Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên hùng vương gia lai file word có lời giải chi tiết

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:09

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - GIA LAI Câu 1: Hai vật nhỏ lúc ném lên với vận tốc độ lớn v hướng khác Góc hợp hai vận tốc hai vật tùy ý Biết hai vật chạm đất vị trí khoảng cách xa khơng chúng Lmax  19m Lấy g  10m / s Hãy xác định vận tốc ban đầu v hai vật Câu 2: Một hình trụ khối lượng m bán kính r đứng yên tựa vào khối hộp hình vẽ Khối hộp kéo sang trái với vận tốc v không đổi Lúc đầu khối hộp sát cạnh tường, bỏ qua ma sát hình trụ với tường khối hộp Hãy xác định a Dạng quỹ đạo chuyển động tâm hình trụ so với điểm A b Điều kiện vận tốc v để khối hộp tiếp xúc với trụ khoảng cách hai điểm A B r lực tác dụng lên thành hình trụ khoảng cách A B r Câu 3: Một gỗ khối lượng m nằm nhô khỏi cạnh bàn đoạn 3/7 chiều dài Chiều dài phần bảy gỗ L = 1m Người ta dùng ròng rọc dây nhẹ để treo phần nhô ra, vật khối lượng 4m Một người khối lượng 3m đứng cách mép bàn đoạn chiều dài nằm khoảng giá trị để gỗ nằm ngang Câu 4: Hai cầu nhỏ khối lượng m, coi chất điểm lồng vào vòng nhẵn khối lượng M bán kính R Vòng cứng đứng thẳng đứng sàn nhà Ban đầu hai cầu điểm cao vòng cứng, tác động nhẹ vào hai cầu để chúng trượt xuống theo vòng, trượt sang phải, trượt sang trái Để cho vòng tròn nẩy lên khỏi sàn q trình chuyển động hai cầu thì: a Lực lớn hai cầu tác dụng lên vòng (tính theo m g) m b giá trị nhỏ tỉ số Tìm độ lớn góc  đường nối vật với tam vòng M phương thẳng đứng mà vòng nẩy lên Câu 5: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Một hình trụ nằm ngang đầu kín đầu lại pittơng di chuyển ma sát bên hình trụ Bên hình trụ chứa khí tưởng đơn nguyên tử với thể tích V0 , áp suất p giá trị với áp suất khí bên ngồi Pittơng gắn kín, lực ma sát pittơng hình trụ chiếm f phần áp lực mà khí bên ngồi tác dụng lên pittơng Khí bên làm nóng chậm trở vị trí ban đầu Sau khí nung nóng trở lại đến trạng thái đầu Các thông số p0 , V0 , f biết a Biểu diễn trình biến đổi đồ thị p – V b Tính hiệu suất chu trình Câu 6: Giản đồ p – V biểu diễn trình biến đổi chậm mol khí lí tưởng từ điểm A đến điểm B Biết tỉ số áp suất khí trạng thái B A Để khí nhận nhiệt từ bên ngồi q trình tỉ số thể tích khí trạng thái B A phải thỏa mãn điều kiện gì? (Biết nội khí tưởng U  RT ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: v 02 sin 2 Ta tầm bay xa vật ném xiên L  g Vì hai vật vận tốc ban đầu độ lớn rơi vị trí nên góc ném 1 ,  hai vật phải thỏa mãn điều kiện 1  2  900 , tức ban đầu hai vận tốc đối xứng qua phương 450 Thờin gia bay khơng khí thời gian vật trên, thời gian là: t 2v sin  450    g Xét hệ quy chiếu gắn với vật vật chuyển động thẳng với vận tốc v  2v0 sin  Khoảng cách hai vật sau thời gian t là: d  v t  4v 02 sin .sin  450    g   2v 02 cos  2  450   cos 450 g  Ta thấy d lớn  2  450  lớn    22,50 Vậy d max  2v02   1    19  v0  18m / s g  2 Câu 2: a Khi khối hộp tiếp xúc với trụ khối trụ tiếp xúc với bậc nên tâm C khối trụ cách mép bậc đoạn r tức tâm khối trụ chuyển động cung tròn tâm A, bán kính r b Xét thời điểm bán kính AC tạo với phương ngang góc  Tâm C nằm cách khối hộp x v v bậc thang ta x C  B  x Cx  Bx  2 Vecto vận tốc v C phương vng góc với bán kính quỹ đạo AC Ta có: vCx  vC sin   v V  vC  2.sin  v C2 v2  Gia tốc hướng tâm hướng từ C A độ lớn: a r  r 4r.sin  Tâm C chuyển động theo phương ngang nên phản lực A B Theo phương CA ta có: N B cos 2  mg sin   NA  ma C    v2 m  v2  2sin .N B  m   g sin    N B   g sin    2 2sin   4r.sin    4r.sin   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Khi AB  r    Điều kiện để hộp tiếp xúc với khối trụ  N B   v  4gr.sin   gr - Với v  gr AB  r , lực khối hộp bậc tác dụng lên khối trụ  g v2   NB  NA  m     2r  Câu 3: Ta thấy gỗ bị lật xuống mép bàn bị nâng đầu bên phải lên Từ điều kiện cân ta T  mg - Xét trường hợp đầu phải bảng bị nâng lên Áp dụng điều kiện cân ta 7L 5L mg  3mg  4L  x1   6.L.T  2T.7L  x1    2,5m 2 Tức người đứng mép 2,5m bên trái - Xét trường hợp bảng bị lật xuống ÁP dụng điều kiện cân ta có: L 3L mg  2T.3L  3mgx  T.2L  x   1,5m 2 Tức người đứng cách mép bàn 2,5m bên phải Câu 4: a Do tính đối xứng nên trình hai cầu trượt xuống vòng đứng yên chỗ Tại vị v2 trí góc  , xét vật m, theo gia tốc hướng tâm ta phương trình mg cos   N  m R Theo định luật bảo toàn ta (gốc tâm O) v2 mgR Từ hai phương trình ta rút N  mg   3cos   mgR cos   m Theo phương thẳng đứng lực hai cầu tác dụng lên cầu 1  1  F  2N cos   6mg    cos         Vậy Fmax  mg cos   3 2mg m  Mg   b Để vòng nẩy lên Fmax  Mg  M - Khi thỏa mãn điều kiện vòng nẩy lên ta 1 m 1 M  F  Mg   cos       cos     3 M 6m  1 M  Ở ta lấy nghiệm  cos    6m Vì cos  thay đổi từ đến -1 nên nghiệm xảy trước http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Ff  1  f  p S pittơng bắt đầu dịch chuyển, q trình đẳng áp thể tích V2  1  f  V0 a Đầu tiên khí phải tăng nhiệt độ q trình đẳng tích p1  p0  Sau q trình làm lạnh đẳng tích áp suất p3  p0  Ff  1  f  p0 S Tiếp theo làm lạnh đẳng áp đến thể tích V4  V0 Để quay lại trạng thái ban đầu cần nung nóng đẳng tích đến áp suất p b Cơng mà khí thực chu trình A  2f p0 V0 Khí nhận nhiệt lượng 41 12 Q  nC V  T1  T4   nC V  T2  T1  f 11  5f  p0V0 1  f  p0 V0  1  f  p0 V0   1  f  p0 V0  1  f  p0V0    2 2f p0 V0 A 4f Hiệu suất chu trình H    Q f 11  5f  11  5f p0 V0 Câu 6: Theo nguyên lí I nhiệt động lực học ta Q  A  Ta U  3 R  T2  T1    p V2  p1V1  2 Cơng mà khí nhận trình A    p2  p1  V2  V1  Để khí nhận nhiệt từ mơi trường Q > Q  U  A   p V2  p1V1    p  p1  V2  V1   2 p V Với    p1 V1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... lý tưởng U  RT ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: v 02 sin 2 Ta có. ..  thay đổi từ đến -1 nên nghiệm xảy trước http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Ff  1... Thờin gia bay không khí thời gian vật trên, thời gian là: t 2v sin  450    g Xét hệ quy chi u gắn với vật vật chuyển động thẳng với vận tốc v  2v0 sin  Khoảng cách hai vật sau thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên hùng vương gia lai file word có lời giải chi tiết , Đề thi olympic vật lý lớp 10 2016 2017 trường THPT chuyên hùng vương gia lai file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay