ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10-2 T Giá trị R Lời giải:  B  4 107 I   Rr IN  I  A l  R  5 A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 29.Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượtx1= 3cosωt (cm) x2 = 6cos(ωt + ) (cm) Trong trình dao động, khoảng cách lớn nhấtgiữa hai vật nhỏ lắc Lời giải:  x  x1  x2  3  L max     3cos( t+ ) cm  xmax  3 cm 2 xmax  d  cm A cm B cm C 5,2 cm D 8,5 cm Câu 30.Một lắc lò xo có m = 100 g k = 12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln có phương thẳng đứng vật nặng ởphía lò xo Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tốc độ vật thời điểm t2 = 0,21 s Lời giải: - Thời điểm t1 = 0,11 s:  v1  gt  1,1m / s  110cm / s  k l   kl  k   25 N / m    k 2  5 (rad/ s)  T   0, 4s m  + Chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân thời điểm t1 vật có li độ x1  l  4 cm < chuyển động theo chiều dương VTCB: Vận tốc tăng Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A  x2  v2 2  cm  vmax  A  40 cm / s - Thời điểm t2 = 0,21 s:    t   2     arc.c os  c os2  v1 v,ax v2  v2  20 cm / s vmax A 40π cm/s B 20π cm/s C 20√ cm/s D 20π√ cm/s Câu 31 Dao động vật có khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D2 có giá trị gần với giá trị sau đây? Lời giải: 2W  W  kA2  A  k + Quan sát đồ thị nhận thấy, hai dao động vuông pha nhau: A2  A12  A22  A2  5,1cm A 5,1 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Câu 32.Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết CD có vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Trên AB có tối đa vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại? Lời giải: + Gọi độ dài cạnh a + Số cực đại CD : CB  CA  k   DB  DA  +Trên CD có ba cực đại nên: 2  k   + Số cực đại AB:  AB  k   AB  a a a   k aa k    a  a   a a  2 1   4,8  k  4,8  k  0,  1;  2; 3; 4 A 13 B C 11 D Câu 33.Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng B phần tử dây điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C phần tử dây nằm A B Biết A cách vị trí cân B vị trí cân C khoảng 30 cm cm, tốc độ truyền sóng dây 50 cm/s Trong q trình dao động điều hồ, khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B có giá trị biên độ dao động C Lời giải: + B bụng thứ kể từ A nên khoảng cách A là: AB        40 cm    vT  T  0,8 s + Biên độ C cách nút A cm là: AC  A sin 2 x   Ab Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Thời gian ngắn : t  A s T  0, s B s C s D s Câu 34.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần với giá trị sau đây? Lời giải:  C  C0 :U R  U L  U C  40V  Conghuong : U  U R  40V  C  ZC : ZC  ZC (1) U U Vì R L không đổi nên: R  R   U R  U L  U  U R2  (U L  UC )  U R2  (U R  UC ) (2) U L U L0 Bài cho: U L  UC  60V  UC  60 U L  60 U R (3) U C  60  37,3V U R  37,3V   U R  10, 7V U C  60 10, 7V Đối chiếu điều kiện (1) => Nghiệm là: U R  10,7V Từ (2) (3):  A 10 V B 12 V C 13 V D 11 V Câu 35.Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơđồ hình bên, L làcuộn cảm X đoạn mạch xoay chiều Khi đó, điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB có biểu thức uAN = 30√ cosωt (V)vàuMB= 40√ cos(ωt - ) V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ Lời giải: Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  uL Z   L  k  u L  kuC uC ZC  k  0  u AN  u L  u X  kuC  u X (1)  uMB  u X  uC  kuMB  ku X  kuC (2) (1)  (2) : u AN  kuMB  u X (k  1)  u X  u AN  kuMB k1  u AN  uMB  u L  u X  uC  u X  u AB  u X u AN  kuMB k  u AN  u k1 k1 k  MB k    30 cos  t+ 40 cos   t-  V k1 k1 2   u AB  u AN  uMB  u X  u AN  uMB   k     U AB   30    40   k1   k1  (*) Dùng hàm Table, dò nghiệm: Cho chạy từ đến 2,9 với bước nhảy 0,1: Kết thu k = 1,8 điện áp hiệu dụng AB có giá trị nhỏ = 24 V A 16 V B 50 V C 32 V D 24 V Câu 36.Điện truyền từ trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện 20 Ω hệ số công suất mạch điện Hiệu suất trình truyền tải Lời giải:  P  UI  I  H  P  Php  I R U P  Php 100%  90% P A 85% B 80% Câu 37.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch ABgồm điện trởR = 24 Ω, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1) Ban đầu khóa K đóng, sau khóa K mở Hình H2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời C 90% D 75% gian t Giá trị U0gần với giá trị sau đây? Lời giải:  I 0(dong)  A; I 0( mo )  A  U R (dong)  72V ;U R ( mo )  96V T  0,3(s) + Dòng điện khóa k mở sớm pha dòng điện k đóng khoảng thời gian tương ứng 0,3(s) => Vuông pha + Chọn trục chuẩn U nằm ngang, biểu diễn giản đồ vec tơ: OABC hình chữ  nhật => U  U 02R (dong)  U 02R ( mo)  120V A 170 V B 212 V C 127 V D 255 V Câu 38.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Tổng giá trị λ1 + λ2 Lời giải:  3  735nm; 4  490nm : x3  x4  D k3 4 2n  D 1470 D     k3  2n  x  k3  n k4 3 3n a a x a 1470  n a kD k x a 1470  380      n  760 1,93n  k  3,87n kD k  n  1:1,93  k  3,87  k  2,3 (Loai)  x  k    1470  k    735nm  3    1470  588nm    k 5  n  :3,86  k  7, 74  k  4,5, 6,    1  2  1008nm   1470  490nm    k 6  1470 k 7   420nm  2   n  :5, 79  k  11, 61  k  6, 7,8,9,10,11 (Loai) A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Câu 39.Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0), có mẫu chất X nguyên chất Tại thời điểm t1 t2, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng 3.Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2, tỉ số Lời giải:  X  Y   NY  N X  N  N X  N (1  e  t )  NY N (1  e  t )  e  t    t NX N e  t e NY 1  e  t1     t1   e  t1  (1) NX1 e  NY  e   t2    t2   e  t2  0, 25 (2) NX e NY  e  t3  e    2t1 3t3   e   2t1 e   3t3    t3     2t 3t     2t1   3t3 NX e e e e 3 1     0, 25    2  575 1    0, 25  3 A 17 B 575 Câu40 Khi bắn hạt α có động K vào hạt nhân C 107 D 72 đứng yên gây phản ứng Cho khối lượng hạt nhân phản ứng mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u,mO = 16,9947 u mX = 1,0073 u Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trị K Lời giải:  mT c  Wd ( N )  Wd ( He )  ms c  Wd (O)  Wd (X)  Wd (O)  Wd ( He )  1, 21MeV  pT  p S  p He  p O  2mHe Wd ( He )  2mO Wd (O) (2) (1), (2) :Wd ( He )  1,58MeV ; Wd (O )  0,37 MeV A 1,21 MeV B 1,58 MeV C 1,96 MeV -HẾT - D 0,37 MeV Trang 18 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 19 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 19 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi mẫu của bộ giáo dục năm 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi mẫu của bộ giáo dục năm 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay