Tổng hợp chương trình ôn tập HSG môn vật lý lớp 10 FIle word có đáp án

90 25 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:10

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 PHẦN I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM I Chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi Bµi mÉu 1: Hai «t« chun ®éng ®Ịu cïng mét lóc tõ A ®Õn B, AB=S Ôtô thứ nửa quãng đ-ờng đầu víi vËn tèc v1, nưa qu·ng ®-êng sau víi vËn tốc v2 Ôtô thứ hai với vận tốc v1 nửa thời gian đầu với vận tốc v2 nửa thời gian lại a)Tính vtb ôtô quãng đ-ờng b) Hỏi ôtô đến B tr-ớc đến tr-ớc bao nhiêu? c) Khi hai ôtô đến B ôtô lại cách B khoảng bao nhiêu? Giải S S =v1.t1t1= 2v1 a) + Ôtô 1: S S =v2.t2 t2= 2v 2 Thời gian quãng ®-êng lµ: t=t1+t2= vtb1= S (v1  v ) 2v1v 2v1v S  t v1 v + Ôtô 2: t t v v S 2 v1  v vtb2= t t b)+ Ôtô hết AB khoảng thời gian là: tA= + Ôtô hết AB khoảng thời gian là: tB= S (v1  v ) 2v1v 2S v1  v  S (v1  v ) tB-tA= V>V1 t ì t ệt ộ x a T ể tí VQ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp chương trình ôn tập HSG môn vật lý lớp 10 FIle word có đáp án , Tổng hợp chương trình ôn tập HSG môn vật lý lớp 10 FIle word có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay