Đề thi thử THPTQG sóc sơn hà nội thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

14 34 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

SỞ GD&ĐT NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: VẬT LÍ Mã đề thi 121 Câu 1: Phát biểu sai A Hằng số điện môi chất rắn lớn số điện môi chất lỏng B Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự C Vật nhiễm điện âm vật có tổng số electron nhiều tổng số prôton D Công lực điện trường tĩnh khơng phụ thuộc vào hình dạng đường Câu 2: Quy ước chiều dòng điện A chiều dịch chuyển electron B chiều dịch chuyển ion C chiều dịch chuyển ion âm D chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 3: Chọn phát biểu sai phát biểu A Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron B Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời có hướng ion dương ion âm C Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion D Dòng điện chất bán dẫn dòng chuyển dời có hướng electron lỗ trống Câu 4: Phương lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường A trùng với phương vectơ cảm ứng từ B trùng với phương vectơ vận tốc hạt C vuông góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D nằm mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ Câu 5: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây 10cm có độ lớn A 2.10-6 T B 2.10-5 T C 5.10-6 T D 0,5.10-6 T Câu 6: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ thuận với A diện tích mạch B tốc độ biến thiên từ thông qua mạch C độ lớn từ thông gửi qua mạch D điện trở mạch Câu 7: Trên vành kính lúp có ghi 10X, độ tụ kính lúp A 10 dp B 2,5 dp C 25 dp D 40 dp Câu 8: Gọi f1, f2 tiêu cự vật kính thị kính kính hiển vi, Đ khoảng cực cận người quan sát, δ độ dài quang học kính hiển vi Số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực tính theo cơng thức A G  f Đ f2 B G  f1 f  Đ C G   Đ D G  f1 f  f1 Đ f Câu 9: Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ  Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x  6cos(t  ) (x tính cm, t tính s) A chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm B chu kì dao động 0,5 s C vận tốc chất điểm vị trí cân 12 cm/s D Thời điểm t = 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox Câu 11: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo k, khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa Tần số góc lắc tính cơng thức A m k B k m C 2 k m D 2 m k Câu 12: Ở nơi Trái Đất có gia tốc rơi tự g, lắc đơn có chiều dài sợi dây , khối lượng vật nhỏ m thực hiên dao động điều hòa với biên độ góc  Lực kéo cực đại tác dụng lên vật tính cơng thức Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A mg B m.g.sin  C mg.cos D m.g(1  cos ) Lực kéo dao động lắc đơn P.sin  , có giá trị lớn lắc vị trí biên Câu 13: Hai dao động điều hòa, phương, tần số, ngược pha, có biên độ A1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1  A2 B A1  A2 C A12  A22 D A12  A22 Câu 14: Phát biểu sai A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần có giảm dần theo thời gian C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng Câu 15: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 16: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 17: Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10-7 W/m2 mức cường độ âm điểm A 19 dB B 70 dB C 60 dB D 50 dB Câu 18: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc A 2 B 5 C  D  Ta thấy bước sóng ứng với 12 khoảng, NM khoảng = 2 5   nên lệch pha 12 12 Câu 19 : Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 20: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số góc A 50 rad/s B 100π Hz C 50 Hz D 100π rad/s Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos(t   ) ( ω> 0) vào hai đầu tụ điện có điện dung C Dung kháng tụ điện U B C C UC D C C Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch L R L R A B C D 2 L R R  ( L) R  ( L)2 A Câu 23: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh có tần số np f  A 3000 Hz B 50 Hz C 100 Hz D 30 Hz ( n vòng/phút) 60 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 10  cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 30V Công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng: A 120W B 240W C 320W D 160W Câu 25: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở không đáng kể xác 2 1 định biểu thức A 2 LC B C D 2 LC LC LC Câu 26: Một sóng điện từ có tần số 20 MHz truyền khơng khí với tốc độ 3.108 m/s Sóng có bước sóng A 150 m B 1,5 m C 15 m D 15 km Câu 27: Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu 28: Một acquy, phát điện với cường độ dòng điện phát 15A cơng suất điện mạch ngồi 136W, phát điện với cường độ dòng điện phát 6A cơng suất điện mạch ngồi 64,8W Suất điện động acquy xấp xỉ A V B V C 10 V D 12V Câu 29: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp từ khơng khí đến mặt thuỷ tinh, quan sát ta thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Biết chiết suất khơng khí 1, thủy tinh Giá trị góc tới A 30o B 45o C 60o D 63o Câu 30: Cho hai cầu nhỏ trung hồ điện đặt cách 40cm khơng khí Giả sử có 4.1012 electron chuyển từ cầu sang cầu lực tương tác hai cầu có độ lớn A.23.10-3 N B 13.10-4 N C 23.10-2 N D 13.10-3 N Câu 31: Trong thực hành đo gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài lắc đơn ℓ= (800  1) mm chu kì dao động T = (l,80  0,02) s Bỏ qua sai số π, lấy π = 3,14 Sai số phép đo gần với giá trị giá trị sau A 0,21 m/s2 B 0,23 m/s2 C 0,12 m/s2 D 0,30 m/s2 Câu 32: Cho hai mạch dao động LC có tần số Điện tích cực đại tụ mạch thứ thứ hai Q1 Q2 thỏa mãn Q1 + Q2 = 8.10-6 Tại thời điểm mạch thứ có điện tích cường độ dòng điện q1 i1, mạch thứ hai có điện tích cường độ dòng điện q2 i2 thỏa mãn q1i2 + q2i1 = 6.10-9 Giá trị nhỏ tần số dao động hai mạch A 63,66 Hz B 76,39 Hz C 38,19 Hz D 59,68 Hz Câu 33: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,33 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 25 vòng dây tỉ số điện áp 0,38 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 45 vòng dây B 60 vòng dây C 85 vòng dây D 10 vòng dây Câu 34: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 =100g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang  =0,05 Lấy g = 10m/s2 Thời gian từ thả đến vật m2 dừng lại A 2,16 s B 0,31 s C 2,21 s D 2,06 s Câu 35: Điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm cách thấu kính 15cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T=2s trục Ox vng góc với trục thấu kính cắt trục O, vị trí cân điểm sáng S trùng với O Biên độ dao động S A=3cm Tốc độ trung bình ảnh S' chu kỳ dao động là: A cm/s B 12 cm/s C cm/s D cm/s Câu 36: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R = 2,5 vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động khơng đổi điện trở r mạch có dòng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word điện không đổi cường độ I1 Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 2.10-6F Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dạo động mạch có dao động điện từ tự với chu kì .10-6 s cường độ dòng điện cực đại I2 = 12I1 Giá trị r A 0,25  B 1,5  C 0,5  D  Câu 37: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với cơng suất phát âm khơng đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 38: Mạch điện AB gồm đoạn AM đoạn MB: Đoạn AM có điện trở 50  đoạn MB có cuộn dây Đặt vào mạch AB điện áp xoay chiều điện áp tức thời hai đoạn AM MB biến thiên đồ thị: u(V) 100 100 O t(s) 100 100 Cảm kháng cuộn dây là: A 12,5 2 B 12,5 3 D 25 6 Câu 39: Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước cách đoạn S1S2= 10 (  bước sóng) phát dao động pha với Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại ngược pha với nguồn A B 10 C 11 D 12 Câu 40: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện loại công suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 120 máy tiện hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 125 máy tiện hoạt động Do xẩy cố trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực máy phát điện, xưởng khí cho tối đa máy tiện hoạt động Coi có hao phí dây tải điện đáng kể Điện áp dòng điện dây tải điện pha A 93 B 102 C 84 D 66 -HẾT C 12,5 6 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017-2018 Môn: VẬT LÍ Mã đề thi 121 Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: A B  2.107 I =2.10-6T r Câu 6: B Câu 7: D 10X có nghĩa G =10; G  ® 0, 25   f  0, 025m  D   40dp f f f Câu 8: C Câu 9: A Câu 10: D  3  t=0, v= 6 cos    3 cm/s P  =160W R Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: B Câu 26: C c 3.108 =15m   f 20.106 Câu 27: A Câu 28: D    15    15  P1  136   136  15  r   r  R  r r  I1  N1  15 152 => => =>  =>r=0,19259Ω =>   12V    64,8   6      r 15 6 6 62  P2  RN  r  64,8  I2 r  62  r  Câu 29: C Tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ i+r=90o; áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i n sin i    tan i  n  =>i=60o s inr cosi Câu 30: A F  9.109 q1q2 r2  4.10  9.10 1, 6.1019  12 0, 42  0, 02304 N Câu 31: B l 4 2l 4 l 4.3,142.0,8 T  2 g g   9, 7378765m / s 2 g T 1,8 T g 2T l   , thay số ta có g  0, 228569601 g T l Câu 32: D Gọi độ lệch pha q1 q2  ; thời điểm q1=0 i1=Io1= Q1 q2  Q2 sin  thay vào phương trình q1i2+q2i1=6.10-9 ta có Q1Q2 sin   6.109    6.109 (1) Q1Q2 sin  Ta có Q1  Q2  Q1Q2  Q1Q2  1,6.1011 sin   ; kết hợp (1)   375 rad/s f   =59,6831 2 Câu 33: B Gọi N1 số vòng dây cuộn sơ cấp, N2 số vòng dây cuộn thứ cấp thiếu:  N2  N  0,33 N 25 25  =>   0,38  0,33   0,38  N1  500; N  165 ; để số vòng dây  N  25 N N N 1   0,38  N1 cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp N2=250 vòng =>cuốn thiếu 85 vòng, 25 vòng nên phải tiếp tục thêm 60 vòng Câu 34: D m  Chu kỳ dao động hai vật gắn với lò xo T  2 = ; Vị trí cân động dao động k   mg  5.103 m  0,5cm =>Thời gian m1 m2 chuyển động từ m1 m2 xác định F®h  Fms  l  k  0,5  90  cos-1  T 9,5   lúc thả đến lúc lò xo có chiều dài tự nhiên t1   T =0,162269214s 360 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vận tốc hai vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng kAo   (m1  m2 ) gAo  (m1  m2 )Vo2 2 Vo=0.9486832981m/s; Thời gian m2 chuyển động từ lò xo không bị biến dạng đến dừng lại V V t2= o  o  1,897366596s =>t=t1+t2=2,059629517  m2 g  g m2 Câu 35: B f Hệ số phóng đại ảnh qua thấu kính k   =-2; chu kỳ dao động ảnh quãng đường d f S' S’=4A’=4|k|.A=24cm => v  =12cm/s T Câu 36: C T2 2 C  1 C I1  (1) ; LI 22  C  I   ; ta có T  2 LC  L  => I  (2) 2 L 4 C T 2,5  r 2 C   12 I2=12I1 => ; thay số =>r=0,5Ω T 2,5  r Câu 37: B      2p     4np  np np Ta có 20  10log   10 log  10 log    ; 30  10 log     2 2  4 OA I   4 OA I o   4 OM I o   4 OA I o  o    4np  30  10  10log    10l o g 2n =>n=5  2p  Câu 38: C Đoạn MB cuộn dây, đoạn AM có điện trở nên uMB sớm pha uAM; chu kỳ ứng với 12  khoảng, nên ta thấy uMB sớm pha uAM góc ; uAM pha với cường độ dòng điện nên uMB sớm U R 100 U 100   (A)=> Z MB  MB   25 2 ; pha cường độ dòng điện góc ; I= R  I 2.50 2.2 2.252  r  Z L2  Giải hệ  Z L => Z L  12,5 6    r Câu 39: B SS SS   k   10  k  k  10 số điểm có biên độ cực đại ngược pha với nguồn đoạn   S1S2 ứng với k= 1     Câu 40: A  P2 P  R  120  2 U   P2 P2  Bài giải sau  tìm P  R  ? đặt R  X ta có U U  P  R P  125   3U   =>X=36 P=129 => P  R   P   P   X  120 X  125 P2  P  X  93 U2 -HẾT - Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: VẬT LÍ Mã đề thi 121 Câu 1: Phát biểu sai A Hằng số điện môi chất rắn lớn số điện môi chất lỏng B Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự C Vật nhiễm điện âm vật có tổng số electron nhiều tổng số prơton D Công lực điện trường tĩnh không phụ thuộc vào hình dạng đường Câu 2: Quy ước chiều dòng điện A chiều dịch chuyển electron B chiều dịch chuyển ion C chiều dịch chuyển ion âm D chiều dịch chuyển điện tích dương Câu 3: Chọn phát biểu sai phát biểu A Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron B Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời có hướng ion dương ion âm C Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion D Dòng điện chất bán dẫn dòng chuyển dời có hướng electron lỗ trống Câu 4: Phương lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường A trùng với phương vectơ cảm ứng từ B trùng với phương vectơ vận tốc hạt C vng góc với mặt phẳng hợp vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ D nằm mặt phẳng tạo vectơ vận tốc hạt vectơ cảm ứng từ Câu 5: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt khơng khí Cảm ứng từ điểm cách dây 10cm có độ lớn I A 2.10-6 T B 2.10-5 T C 5.10-6 T D 0,5.10-6 T B  2.107 =2.10-6T r Câu 6: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín tỉ lệ thuận với A diện tích mạch B tốc độ biến thiên từ thông qua mạch C độ lớn từ thông gửi qua mạch D điện trở mạch Câu 7: Trên vành kính lúp có ghi 10X, độ tụ kính lúp A 10 dp B 2,5 dp C 25 dp D 40 dp ® 0, 25  f  0, 025m  D   40dp 10X có nghĩa G =10; G   f f f Câu 8: Gọi f1, f2 tiêu cự vật kính thị kính kính hiển vi, Đ khoảng cực cận người quan sát, δ độ dài quang học kính hiển vi Số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực tính theo công thức A G  f Đ f2 B G  f1 f  Đ C G   Đ f1 f D G  Câu 9: Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  f1 Đ f  Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x  6cos(t  ) (x tính cm, t tính s) A chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm B chu kì dao động 0,5 s C vận tốc chất điểm vị trí cân 12 cm/s D Thời điểm t = 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox  3  t=0, v= 6 cos    3 cm/s 0) vào hai đầu tụ điện có điện dung C Dung U B C C UC D C C Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch L R R L A B C D 2 R L R  ( L) R  ( L)2 kháng tụ điện A Câu 23: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rơto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh có tần số np f  A 3000 Hz B 50 Hz C 100 Hz D 30 Hz ( n vòng/phút) 60 Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 10  cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 30V Công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng: A 120W B 240W C 320W D 160W U U R  U  U L2  40V => P  R =160W R Câu 25: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở khơng đáng kể xác 2 1 định biểu thức A 2 LC B C D 2 LC LC LC Câu 26: Một sóng điện từ có tần số 20 MHz truyền khơng khí với tốc độ 3.108 m/s Sóng có bước sóng A 150 m B 1,5 m C 15 m D 15 km c 3.10 =15m   f 20.106 Câu 27: Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu 28: Một acquy, phát điện với cường độ dòng điện phát 15A cơng suất điện mạch ngồi 136W, phát điện với cường độ dòng điện phát 6A cơng suất điện mạch ngồi 64,8W Suất điện động acquy xấp xỉ A V B V C 10 V D 12V    15    15  P1  136   136  15  r   r R  r r I   N1  15 152 => => =>  =>r=0,19259Ω =>   12V    64,8   6      r 15 6 6 P 64,8   RN  r   I2 r  62  r  Câu 29: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp từ khơng khí đến mặt thuỷ tinh, quan sát ta thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Biết chiết suất khơng khí 1, thủy tinh Giá trị góc tới A 30o B 45o C 60o D 63o Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ i+r=90o; áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i n sin i    tan i  n  =>i=60o s inr cosi Câu 30: Cho hai cầu nhỏ trung hoà điện đặt cách 40cm khơng khí Giả sử có 4.1012 electron chuyển từ cầu sang cầu lực tương tác hai cầu có độ lớn A.23.10-3 N B 13.10-4 N C 23.10-2 N D 13.10-3 N F  9.10 q1q2  4.10  9.10 1, 6.1019  12  0, 02304 N r2 0, 42 Câu 31: Trong thực hành đo gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài lắc đơn ℓ= (800  1) mm chu kì dao động T = (l,80  0,02) s Bỏ qua sai số π, lấy π = 3,14 Sai số phép đo gần với giá trị giá trị sau A 0,21 m/s2 B 0,23 m/s2 C 0,12 m/s2 D 0,30 m/s2 l 4 2l 4 l 4.3,142.0,8 T  2 g g   9, 7378765m / s 2 g T 1,8 T g 2T l   , thay số ta có g  0, 228569601 g T l Câu 32: Cho hai mạch dao động LC có tần số Điện tích cực đại tụ mạch thứ thứ hai Q1 Q2 thỏa mãn Q1 + Q2 = 8.10-6 Tại thời điểm mạch thứ có điện tích cường độ dòng điện q1 i1, mạch thứ hai có điện tích cường độ dòng điện q2 i2 thỏa mãn q1i2 + q2i1 = 6.10-9 Giá trị nhỏ tần số dao động hai mạch A 63,66 Hz B 76,39 Hz C 38,19 Hz D 59,68 Hz Gọi độ lệch pha q1 q2  ; thời điểm q1=0 i1=Io1= Q1 q2  Q2 sin  thay vào 9 6.109 phương trình q1i2+q2i1=6.10 ta có Q1Q2 sin   6.10    (1) Q1Q2 sin  -9 9 Ta có Q1  Q2  Q1Q2  Q1Q2  1,6.1011 sin   ; kết hợp (1)   375 rad/s f   =59,6831 2 Câu 33: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,33 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 25 vòng dây tỉ số điện áp 0,38 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 45 vòng dây B 60 vòng dây C 85 vòng dây D 10 vòng dây Gọi N1 số vòng dây cuộn sơ cấp, N2 số vòng dây cuộn thứ cấp thiếu:  N2  N  0,33 N 25 25  =>   0,38  0,33   0,38  N1  500; N  165 ; để số vòng dây  N  25 N N N 1   0,38  N1 cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp N2=250 vòng =>cuốn thiếu 85 vòng, 25 vòng nên phải tiếp tục thêm 60 vòng Câu 34: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 =100g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang  =0,05 Lấy g = 10m/s2 Thời gian từ thả đến vật m2 dừng lại A 2,16 s B 0,31 s C 2,21 s D 2,06 s Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Chu kỳ dao động hai vật gắn với lò xo T  2 m  = ; Vị trí cân động dao k   mg  5.103 m  0,5cm =>Thời gian m1 m2 chuyển k  0,5  90  cos-1   T  9,5  T =0,162269214s động từ lúc thả đến lúc lò xo có chiều dài tự nhiên t1   360 1 Vận tốc hai vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng kAo2   (m1  m2 ) gAo  (m1  m2 )Vo2 2 Vo=0.9486832981m/s; thời gian m2 chuyển động từ lò xo không bị biến dạng đến dừng lại V V t2= o  o  1,897366596s =>t=t1+t2=2,059629517  m2 g  g m2 Câu 35: Điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm cách thấu kính 15cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T=2s trục Ox vng góc với trục thấu kính cắt trục O, vị trí cân điểm sáng S trùng với O Biên độ dao động S A=3cm Tốc độ trung bình ảnh S' chu kỳ dao động là: A cm/s B 12 cm/s C cm/s D cm/s f Hệ số phóng đại ảnh qua thấu kính k   =-2; chu kỳ dao động ảnh quãng d f S' đường S’=4A’=4|k|.A=24cm => v  =12cm/s T Câu 36: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R = 2,5 vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động khơng đổi điện trở r mạch có dòng điện khơng đổi cường độ I1 Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 2.10-6F Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dạo động mạch có dao động điện từ tự với chu kì .10-6 s cường độ dòng điện cực đại I2 = 12I1 Giá trị r A 0,25  B 1,5  C 0,5  D  T2  2 C 1 C I1  (1) ; LI 22  C  I   ; ta có T  2 LC  L  => I  (2) 2 L 2,5  r 4 C T 2 C   12 I2=12I1 => ; thay số =>r=0,5Ω T 2,5  r Câu 37: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D      2p     4np  np np Ta có 20  10log    10 log   ; 30  10 log    10 log   2 2  4 OA I   4 OA I o   4 OM I o   4 OA I o  o    4np  30  10  10log    10l o g 2n =>n=5  2p  Câu 38: Mạch điện AB gồm đoạn AM đoạn MB: Đoạn AM có điện trở 50  đoạn MB có cuộn dây Đặt vào mạch AB điện áp xoay chiều điện áp tức thời hai đoạn AM MB biến thiên đồ thị: động m1 m2 xác định F®h  Fms  l  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word u(V) 100 100 O t(s) 100 100 Cảm kháng cuộn dây là: A 12,5 2 B 12,5 3 C 12,5 6 D 25 6 Đoạn MB cuộn dây, đoạn AM có điện trở nên uMB sớm pha uAM; chu kỳ ứng với 12  khoảng, nên ta thấy uMB sớm pha uAM góc ; uAM pha với cường độ dòng điện nên uMB sớm U R 100 U 100   (A)=> Z MB  MB   25 2 ; pha cường độ dòng điện góc ; I= R  I 2.50 2.2 2.252  r  Z L2  Giải hệ  Z L => Z L  12,5 6    r Câu 39: Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước cách đoạn S1S2= 10 (  bước sóng) phát dao động pha với Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại ngược pha với nguồn A B 10 C 11 D 12 SS SS   k   10  k  k  10 số điểm có biên độ cực đại ngược pha với nguồn   đoạn S1S2 ứng với k= 1     Câu 40: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện loại công suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 120 máy tiện hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 125 máy tiện hoạt động Do xẩy cố trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực máy phát điện, xưởng khí cho tối đa máy tiện hoạt động Coi có hao phí dây tải điện đáng kể Điện áp dòng điện dây tải điện ln pha A 93 B 102 C 84 D 66  P X   120 P  R P   120 2   2U  P P  Bài giải sau  tìm P  R  ? đặt R  X ta có  U U P P  R  P  X  125  125    3U   P2 =>X=36 P=129 => P  R  P  X  93 U -HẾT - Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: VẬT LÍ Mã đề thi. .. A 93 B 102 C 84 D 66 -HẾT C 12,5 6 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sóc sơn hà nội thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sóc sơn hà nội thanh hóa lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay