Đề thi thử THPTQG nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL THPT QG LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN NĂM 2017 – 2018 MÔN : VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Trên sợi dây có sóng dừng Hai điểm sợi dây cách π/3 độ lệch pha A 0,5π B π C 2π/3 D π/3 Câu 2: Khi ghép sát thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có thấu kính tương đương với tiêu cự A –15 cm B 15 cm C 50 cm D 20 cm Câu 3: Một lắc đơn có chiều dài m dao động với α0 = 300 nơi có g = 9,8 m/s2 Vận tốc lắc qua vị trí cân có giá trị A 3,14 m/s B 1,62 m/s C 2,15 m/s D 2,16 m/s Câu 4: Biểu thức định luật Ơm cho tồn mạch là: A I  U AB  E R AB B I  U R C I  E Rr D I  U Rr Câu 5: Bước sóng khoảng cách hai điểm A gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha Câu 6: Một tụ điện có điện dung 2000 pF mắc vào hai cực nguồn điện hiệu điện 5000 V Điện tích tụ điện có giá trị A 40 μC B 20 μC C 30 μC D 10 μC Câu 7: Dao động trì dao động tắt dần mà ta A tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật B cung cấp thêm lượng để bù lại tiêu hao ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì riêng vật C kích thích lại dao động dao động bị tắt dần D làm lực cản môi trường vật chuyển động x  Câu 8: Một sóng ngang mơ tả phương trình u  u sin 2  ft   cm Vận tốc dao động cực đại   phần tử mơi trường lớn gấp lần vận tốc truyền sóng A   2u  B   u0  C   u  D   u0  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 9: Một quan sát viên đứng bờ biển nhận thấy rằng: khoảng cách sóng liên tiếp 12 m Bước sóng là: A m B m C m D 1,2 m Câu 10: Sóng dừng xảy dây AB = 20 cm với đầu B cố định, bước sóng cm Trên dây có: A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 11: Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: A biên độ tốc độ B biên độ gia tốc C biên độ lượng D li độ tốc độ Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt cm Hỏi vật dao động điều hòa với biên độ bao nhiêu? A cm B cm C cm D cm Câu 13: Chọn cơng thức dùng để tính độ phóng đại ảnh qua thấu kính mỏng A k   AB AB B k  d d C k   d d D k  f Câu 14: Thời gian liên tiếp để động liên tiếp 0,3 s Chu kì động A 0,6 s B 0,15 s C 0,5 s D 1,2 s Câu 15: Biết hiệu điện UAB = V Nhận xét đúng? A VB = V B VA = V C VA – VB =5 V D VB – VA = V Câu 16: Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R nguồn điện chiều ξ = 20 V điện trở r Thay đổi giá trị biến trở thấy R1 = Ω R2 = 12,5 Ω giá trị cơng suất mạch Công suất tiêu thụ cực đại mạch A 10 W B 30 W C 40 W D 20 W Câu 17: Phát biểu sau sai: Cơ dao động điều hòa A tổng động thời điểm B động vào thời điểm ban đầu C động vật qua vị trí cân D vật vị trí biên Câu 18: Cường độ dòng điện đo dụng cụ sau đây? A ampe kế B Công tơ điện C Lực kế D nhiệt kế Câu 19: Một vật dao động điều hồ xung quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua O theo chiều dương Sau thời gian t1   s vật chưa đổi chiều chuyển động tốc độ giảm nửa so với tốc độ ban đầu Sau thời gian t2 15 = 0,3π s vật 18 cm Vận tốc ban đầu vật A 25 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 30 cm/s C T (Tes la) D V (Volt) Câu 20: Đơn vị độ tự cảm L A Wb (Vê be) B H (Hen ri) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21: Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 25 cm Độ tụ kính có giá trị A D = 0,04 dp B D = dp D D = –4 dp C D = dp Câu 22: Công thức sau tính cảm ứng từ tâm vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I? A B  2.107 I R B B  4.107 NI l C B  2.107 I R D B  4.107 I R Câu 23: Một vật dao động điều hòa vật có li độ x1 = cm vận tốc vật v1 = 40 cm/s, vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50 cm/s Tần số dao động điều hòa A  Hz B 10 Hz  C 10 Hz D Hz  Câu 24: Điều kiện xảy phản xạ toàn phần là: A Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh B Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i > igh C Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i ≥ igh D Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang i < igh Câu 25: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Đây thấu kính A hội tụ có tiêu cự cm B phân kì có tiêu cự 24 cm.hội tụ có tiêu cự 12 cm C hội tụ có tiêu cự 12 cm D phân kì có tiêu cự cm Câu 26: Hai điện tích điểm đặt chân không cách đoạn cm, chúng hút lực 10-5 N Để lực hút chúng 2,5.10-6 N chúng phải đặt cách khoảng A cm B cm C 2,5 cm D cm Câu 27: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với chu kì là: A 2 k m B 2 m k C m k D k m Câu 28: Sóng học lan truyền môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng A khơng đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 29: Tại hai điểm AB phương truyền sóng cách cm có phương trình sau:     u M  2cos  4t   cm; u N  2cos  4t   cm Hãy xác định sóng truyền nào? 6 3   A Truyền từ M đến N với vận tốc 96 m/s B Truyền từ N đến M với vận tốc 0,96 m/s C Truyền từ M đến N với vận tốc 0,96 m/s D Truyền từ N đến M với vận tốc 96 m/s Câu 30: Trên sợi dây có sóng dừng tần số góc ω = 20 rad/s A nút sóng, điểm B bụng gần A nhất, điểm C A B Khi sợi dây thẳng khoảng cách AB = cm AB = 3AC Khi sợi dây biến dạng nhiều Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word khoảng cách A C cm Tốc độ dao động điểm B li độ có độ lớn biên độ điểm C A 80 cm/s B 160 cm/s C 160 cm/s Câu 31: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = D 80 cm/s Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu góc tới i có giá trị: A i = 900 B i = 600 C i = 450 D i = 300 Câu 32: Cho đoạn mạch gồm ba điện trở R mắc với sơ đồ hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp không đổi U Điện trở tương đương đoạn mạch là: A R/3 B 3R C 4R D 0,25R Câu 33: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 dB Khoảng cách d A 10 m B m C m D m Câu 34: Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng A   T f  v v B   v  vf T C   T  f  D f  v  T  Câu 35: Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10 cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12 cm Lấy π2 = 10 Vật dao động với tần số A 3,5 Hz B 2,9 Hz C 2,5 Hz D 1,7 Hz Câu 36: Một tụ điện phẳng hai có dạng hình tròn bán kính cm đặt khơng khí cách mm Điện dung tụ điện là: A 0,87 pF B 5,6 pF C 1,2 pF D 1,8 p.F Câu 37: Một thấu kính thủy tinh suốt có chiết suất n = 1,5, hai mặt lõm bán kính cong đặt khơng khí Đặt vật AB trước vng góc với trục thấu kính cho ảnh cao 0,8 lần vật Dịch vật đoạn thấy ảnh dịch khỏi vị trí cũ 12 cm cao 2/3 lần vật Bán kính cong thấu kính có giá trị A –90 cm B –45 cm C 90 cm D 45 cm Câu 38: Một electron chuyển động từ trường có cám ứng từ hướng từ xuống, electron chuyển động từ trái qua phải Chiều lực Lo – ren – xơ A hướng từ phải sang trái B hướng từ lên C hướng từ vào D hướng từ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39: Đặt đoạn dây dẫn có chiều dài m mang dòng điện 10 A vào từ trường có cảm ứng từ 0,02 T Biết đường cảm ứng từ hợp với chiều dài dây góc 600 Lực từ tác dụng lên đoạn dây bao nhiêu? A 0,3 N B 0,519 N C 0,346 N D 0,15 N Câu 40: Một sóng hình sin lan truyền sợi dây theo chiều trục Ox Hình vẽ mô tả dạng sợi dây thời điểm t1 (nét đứt) t2 = t1 + 0,3 s (nét liền) Tại thời điểm t2 vận tốc điểm N dây : A 39,3 cm/s B – 65,4 cm/s C – 39,3 cm/s D 65,4 cm/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Với tượng sóng dừng phần tử dao động pha ngược pha Câu 2: Đáp án A + Ta có D  D1  D2  1    f  15 cm f 30 10 Câu 3: Đáp án B + Vận tốc lắc qua vị trí cân v  2gl 1  cos 0   1,62 m s Câu 4: Đáp án C + Biểu thức định luật Om cho toàn mạch I   Rr Câu 5: Đáp án A + Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Câu 6: Đáp án D + Điện tích tụ q  CU  10 C Câu 7: Đáp án B + Dao động trì dao động tắt dần cung cấp lượng bù vào phần lượng mát ma sát mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ Câu 8: Đáp án D + Ta có vmax  4v    4u u  2 Câu 9: Đáp án C + Khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 4  12 m    3m Câu 10: Đáp án D + Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định l  n  2l  n     Sóng dừng xảy dây với bó sóng  có bụng nút Câu 11: Đáp án C + Một vật tắt dần có biên độ lượng giảm dần theo thời gian Câu 12: Đáp án D + Biên độ dao động vật A  cm Câu 13: Đáp án C + Cơng thức tính độ phóng đại ảnh k   d' d Câu 14: Đáp án A + Thời gian liên tiếp để động t  0, 25T  0,3s  T  1, s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Chu kì động 0, s Câu 15: Đáp án C + UAB  VA  VB  Câu 16: Đáp án C + Công suất tiêu thụ mạch P  I2  R  r   2 R R  r  2 R R  2Rr  r  2   Ta thu phương trình bậc hai với ẩn R: R    2r  R  r  Phương trình cho ta hai nghiệm thỏa P  mãn R1R  r  r   + Mặt khác P  2 R  R  2Rr  r 2 2  P P   40 W R  r max max 2r r2 R   2r R Câu 17: Đáp án B + Cơ vật dao động điều hòa động vật vị trí cân  B sai Câu 18: Đáp án A + Cường độ dòng điện đo ampe kế Câu 19: Đáp án D + Ban đầu vật qua vị trí cân x  theo chiều dương, sau khoảng thời gian t1  x  s tốc độ giảm nửa 15 T 6 A t1   T  s 15 + Đến thời điểm t  0,3 s  0,75T  quãng đường vật S  3A  18 cm  A  6cm Tốc độ ban đầu v  vmax  A  30 cm s Câu 20: Đáp án B + Đơn vị độ tự cảm L henri Câu 21: Đáp án D + Độ tụ thấu kính D   4 dp f Câu 22: Đáp án A + Cơng thức tính cảm ứng từ tâm vòng dây B  2.107 I R Câu 23: Đáp án D x  v  + Ta có        A  cm    10 rad s  f  Hz   A   vmax  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24: Đáp án C + Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần tia sáng từ môi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang i  igh Câu 25: Đáp án A + Ảnh vật thật cao vật lần  thấu kính hội tụ d'  k    2 d  12  Với trường hợp ảnh thật   cm  f  cm d d '  24   d  d '  36 Câu 26: Đáp án A + Để lực hút giảm xuống lần khoảng cách tăng lên lần  r '  2r  cm Câu 27: Đáp án B + Chu kì dao động lắc lò xo T  2 m k Câu 28: Đáp án C + Ta có   v  tăng tần số lên lần bước sóng giảm lần f Câu 29: Đáp án B + Ta có MN     M trễ pha N  sóng truyền từ N đến M Mặt khác MN  2MNf    v  0,96 m s v Câu 30: Đáp án A  AB  + AB khoảng cách nút bụng gần khác AB  3AC  AC    điểm C dao động 12  , mặt với biên độ nửa biên độ bụng sóng B +   4AB  36 cm    u  + Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, khoảng cách A C d      B    u B  cm  12    + Khi B đến vị trí có li độ biên độ C (0,5aB) có tốc độ vB  3 vB max  a B  80 cm s 2 Câu 31: Đáp án C + Khi có góc lệch cực tiểu r1  r2  0,5A  30 Kết hợp với sin i  n sin r  i  45 Câu 32: Đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Ba điện trở mắc song song với  R td  R Câu 33: Đáp án B + Ta có L  L '  20  20log d9  d  m d Câu 34: Đáp án D + Mối liên hệ f  v  T  Câu 35: Đáp án C + Ở ta cần ý rằng, chắn lắc phải dao động với biên độ A nhỏ độ giãn l0 lắc vị trí cân bằng, điều để đảm bảo lực kéo lò xo tác dụng lên lắc nhỏ phải khác không Ta có Fmax k  l0  A  l  3 A  Fmin k  l0  A  + Chiều dài tự nhiên lò xo l0  3MN  30 cm A  cm + Chiều dài cực đại lò xo l  l0  l0  A  3MN  36 cm   l0  cm Vậy tần số dao động f  g  2,5 Hz 2 l0 Câu 36: Đáp án C + Điện dung tụ điện phẳng C  S  5, pF 4kd Câu 37: Đáp án A + Thấu kính hai mặt lõm khơng khí thấu kính phân kì: 1 1  d  0,8d  f  d  2d1 Ta có  1  f  4d1     d2  d2 f      + Mặt khác d '1  d '2  12  0,8d1    d   12  0,8d1    2d1   12      d1  22,5 cm  f  90 cm   n  1  R  90 cm f R Câu 38: Đáp án D + Các vecto qv, B F hợp thành tam diện thuận  Lực hướng từ Câu 39: Đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Lực từ tác dụng lên dòng điện F  IBlsin   0,346 N Câu 40: Đáp án A + Tại thời điểm t điểm N qua vị trí cân theo chiều dương nên v N  A + Từ hình vẽ ta có   80 cm Mặt khác khoảng thời gian t  0,3 s , sóng truyền đoạn x  30 cm Vậy tốc độ truyền sóng dây v  v N  A  x  100 cm s t 2vA 25  cm s  Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... cm/s C – 39,3 cm/s D 65,4 cm/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Với tượng sóng dừng phần tử dao... môi trường chi t quang sang môi trường chi t quang i < igh B Tia sáng từ môi trường chi t quang sang môi trường chi t quang i > igh C Tia sáng từ môi trường chi t quang sang môi trường chi t quang... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24: Đáp án C + Điều kiện để xảy phản xạ toàn phần tia sáng từ môi trường chi t quang sáng môi trường chi t quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay