Đề thi thử THPTQG chuyên hưng yên lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

12 15 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi: A ngược pha với vận tốc C lệch pha 0,5π so với vận tốc B trễ pha 0,25π so với vận tốc D pha với vận tốc   Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos  4 t+   cm Lấy π =10 Gia tốc cực đại vật là: 3 A 24π cm/s2 B 9,6 cm/s2 C 9,6 m/s2 D 24π2 cm/s2 Câu 3: Chọn câu sai: A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động C Khi cộng hưởng dao động, tần số dao động hệ tần số riêng hệ D Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn   Câu 4: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  10cos 10 tđiểm là: A 10 cm B 40 cm C 0,2 m  cm Chiều dài quỹ đạo dao động chất 2 D 20 m   Câu 5: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  5cos 10tbằng  2 là:   cm Li độ chất điểm pha dao động 2 A – 2,5 cm B cm C cm D 2,5 cm Câu 6: Một lắc đơn chiều dài dây treo l, vật nặng có khối lượng m Kéo lắc khỏi vị trí cân góc  o Lực căng dây vị trí có góc lệch  xác định bởi: A T = mg(3cosα-2cosαo) B T = 3mgcosαo -2mgcosα C T = mg(2cosα-3gcosαo) D T = mg(3cosαo -2cosα) Câu 7: Một lắc đơn gồm dây treo dài l vật có khối lượng m Con lắc treo nơi có gia tốc rơi tự g Kích thích lắc dao động điều hòa với biên độ góc αo Biểu thức lượng dao động lắc là: A 2mgl o2 B mgl o2 C mgl o2 D 2mg o l Câu 8: Tần số dao động lắc lò xo tính theo biểu thức: A f  m k B f  k m C f  2 m k D f  2 k m Câu 9: Công thức sau biểu diễn liên hệ tần số góc  , tần số f chu kì T dao động điều hòa: A T    f 2 B   f   T C   2 T  2 f D   2 f  T Câu 10: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1  A1cos( t+1 ) x2  A2cos( t+2 ) Biên độ dao động tổng hợp là: A A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) B A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) C A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) D A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) Câu 11: Chu kì dao động lắc đơn là: A T  g l B T  l g C T  2 g l D T  2 l g Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10πt) cm Xác định chu kì, tần số dao động chất điểm: A f = 10 Hz, T = 0,1s B f = Hz, T= 0,2s C f =5π Hz,T =0,2s D f =0,2Hz,T =5s Câu 13: Chọn phát biểu đúng: A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản môi trường B Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần cấp bù lượng sau chu kì phần lượng phần lượng tiêu hao ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì riêng D Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động tắt hẳn Câu 14: Dao động tắt dần dao động có: A Biên độ giảm dần ma sát B Chu kì giảm dần theo thời gian C Tần số giảm dần theo thời gian D Chu kì tăng tỉ lệ với thời gian Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số 50 Hz, biên độ dao động cm, vận tốc cực đại vật đạt là: A 40 cm/s B 4π cm/s C 50π cm/s D 4π m/s Câu 16: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo không ảnh hưởng đến: A động cực đại B gia tốc cực đại C vận tốc cực đại D tần số dao động Câu 17: Quả nặng có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu lò xo treo vào giá cố định Kích thích để nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân Tốc độ cực đại nặng dao động v0 Biên độ dao động A thời gian Δt nặng chuyển động từ cân biên là: k  m , t  m k m  m C, A  vo , t  k k k m , t   m k k  m D A  vo , t  m k Câu 18: Một lắc đơn có chiều dài l = m kéo khỏi vị trí cân góc  o  5o so với phương thẳng đứng thả nhẹ cho vật dao động Cho g=π2=10 m/s2 Vận tốc lắc đến giá trị cân có giá trị là: A A  vo B A  vo A 15,8 m/s B 0,278 m/s C 0,028 m/s D 0,087 m/s Câu 19: Phương trình vận tốc vật dao động điều hòa có dạng  Acost Kết luận sau đúng? A Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ x = +A B Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm C Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương D Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ x=-A Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, q trình dao động vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 12 cm đến 20 cm Biên độ dao động vật là: A cm B cm C 16 cm D 10 cm Câu 21: Cho lắc đơn chiều dài l dao động nhỏ với chu kì T Nếu tăng chiều dài lắc gấp lần tăng khối lượng vật treo gấp lần chu kì lắc: A Tăng gấp lần B Tăng gấp lần C Tăng gấp lần D Không đổi Câu 22: Trong dao động điều hòa, đại lượng dao động tần số với li độ là: A Vận tốc, động B Động năng, lực kéo C Vận tốc, gia tốc động D Vận tốc, gia tốc lực kéo Câu 23: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng: A đường thẳng B đoạn thẳng C đường parabol D đường hình sin   Câu 24: Cho hai dao động điều hòa có phương trình x1  A1cos   t+   cm x2  A2cos( t)cm Phát 2 biểu sau đúng: A Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai B Dao động thứ pha với dao động thứ hai C Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai D Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: Con lắc đơn có dây dài l = 1,0 m, nặng có khối lượng m = 100 g mang điện tích q = 2.10 -6 C đặt điện trường có phương nằm ngang, cường độ E = 104 V/m Lấy g = 10 m/s2 Khi lắc đứng yên vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường giữ nguyên cường độ Sau lắc dao động điều hòa với biên độ góc bằng: A 0,04 rad B 0,03 rad C 0,02 rad D 0,01 rad Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân chất điểm Đường biểu diễn phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho hình vẽ Phương trình vận tốc chất điểm là:    cm/s 6    C v  60 cos 10 t-  cm/s 6     cm/s 3    D v  30 cos  5 t-  cm/s 3  B v  60 cos 10 t- A v  30 cos  5 t- Câu 27: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = s biên độ A = 10 cm Tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian s là: A 45 cm/s B 15 cm/s C 10 cm/s D 60 cm/s Câu 28: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn cm thả nhẹ Sau khoảng thời gian nhỏ tương ứng Δt1, Δt2 lực hồi phục lực đàn hồi lò xo triệt tiêu, với Chu kì dao động lắc là: A 0,4 s B 0,3 s C 0,79 s D 0,5 s Câu 29: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = Fo cos  8 t+ hưởng, tần số dao động riêng hệ phải là: t1  Lấy g=π2=10m/s2 t2 B 4π Hz A Hz Câu 30: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm Sau    N xảy tượng cộng  3 C 8π Hz D Hz s kể từ thời điểm ban đầu vật 10 cm mà chưa 12 đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là:    cm 3    C x  10cos  4 t-  cm 3  A x  10cos  6 t- 2    cm   2   D x  10cos  4 t cm   B x  10cos  6 t- Câu 31: Một lắc đơn nằm yên vị trí cân truyền cho vật vận tốc ban đầu vo theo phương ngang lắc dao động điều hòa Sau 0,25 s vật chưa đổi chiều chuyển động, độ lớn gia tốc hướng tâm lại nửa so với sau thời điểm truyền vận tốc 0,5 cm/s2 Vận tốc v0 bao nhiêu? Lấy g=π2= 10 m/s2 A 20 cm/s B cm/s  C m/s  D 10 cm/s Câu 32: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, cân lò xo giãn cm Bỏ qua lực cản Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thấy thời gian lò xo bị nén chu kì T (T chu kì dao động vật) Biên độ dao động vật bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 33: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m kg lò xo có độ cứng k N/m Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Tại thời điểm lò xo dãn a m tốc độ vật tốc độ vật A 0,8 b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a m b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: B 1,25 C 0,75 D Câu 34: Một lắc đồng hồ có hệ số nở dài dây treo lắc   2.105 K 1 Vật nặng có khối lượng riêng D =8700kg/m3 Biết đồng hồ chạy khơng khí có khối lượng riêng D0 = 1,3 kg/m3 nhiệt độ 250C Nếu đồng hồ đặt Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word hộp chân khơng mà nhiệt độ hộp chân khơng xấp xỉ (Trong khơng khí vật chịu thêm lực đẩy Acsimet) A 21,250C B 28,750C C 32,50C D 17,50C Câu 35: Một lắc lò xo đầu gắn cố định, đầu gắn vật m dao động điều hòa theo phương ngang Con lắc có biên độ 10 cm dao động 0,5 J Lấy mốc vị trí cân Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật qua vị trí có li độ cm 0,1 s Khoảng thời gian ngắn hai lần để lực đàn hồi lò xo kéo đầu cố định lực 5N là: A 0,4 s B 0,1 s C 0,5 s D 0,2 s Câu 36: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng có khối lượng 50g, tích điện q=20μC lò xo có độ cứng k = 20 N/m Khi vật nằm cân người ta tạo điện trường E = 105 V/m không gian bao quanh lắc có hướng dọc theo trục lò xo khoảng thời gian nhỏ  t = 0,01 s coi thời gian vật chưa kịp dịch chuyển Sau lắc dao động với biên độ: A cm B cm C cm D 2,5 cm Câu 37: Một lắc đơn có chiều dài m treo trần nhà cách mặt sàn nằm ngang 12 m Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  o  0,1 rad , nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi vật qua vị trí thấp dây bị đứt Khoảng cách từ hình chiếu điểm treo lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi sàn là: A 20 cm B 20 10cm C 20 5cm D 20 3cm Câu 38: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hòa phương tần số có li độ x1, x2, x3 Biết   phương trình li độ tổng hợp dao động thành phần x12  6cos   t+  2   cm ; x23  6cos   t+ 6    cm ;    x13  2cos   t+  cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị cực tiểu li độ dao động x3 là: 4  A cm B cm C cm D cm Câu 39: Hai vật dao động điều hòa chu kì T, biên độ A1 + A2 = cm Tại thời điểm t, vật có li độ x1 vận tốc v1, vật có li độ x2 vận tốc v2 thỏa mãn x1 x 2= 12πt Tìm giá trị lớn chu kì T A s B s C s D 0,5 s Câu 40: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 100 g Mốc vị trí cân bằng, lấy g = 10 m/s2 π2=10 Gọi Q đầu cố định lò xo Khi lực tác dụng lò xo lên Q 0, tốc độ vật v  A 0,4 s vmax Thời gian ngắn để vật hết quãng đường 2 cm là: B 0,1 s C 0,05 s D 0,2 s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN -Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: C Câu 6: D KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Mơn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 7: B Câu 8: D Câu 9: B Câu 10: D Câu 11: D Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: A Câu 15: D Câu 16: D Câu 17: C Câu 18: B Câu 19: C Câu 20: B Câu 21: A Câu 22: D Câu 23: B Câu 24A Câu 25: A tan   qE ;  o  2 mg Câu 26: C   T=0,2s=>   10 rad / s ; x  6cos  10 t- 2     cm=> v  60 cos 10 t-   6  Câu 27: A v S Smax 2T 3A ; s  240o ; v  max  t t t Câu 28: A l lo t1 90      120o => sin 30o  o => lo  4cm  0, 04m  T  2 t2  g A Câu 29: B Câu 30: D Thời điểm ban đầu vật qua vị trí có tọa độ xo=-5cm theo chiều dương   2 T rad ;  s  T  0,5s    4 rad / s 12 Câu 31: D Thời điểm truyền vận tốc vo; ahto  vo2 ; sau 0,25s l Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word aht  v T v2 =>  0, 25s  T  2s =>l=1m =>v= 50cm / s =>vo=10m/s  ahto  v  o  vo l 2 Câu 32: B Thời gian lò xo bị nén chu kì Câu 33: B l T  góc quay   120o A => sin 30o  o =>A=6cm A  8b 6b 2 a   l   a   l   o o  2 2  8b 2b  2  a  lo     3a  lo   giải hệ ta thu     6b 2b 2 2 a   l   a   l       o o 2 2   l  180  2sin 1  o  a  2lo t gian  A   1, 22181 =>   tnen  l   A  41lo 180  2sin 1  o   A  Câu 34: C 2 lo (1  t1 ) l (1  t2 )  t1   t2  2 o => =>t2=32,476112  VDkk g Dkk g chk g g g g VDm Dm Câu 35: D  10 10 T =>  0,1s  T  0, 6s    rad / s ; w= m A2 =>m=0,9Kg=>k=100N/m; 10 A T Fdh  k l  5N =>x= l  5cm   => t  =0,2s 2 Câu 36: C Áp dụng p  mv  F t => v  v F t q E.t =0,4m/s; A  max 0,02m=2cm   m m Câu 37: B Vận tốc vật qua vị trí cân 1 mgl o2  mvo2  vo  14πcm/s; 2 chuyển động vật sau dây bị đứt chuyển động ném ngang với vận tốc ban đầu vo => tầm bay xa L  vo 2h  20 cm g Câu 38: A  x12  x1  x2  Giải hệ  x23  x2  x3 tìm x  x  x  13      x1  6cos   t+ 12     từ suy kết x1=-A1 x2=0   x  2cos   t+ 7     12   Câu 39: A   x1  A1cos  t+1  ; x1v2+x2v1=x1x’2+x2x’1=(x1x2)’= [A1 A2cos  t+1  cos( t+2 ]'=A1 A2 sin  2t  1  2     x2  A2cos  t+2  x1v2+x2v1=x1x’2+x2x’1=(x1x2)’=12π Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  A  A2   ; sin(2t     ) lớn =1; 12 =>   ; A1  A2  A1 A2  A1 A2  1 A1 A2 sin  2t  1  2   min  12  2 rad/s =>Tmax=1s Câu 40: C lo  v2 v2 mg =1cm=0,01m; A  x   lo2   2cm   k S 2  2  A => tmin  2 A 2 T Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi: A ngược pha với vận tốc C lệch pha 0,5π so với vận tốc B trễ pha 0,25π so với vận tốc D pha với vận tốc   Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos  4 t+   cm Lấy π =10 Gia tốc cực đại vật là: 3 A 24π cm/s2 B 9,6 cm/s2 C 9,6 m/s2 D 24π2 cm/s2 Câu 3: Chọn câu sai: E Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian F Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động G Khi cộng hưởng dao động, tần số dao động hệ tần số riêng hệ H Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn   Câu 4: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  10cos 10 tđiểm là: A 10 cm B 40 cm C 0,2 m 2 là:   A – 2,5 cm B cm  cm Chiều dài quỹ đạo dao động chất 2 D 20 m Câu 5: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  5cos 10tbằng  C cm   cm Li độ chất điểm pha dao động 2 D 2,5 cm Câu 6: Một lắc đơn chiều dài dây treo l, vật nặng có khối lượng m Kéo lắc khỏi vị trí cân góc  o Lực căng dây vị trí có góc lệch  xác định bởi: A T = mg(3cosα-2cosαo) B T = 3mgcosαo -2mgcosα C T = mg(2cosα-3gcosαo) D T = mg(3cosαo -2cosα) Câu 7: Một lắc đơn gồm dây treo dài l vật có khối lượng m Con lắc treo nơi có gia tốc rơi tự g Kích thích lắc dao động điều hòa với biên độ góc αo Biểu thức lượng dao động lắc là: A 2mgl o2 B mgl o2 C mgl o2 D 2mg o l Câu 8: Tần số dao động lắc lò xo tính theo biểu thức: A f  m k B f  k m C f  2 m k D f  2 k m Câu 9: Công thức sau biểu diễn liên hệ tần số góc  , tần số f chu kì T dao động điều hòa: A T    f 2 B   f   T C   2 T  2 f D   2 f  T Câu 10: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1  A1cos( t+1 ) x2  A2cos( t+2 ) Biên độ dao động tổng hợp là: A A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) B A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) C A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) D A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) Câu 11: Chu kì dao động lắc đơn là: A T  g l B T  l g C T  2 g l D T  2 l g Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(10πt) cm Xác định chu kì, tần số dao động chất điểm: A f = 10 Hz, T = 0,1s B f = Hz, T= 0,2s C f =5π Hz,T =0,2s D f =0,2Hz,T =5s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 13: Chọn phát biểu đúng: E Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản mơi trường F Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động G Dao động trì dao động tắt dần cấp bù lượng sau chu kì phần lượng phần lượng tiêu hao ma sát mà không làm thay đổi chu kì riêng H Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động tắt hẳn Câu 14: Dao động tắt dần dao động có: A Biên độ giảm dần ma sát B Chu kì giảm dần theo thời gian C Tần số giảm dần theo thời gian D Chu kì tăng tỉ lệ với thời gian Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số 50 Hz, biên độ dao động cm, vận tốc cực đại vật đạt là: A 40 cm/s B 4π cm/s C 50π cm/s D 4π m/s Câu 16: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến: A động cực đại B gia tốc cực đại C vận tốc cực đại D tần số dao động Câu 17: Quả nặng có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu lò xo treo vào giá cố định Kích thích để nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân Tốc độ cực đại nặng dao động v0 Biên độ dao động A thời gian Δt nặng chuyển động từ cân biên là: A A  vo k  , t  m m k B A  vo m  , t  k m k D A  vo k m , t   m k k  , t  m m k Câu 18: Một lắc đơn có chiều dài l = m kéo khỏi vị trí cân góc  o  5o so với phương thẳng đứng thả nhẹ cho vật dao động Cho g=π2=10 m/s2 Vận tốc lắc đến giá trị cân có giá trị là: C, A  vo E 15,8 m/s B 0,278 m/s C 0,028 m/s D 0,087 m/s Câu 19: Phương trình vận tốc vật dao động điều hòa có dạng  Acost Kết luận sau đúng? A Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ x = +A F Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm G Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương H Gốc thời gian lúc chất điểm có li độ x=-A Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, q trình dao động vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 12 cm đến 20 cm Biên độ dao động vật là: A cm B cm C 16 cm D 10 cm Câu 21: Cho lắc đơn chiều dài l dao động nhỏ với chu kì T Nếu tăng chiều dài lắc gấp lần tăng khối lượng vật treo gấp lần chu kì lắc: A Tăng gấp lần B Tăng gấp lần C Tăng gấp lần D Không đổi Câu 22: Trong dao động điều hòa, đại lượng dao động tần số với li độ là: A Vận tốc, động B Động năng, lực kéo C Vận tốc, gia tốc động D Vận tốc, gia tốc lực kéo Câu 23: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng: A đường thẳng B đoạn thẳng C đường parabol D đường hình sin   Câu 24: Cho hai dao động điều hòa có phương trình x1  A1cos   t+   cm x2  A2cos( t)cm Phát 2 biểu sau đúng: E Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai F Dao động thứ pha với dao động thứ hai G Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai H Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Câu 25: Con lắc đơn có dây dài l = 1,0 m, nặng có khối lượng m = 100 g mang điện tích q = 2.10 -6 C đặt điện trường có phương nằm ngang, cường độ E = 104 V/m Lấy g = 10 m/s2 Khi lắc đứng yên vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường giữ nguyên cường độ Sau lắc dao động điều hòa với biên độ góc bằng: A 0,04 rad B 0,03 rad C 0,02 rad D 0,01 rad Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word tan   qE ;  o  2 mg Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân chất điểm Đường biểu diễn phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho hình vẽ Phương trình vận tốc chất điểm là:     B v  60 cos 10 t-  cm/s  cm/s 6 3       C v  60 cos 10 t-  cm/s D v  30 cos  5 t-  cm/s 3 6   T=0,2s=>   10 rad / s ; 2     x  6cos  10 t cm=> v  60 cos 10 t-   6   A v  30 cos  5 t- Câu 27: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = s biên độ A = 10 cm Tốc độ trung bình lớn vật thực s là: A 45 cm/s S S 2T 3A  240o ; v  max  v  max ; s t t t khoảng thời gian C 10 cm/s B 15 cm/s D 60 cm/s Câu 28: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn cm thả nhẹ Sau khoảng thời gian nhỏ tương ứng Δt1, Δt2 lực hồi phục lực đàn hồi lò xo triệt tiêu, với Chu kì dao động lắc là: A 0,4 s B 0,3 s C 0,79 s t1  Lấy g=π2=10m/s2 t2 D 0,5 s l lo t1 90      120o => sin 30o  o => lo  4cm  0, 04m  T  2 t2  g A Câu 29: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = Fo cos  8 t+ hưởng, tần số dao động riêng hệ phải là: B 4π Hz A Hz    N xảy tượng cộng  3 C 8π Hz D Hz Câu 30: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm Sau s kể từ thời điểm ban đầu vật 10 cm mà chưa 12 đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: 2    cm   2   D x  10cos  4 t cm      cm 3    C x  10cos  4 t-  cm 3  B x  10cos  6 t- A x  10cos  6 t- Thời điểm ban đầu vật qua vị trí có tọa độ xo=-5cm theo chiều dương   2 rad ; T  s  T  0,5s    4 rad / s 12 Câu 31: Một lắc đơn nằm yên vị trí cân truyền cho vật vận tốc ban đầu vo theo phương ngang lắc dao động điều hòa Sau 0,25 s vật chưa đổi chiều chuyển động, độ lớn gia tốc hướng tâm lại nửa so với sau thời điểm truyền vận tốc 0,5 cm/s2 Vận tốc v0 bao nhiêu? Lấy g=π2= 10 m/s2 A 20 cm/s B cm/s  Thời điểm truyền vận tốc vo; ahto  C m/s  D 10 cm/s vo2 ; sau 0,25s l Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word aht  v T v2 =>  0, 25s  T  2s =>l=1m =>v= 50cm / s =>vo=10m/s  ahto  v  o  vo l 2 Câu 32: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, cân lò xo giãn cm Bỏ qua lực cản Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thấy thời gian lò xo bị nén chu kì vật) Biên độ dao động vật bằng: A cm Thời gian lò xo bị nén chu kì B cm C cm T (T chu kì dao động D cm l T  góc quay   120o A => sin 30o  o =>A=6cm A Câu 33: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m kg lò xo có độ cứng k N/m Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Tại thời điểm lò xo dãn a m tốc độ vật tốc độ vật A 0,8 b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a m b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: B 1,25 C 0,75  8b 6b 2 a   l   a   l      o o  2 2  8b 2b  2 giải hệ ta thu a   l   a   l       o o 2     6b 2b 2  2a  lo     3a  lo      D a  2lo t gian =>  tnen  A  41lo  l  180  2sin 1  o   A   1, 22181   l  180  2sin 1  o   A  Câu 34: Một lắc đồng hồ có hệ số nở dài dây treo lắc   2.105 K 1 Vật nặng có khối lượng riêng D =8700kg/m3 Biết đồng hồ chạy khơng khí có khối lượng riêng D0 = 1,3 kg/m3 nhiệt độ 250C Nếu đồng hồ đặt hộp chân không mà nhiệt độ hộp chân khơng xấp xỉ (Trong khơng khí vật chịu thêm lực đẩy Acsimet) A 21,250C B 28,750C C 32,50C D 17,50C 2 lo (1  t1 ) l (1  t2 )  t1   t2  2 o => =>t2=32,476112  VDkk g Dkk g chk g g g g VDm Dm Câu 35: Một lắc lò xo đầu gắn cố định, đầu gắn vật m dao động điều hòa theo phương ngang Con lắc có biên độ 10 cm dao động 0,5 J Lấy mốc vị trí cân Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật qua vị trí có li độ cm 0,1 s Khoảng thời gian ngắn hai lần để lực đàn hồi lò xo kéo đầu cố định lực 5N là: A 0,4 s B 0,1 s C 0,5 s D 0,2 s 10 T =>  0,1s  T  0, 6s    rad / s 10 A T F®h  k l  5N =>x= l  5cm   => t  =0,2s 2  10 ; w= m A2 =>m=0,9Kg=>k=100N/m; Câu 36: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng có khối lượng 50g, tích điện q=20μC lò xo có độ cứng k = 20 N/m Khi vật nằm cân người ta tạo điện trường E = 105 V/m khơng gian bao quanh lắc có hướng dọc theo trục lò xo khoảng thời gian nhỏ  t = 0,01 s coi thời gian vật chưa kịp dịch chuyển Sau lắc dao động với biên độ: A cm B cm C cm D 2,5 cm Áp dụng p  mv  F t => v  v F t q E.t  =0,4m/s; A  max 0,02m=2cm  m m Câu 37: Một lắc đơn có chiều dài m treo trần nhà cách mặt sàn nằm ngang 12 m Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  o  0,1 rad , nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi vật qua vị trí thấp dây bị đứt Khoảng cách từ hình chiếu điểm treo lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi sàn là: A 20 cm B 20 10cm C 20 5cm D 20 3cm Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vận tốc vật qua vị trí cân 1 mgl o2  mvo2  vo  14πcm/s; chuyển động vật sau dây 2 2h  20 cm g bị đứt chuyển động ném ngang với vận tốc ban đầu vo => tầm bay xa X  vo Câu 38: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hòa phương tần số có li độ x1, x2, x3 Biết   phương trình li độ tổng hợp dao động thành phần x12  6cos   t+  2   cm ; x23  6cos   t+ 6    cm ;    x13  2cos   t+  cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị cực tiểu li độ dao động x3 là: 4  A cm B cm C cm D cm      x12  x1  x2  x1  6cos   t+ 12      Giải hệ  x23  x2  x3 tìm  từ suy kết x1=-A1 x2=0 x  x  x  x  2cos   t+ 7     13  12   Câu 39: Hai vật dao động điều hòa chu kì T, biên độ A1 + A2 = cm Tại thời điểm t, vật có li độ x1 vận tốc v1, vật có li độ x2 vận tốc v2 thỏa mãn x1 x 2= 12πt Tìm giá trị lớn chu kì T A s B s C s D 0,5 s   x1  A1cos  t+1  ; x1v2+x2v1=x1x’2+x2x’1=(x1x2)’= [A1 A2cos  t+1  cos( t+2 ]'=A1 A2 sin  2t  1  2   x  A c os  t+     2  x1v2+x2v1=x1x’2+x2x’1=(x1x2)’=12π  A  A2   ; sin(2t     ) lớn =1; 12 =>   ; A1  A2  A1 A2  A1 A2  1 A1 A2 sin  2t  1  2   min  12  2 rad/s =>Tmax=1s Câu 40: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 100 g Mốc vị trí cân bằng, lấy g = 10 m/s2 π2=10 Gọi Q đầu cố định lò xo Khi lực tác dụng lò xo lên Q 0, tốc độ vật v  A 0,4 s vmax Thời gian ngắn để vật hết quãng đường 2 cm là: B 0,1 s C 0,05 s D 0,2 s v2 v2 mg 2 A =1cm=0,01m; A  x   lo2   2cm ; ta thấy S  2    A   2 k T => tmin  lo  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN -Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: C Câu 6: D KÌ THI. .. =1cm=0,01m; A  x   lo2   2cm   k S 2  2  A => tmin  2 A 2 T Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG... lò xo có chi u dài biến thi n từ 12 cm đến 20 cm Biên độ dao động vật là: A cm B cm C 16 cm D 10 cm Câu 21: Cho lắc đơn chi u dài l dao động nhỏ với chu kì T Nếu tăng chi u dài lắc gấp lần tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên hưng yên lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên hưng yên lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay