Đề thi thử THPTQG nam trực nam định thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

Đề thi thử THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω có biên độ A Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ A/2 chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật         A x  A cos  t   B x  A cos  t   C x  A cos  t   D x  A cos  t   4 3 4 3     Câu 2: Một chất điểm M chuyển động tròn với tốc độ dài 160cm/s tốc độ góc rad/s Hình chiếu P chất điểm M đường thẳng cố định nằm mặt phẳng hình tròn dao động điều hòa với biên độ chu kì A 40 cm; 0,25s B 40 cm; 1,57s C 40 m; 0,25s D 2,5 m; 1,57s Câu 3: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  5cos 100t   cm    x  5cos 100t    cm  Phương trình dao động tổng hợp hai dao động 2  3  3    A x  10cos 100t    cm  B x  cos 100t    cm      3  3    C x  10cos 100t    cm  D x  cos 100t    cm      Câu 4: Con lắc lò xo m = 250 (g), k = 100 N/m, lắc chịu tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên tuần hoàn Thay đổi tần số góc ngoại lực biên độ dao động cưỡng thay đổi Khi tần số góc 10 rad/s 15 rad/s biên độ A1 A2 So sánh A1 A2 A A1 < A2 B A1 > A2 C A1 = A2 D A1 = 1,5A2 Câu 5: Bước sóng A khoảng cách hai phần tử gần phương truyền sóng dao động pha B khoảng cách hai phần tử gần dao động pha C khoảng cách hai phần tử sóng dao động pha D quãng đường mà phần tử môi trường 1s Câu 6: Một lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm Lấy g =10 m/s2 Khi lò xo có chiều dài 28 cm vật có vận tốc lúc lực đàn hồi lò xo có độ lớn N Chọn mốc vị trí cân Cơ lắc A 1,5 J B 0,1 J C 0,08 J D 0,02 J Câu 7: Hai vật khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Hai dao động có biên độ A1, A2 A1 =2 A2 Biết dao động có động 0,56 J dao động 0,08 J Khi dao động có động 0,08 J dao động A 0,20 J B 0,56 J C 0,22 J D 0,48 J Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa Gia tốc vật ln A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C hướng vị trí biên D ngược chiều với chiều chuyển động vật Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số động lắc vật qua vị trí có v  v max A B 1/2 C 1/3 D Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g tần số dao động lắc g g l l A f  2 B f  2 C f  D f  l 2 l g 2 g Câu 11: Một lò xo tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ cm, (ℓ – 15) cm (ℓ – 25) cm Lần lượt gắn ba lò xo theo thứ tự vào vật nhỏ có khối lượng m ba lắc lò xo có chu kỳ dao động tương ứng là: s, 1,5 s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 1,04 s B 1,41 s C 1,20 s D 1,09 s Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết quãng đường chất điểm chu kì dao động 16 cm Biên độ dao động chất điểm bằng: A 16 cm B cm C 32 cm D cm Câu 13: Chọn câu trả lời Sóng dọc A truyền chất rắn B truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng D khơng truyền chất rắn Câu 14: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x 1 A F  kx B F   kx C F  k.x D F  kx 2 Câu 15: Một sóng học lan truyền môi trường A với vận tốc vA truyền mơi trường B có vận tốc vB = 2vA Bước sóng mơi trường B A lớn gấp hai lần bước sóng mơi trường A B bước sóng mơi trường A C lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A D nửa bước sóng mơi trường A Do tần số sóng khơng thay đổi, nên vận tốc tăng gấp đơi bước sóng tăng gấp đơi Câu 16: Một lắc đơn có chu kỳ T = s nơi có g = 10 = π2 m/s2 , cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = μC Khi đặt lắc điện trường có hướng thẳng đứng từ lên có độ lớn E = 5.104 V/m Khi chu kỳ dao động nhỏ lắc A T ' = 2,42 s B T  C T ' = 1,72 s D T  2s s Câu 17: Tiến hành thí nghiệm dao động điều hòa với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên độ A12  A 22 A1  A B A12  A 22 C A1  A D 2 Câu 18: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc khơng C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng D Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc cực đại Câu 19: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo đường thẳng với biên độ không đổi Ở thời điểm t = 0, O có phương trình: u0 = Acosωt (cm) Một điểm cách nguồn khoảng 1/2 bước sóng có li độ 5cm thời điểm 1/2 chu kì Biên độ sóng là: A 2,5cm B 5cm C cm D 10cm Câu 20: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 27s Chu kì sóng biển A 2,45s, B 2,8s C 2,7s D 3s Câu 21: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A thẳng nhanh dần B thẳng chậm dần C thẳng nhanh dần D thẳng chậm dần Câu 22: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A cm/s B 15 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Câu 23: Chọn câu trả lời Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A tốc độ truyền sóng bước sóng B phương dao động phương truyền sóng C phương truyền sóng tần số sóng D phương truyền sóng tốc độ truyền sóng Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A động B gia tốc C biên độ D vận tốc Câu 25: Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn chiều dài l T chu kì dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài 4l A T/4 B 4T C 2T D T/2 Câu 26: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động C Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 27: Một sóng học lan truyền sợi dây với tốc độ 40cm/s Phương trình sóng nguồn O u O  2cos 2t  cm  Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình sóng điểm N nằm cách O đoạn 10cm     A u N  2cos  2t    cm  B u N  2cos  2t    cm  4 4       C u N  2cos  2t    cm  D u N  2cos  2t    cm  2 2   Câu 28: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh D Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian Câu 29: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn biến thiên li độ theo thời gian dao động điều hòa Vận tốc dao động thời điểm t=0 A 7,5π cm/s B cm/s C 15π cm/s D - 15π cm/s Câu 30: Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo sóng mặt nước Biết khoảng cách 11 gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng 1m Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A 25cm/s B 50cm/s C 1,50m/s D 2,5m/s Câu 31: Trong dao động điều hoà A Gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ  B Gia tốc biến đổi điều hoà trễ pha so với li độ C Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ  D Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha so với li độ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi với chu kì dao động 1,8s 1,5s Tỉ số chiều dài lắc thứ lắc thứ A 1,44 B 1,2 C 0,70 D 1,3 Câu 33: Một sóng học lan truyền khơng khí có bước sóng λ Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha (k thuộc N)   A d   2k  1  B d   2k  1 C d  k D d   2k  1 Câu 34: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,25 s biên độ cm Tốc độ lớn chất điểm A 2,5 cm/s B 25,1 cm/s C 6,3 cm/s D 63,5 cm/s Câu 36: Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Chu kỳ dao động vật : A 1,5s B 1,0s C s D 0,5s Câu 37: Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1J, W2 = 0,2J W3 Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 W3 A 25 mJ B 14 mJ C 19,8mJ D 20 mJ Câu 38: Hai lắc lò xo có độ cứng k Biết chu kỳ dao động T1 = 2T2 Khối lượng lắc liên hệ với theo công thức A m1  2m2 B m1 = 4m2 C m1 = 2m2 D m2 = 4m1 Câu 39: Sóng A dao động B chuyển động vật dao động điều hòa C dao động lan truyền môi trường D truyền chuyển động khơng khí Câu 40: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân bằng.Biểu thức Cơ lắc W = 1 A mA2 B mA C m2 A2 D m2 A 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 Câu 1: C   Cos =     ; vO>0 chọn   3 Câu 2: B 2 v A= ; T=   Câu 3: D x  5  5   Câu 4: A k  =20rad/s m Câu 5: A Câu 6: C F k  =100N/m; vị trí cân lò xo bị giãn 0,02m=2cm => A=4cm => w= kA2 l Câu 7: A A  E x A E  0,56 Hai dao động ngược pha, ta ln có   t1       E1  0,88J x A2 E t  A2  0, 08 0,88  0, 08 Khi dao động có động Edl  0,08   E t  0, J Et Câu 8: B Câu 9: D mv wd   1 wt mvm2 ax  mv vm2ax  2 v Câu 10: D Câu 11: A m m(l  0,15) 0,15 4 22  1,52 m ml  22  4   22  4  4 ; 1,52  4  4 k2 kolo kolo kolo 0,15 k1 kolo T  22  0, 25 4 =>T=1,04 kolo Câu 12: B S A Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Do tần số sóng khơng thay đổi, nên vận tốc tăng gấp đơi bước sóng tăng gấp đôi Câu 16: D l l T  2  2s  l  1m ; T '  2 qE g g m Câu 17: B A  x2  v2 2  A22   A12 2 Câu 18: C Câu 19: B  2 T 2    Acos     T  2 Câu 20: D Nhô lên cao 10 lần ứng với chu kỳ=> 27s=9T Câu 21: C Câu 22: C 2 4A vmax   A  A  4vmax  2  2 v T T Câu 23: B Câu 24: C Câu 25: C Câu 26: A Câu 27: D  v 2 10     f   1Hz     40cm ; u  2cos  2 t  2cos  2 t-  cm 2 f 40  2   Câu 28: D Câu 29: A 2 v A T Câu 30: D   10cm  v   f Câu 31: C Câu 32: A l1 T12  l2 T22 Câu 33: B Câu 34: D F A  max2 m Câu 35: B Tốc độ cực đại dao động vmax  A  25,1 cm / s Câu 36: D Câu 37: A  mg  mg E  12 kA2  k  Biên độ dao động vật A  k 2E 2,5  với k  2,5k1  3k     E3  25 mJ E3 E1 E 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 38: A Câu 39: C Câu 40: D Đề thi thử THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω có biên độ A Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ A/2 chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật         A x  A cos  t   B x  A cos  t   C x  A cos  t   D x  A cos  t   4 3 4 3       Cos =     ; vO>0 chọn   3 Câu 2: Một chất điểm M chuyển động tròn với tốc độ dài 160cm/s tốc độ góc rad/s Hình chiếu P chất điểm M đường thẳng cố định nằm mặt phẳng hình tròn dao động điều hòa với biên độ chu kì A 40 cm; 0,25s B 40 cm; 1,57s C 40 m; 0,25s D 2,5 m; 1,57s 2 v A= ; T=   Câu 3: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  5cos 100t   cm    x  5cos 100t    cm  Phương trình dao động tổng hợp hai dao động 2  3  3    A x  10cos 100t    cm  B x  cos 100t    cm      3  3    C x  10cos 100t    cm  D x  cos 100t    cm      x  5  5   Câu 4: Con lắc lò xo m = 250 (g), k = 100 N/m, lắc chịu tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên tuần hoàn Thay đổi tần số góc ngoại lực biên độ dao động cưỡng thay đổi Khi tần số góc 10 rad/s 15 rad/s biên độ A1 A2 So sánh A1 A2 A A1 < A2 B A1 > A2 C A1 = A2 D A1 = 1,5A2 k  =20rad/s m Câu 5: Bước sóng A khoảng cách hai phần tử gần phương truyền sóng dao động pha B khoảng cách hai phần tử gần dao động pha C khoảng cách hai phần tử sóng dao động pha D quãng đường mà phần tử môi trường 1s Câu 6: Một lắc lò xo có vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm Lấy g =10 m/s2 Khi lò xo có chiều dài 28 cm vật có vận tốc lúc lực đàn hồi lò xo có độ lớn N Chọn mốc vị trí cân Cơ lắc A 1,5 J B 0,1 J C 0,08 J D 0,02 J F k  =100N/m; vị trí cân lò xo bị giãn 0,02m=2cm => A=4cm => w= kA2 l Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 7: Hai vật khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Hai dao động có biên độ A1, A2 A1 =2 A2 Biết dao động có động 0,56 J dao động 0,08 J Khi dao động có động 0,08 J dao động A 0,20 J B 0,56 J C 0,22 J D 0,48 J A  E x A E  0,56 Hai dao động ngược pha, ta ln có   t1       E1  0,88J x A2 E t  A2  0, 08 0,88  0, 08 Khi dao động có động Edl  0,08   E t  0, J Et Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa Gia tốc vật ln A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C hướng vị trí biên D ngược chiều với chiều chuyển động vật Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số động lắc vật qua vị trí có v  A B 1/2 C 1/3 D v max 2 mv w®   2 wt mvmax  mv vm2ax  2 v Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g tần số dao động lắc g g l l A f  2 B f  2 C f  D f  2 l l 2 g g Câu 11: Một lò xo tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên ℓ cm, (ℓ – 15) cm (ℓ – 25) cm Lần lượt gắn ba lò xo theo thứ tự vào vật nhỏ có khối lượng m ba lắc lò xo có chu kỳ dao động tương ứng là: s, 1,5 s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A 1,04 s B 1,41 s C 1,20 s D 1,09 s m m(l  0,15) 0,15 4 22  1,52 m ml  22  4   ; 1,52  4  4 22  4  4 k2 kolo kolo kolo 0,15 k1 kolo 4 =>T=1,04 kolo Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết quãng đường chất điểm chu kì dao động 16 cm Biên độ dao động chất điểm bằng: A 16 cm B cm C 32 cm D cm S A Câu 13: Chọn câu trả lời Sóng dọc A truyền chất rắn B truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng D khơng truyền chất rắn Câu 14: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x 1 A F  kx B F   kx C F  k.x D F  kx 2 Câu 15: Một sóng học lan truyền môi trường A với vận tốc vA truyền mơi trường B có vận tốc vB = 2vA Bước sóng mơi trường B A lớn gấp hai lần bước sóng mơi trường A B bước sóng mơi trường A T  22  0, 25 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A D nửa bước sóng mơi trường A Do tần số sóng khơng thay đổi, nên vận tốc tăng gấp đơi bước sóng tăng gấp đơi Câu 16: Một lắc đơn có chu kỳ T = s nơi có g = 10 = π2 m/s2 , cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = μC Khi đặt lắc điện trường có hướng thẳng đứng từ lên có độ lớn E = 5.104 V/m Khi chu kỳ dao động nhỏ lắc A T ' = 2,42 s B T  C T ' = 1,72 s D T  2s s l  2s  l  1m ; T '  2 g l qE g m Câu 17: Tiến hành thí nghiệm dao động điều hòa với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên độ T  2 A  A2 A B A A 2 C A1  A D A12  A 22  A12 A x   A    v2 2 Câu 18: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không D Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc cực đại Câu 19: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo đường thẳng với biên độ không đổi Ở thời điểm t = 0, O có phương trình: u0 = Acosωt (cm) Một điểm cách nguồn khoảng 1/2 bước sóng có li độ 5cm thời điểm 1/2 chu kì Biên độ sóng là: A 2,5cm B 5cm C cm D 10cm  2 T 2    Acos     T  2 Câu 20: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 27s Chu kì sóng biển A 2,45s, B 2,8s C 2,7s D 3s Nhô lên cao 10 lần ứng với chu kỳ=> 27s=9T Câu 21: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A thẳng nhanh dần B thẳng chậm dần C thẳng nhanh dần D thẳng chậm dần Câu 22: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A cm/s B 15 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s 2 4A vmax   A  A  4vmax  2  2 v T T Câu 23: Chọn câu trả lời Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào A tốc độ truyền sóng bước sóng B phương dao động phương truyền sóng C phương truyền sóng tần số sóng D phương truyền sóng tốc độ truyền sóng Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A động B gia tốc C biên độ D vận tốc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn chiều dài l T chu kì dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài 4l A T/4 B 4T C 2T D T/2 Câu 26: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động C Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 27: Một sóng học lan truyền sợi dây với tốc độ 40cm/s Phương trình sóng nguồn O u O  2cos 2t  cm  Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình sóng điểm N nằm cách O đoạn 10cm     A u N  2cos  2t    cm  B u N  2cos  2t    cm  4 4       C u N  2cos  2t    cm  D u N  2cos  2t    cm  2 2    v 2 10     f   1Hz     40cm ; u  2cos  2 t  2cos  2 t-  cm 2 f 40  2   Câu 28: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Lực cản mơi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh D Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian Câu 29: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn biến thiên li độ theo thời gian dao động điều hòa Vận tốc dao động thời điểm t=0 A 7,5π cm/s B cm/s C 15π cm/s D - 15π cm/s 2 v A T Câu 30: Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo sóng mặt nước Biết khoảng cách 11 gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng 1m Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A 25cm/s B 50cm/s C 1,50m/s D 2,5m/s   10cm  v   f Câu 31: Trong dao động điều hoà A Gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ  B Gia tốc biến đổi điều hoà trễ pha so với li độ C Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ  D Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha so với li độ Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi với chu kì dao động 1,8s 1,5s Tỉ số chiều dài lắc thứ lắc thứ A 1,44 B 1,2 C 0,70 D 1,3 l1 T1  l2 T22 Câu 33: Một sóng học lan truyền khơng khí có bước sóng λ Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha (k thuộc N)   A d   2k  1  B d   2k  1 C d  k D d   2k  1 Câu 34: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm F A  max2 m Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,25 s biên độ cm Tốc độ lớn chất điểm A 2,5 cm/s B 25,1 cm/s C 6,3 cm/s D 63,5 cm/s Tốc độ cực đại dao động vmax  A  25,1 cm / s Câu 36: Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Chu kỳ dao động vật : A 1,5s B 1,0s C s D 0,5s Câu 37: Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1J, W2 = 0,2J W3 Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 W3 A 25 mJ B 14 mJ C 19,8mJ D 20 mJ  mg  mg E  12 kA2  k  Biên độ dao động vật A  k 2E 2,5  với k  2,5k1  3k     E3  25 mJ E3 E1 E 2 Câu 38: Hai lắc lò xo có độ cứng k Biết chu kỳ dao động T1 = 2T2 Khối lượng lắc liên hệ với theo công thức A m1  2m2 B m1 = 4m2 C m1 = 2m2 D m2 = 4m1 Câu 39: Sóng A dao động B chuyển động vật dao động điều hòa C dao động lan truyền mơi trường D truyền chuyển động khơng khí Câu 40: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân bằng.Biểu thức Cơ lắc W = 1 A mA2 B mA C m2 A2 D m2 A 2 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... D m2 A 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đề thi thử THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 Câu 1: C   Cos =     ;... Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 38: A Câu 39: C Câu 40: D Đề thi thử THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật nhỏ... gấp hai lần bước sóng mơi trường A B bước sóng mơi trường A T  22  0, 25 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C lớn gấp bốn lần bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG nam trực nam định thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG nam trực nam định thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay