Đề thi thử THPTQG chuyên trần phú lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

Đề thi thử THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Lần Câu 1: Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, đại lượng sau không phụ thuộc vào thời gian A Năng lượng từ trường cuộn cảm B Năng lượng điện từ C Điện tích tụ D Cường độ dòng điện tức thời mạch Câu 2: Chọn phát biểu dao động điều hòa lắc lò xo mặt phẳng ngang: A Tại vị trí biên, vận tốc vật triệt tiêu gia tốc vật triệt tiêu B Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần, giảm dần C Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động giảm dần, tăng dần D Quỹ đạo vật đường hình sin Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Gọi uR, uL, uC điện áp tức thời hai đầu điện trở, cuộn cảm tụ điện Chọn nhận định sai: A uR vuông pha với uC B u = uR + uL + uC C uL + ω2LCuC = D uL – ω2LCuC = Câu 4: Đặc điểm sau đặc điểm chung sóng điện từ sóng cơ: A Có vận tốc lan truyền phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng B Truyền chân khơng C Mang lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc tần số sóng D Đều sóng dọc Câu 5: Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi T chu kỳ dao động điện từ Tại thời điểm t = cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại Hỏi thời điểm t  T phát biểu sau 12 đúng: A Năng lượng điện trường lần lượng từ trường B Năng lượng điện trường lượng từ trường C Năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại D Năng lượng từ trường lần lượng điện trường Câu 6: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O với biên độ A tần số f Tốc độ trung bình vật chu kỳ tính biểu thức: A v  4fA B v  2A f C v  4A f D v  2fA Câu 7: Trong máy phát điện xoay chiều pha, cuộn dây stato có suất điện động cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây thứ triệt tiêu suất điện động tức thời cuộn dây thứ hai cuộn dây thứ tương ứng e2 e3 thỏa mãn hệ thức sau : Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word E 02 A e2 e3   E 02 B e2 e3  3E 02 C e2 e3  3E 02 D e2 e3   Câu 8: Cho mạch RLC nối tiếp, gọi φ độ lệch pha điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện Gọi Z tổng trở, công thức sau khơng phải cơng suất trung bình mạch RLC: A P  UIcs B P  U2 cos  R C P  U cos  Z D P  0,5U0 I0 cos  Câu 9: Trong mạch LC lý tưởng, điện tích cực đại tụ dòng điện cực đại qua cuộn cảm Q0 = 10-5 C I0 = 10 A Lấy π = 3,14 Bước sóng điện từ mạch bắt nhận giá trị sau đây? A 188,4 m B 376,8 m C 1884 m D 314 m Câu 10: Đại lượng sau đặc trưng vật lý âm? A Cường độ âm B Mức cường độ âm C Độ cao âm D Tần số âm Câu 11: Một lắc đơn có chiều dài L = 0,5 m vật nhỏ có khối lượng m = 200 g Từ vị trí cân đưa vật đến vị trí mà dây treo lệch góc 300 so với phương thẳng đứng thả nhẹ vật Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2 Tính động vật qua vị trí cân A 0,525 J B 0,875 J C 0,134 J D 0,013 J Câu 12: Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn vật Gọi O quang tâm thấu kính F tiêu điểm vật thấu kính Nhận định sau đúng: A Đó thấu kính phân kỳ B Đó thấu kính hội tụ vật nằm ngồi khoảng OF C Đó thấu kính hội tụ vật đặt khoảng OF D Vật xa thấu kính so với ảnh Câu 13: Một người khơng đeo kính, nhìn rõ vật đặt điểm cực cận mắt nhận định sau đúng? A Mắt nhìn khơng phải điều tiết B Độ tụ thủy tinh thể lớn C Tiêu cự thủy tinh thể lớn D Ảnh vật qua thủy tinh thể rơi phía sau võng mạc Câu 14: Tại thành phố Hải Phòng có dạng nhà máy phát điện sau đây: A Nhà máy điện hạt nhân B Nhà máy nhiệt điện C Nhà máy thủy điện D Nhà máy điện mặt trời Câu 15: Chọn phát biểu nói gia tốc dao động điều hòa chất điểm dọc theo trục Ox: A Ln hướng vị trí cân ngược pha so với ly độ B Luôn không đổi hướng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Đạt cực đại vật qua vị trí cân D Phụ thuộc vào thời gian theo quy luật dạng sin với chu kỳ nửa chu kỳ dao động Câu 16: Khoảng cách ngắn hai điểm phương truyền sóng cơ, dao động ngược pha bằng: A Hai lần bước sóng B Một phần tư bước sóng C Một bước sóng D Một nửa bước sóng Câu 17: Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản khơng có phận đây? A Mạch biến điệu B Ăng ten C Mạch khuếch đại D Mạch tách sóng Câu 18: Tính chu kỳ dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng biết vị trí cân lò xo bị biến dạng đoạn cm Lấy g = 10 m/s2 π = 3,14 A 0,15 s B 0,28 s C 0,22 s D 0,18 s Câu 19: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ dao động T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân nửa chu kỳ đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm: A t  T B t  T C t  T D t  T Câu 20: Một dây AB dài 90 cm có hai đầu A, B cố định Dây kích thích để dây có sóng dừng với khoảng cách vị trí cân hai bụng xa cách 75 cm Số bụng sóng dây là: A B 12 C 10 D Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC Tổng trở đoạn mạch là: A R   Z L  ZC  B R   ZL  ZC  C R   ZL  ZC  D R   ZL  ZC  Câu 22: Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, A tần số có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B biên độ có hiệu số pha thay đổi theo thời gian C pha ban đầu khác tần số D biên độ khác tần số Câu 23: Một máy biến áp hạ áp có số vòng dây cuộn dây 500 vòng 100 vòng Bỏ qua hao phí Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos100πt V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 250 B 10V C 20V D 10 2V Câu 24: Điện truyền từ trạm điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền không đổi coi hệ số công suất mạch điện Để công suất hao Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word phí đường dây truyền tải giảm n2 lần (n > 1) phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng trạm phát điện A Tăng n lần B Tăng n4 lần C Giảm n4 lần D Giảm n lần Câu 25: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 90 cm2 gồm 500 vòng dây, quay với tốc độ 25 vòng/giây quanh trục cố định Δ từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,5 T Biết Δ nằm mặt phẳng khung dây vng góc với B Suất điện động hiệu dụng khung xấp xỉ bằng: A 220 V B 113 V C 250 V D 159 V Câu 26: Chọn phát biểu nói chiết suất tỉ đối hai môi trường suốt: A Tỉ lệ nghịch với tỉ số tốc độ ánh sáng hai mơi trường B Ln ln lớn C Tỉ lệ thuận với tỉ số tốc độ ánh sáng hai mơi trường D Ln ln nhỏ Câu 27: Một lắc lò xo thẳng đứng có khối lượng m độ cứng lò xo k Nếu tăng độ cứng lò xo lên lần đồng thời giảm khối lượng m lần tần số dao động điều hòa vật sẽ: A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 28: Mạch dao động LC lý tưởng gồm: cuộn cảm có độ tự cảm L tụ xoay có điện dung C hàm bậc góc xoay α Khi góc xoay 100 chu kỳ dao động mạch ms, góc xoay 400 chu kỳ dao động mạch ms Tìm góc xoay mạch có chu kỳ dao động ms A 1200 B 700 C 900 D 1600 Câu 29: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với biên độ A1 A2 Nếu hai dao động thành phần vng pha biên độ dao động tổng hợp 20 cm Nếu hai dao động thành phần ngược pha biên độ dao động tổng hợp 15,6 cm Hỏi hai dao động thành phần pha biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị sau ? A 24 cm B 30 cm C 28 cm D 22 cm Câu 30: Kẻ trộm giấu viên kim cương đáy bể bơi Anh ta đặt bè mỏng đồng chất hình tròn bán kính R mặt nước, tâm bè nằm đường thẳng đứng qua viên kim cương Mặt nước yên lặng mức nước h = 2,5 m Cho chiết suất nước n  Giá trị nhỏ R để người ngồi bể bơi khơng nhìn thấy viên kim cương gần bằng: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 2,58 m B 3,54 m C 2,83 m D 2,23 m Câu 31: Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài với biên độ sóng mm Tại thời điểm, phần tử sợi dây lệch khỏi vị trí cân mm chuyển động ngược chiều Biết khoảng cách gần tính theo phương truyền sóng hai phần tử có tính chất cm Tính tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử sợi dây với tốc độ truyền sóng A 0,14 B 0,21 C 0,10 D 0,19 Câu 32: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 200 g lò xo có độ cứng k có đầu cố định, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chọn gốc tọa độ O vị trí cân Chiều dương trục Ox hướng xuống Đồ thị biểu diễn phụ thuộc giá trị đại số lực đàn hồi theo thời gian cho hình vẽ Biết ta có hệ thức : F1 + 3F2 + 5F3 = Lấy g = 10 m/s2 Tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén chu kỳ dao động gần giá trị sau ? A 1,24 B 1,38 C 1,30 D 1,15 Câu 33: Sóng âm truyền chất rắn sóng dọc sóng ngang lan truyền với tốc độ khác Tại trung tâm phòng chống thiên tai nhận hai tín hiệu sóng từ vụ động đất cách khoảng thời gian 240 s Biết tốc độ truyền sóng ngang tốc độ truyền sóng dọc lòng đất có giá trị km/s km/s Tâm chấn động cách nơi nhận tín hiệu khoảng: A 3200 km B 570 km C 730 km D 3500 km Câu 34: Mạch nối thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở R tụ điện C Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u  U cos  t  V vào hai đầu mạch điện Biết R, C không đổi, độ tự cảm L cuộn cảm biến thiên Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt giá trị cực đại Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 100 V Khi thời điểm điện áp tức thời hai đầu mạch u  50 3V tổng điện áp tức thời uR + uC = 50 V Tính tỉ số A B R ZC C D Câu 35: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tốc độ góc ω Vật nhỏ lắc có khối lượng m = 100 g Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t = 403,55 s , vận tốc tức thời v li độ x vật thỏa mãn hệ thức: v = –ωx lần thứ 2018 Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo là: A 20 N/m B 37 N/m C 25 N/m D 85 N/m Câu 36: Vật thật AB hứng ảnh đặt cố định, song song cách khoảng 100 cm Giữa vật đặt thấu kính tiêu cự f với trục vng góc với Biết có hai vị trí đặt thấu kính cho ảnh rõ nét Khoảng cách hai vị trí 20 cm Tỉ số kích thước ảnh lớn ảnh nhỏ là: A 1,5 B 1,25 C 2,5 D 2,25 Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn cảm L, tụ điện C biến trở R Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số f giá trị hiệu dụng U không đổi Điều chỉnh giá trị biến trở nhận thấy điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở có giá trị 80 V 150 V cơng suất tiêu thụ mạch có giá trị 60 W Tìm cơng suất cực đại mạch A 180,50 W B 72,25 W C 90,25 W D 144,50 W Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1, S2 pha, biên độ, cách 9,5 cm Khoảng cách gần vị trí cân hai phần tử mặt nước dao động với biên độ cực đại thuộc đoạn nối S1, S2 cm Trên mặt nước vẽ đường tròn cho vị trí nguồn S1, S2 đường tròn Trên đường tròn có điểm có biên độ dao động cực đại? A 20 B C 18 D 10 Câu 39: Trên sợi dây đàn hồi với hai đầu dây O B cố định có sóng dừng với chu kỳ T thỏa mãn hệ thức: 0,5 s < T < 0,61 s Biên độ dao động bụng sóng cm Tại thời điểm t1 thời điểm t2 = t1 + s hình ảnh sợi dây có dạng hình vẽ Cho tốc độ truyền sóng dây 0,15 m/s Khoảng cách cực đại phần tử bụng sóng liên tiếp q trình hình thành sóng dừng gần giá trị nhất? Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 9,38 cm B 9,28 cm C 9,22 cm D 9,64 cm Câu 40: Lăng kính có thiết diện tam giác có góc chiết quang A đặt khơng khí Biết chiết suất lăng kính n  Chiếu tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ cho tia ló khỏi mặt bên thứ hai Biết góc lệch cực tiểu tia sáng qua lăng kính góc chiết quang Tính góc chiết quang A 450 B 600 C 750 D 300 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Năng lượng điện tử mạch không phụ thuộc vào thời gian Câu 2: Đáp án B + Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động vật tăng dần vật giảm dần Câu 3: Đáp án D + Điện áp tức thời cuộn dây hai đầu tụ điện ngược pha Với hai đại lượng ngược pha, ta có: u U uL   C  u L  0L u C   u L  2 LCu C   D sai U0L U0C U0C Câu 4: Đáp án A + Cả sóng điện từ sóng có vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng Câu 5: Đáp án A + Tại t  , ta có i  I0  sau khoảng thời gian t  T dòng điện mạch giảm đến 12 i  0,5I0  Năng lượng điện trường lần lượng từ trường Câu 6: Đáp án A + Tốc độ trung bình vật chu kì v  4A  Af T Câu 7: Đáp án D + Biểu diễn vecto suất điện động → Khi E1 bị triệt tiêu e2  e3  E0 + Ta có tích số e2e3   E 02 Câu 8: Đáp án C + P U cos khơng phải cơng thức tính cơng suất Z Câu 9: Đáp án C + Tần số góc mạch dao động   I0 10  5  106 rad/s Q0 10 → Bước sóng mà mạch bắt   2v 23.108   1884 m  106 Câu 10: Đáp án C + Độ cao đặc trung vật lý âm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 11: Đáp án C + Vận tốc vật qua vị trí cân v  2gL 1  cos 0   2.10.0,5 1  cos30   1,16 m/s 1 → Động vật Ed  mv2max  0, 2.1,162  0,134J 2 Câu 12: Đáp án C + Vật thật, cho ảnh ảo lớn vật → thấu kính hội tụ vật phải nằm khoảng OF Câu 13: Đáp án B + Khi vật đặt điểm cực cận → mắt điều tiết tối đa → độ tụ thủy tinh thể lớn Câu 14: Đáp án B + Ở Hải Phòng có nhà máy nhiệt điện Câu 15: Đáp án A + Gia tốc vật dao động điều hoa ln hướng vị trí cân ngược pha với li độ Câu 16: Đáp án D + Khoảng cách ngắn hai điểm dao động ngược pha phương truyền sóng nửa bước sóng Câu 17: Đáp án D + Trong sơ đồ khối máy phát khơng có mạch tách sóng Câu 18: Đáp án B + Chu kì dao động lắc lò xo T  2 l0 0, 02  2  0, 28s g 10 Câu 19: Đáp án C + Vận tốc vật lần vị trí biên → khoảng thời gian vật từ vị trí cân đến vị trí biên t  T Câu 20: Đáp án D + Ta có hiệu x  90  75      30 cm → Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n   n   dây có bụng sóng Câu 21: Đáp án D + Tổng trở mạch Z  R   ZL  ZC  Câu 22: Đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Hai nguồn kết hợp hai nguồn có phương dao động, tần số có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 23: Đáp án D + Áp dụng công thức máy biến áp U  N2 100 U1  50  10 V N1 500 Câu 24: Đáp án A + Để giảm công suất hao phí đường dây n lần ta phải tăng điện áp trước truyền n lần Câu 25: Đáp án C + Tần số góc quay khung dây   2n  50 rad/s NBS 50.500.0,5.90.104 → Suất điện động hiệu dụng E    250 V 2 Câu 26: Đáp án A + Chiết suất tỉ đối tỉ lệ nghịch với tốc độ truyền ánh sáng qua mơi trường Câu 27: Đáp án B + Ta có f  k  tăng k lên lần, giảm m xuống lần → f tăng lần 2 m Câu 28: Đáp án D + Ta biểu diễn C  C0  a T1  2 L  C0  10a    C  40a T1  2 LC1       C0  C  10a T   LC T   L C  40a        + Tương tự với góc  để chu kì dao động mạch 4ms  T3 a      160 T1 10a Câu 29: Đáp án A + Giả sử A1  A Từ giả thuyết tốn, ta có: A12  A 22  202 A   cm  A1  A  15, A1  19, → Biên độ tổng hợp hai dao động pha: A  A1  A2  23,6 Câu 30: Đáp án C + Để người ngồi bề khơng quan sát thấy viên kim cương tia sáng từ viên kim cương đến rìa bè bị phản xạ tồn phần, khơng cho tia khúc xạ ngồi khơng khí → Góc tới giới hạn ứng với cặp mơi trường nước khơng khí: Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word sin i gh  n2  n1 + Từ hình vẽ, ta có tan igh  R  R  h.tan i gh  2,83m h Câu 31: Đáp án B + Ta biểu diễn dao động hai phần tử dây có li độ + mm chuyển động ngược chiều đường tròn → Từ hình vẽ, ta có   + Tỉ số   2d 2     3d  3.8  24 cm  A 2A 2.0,8    0, 21 v  24 Câu 32: Đáp án B +Lực đàn hồi lò xo xác định biểu thức F  k  l0  x  với l0 độ biến dạng lò xo vị trí cân x li độ vật F3  k  l0  A   F1  3F2  6F3  Ta có: F1  k  l0  x1    x1  3A  10l0 1  F2  k  l0  A  + Từ hình vẽ ta có 2t  T A s  t   x1    15 Từ (1) (2) ta tìm l0  0, 25A  l  360  2ar cos    A   1,38 + Tỉ số thời gian lò xo giãn nén chu kì    l  2ar cos    A  Câu 33: Đáp án A + Gọi d khoảng cách từ tâm chấn động đến nơi nhận tín hiệu, ta có: d d   240  d  3200 km Câu 34: Đáp án D Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng cuộn cảm u vng pha với u RC , ta có  50 2  50 2  u 2  u 2  RC    U 0RC  100       U   U 0RC  V      U   U 0RC     U  50 2   U  U RC  U 0L max  U  U RC  100  + Mặt khác, ta có U0Lmax    U0 U0  cos RC   cos RC U0Lmax R   ZC tan RC Câu 35: Đáp án C  x 2  v   1  x A + Ta có  A   A   v  x  + Vật khoảng 1008T để qua vị trí v  x2016 lần, thêm khoảng thời gian t  3T T 7T   để qua vị trí 8 lần thứ 2018  1008T  7T  403,55  T  0, 4s s + Độ cứng lò xo T  2 m 0,1  0,  2  k  25 N/m k k Câu 36: Đáp án D + Vì tính thuận nghịch đường truyền tia sáng, vị trí cách thấu kính đoạn d cho ảnh cách thấu kính đoạn d’ vật đặt cách thấu kính đoạn d’ ảnh ảnh thấy kính đoạn d: + Theo giả thuyết tốn, ta có: d  d '  100 d  60  cm  d  d '  20 d '  40 + Với ảnh lớn ứng với  40cm,d '  60cm  ảnh gấp 1,5 lần vật Với ảnh nhỏ d  60cm,d '  40cm  ảnh nhỏ gấp 1,5 lần vật → ảnh lớn gấp 1,52  2, 25 lần ảnh nhỏ Câu 37: Đáp án B U R1  cos 1  U + Ta có:  kết hợp với U R cos    U 15  15 cos 2  cos 1  U R  U R1 17   cos 1   17 cos   cos    Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Mặt khác cos 1  R1 R12  R1R , ta chọn   R  3,515625  R 17 R1   cos 1   U2 P   R1  R R  R2  3,515625   Pmax  P 60  72, 25W + Với  U R R 1.3,515625 P   max R1R  Câu 38: Đáp án C + Khoảng cách gần hai điểm cực đại đoạn S1S2 0,5  1cm    2cm → Số dãy cực đại giao thoa  S1S2 SS  k   4, 75  k  4, 75  có dãy   + Mỗi dãy cực đại cắt đường tròn điểm → có 18 điểm cực đại đường tròn Câu 39: Đáp án A + Với khoảng thời gian chu kì thỏa mãn 0,5s  T  0,61s  t  2s ứng với chu kì + Kết hợp với biểu diễn dao động đường tròn ta có: t  t  t1  3T  3T  2s  T  s 15 → Bước sóng sóng   vT  cm + Hai bụng sóng liên tiếp cách nửa bước sóng dao động ngược pha nên khoảng cách lớn chúng  d max  42    9,38cm Câu 40: Đáp án B + Khi có góc lệch cực tiểu i1  i  Dmin  A , r1  r2  0,5A D A sin     , với D  A, ta có n A sin   2 3 sin A  A  60 A sin   2 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... quang A 450 B 600 C 750 D 300 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Năng lượng điện tử mạch không phụ... - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word phí đường dây truyền tải giảm n2 lần (n > 1) phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng trạm phát điện A Tăng n lần B Tăng n4 lần. .. http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 9,38 cm B 9,28 cm C 9,22 cm D 9,64 cm Câu 40: Lăng kính có thi t diện tam giác có góc chi t quang A đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên trần phú lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên trần phú lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay