Đề thi thử THPTQG sở GDĐT vĩnh phúc lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

16 28 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

Đề thi thử Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2018 Câu 1: Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy đoạn mạch Đoạn mạch đoạn mạch A có điện trở R, cuộn cảm L B có điện trở R C có cuộn cảm L D có tụ điện C Câu 2: Khi nói dao động cưỡng dao động trì, phát biểu sau sai? A Dao động trì có tần số tần số riêng hệ dao động B Dao động trì có biên độ khơng đổi C Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu 3: Điều kiện để hai sóng giao thoa với hai sóng A phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian B chuyển động chiều với tốc độ C biên độ, bước sóng, pha ban đầu D phương, kèm với Câu 4: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với mơi trường chiết suất nhỏ A xảy tượng phản xạ tồn phần B khơng thể có tượng phản xạ tồn phần C tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới 0o D ln ln xảy tượng phản xạ toàn phần Câu 5: Khi dùng thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật, ta phải đặt vật cách kính khoảng A f 2f B f C nhỏ f D lớn f Cần thu ảnh ảo chiều lớn vật nhiều, nên phải đặt vật thật khoảng OF Câu 6: Hiện tượng cộng hưởng ứng dụng A máy đầm B giảm xóc tô, xe máy C lắc đồng hồ D lắc vật lý Câu 7: Các họa âm có A tần số khác B biên độ khác Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C biên độ pha ban đầu khác D biên độ nhau, tần số khác Câu 8: Biểu thức sau biểu thức định luật Cu – lơng đặt điện tích chân khơng? A F  k q1q r B F  k q1q r2 C F  k q1q r D F  k q1q r Câu 9: Cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ có dòng điện khơng đổi chạy qua A tỷ lệ với tiết diện ống dây B C D tỷ lệ với chiều dài ống dây Câu 10: Hiện tượng quan sát sợi dây có sóng dừng? A Trên dây có bụng sóng xen kẽ với nút sóng B Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại C Tất phần tử dây chuyển động với vận tốc D Tất phần tử dây đứng yên Câu 11: Trong ốt bán dẫn có A ba lớp chuyển tiếp p – n B hai lớp chuyển tiếp p – n C lớp chuyển tiếp p – n D bốn lớp chuyển tiếp p – n Câu 12: Cường độ dòng điện đo A nhiệt kế C oát kế B ampe kế D lực kế Câu 13: Hạt tải điện kim loại A electron ion dương B ion dương ion âm C electron D electron, ion dương ion âm Câu 14: Mắt cận thị khơng điều tiết có A độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường B điểm cực cận xa mắt mắt bình thường C điểm cực viễn xa mắt mắt bình thường D độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường Câu 15: Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm ống dây có giá trị lớn A dòng điện có giá trị lớn B dòng điện tăng nhanh C dòng điện có giá trị nhỏ D dòng điện khơng đổi Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động lắc A tăng lần C tăng lần B giảm lần D giảm lần Câu 17: Dòng điện i  2 cos 100t  A có giá trị hiệu dụng A 2A B 2A C A D 2A Câu 18: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt + 0,5π) cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B 0,5 cm C 10 cm D cm Câu 19: Số điểm công tơ điện gia đình cho biết A thời gian sử dụng điện gia đình C cơng suất điện gia đình sử dụng B điện gia đình sử dụng D cơng mà thiết bị điện gia đình sinh Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức A v  2f B v  f C v   f D v  f  Câu 21: Một bể đáy rộng chứa nước có cắm cột cao 80 cm, độ cao mực nước bể 60 cm, chiết suất nước 4/3 Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 Bóng cột nắng chiếu tạo thành đáy bể có độ dài tính từ chân cột A 11,5 cm B 51,6 cm C 85,9 cm D 34,6 cm Câu 22: Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động lắc đơn cách xác định khoảng thời gian để lắc thực 10 dao động toàn phần Kết lần đo liên tiếp bạn học sinh là: 21,2 s; 20,2 s; 20,9 s; 20,0 s Biết sai số tuyệt đối dùng đồng hồ 0,2 s (bao gồm sai số ngẫu nhiên bấm sai số dụng cụ) Theo kết cách viết giá trị chu kỳ T sau nhất? A T = 2,06 ± 0,2 s B T = 2,13 ± 0,02 s C T = 2,00 ± 0,02 s D T = 2,06 ± 0,02 s Câu 23: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây có phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng , C D hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t1 , phần tử C có li độ 1,5 cm hướng vị trí cân Vào thời điểm t  t1  79 s phần tử D có li độ 40 A 0,75 cm B 1,50 cm C –0,75 cm D –1,50 cm Câu 24: Đặt điện áp u  200 cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω cuộn cảm có độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch    A i  2 cos 100t   A 4    B i  2cos 100t   A 4    C i  2cos 100t   A 4    D i  2 cos 100t   A 4  Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωtV vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm Khi điện áp hai đầu cuộn dây 60 V cường độ dòng điện mạch 2 A, điện áp hai đầu cuộn dây 60 V dòng điện mạch A Cảm kháng cuộn dây A 20 2 B 40 3 C 30 Ω D 40 Ω Câu 26: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách 20 cm dao động biên độ, pha, tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5 m/s Xét đường thẳng d vng góc với AB Cách trung trực AB cm, điểm dao động cực đại d gần A cách A A 14,46 cm B 5,67 cm C 10,64 cm D 8,75 cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 27: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm; A2 = 15 cm lệch pha 0,5π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 23 cm C 11 cm D 17 cm Câu 28: Một electron sau tăng tốc hiệu điện U = 40 V, bay vào vùng từ trường có hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10 cm Vận tốc electron vng góc với cảm ứng từ B lẫn hai biên vùng Với giá trị nhỏ Bmin cảm ứng từ electron khơng thể bay xuyên qua vùng đó? Cho biết tỉ số độ lớn điện tích khối lượng electron   1, 76.1011 C/kg A Bmin  2,1.103 T B Bmin  2,1.104 T C Bmin  2,1.105 T D Bmin  2,1.102 T Câu 29: Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở Ω mắc với điện trở R thành mạch kín cơng suất tiêu thụ R 16 W, giá trị điện trở R A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 30: Giả thiết tia sét có điện tích q = 25 C phóng từ đám mây dơng xuống mặt đất, hiệu điện đám mây mặt đất U = 1,4.108 V Năng lượng tia sét làm kilôgam nước 1000 C bốc thành nước ? Biết nhiệt hóa nước 2,3.106 J/kg A 1521,7 kg B 2247 kg C 1120 kg D 2172 kg Câu 31: Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 R2 để đun nước Nếu dùng dây R1 nước ấm sôi sau thời gian 30 phút Còn dùng dây R2 nước sơi sau 60 phút Coi điện trở dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ Bỏ qua tỏa nhiệt mơi trường, dùng hai dây mắc song song ấm nước sơi sau khoảng thời gian A 30 phút B 100 phút C 20 phút D 24 phút Câu 32: Hai điện tích q1 = +q q2 = -q đặt A B khơng khí, biết AB = 2a Tại M đường trung trực AB EM có giá trị cực đại Giá trị cực đại A 8kq 6a B kq a2 C 2kq a2 D 4kq a2 Câu 33: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách cm khơng khí Trong hai dây dẫn có hai dòng điện chiều có cường độ I1 = I2 =2 A Cảm ứng từ điểm M cách dây cm A 8.10-6 T B 16.10-6 T C 9,6.10-6 T D 12,8.10-6 T Câu 34: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 2,4 s Trong chu kỳ, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo A 0,4 s B 0,2 s C 0,3 s D 0,1 s Câu 35: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách thấu kính 30 cm, Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hòa quanh vị trí cân O theo phương trục Ox Biết phương trình dao động A ảnh A' Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word qua thấu kính có đồ thị biểu diễn hình vẽ bên Khoảng cách lớn vật sáng ảnh điểm sáng A dao động có giá trị gần với A 35,7 cm B 25 cm C 31,6 cm D 41,2 cm Câu 36: Hai dao động điều hòa phương x1 = A1cos(ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) , hình vẽ bên đường đồ thị (I) biểu diễn dao động thứ nhất, đường đồ thị (II) biểu diễn dao động tổng hợp hai dao động Phương trình dao động thứ hai A x  cos  2t  0,714  cm B x  cos  2t  0,714  cm C x  cos  t  0,714  cm D x  cos  t  0,714  cm Câu 37: Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn 20 cm Số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực A 2,5 B C D Câu 38: Mạ kền (Niken) cho bề mặt kim loại có diện tích 40 cm2 điện phân Sau 30 phút bề dày lớp kền 0,03 mm Biết nguyên tử lượng Ni = 58, hóa trị 2, khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3 Dòng điện qua bình điện phân có cường độ A A B 1,97 A C 2,5 A D 1,5 A Câu 39: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L, dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 dB Khoảng cách d A m B m C m D 10 m Câu 40: Hình bên đồ thị dao động điều hòa vật Phương trình dao động vật Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   A x  10cos  2t   cm 2  B x  10cos  2t   cm   C x  10cos  2t   cm 2  3   D x  10cos  2t   cm   Đề thi thử Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2018 Câu 1: D Cường độ dòng điện sớm pha so với hiệu điện góc  rad Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: C Cần thu ảnh ảo chiều lớn vật nhiều, nên phải đặt vật thật khoảng OF Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: A Câu 9: B B  4 107 N I l Câu 10: A Câu 11: C Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: D Câu 15: B Câu 16: A f  2 k m Câu 17: A Câu 18: D Câu 19: B Câu 20: B Câu 21: C Bóng cột mặt nước L1= 80  60  20 ; tan 60o Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word sin i 3  n   sinr= sin i   r  40,5o =>L2=L1+60.tanr=85,88585728cm sinr Câu 22: A T 2,12  2, 02  2, 09  2, 00  2, 0575  2, 06 ; T  T  A ; A  0, ( bao gồm sai số ngẫu nhiên bấm sai số dụng cụ) Câu 23: B  2 l    2 x    6cm    6cm ; u  2asin    , với x=l-d khoảng cách từ điểm xét đến nút  cos   t2  2     sóng; ta có 2 l  2 l   2 10,5  uC  3sin   )  1,5 2cos(10 t );  cos(10 t   12  2 l  2 l    2   uD  3sin   )  1,5cos  10 t   cos(10 t  2  12   => uC T T T uC 1,5 cm  , vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định thời điểm t2=t1+9T+ +  uD =>uD=1,50cm Câu 24: B Câu 25: C 2 2 2  u1   i1   u2   i2   u   i        1;           ; thay số tìm ZL=30Ω  Z L Io   Io   Z L Io   Io   Uo   Io  Câu 26: B  17  20 20 v ; xét tỷ số  4, ta có điểm dao động cực đại d gần A ứng với  3cm ;   k  3 f k=4; giải phương trình 172  h2  32  h2  12 =>h=4,81cm => AM= 4,812  32  5,66887 Câu 27: D A  82  152 Câu 28: B Ta có 2Um mv  2,13.104 ; để e- xuyên qua vùng R  h => B  mv  eU ; R  e eB Câu 29: C 16  122 R  R  2 Câu 30: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word m qU 2,3.106 Câu 31: C U2 U2 30  Q ; 60  Q ; R1 R1 1  1 U2 t  U    t  Q =>   R1 R2 t1 t2 t  R1 R2  R1  R2 Câu 32: C Gọi h khoảng cách từ điểm M đường trung trực AB đến AB, vẽ hình, ta xác định EM  a 2kqa h  8/ ; từ ta có EM cực đại h=0 =>EM(max)= 2kq a2 Câu 33: C B1  B2  2.107 I B  8.106 T ;  B1  B  2.B1 =9,6.10-6T r 2cos Câu 34: A tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén => lo  thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo A ; vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định 60 T  0, 4s 360 Câu 35: C Vật thật cho ảnh ảo, k=2 nên ảnh cách vật 30cm dọc theo trục chính, vật ảnh dao động pha, khoảng cách lớn theo trục Ox 10 cm, => Lmax  302  102  31,6227766cm Câu 36: D   x  6cos  t  ; x1  4cos   t-  => x2=x-x1= 70,713 ; 3  xét x1 ta thấy 150 T   T  2s     rad / s 360 Câu 37: C f  D  0,1m  10cm => G   D f Câu 38: B + Khối lượng kền mạ m  Dv  DSh  8,9.103.40.104.0,03.103  1,068 g  Dòng điện qua bình điện phân m  AIt mFn I  1,97 A Fn At Câu 39: B + Ta có L  10log P d9  LA  LB  20  20log  d  m d I0 4d Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40: A + Từ đồ thị ta có A  10 cm ; 0,5T  0,5 s  T  s    2 rad s Tại t  vật qua vị trí cân theo chiều dương  0  0,5 rad  x  10cos  2t  0,5 cm Đề thi thử Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2018 Câu 1: Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy đoạn mạch Đoạn mạch đoạn mạch A có điện trở R, cuộn cảm L B có điện trở R C có cuộn cảm L D có tụ điện C Cường độ dòng điện sớm pha so với hiệu điện góc  rad Câu 2: Khi nói dao động cưỡng dao động trì, phát biểu sau sai? A Dao động trì có tần số tần số riêng hệ dao động B Dao động trì có biên độ khơng đổi C Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu 3: Điều kiện để hai sóng giao thoa với hai sóng A phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian B chuyển động chiều với tốc độ C biên độ, bước sóng, pha ban đầu D phương, ln kèm với Câu 4: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với mơi trường chiết suất nhỏ A xảy tượng phản xạ toàn phần B khơng thể có tượng phản xạ tồn phần C tượng phản xạ tồn phần xảy góc tới 0o Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D luôn xảy tượng phản xạ toàn phần Câu 5: Khi dùng thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật, ta phải đặt vật cách kính khoảng A f 2f B f C nhỏ f D lớn f Cần thu ảnh ảo chiều lớn vật nhiều, nên phải đặt vật thật khoảng OF Câu 6: Hiện tượng cộng hưởng ứng dụng A máy đầm B giảm xóc tơ, xe máy C lắc đồng hồ D lắc vật lý Câu 7: Các họa âm có A tần số khác B biên độ khác C biên độ pha ban đầu khác D biên độ nhau, tần số khác Câu 8: Biểu thức sau biểu thức định luật Cu – lơng đặt điện tích chân khơng? A F  k q1q r B F  k q1q r2 C F  k q1q r D F  k q1q r Câu 9: Cảm ứng từ lòng ống dây hình trụ có dòng điện khơng đổi chạy qua A tỷ lệ với tiết diện ống dây B C D tỷ lệ với chiều dài ống dây B  4 107 N I l Câu 10: Hiện tượng quan sát sợi dây có sóng dừng? A Trên dây có bụng sóng xen kẽ với nút sóng B Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại C Tất phần tử dây chuyển động với vận tốc D Tất phần tử dây đứng yên Câu 11: Trong ốt bán dẫn có A ba lớp chuyển tiếp p – n B hai lớp chuyển tiếp p – n C lớp chuyển tiếp p – n D bốn lớp chuyển tiếp p – n Câu 12: Cường độ dòng điện đo A nhiệt kế B ampe kế C oát kế D lực kế Câu 13: Hạt tải điện kim loại A electron ion dương B ion dương ion âm C electron D electron, ion dương ion âm Câu 14: Mắt cận thị khơng điều tiết có A độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường B điểm cực cận xa mắt mắt bình thường C điểm cực viễn xa mắt mắt bình thường D độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 15: Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm ống dây có giá trị lớn A dòng điện có giá trị lớn B dòng điện tăng nhanh C dòng điện có giá trị nhỏ D dòng điện khơng đổi Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động lắc A tăng lần f  2 C tăng lần B giảm lần D giảm lần k m Câu 17: Dòng điện i  2 cos 100t  A có giá trị hiệu dụng A B 2A 2A C A D 2A Câu 18: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt + 0,5π) cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B 0,5 cm C 10 cm D cm Câu 19: Số điểm cơng tơ điện gia đình cho biết A thời gian sử dụng điện gia đình C cơng suất điện gia đình sử dụng B điện gia đình sử dụng D công mà thiết bị điện gia đình sinh Câu 20: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức A v  2f B v  f C v   f D v  f  Câu 21: Một bể đáy rộng chứa nước có cắm cột cao 80 cm, độ cao mực nước bể 60 cm, chiết suất nước 4/3 Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 Bóng cột nắng chiếu tạo thành đáy bể có độ dài tính từ chân cột A 11,5 cm B 51,6 cm Bóng cột mặt nước L1= C 85,9 cm D 34,6 cm 80  60  20 ; tan 60o sin i 3  n   sinr= sin i   r  40,5o =>L2=L1+60.tanr=85,88585728cm sinr Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 khơng nói rõ so với phương thẳng đứng hay phương ngang? Câu 22: Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động lắc đơn cách xác định khoảng thời gian để lắc thực 10 dao động toàn phần Kết lần đo liên tiếp bạn học sinh là: 21,2 s; 20,2 s; 20,9 s; 20,0 s Biết sai số tuyệt đối dùng đồng hồ 0,2 s (bao gồm sai số ngẫu nhiên bấm sai số dụng cụ) Theo kết cách viết giá trị chu kỳ T sau nhất? A T = 2,06 ± 0,2 s B T = 2,13 ± 0,02 s C T = 2,00 ± 0,02 s D T = 2,06 ± 0,02 s Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word T 2,12  2, 02  2, 09  2, 00  2, 0575  2, 06 ; T  T  A ; A  0, ( bao gồm sai số ngẫu nhiên bấm sai số dụng cụ) Câu 23: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây có phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng , C D hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t1 , phần tử C có li độ 1,5 cm hướng vị trí cân Vào thời điểm t  t1  79 s phần tử D có li độ 40 A 0,75 cm C –0,75 cm B 1,50 cm D –1,50 cm  2 l    2 x    6cm    6cm ; u  2asin    , với x=l-d khoảng cách từ điểm xét đến nút  cos   t2  2     sóng; ta có 2 l  2 l   2 10,5  uC  3sin   )  1,5 2cos(10 t );  cos(10 t   12  2 l  2 l    2   uD  3sin   )  1,5cos  10 t   cos(10 t  2  12   => uC T T T uC 1,5 cm  , vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định thời điểm t2=t1+9T+ +  uD =>uD=1,50cm Câu 24: Đặt điện áp u  200 cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω cuộn cảm có độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch    A i  2 cos 100t   A 4    B i  2cos 100t   A 4    C i  2cos 100t   A 4  200 20     2  D i  2 cos 100t   A i  100  100i 4  Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωtV vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm Khi điện áp hai đầu cuộn dây 60 V cường độ dòng điện mạch 2 A, điện áp hai đầu cuộn dây 60 V dòng điện mạch A Cảm kháng cuộn dây A 20 2 C 30 Ω B 40 3  u   i        1;  Uo   Io  2 D 40 Ω  u1   i1   u2   i2            ; thay số tìm ZL=30Ω  Z L Io   Io   Z L Io   Io  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách 20 cm dao động biên độ, pha, tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5 m/s Xét đường thẳng d vng góc với AB Cách trung trực AB cm, điểm dao động cực đại d gần A cách A A 14,46 cm  B 5,67 cm C 10,64 cm D 8,75 cm v 17  20 20 ; xét tỷ số  3cm ;   k   4, ta có điểm dao động cực đại d gần A ứng với f 3 k=4; giải phương trình 172  h2  32  h2  12 =>h=4,81cm => AM= 4,812  32  5,66887 Câu 27: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm; A2 = 15 cm lệch pha 0,5π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 23 cm C 11 cm D 17 cm A  82  152 Câu 28: Một electron sau tăng tốc hiệu điện U = 40 V, bay vào vùng từ trường có hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10 cm Vận tốc electron vng góc với cảm ứng từ B lẫn hai biên vùng Với giá trị nhỏ Bmin cảm ứng từ electron khơng thể bay xun qua vùng đó? Cho biết tỉ số độ lớn điện tích khối lượng electron   1, 76.1011 C/kg A Bmin  2,1.103 T Ta có B Bmin  2,1.104 T C Bmin  2,1.105 T D Bmin  2,1.102 T 2Um mv  2,13.104 ; để e- xuyên qua vùng R  h => B  mv  eU ; R  e eB Câu 29: Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở Ω mắc với điện trở R thành mạch kín cơng suất tiêu thụ R 16 W, giá trị điện trở R A Ω B Ω C Ω D Ω 16  122 R  R  2 Câu 30: Giả thiết tia sét có điện tích q = 25 C phóng từ đám mây dơng xuống mặt đất, hiệu điện đám mây mặt đất U = 1,4.108 V Năng lượng tia sét làm kilôgam nước 1000 C bốc thành nước ? Biết nhiệt hóa nước 2,3.106 J/kg A 1521,7 kg m B 2247 kg C 1120 kg D 2172 kg qU 2,3.106 Câu 31: Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 R2 để đun nước Nếu dùng dây R1 nước ấm sôi sau thời gian 30 phút Còn dùng dây R2 nước sơi sau 60 phút Coi điện trở dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ Bỏ qua tỏa nhiệt mơi trường, dùng hai dây mắc song song ấm nước sơi sau khoảng thời gian A 30 phút B 100 phút C 20 phút D 24 phút Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U2 U2 30  Q ; 60  Q ; R1 R1 1  1 U2 t  U    t  Q =>   R1 R2 t1 t2 t  R1 R2  R1  R2 Câu 32: Hai điện tích q1 = +q q2 = -q đặt A B khơng khí, biết AB = 2a Tại M đường trung trực AB EM có giá trị cực đại Giá trị cực đại A 8kq 6a B kq a2 C 2kq a2 D 4kq a2 Gọi h khoảng cách từ điểm M đường trung trực AB đến AB, vẽ hình, ta xác định EM  a 2kqa h  8/ ; từ ta có EM cực đại h=0 =>EM(max)= 2kq a2 Câu 33: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách cm khơng khí Trong hai dây dẫn có hai dòng điện chiều có cường độ I1 = I2 =2 A Cảm ứng từ điểm M cách dây cm A 8.10-6 T B1  B2  2.107 B 16.10-6 T C 9,6.10-6 T D 12,8.10-6 T I B  8.106 T ;  B1  B  2.B1 =9,6.10-6T r 2cos Câu 34: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 2,4 s Trong chu kỳ, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo A 0,4 s B 0,2 s C 0,3 s tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén => lo  thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều lực kéo D 0,1 s A ; vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định 60 T  0, 4s 360 Câu 35: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách thấu kính 30 cm, Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao động điều hòa quanh vị trí cân O theo phương trục Ox Biết phương trình dao động A ảnh A' qua thấu kính có đồ thị biểu diễn hình vẽ bên Khoảng cách lớn vật sáng ảnh điểm sáng A dao động có giá trị gần với A 35,7 cm B 25 cm C 31,6 cm D 41,2 cm Vật thật cho ảnh ảo, k=2 nên ảnh cách vật 30cm dọc theo trục chính, vật ảnh dao động pha, khoảng cách lớn theo trục Ox 10 cm, => Lmax  302  102  31,6227766cm Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 36: Hai dao động điều hòa phương x1 = A1cos(ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) , hình vẽ bên đường đồ thị (I) biểu diễn dao động thứ nhất, đường đồ thị (II) biểu diễn dao động tổng hợp hai dao động Phương trình dao động thứ hai A x  cos  2t  0,714  cm B x  cos  2t  0,714  cm C x  cos  t  0,714  cm D x  cos  t  0,714  cm x  6cos  t  ;   x1  4cos   t-  => 3  x2=x-x1= 70,713 ; xét x1 ta thấy 150 T   T  2s     rad / s 360 Câu 37: Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn 20 cm Số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực A 2,5 f  B C D D  0,1m  10cm => G   D f Câu 38: Mạ kền (Niken) cho bề mặt kim loại có diện tích 40 cm2 điện phân Sau 30 phút bề dày lớp kền 0,03 mm Biết nguyên tử lượng Ni = 58, hóa trị 2, khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3 Dòng điện qua bình điện phân có cường độ A A B 1,97 A C 2,5 A D 1,5 A + Khối lượng kền mạ m  Dv  DSh  8,9.103.40.104.0,03.103  1,068 g  Dòng điện qua bình điện phân m  AIt mFn I  1,97 A Fn At Câu 39: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L, dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 dB Khoảng cách d A m + Ta có L  10log B m C m D 10 m P d9  LA  LB  20  20log  d  m d I0 4d Câu 40: Hình bên đồ thị dao động điều hòa vật Phương trình dao động vật Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   A x  10cos  2t   cm 2  B x  10cos  2t   cm   C x  10cos  2t   cm 2  3   D x  10cos  2t   cm   + Từ đồ thị ta có A  10 cm ; 0,5T  0,5 s  T  s    2 rad s Tại t  vật qua vị trí cân theo chiều dương  0  0,5 rad  x  10cos  2t  0,5 cm Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ...  2t   cm   Đề thi thử Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2018 Câu 1: D Cường độ dòng điện sớm pha so với hiệu điện góc  rad Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: C Cần thu ảnh ảo chi u lớn vật nhiều,... qua vị trí cân theo chi u dương  0  0,5 rad  x  10cos  2t  0,5 cm Đề thi thử Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Năm 2018 Câu 1: Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu... độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động lắc A tăng lần C tăng lần B giảm lần D giảm lần Câu 17: Dòng điện i  2 cos 100t  A có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT vĩnh phúc lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT vĩnh phúc lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay