Đề thi thử THPTQG chuyên bắc ninh lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

14 27 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH THI THỬ MÔN VẬT LÝ LỚP 12-LẦN Thời gian làm bài: 50 phút   t  (u tính cm, t tính s) Bước sóng  = 240 cm 3  Câu 1: Phương trình sóng nguồn O có dạng u  cos  Tốc độ truyền sóng bằng: A 20 cm/s B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu 2: Một sợi dây B dài 100 m căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với máy phát dao động điều hòa với tần số 80 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Điểm M dây cách A cm, dây điểm biên độ pha với M? A 14 B C D 12 Câu 3: Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn mốc thời gian t = lúc vật qua vị trí 0,5A theo chiều dương nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật có giá trị cực đại thời điểm: A T 12 B 5T 12 C T D 3T Câu 4: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo nằm mặt phẳng nằm ngang ma sát không đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 =3,75kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy π2=10 Khi lò xo giãn cực đại lần hai vật cách đoạn là: A 4π-4 cm B 4π-8cm C 16 cm D 2π-4cm Câu 5: Mạch dao động LC lí tưởng có C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động MHz Khi C = C2 tần số mạch phát MHz Khi C = 1997C1 + 2015C2 tần số dao động là: A 53,55 kHz B 223,74 MHz C 223,55 MHz D 53,62 kHz Câu 6: Đặt điện áp u=120cos100πt( V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi R = 40Ω cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại Pm; R = 20 10 cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại Giá trị Pm là: A 180 W B 60 W C 120 W D 240 W Câu 7: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài cm vật có vận tốc 20 cm/s Chiều dài dây treo lắc là: A 0,8 m B 1,0 m C 1,6 m D 0,2 m Câu 8: Chọn câu đúng: Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thì: A Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới C Màng lưới phải dịch lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật ln nằm màng lưới D Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới Câu 9: Tại hai điểm A, B cách 13 cm mặt nước có hai nguồn phát sóng giống Cùng dao động theo phương trình uA = uB =acos  t cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Xét điểm M mặt nước thuộc đường thằng By vng góc với AB cách A khoảng 20 cm Trên By, điểm dao động với biên độ cực đại cách M khoảng nhỏ bằng: A 2,33 cm B 4,11 cm C 3,14 cm D 2,93 cm Câu 10: Tốc độ truyền sóng học tăng dần mơi trường: A lỏng, khí, rắn B rắn, khí, lỏng C rắn, lỏng, khí D khí, lỏng, rắn Câu 11: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại nào? A pha cực đại B li độ khơng C li độ có độ lớn cực đại D gia tốc có độ lớn cực đại Câu 12: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm L điện áp u  220 2cos( t+ ) V dòng điện chạy qua cuộn dây i  2cos t A Giá trị ZL là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 110Ω B 220 Ω C 220Ω D.110 Ω Câu 13: Vật B đặt thẳng góc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20 cm Thấu kính có tiêu cự 10 cm Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là: A 30 cm B 40 cm C 10 cm D 20 cm Câu 14: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu là: A giảm tiết diện dây dẫn truyền tải B giảm công suất truyền tải C tăng áp trước truyền tải D tăng chiều dài đường dây Câu 15: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 300 V Nếu giảm bớt phần ba tổng số vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu là: A 200 V B 100 V C 110 V D 220 V Câu 16: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H tụ điện Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i=0,5cos2000t (i tính A, t tính s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn bằng: A 25 14 V B V C 14 V D 12 V Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng   điện chạy qua mạch i1  I o cos 100 t+   A Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện qua đoạn mạch 4    i2  I o cos 100 t-  Điện áp hai đầu đoạn mạch là: 12      A u  60 2cos 100 t+ V 12      C u  60 2cos 100 t- V 12     V 6    D u  60 2cos 100 t+ V 6  B u  60 2cos 100 t- Câu 18: Sóng điện từ chân khơng có tần số f = 150 kHz, bước sóng sóng điện từ: A 1000 km B 2000 km C 2000 m Câu 19: Sóng điện từ: A khơng truyền chân khơng C không mang lượng D 1000 m  3.108 150 B sóng dọc D sóng ngang Câu 20: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50Ω , cuộn dây có độ tự cảm L = 0,  H điện trở r = 60Ω , tụ điện có điện dung C thay đổi mắc theo thứ tự Đặt vài hai đầu mạch điện áp xoay chiều có dạng u AB  220 2cos(100 t)V , t tính giây Người ta thấy C = Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện đạt cực tiểu Umin Giá trị Cm Umin là: 103 A F 264V 3 103 B F 264V 3 103 C F 120V 3 103 D F 120V 4 Câu 21: Sau xảy tượng cộng hưởng nếu: A tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng B giảm độ lớn lực ma sát tần số giảm C giảm độ lớn lực ma sát chu kì tăng D tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm Câu 22: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch biểu   diễn theo quy luật i  10cos  4.105t  mạch có độ lớn bằng: A 21,65 µC B 12,5 µC   mA Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích 4 C 21,65 nC D 12,5 nC Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23: Đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  U o cos t V làm thay đổi điện dung tụ điện thấy điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại 2U Quan hệ cảm kháng ZL điện trở R là: A ZL = R B ZL = R C ZL = R D ZL =3R Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Tại thời điểm ban đầu t = vật có li độ cm T vật có li độ 3 cm Phương trình dao động vật là:     A x  6cos  20 t-  cm B x  6cos  20 t+  cm 6 3       C x  6cos  20 t+  cm D x  6cos  20 t-  cm 3 6   Câu 25: Vật sáng B đặt cách thấu kính phân kì 24 cm, tiêu cự thấu kính f =-12 cm tạo ảnh ’B’ là: tốc độ v0= 60 cm/s Tại thời điểm t = A ảnh ảo, d’=-8 cm B ảnh ảo, d’ = cm C ảnh thật, d’ = cm   Câu 26: Hai dao động phương có phương trình x1  5cos 100 t+ D ảnh thật, d’=-8 cm   cm cm x2  12cos100 t cm Dao động 2 tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: A cm B 13 cm C 17 cm D 8,5 cm Câu 27: Một đèn nhỏ S đặt đáy bể nước có n=4/3, độ cao mực nước h = 60 cm Bán kính r bé gỗ mặt nước cho không tia sáng từ S lọt ngồi khơng khí là: A 49 cm B 68 cm C 53 cm D 55 cm Câu 28: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB là: A 34 dB B 40 dB C 17 dB D 26 dB Câu 29: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng m = 10 g mang điện tích q = 10-4 C Cho g = 10 m/s2 Treo lắc đơn hai kim loại song song thẳng đứng cách 20 cm Đặt hai hiệu điện chiều 80 V Chu kì dao động lắc đơn với biên độ góc nhỏ là: A 2,92 s B 0,91 s C 0,96 s D 0,58 s Câu 30: Một người nhìn xuống đáy chậu nước n=4/3, chiều cao lớp nước chậu 20 cm Người ta thấy đáy chậu dường cách mặt nước khoảng bằng: A 20 cm B 25 cm C 10 cm D 15 cm Câu 31: Trên sợi dây dài có sóng ngang, hình sin truyền qua Hình dạng đoạn dây hai thời điểm t1 t2 có dạng hình vẽ bên Trục Ou biểu diễn li độ phần tử M N thời điểm Biết t2 − t1 = 0,11 s, nhỏ chu kì sóng Chu kì dao động sóng là: A 0,5 s B s C 0,4 s D 0,6 s Câu 32: Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản khơng có mạch: A phát sóng điện từ cao tần B tách sóng C khuếch đại D biến điệu Câu 33: Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ chiều B Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ln chiều C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ln ngược chiều D Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ngược chiều Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình có dạng x Biết đồ thị lực kéo theo thời gian F(t) hình vẽ Lấy π2 =10 Viết phương trình vận tốc vật:    cm / s 6    C v  8 cos   t-  cm / s 6  A v  4 cos   t+ 5    cm / s   5   D v  4 cos   t cm / s   B v  4 cos   t+ Câu 35: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm/s2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vector cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây là: A 1,08 Wb B 0,54 Wb C 0,27 Wb D 0,91 Wb Câu 36: Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc tới i có giá trị: A 300 B 450 C 600 D 150 Câu 37: Một sóng truyền thẳng từ nguồn điểm O tạo bước sóng 10 cm Xét điểm A, B, C phía so với O phương truyền sóng cách O cm, cm 25 cm Xác định đoạn BC điểm mà A lên độ cao cực đại điểm qua vị trí cân bằng: A B C D Câu 38: Trong tượng khúc xạ: A Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới B Góc khúc xạ ln nhỏ góc tới C Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng D Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới Câu 39: Hai thấu kính ghép sát có tiêu cự f1 = 30 cm f2 = 60 cm Thấu kính tương đương hai thấu kính có tiêu cự là: A 20 cm B 45 cm C 90 cm D 30 cm Câu 40: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40Ω 103 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = F Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm 4 Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB   u AM  50 2cos 100 tA 0,71 7 12 B 0,95  V uMB  150cos100 t(V) : Hệ số công suất đoạn mạch AB là:  C 0,84 D 0,86 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH Câu 1: C T=3s => v = THI THỬ MÔN VẬT LÝ LỚP 12-LẦN Thời gian làm bài: 50 phút  Câu 2: C  v  AB =25cm;  12,5cm ; 8 f  Vẽ hình ta thấy M thuộc bụng sóng thứ nhất; điểm thuộc bụng 1,3,5,7 dao động pha với M; xét điều kiện biên độ ta có điểm Câu 3: B    ; vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy t  150 T 360 Câu 4: D k  2 rad / s ; vận tốc hai vật đến VTCB  A  16 cm / s ; m1  m2 Khi m1 chưa tách khỏi m2 ta có   VTCB m1 tiếp tục dao động với  '  k =4πrad/s biên độ dao động m1  A   ' A ' 4cm; m1 m2 tiếp tục chuyển động thẳng với vận tốc v=16πcm/s lò xo giãn cực đại lần đầu tiên, ứng với khoảng thời gia t=T’/4=0,125s khoảng cách m1 m2 16π.0,125-4=2π-4 (cm) Câu 5: D f1  2 1 ; f2  2 LC1 1 ; f  2 LC2 1997 2015 =>   f f12 f2 L(1997C1  2015C2 ) Câu 6: B Giá trị R để cơng suất tiêu thụ tồn mạch đạt cực đại R  Z L  ZC  r  40 Giá trị R để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại Rb  r  ( Z L  ZC )2 =20 10 => Z L  ZC  40 tính Pmax U2  =60W Z L  ZC Câu 7: C  o2l  s  v 2l => l = 1,6 m g2 Câu 8: B Câu 9: B Xét điều kiện  AB  k AB   6.5  k  6.5 ; ta có MB= 20  202  132  4,8  2 => điểm N gần M By dao động với biên độ cực đại ứng với giá trị k=3 k=1  AN  BN   Với k=1:  2  AN  BN  13 =>BN= 41,25cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  AN  BN  3 Với k=3:  2  AN  BN  13 =>BN=11,083cm So với MB=15,1986cm ta tìm kết Câu 10: D Câu 11: B Câu 12: C Câu 13: D d' df =20cm d f Câu 14: C Câu 15: A N1 U  300  N  U N1 =>U’=200V  2 U ' N2  Câu 16: A 2  i   u  Io       ; Uo    Io   Uo  I Thay i= o => u= 25 14 (V) 2 Câu 17: A Theo ta thấy Z L  ZC   Z L =>Zc=2ZL;     Z L  ZC  tan      R           tan       tan     =>   rad  4 12  12    tan       Z L     12  R Câu 18: B  3.108 150 Câu 19: D Câu 20: D Ta thấy UrLCmin xảy cộng hưởng điện: ZC=ZL=> C= 103 U F UrLC= r  120(V ) Rr 4 Câu 21: D Câu 22: D  i   q  Áp dụng công thức       ; Qo   I o  I o   Qo  Câu 23: A U Cmax  U R  Z L2  2U R Câu 24: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word T   x1  Acos t ; x2  Acos (t+ )  Acos   t+  => A  x12  x22  6cm ;   2  Vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy t=0 : x =3cm; t=T/4 x= 3 cm =>     v1 A2  x12  20 rad / s rad Câu 25: A d' df =-8cm d f Câu 26: B A  A12  A22 = 13 cm Câu 27: B Thỏa mãn tan igh  rmin ; ta có sin igh  => rmin=68,033cm h n Câu 28: D Ta có LA  LM  20log OM OA  OB  OB   20log  20log   ; OA 2OA  2OA   OB  OB LA  LB  20log   100=> LM=25,93417244dB   OA  OA Câu 29: C T  2 l q2 E g2  m  2 l  qU  g2     md  =0,95727204s Câu 30: D h ' nkx    h  15cm h nt n Câu 31: A Ta thấy khoảng thời gian t1 đến t2 điểm N từ vị trí 0,35cm đến vị trí biên; điểm M từ 1,52cm đến biên  0,35  cos-1    0,35   1,98  T  0,11 =>T=0,496s -1  1,52  quay lại 1,52cm cos-1  ;  c os  A  1,9817 cm    360  A   A  Câu 32: B Câu 33: C Câu 34: B   T=1s =>   2 rad / s ; F  4.102 cos    2 F     N ; k  m =1N/m => x    4cos   t+  cm k 3   Câu 35: B   NBS =0,54Wb Câu 36: B Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc r1=60o; sin i1  n =>i1=45o s inr1 Câu 37: A Điểm A lên cao cực đại, điểm gần A qua VTCB cách A đoạn  =2,5cm Vẽ hình dạng sóng ta thấy khoảng AC=20cm= 2 có điểm qua vị trí cân Vì OB =8cm nên ta loại điểm N gần A (ON=7,5cm cos =cos  -   0, 4787   0,84254   40  40i   50 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH THI THỬ MÔN VẬT LÝ LỚP 12-LẦN Thời gian làm bài: 50 phút   t  (u tính cm, t tính s) Bước sóng  = 240 cm 3  Câu 1: Phương trình sóng nguồn O có dạng u  cos  Tốc độ truyền sóng bằng: A 20 cm/s T=3s; v= B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s  Câu 2: Một sợi dây B dài 100 m căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với máy phát dao động điều hòa với tần số 80 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Điểm M dây cách A cm, dây điểm biên độ pha với M? A 14 B C D 12   AB v =25cm;  12,5cm ;  ; vẽ hình ta thấy M thuộc bụng sóng thứ nhất; điểm thuộc bụng 1,3,5,7 dao động  f pha với M; xét điều kiện biên độ ta có điểm Câu 3: Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn mốc thời gian t = lúc vật qua vị trí 0,5A theo chiều dương nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật có giá trị cực đại thời điểm: A T 12 B    5T 12 C ; vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy t  T D 3T 150 T 360 Câu 4: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo nằm mặt phẳng nằm ngang ma sát không đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 =3,75kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy π2=10 Khi lò xo giãn cực đại lần hai vật cách đoạn là: A 4π-4 cm B 4π-8cm C 16 cm D 2π-4cm Khi m1 chưa tách khỏi m2 ta có   k  2 rad / s ; vận tốc hai vật đến VTCB m1  m2  A  16 cm / s ; VTCB m1 tiếp tục dao động với  '  k =4πrad/s biên độ dao động m1  A   ' A ' 4cm; m1 m2 tiếp tục chuyển động thẳng với vận tốc v=16πcm/s; lò xo giãn cực đại lần đầu tiên, ứng với khoảng thời gia t=T’/4=0,125s; khoảng cách m1 m2 16π.0,125-4=2π-4 (cm) Câu 5: Mạch dao động LC lí tưởng có C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động MHz Khi C = C2 tần số mạch phát MHz Khi C = 1997C1 + 2015C2 tần số dao động là: A 53,55 kHz B 223,74 MHz C 223,55 MHz D 53,62 kHz f1  2 1 ; f2  2 LC1 1 ; f  2 LC2 1 1997 2015 =>   f f12 f2 L(1997C1  2015C2 ) Câu 6: Đặt điện áp u=120cos100πt( V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi R = 40Ω cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại Pm; R = 20 10 công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại Giá trị Pm là: A 180 W B 60 W C 120 W D 240 W Giá trị R để cơng suất tiêu thụ tồn mạch đạt cực đại R  Z L  ZC  r  40 Giá trị R để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại Rb  r  ( Z L  ZC )2 =20 10 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word => Z L  ZC  40 tính Pmax U2 =60W  Z L  ZC Câu 7: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài cm vật có vận tốc 20 cm/s Chiều dài dây treo lắc là: A 0,8 m B 1,0 m C 1,6 m D 0,2 m v 2l  l s  g 2 o Câu 8: Chọn câu đúng: Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thì: E Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới F Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật nằm màng lưới G Màng lưới phải dịch lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật nằm màng lưới H Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới Câu 9: Tại hai điểm A, B cách 13 cm mặt nước có hai nguồn phát sóng giống Cùng dao động theo phương trình uA = uB =acos  t cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Xét điểm M mặt nước thuộc đường thằng By vuông góc với AB cách A khoảng 20 cm Trên By, điểm dao động với biên độ cực đại cách M khoảng nhỏ bằng: A 2,33 cm B 4,11 cm C 3,14 cm D 2,93 cm Xét điều kiện  AB  k AB   6.5  k  6.5 ; ta có MB= 20  202  132  4,8  2 ; điểm N gần M By dao động với biên độ cực đại ứng với giá trị k=3 k=1  AN  BN   Với k=1:  =>BN=41,25cm 2  AN  BN  13  AN  BN  3 Với k=3:  =>BN=11,083cm 2  AN  BN  13 So với MB=15,1986cm ta tìm kết Câu 10: Tốc độ truyền sóng học tăng dần mơi trường: A lỏng, khí, rắn B rắn, khí, lỏng C rắn, lỏng, khí D khí, lỏng, rắn Câu 11: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại nào? A pha cực đại B li độ không C li độ có độ lớn cực đại D gia tốc có độ lớn cực đại Câu 12: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm L điện áp u  220 2cos( t+ ) V dòng điện chạy qua cuộn dây i  2cos t A Giá trị ZL là: A 110Ω B 220 Ω C 220Ω D.110 Ω Câu 13: Vật B đặt thẳng góc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20 cm Thấu kính có tiêu cự 10 cm Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là: A 30 cm B 40 cm C 10 cm D 20 cm d' df =20cm d f Câu 14: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu là: A giảm tiết diện dây dẫn truyền tải B giảm công suất truyền tải C tăng áp trước truyền tải D tăng chiều dài đường dây Câu 15: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 300 V Nếu giảm bớt phần ba tổng số vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu là: A 200 V B 100 V C 110 V D 220 V Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word N1 U  300  N  U N1 =>U’=200V  2 U ' N2  Câu 16: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H tụ điện Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i=0,5cos2000t (i tính A, t tính s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn bằng: A 25 14 V B V C 14 V D 12 V 2  i   u  Io Io ta tìm u= 25 14 (V)       ; U o  ; thay i=  2  Io   Uo  Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng   điện chạy qua mạch i1  I o cos 100 t+   A Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện qua đoạn mạch 4    i2  I o cos 100 t-  Điện áp hai đầu đoạn mạch là: 12        A u  60 2cos 100 t+ V B u  60 2cos 100 t- V 12  6        C u  60 2cos 100 t- V D u  60 2cos 100 t+ V 12  6       Z L  ZC  tan      R          Theo ta thấy Z L  ZC   Z L =>Zc=2ZL;   tan       tan     =>   rad 4 12  12    tan       Z L    12  R Câu 18: Sóng điện từ chân khơng có tần số f = 150 kHz, bước sóng sóng điện từ: A 1000 km B 2000 km Câu 19: Sóng điện từ: A khơng truyền chân không C không mang lượng C 2000 m D 1000 m  3.108 150 B sóng dọc D sóng ngang Câu 20: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50Ω , cuộn dây có độ tự cảm L = 0,  H điện trở r = 60Ω , tụ điện có điện dung C thay đổi mắc theo thứ tự Đặt vài hai đầu mạch điện áp xoay chiều có dạng u AB  220 2cos(100 t)V , t tính giây Người ta thấy C = Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện đạt cực tiểu Umin Giá trị Cm Umin là: 103 103 F 120V F 120V D 3 4 103 U r  120(V ) Ta thấy UrLCmin xảy cộng hưởng điện: ZC=ZL=>C= F UrLC= Rr 4 A 103 F 264V 3 B 103 F 264V 3 Câu 21: Sau xảy tượng cộng hưởng nếu: A tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng C giảm độ lớn lực ma sát chu kì tăng C B giảm độ lớn lực ma sát tần số giảm D tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 22: Mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch biểu   diễn theo quy luật i  10cos  4.105t  mạch có độ lớn bằng:   mA Khi cường độ dòng điện mạch mA điện tích 4 A 21,65 µC B 12,5 µC C 21,65 nC D 12,5 nC  i   q       ; Qo   I o  I o   Qo  Áp dụng công thức  Câu 23: Đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  U o cos t V làm thay đổi điện dung tụ điện thấy điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại 2U Quan hệ cảm kháng ZL điện trở R là: A ZL = R U Cmax  U B ZL = R C ZL = R D ZL =3R R  Z L2  2U R Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Tại thời điểm ban đầu t = vật có li độ cm T vật có li độ 3 cm Phương trình dao động vật là:     A x  6cos  20 t-  cm B x  6cos  20 t+  cm 6 3       C x  6cos  20 t+  cm D x  6cos  20 t-  cm 3 6   v1 T   x1  Acos t ; x2  Acos (t+ )  Acos   t+  => A  x12  x22  6cm ;    20 rad / s 2  A2  x12 tốc độ v0= 60 cm/s Tại thời điểm t = Vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy t=0 x=3cm; t=T/4 x= 3 cm =>     rad Câu 25: Vật sáng B đặt cách thấu kính phân kì 24 cm, tiêu cự thấu kính f =-12 cm tạo ảnh ’B’ là: A ảnh ảo, d’=-8 cm d' B ảnh ảo, d’ = cm C ảnh thật, d’ = cm D ảnh thật, d’=-8 cm df =-8cm d f   Câu 26: Hai dao động phương có phương trình x1  5cos 100 t+   cm cm x2  12cos100 t cm Dao động 2 tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: A cm B 13 cm C 17 cm D 8,5 cm A  A12  A22 Câu 27: Một đèn nhỏ S đặt đáy bể nước có n=4/3, độ cao mực nước h = 60 cm Bán kính r bé gỗ mặt nước cho không tia sáng từ S lọt ngồi khơng khí là: A 49 cm B 68 cm C 53 cm D 55 cm Thỏa mãn tan igh  rmin ; ta có sin igh  => rmin=68,033cm h n Câu 28: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB là: A 34 dB B 40 dB C 17 dB D 26 dB Ta có LA  LM  20log OM OA  OB  OB   20log  20log   ; OA 2OA  2OA  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  OB  OB LA  LB  20log   100=> LM=25,93417244dB   OA  OA Câu 29: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng m = 10 g mang điện tích q = 10 -4 C Cho g = 10 m/s2 Treo lắc đơn hai kim loại song song thẳng đứng cách 20 cm Đặt hai hiệu điện chiều 80 V Chu kì dao động lắc đơn với biên độ góc nhỏ là: A 2,92 s B 0,91 s C 0,96 s D 0,58 s T  2 l q2 E g  m  2 l  qU  g2     md  =0,95727204s Câu 30: Một người nhìn xuống đáy chậu nước n=4/3, chiều cao lớp nước chậu 20 cm Người ta thấy đáy chậu dường cách mặt nước khoảng bằng: A 20 cm B 25 cm C 10 cm D 15 cm h ' nkx   h nt n Câu 31: Trên sợi dây dài có sóng ngang, hình sin truyền qua Hình dạng đoạn dây hai thời điểm t1 t2 có dạng hình vẽ bên Trục Ou biểu diễn li độ phần tử M N thời điểm Biết t2 − t1 = 0,11 s, nhỏ chu kì sóng Chu kì dao động sóng là: A 0,5 s B s C 0,4 s D 0,6 s Ta thấy khoảng thời gian t1 đến t2 điểm N từ vị trí 0,35cm đến vị trí biên; điểm M từ 1,52cm  0,35  cos-1    0,35   1,98  T  0,11 =>T=0,496s -1  1,52  đến biên quay lại 1,52cm cos-1  ;  c os  A  1,9817 cm    360  A   A  Câu 32: Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến đơn giản khơng có mạch: E phát sóng điện từ cao tần B tách sóng C khuếch đại D biến điệu Câu 33: Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ ln chiều F Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ln chiều G Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ngược chiều H Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ln ngược chiều Câu 34: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình có dạng x Biết đồ thị lực kéo theo thời gian F(t) hình vẽ Lấy π2 =10 Viết phương trình vận tốc vật: 5    cm / s   5   D v  4 cos   t cm / s   F 2     Ta thấy T=1s =>   2 rad / s ; F  4.102 cos     N ; k  m =1N/m => x    4cos   t+  cm k 3       cm / s 6    C v  8 cos   t-  cm / s 6  A v  4 cos   t+ B v  4 cos   t+ Câu 35: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm/s2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vector cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thơng cực đại qua khung dây là: A 1,08 Wb B 0,54 Wb C 0,27 Wb D 0,91 Wb   NBS =0,54Wb Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 36: Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc tới i có giá trị: A 300 B 450 C 600 D 150 Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc r1=60o; sin i1  n =>i1=45o s inr1 Câu 37: Một sóng truyền thẳng từ nguồn điểm O tạo bước sóng 10 cm Xét điểm A, B, C phía so với O phương truyền sóng cách O cm, cm 25 cm Xác định đoạn BC điểm mà A lên độ cao cực đại điểm qua vị trí cân bằng: A B C D Điểm A lên cao cực đại, điểm gần A qua VTCB cách A đoạn  =2,5cm;, vẽ hình dạng sóng ta thấy khoảng AC=20cm= 2 có điểm qua vị trí cân bằng, OB =8cm nên ta loại điểm N gần A (ON=7,5cm cos =cos  -   0, 4787   0,84254   40  40i   50 2 Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH Câu 1: C T=3s => v = THI THỬ MÔN VẬT LÝ LỚP 12-LẦN Thời gian... Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH THI THỬ MÔN VẬT LÝ LỚP 12-LẦN Thời gian làm bài: 50... NBS =0,54Wb Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 36: Lăng kính có góc chi t quang A = 300, chi t suất n = Tia ló truyền thẳng khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên bắc ninh lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên bắc ninh lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay