Đề thi thử THPTQG anh sơn nghệ an lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:05

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT ANH SƠN Môn: Vật Lý -Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 2: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 3: Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Lực phục hồi, vận tốc, dao động B Biên độ, tần số, dao động C Biên độ, tần số, gia tốc D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 4: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x=Acos( t ) Mốc tính vị trí cân Cơ lắc là: A m  A2 B m  A2 C m  2A2 D m  2A2 Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T pha dao động A hàm bậc thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C khơng đổi theo thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 6: Véc tơ vận tốc vật dao động điều hòa ln A hướng xa vị trí cân B hướng chuyển động C hướng vị trí cân D ngược hướng chuyển động Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A.F=kx B.F=-kx C F  kx 2 D F   kx Câu 8: Gắn vật nặng có khối lượng m = 81 g vào lò xo lí tưởng số dao động vật 10 Hz Gắn thêm gia trọng có khối lượng Δm = 19 g vào vật m tần số dao động hệ bằng: A 8,1 Hz B 11,1 Hz C 12,4 Hz D Hz Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C 12 cm D cm L=2A Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ chất điểm 40 cm/s, vị trí biên gia tốc có độ lớn 200 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A 0,1 m B cm C cm D 0,8m Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, thời điểm t1, t2 vận tốc gia tốc vật tương ứng có giá trị v1  10 3cm / s , a1=-1m/s2, v2=-10cm/s a2   m/s2 Li độ x2 thời điểm t2 là: B cm A.3cm C.1cm D cm Câu 12: Biết gia tốc cực đại vận tốc cực đại vật dao động điều hòa a max vmax Biên độ dao động vật xác định theo công thức: A A  vmax a max B A  vm2 ax a max C A  amax vmax D A  am2 ax vmax Câu 13: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ Khi chu kì tăng lần lượng vật thay đổi nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 14: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 16: Hai lắc lò xo có độ cứng k Biết chu kỳ dao động T = 2T2 Khối lượng hai lắc liên hệ với theo công thức: A.m1= m2 B m2 = 4m1 C m1 = 4m2 D m1 = 2m2 Câu 17: Một lắc lò xo gồm: vật m lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động với chu kì s Tính khối lượng m vật dao động Lấy π2 =10 A 0,2 kg B kg C 0,05 kg D 0,5 kg Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 19: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F=-0,8cos (4t)N Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 20: Một vật thực 50 dao động giây Chu kỳ A 12,5 s B 0,08 s C 1,25 s D 0,8 s Câu 21: Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi? A pha so với li độ B lệch pha 0,25π so với li độ C lệch pha 0,5π so với li độ D ngược pha so với li độ Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kì 0,5π s biên độ cm Vận tốc vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 23: Một lắc đơn có chiều dài 120 cm, dao động điều hoà với chu kỳ T Để chu kỳ lắc giảm 10%, chiều dài lắc phải A tăng 22,8 cm B giảm 28,1 cm C giảm 22,8 cm D tăng 28,1 cm Câu 24: Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm Câu 25: Khi cho chiều dài lắc đơn tăng lên lần chu kì dao động nhỏ lắc A Tăng lên lần B Tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 26: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi với chu kì dao động 1,8 s 1,5 s Tỉ số chiều dài hai lắc là: A 1,44 B 1,2 C 1,69 D 1,3 Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân với biên độ A Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A tỉ số động dao động là: A 0,5 B C 0,75 D 0,25 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 bng nhẹ Lần vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên độ A12  A22 A B A1  A2 C.A1+A2 D A12  A22 Câu 29: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A Li độ không B Pha dao động cực đại C Gia tốc có độ lớn cực đại D Li độ có độ lớn cực đại Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  o nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị  o A 3,30 B 6,60 C 5,60 D 9,60 Câu 31: Hai điểm sáng dao động điều hòa đường thẳng có vị trí cân bằng, biên độ có tần số f = 2Hz; f2 = Hz Khi chúng có tốc độ v1 v2 với v2 = 2v1 tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a2 a1 A B 0,5 C 0,25 D Câu 32: Một lắc đơn dao động điều hồ nơi có g = 9,8 m/s Vận tốc cực đại dao động 39,2 cm/s Khi vật qua vị trí có li độ dài s = 3,92 cm có vận tốc 19,6 cm/s Chiều dài dây treo vật A 80 cm B 39,2 cm C 100 cm D 78,4 cm Câu 33 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi  t khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15  cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m/s2 , sau khoảng gian  t vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45π cm/s Biên độ dao động vật là: A cm B cm C cm D cm Câu 34: Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1 J, W2 = 0,2 J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 W3 bằng: A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24,6 mJ Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 25 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân Biết giá trị đại số lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị Viết phương trình dao động vật?    cm 3    C x  8cos  4 t-  cm 3  A x  8cos  4 t+    cm 3  2   D x  10cos  5 t cm   B x  10cos  5 t+ Câu 36: Một vật dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t2 – t1 = T tốc độ trung bình vật 20m/s Tốc độ trung bình vật thêm chu kỳ 10 m/s Hỏi tốc độ trung bình vật thêm chu kỳ tiếp bao nhiêu? A m/s 60 B 60 m/s C m/s 20 D 20 m/s Câu 37: Ba lắc lò xo giống hệt dao động điều hòa với biên độ W Tại thời điểm t, li độ động vật thỏa mãn: x12 + x22 + x32 = n A ; Wđ1 + Wđ2 + Wđ3= W Giá trị n là? A 1,5 B 2,5 C 4,5 D 3,5 Câu 38: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song gần kề có vị trí cân nằm đường thẳng vng góc với quỹ đạo chúng có tần số góc ω, biên độ A1, A Biết A1 + A2 =8cm Tại thời điểm vật vật có li độ vận tốc x 1, v1 , x2, v2 thỏa mãn x1v + x2v1 =8cm2/s Giá trị nhỏ ω A rad/s B 0,5 rad/s C rad/s D 4rad/s Câu 39: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với chu kì T=2s Gốc O trùng vị trí cân Tại thời điểm t1 vật có li độ x1, thời điểm t2 = t1 +0,5s vận tốc vật có giá trị v2 = b Tại thời điểm t3 = t2 +1s vận tốc vật có giá trị v3 = b +8π cm/s Li độ x1 có độ lớn gần giá trị sau đây? A 4,2 cm B 4,8 cm C 5,5 cm D 3,5 cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40: Điểm sáng S trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm cách thấu kính 15 cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = s trục Ox vuông góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động A = cm Tốc độ trung bình ảnh S’ chu kỳ dao động A 12 cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN -Câu 1: C Câu 2: A V ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút A A 4vmax   T 2 2 Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7:B Câu 8: D f m' m   1 f' m m Câu 9: A L= 2A Câu 10: C amax =5rad/s=>A=vmax/  =8cm v max  Câu 11: C a12 4  v12 2  a22 4  v22 2 =>   a12  a22 a =10rad/s; x2   22 = 2 v2  v1  cm Câu 12: B Câu 13: A Câu 14: C Câu 15: A Câu 16: B T1 m1  = T2 m2 Câu 17: B T  2 m => m = 2kg k Câu 18: A f 2 2k 4f m Câu 19: D A Fmax =0,1m=10cm m Câu 20: B Câu 21: D Câu 22: B vmax  2 A = cm/s T Câu 23: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word T' l' l'   0,9   0,92 =>l’=0,81.l T l l Câu 24: D T' l  21 => l = 100 cm  T l Câu 25: B T   2 2l  2T g Câu 26: A l1  T1     = 1,44 l2  T2  Câu 27: C A2  x x2 = 0,75   A2 A2 Câu 28: D vo A1   ; A2  xo ; A32  x02  Câu 29: A Câu 30: B vo2 2 Lực căng dây T  mg (3cos -2coso ) ;  2cos o  1, 02 =>  o = 6,60 cos o Câu 31: D 4v v2 a2 22 x2 a  ; x1  A2  12 ; x2  A2  12  x1 =>  41 1 a1 1 x1 a1 Câu 32: B s2  v2 2  vm2 ax 2    5rad / s =>l=39,2cm Câu 33 : A t  v t T  T ; vt   Acos t=15 cm/s; at   Acos( t+ )=2250cm/s ; T    Acos (t+ )= Acos( t+ )=45 cm / s =>   5 rad/s Áp dụng công thức A  a2 4  v2 2 = cm Câu 34: C m2 g m2 g m2 g m2 g 2 1 m2 g m2 g 2 w= kA  k lo  k   ; w1= ; w2= ; w1= =0,025J k1 k2 k3 2,5k1  3k2 2 k k Câu 35: B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Fmax  1,5  3.5 2 ;  2,5 N ; F  2,5cos( t+ )-1(N); Fo  2,5cos -1=-2,25 =>    g 1 2  5 rad / s ; F  2,5cos(  )-1=-3,5 ; F= k (lo  x)  k lo  kx ; lo   0, 04m ;   lo k 3 x 2,5 2  cos  5 tk       10cos  5 t+  cm 3   Câu 36: B 10  T T A  20  12 A    12 A  A  20 ; v   24 A  20  24 20  20 T T 4T 7T 4T 12 T 12  2T T 3 A  20 Câu 37: C n n   2 2  x1  x2  x3  A  x1  x2  x3  A    k ( A2  x )  k ( A2  x )  k ( A2  x )  kA2 3 A2  ( x  x  x )  A2 1 2 3   2 4 Câu 38: B   x1  A1cos  t+1  ; x1v2+x2v1=x1x’2+x2x’1=(x1x2)’= [A1 A2cos  t+1  cos( t+2 ]'=A1 A2 sin  2t  1  2   x  A c os  t+     2  =>   A1 A2 sin  2t  1  2   min  ; A1  A2  A1 A2  A1 A2  A  A2   82  ; sin(2t  1  2 ) lớn =1; 4 Câu 39: A T  T ; x1  Acos t ; v2   Acos( (t  )  )   Acos  t+   b ; 4 T T  v3   Acos( (t   )  )   Acos  t   b  8 b   Acos t b   1  b  4 => Acos t=x1  4cm  b+8 = Acos( t) b  8 0,5s  Câu 40: A k  S' f =-2; S’=|k|S=|k|.4A=24cm => v  T d f Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT ANH SƠN Môn: Vật Lý -Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi E động vật vật tới vị trí cân F biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 2: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s V A A 4vmax   T 2 2 Câu 3: Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Lực phục hồi, vận tốc, dao động B Biên độ, tần số, dao động C Biên độ, tần số, gia tốc D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 4: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x=Acos( t ) Mốc tính vị trí cân Cơ lắc là: A m  A2 B m  A2 C m  2A2 D m  2A2 Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T pha dao động A hàm bậc thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C không đổi theo thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 6: Véc tơ vận tốc vật dao động điều hòa ln A hướng xa vị trí cân B hướng chuyển động C hướng vị trí cân D ngược hướng chuyển động Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A.F=kx B.F=-kx C F  kx 2 D F   kx Câu 8: Gắn vật nặng có khối lượng m = 81 g vào lò xo lí tưởng số dao động vật 10 Hz Gắn thêm gia trọng có khối lượng Δm = 19 g vào vật m tần số dao động hệ bằng: A 8,1 Hz B 11,1 Hz C 12,4 Hz D Hz f m' m   1 f' m m Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C 12 cm D cm L=2A Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ chất điểm 40 cm/s, vị trí biên gia tốc có độ lớn 200 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A 0,1 m B cm C cm D 0,8m  amax =5rad/s=>A=vmax/  =8cm v max Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, thời điểm t1, t2 vận tốc gia tốc vật tương ứng có giá trị v1  10 3cm / s , a1=-1m/s2, v2=-10cm/s a2   m/s2 Li độ x2 thời điểm t2 là: A.3cm B cm C.1cm D cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word a12 4  v12 2  a22 4  v22 2 =>   a12  a22 a =10rad/s; x2   22 2  v2  v1 Câu 12: Biết gia tốc cực đại vận tốc cực đại vật dao động điều hòa a max vmax Biên độ dao động vật v xác định theo công thức: A A  max a max vm2 ax B A  a max a C A  max vmax am2 ax D A  vmax Câu 13: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ Khi chu kì tăng lần lượng vật thay đổi nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 14: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động E nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng F Lực kéo tác dụng vào vật không đổi G Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin H Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 16: Hai lắc lò xo có độ cứng k Biết chu kỳ dao động T = 2T2 Khối lượng hai lắc liên hệ với theo công thức: A.m1= m2 B m2 = 4m1 C m1 = 4m2 D m1 = 2m2 T1 m1  = T2 m2 Câu 17: Một lắc lò xo gồm: vật m lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động với chu kì s Tính khối lượng m vật dao động Lấy π2 =10 A 0,2 kg B kg C 0,05 kg D 0,5 kg T  2 m k Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần f  2 k m Câu 19: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F=-0,8cos (4t)N Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm A Fmax =0,1m=10cm m Câu 20: Một vật thực 50 dao động giây Chu kỳ A 12,5 s B 0,08 s C 1,25 s D 0,8 s Câu 21: Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi? A pha so với li độ B lệch pha 0,25π so với li độ C lệch pha 0,5π so với li độ D ngược pha so với li độ Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kì 0,5π s biên độ cm Vận tốc vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s vmax  2 A T Câu 23: Một lắc đơn có chiều dài 120 cm, dao động điều hoà với chu kỳ T Để chu kỳ lắc giảm 10%, chiều dài lắc phải A tăng 22,8 cm B giảm 28,1 cm C giảm 22,8 cm D tăng 28,1 cm T' l' l'   0,9   0,92 =>l’=0,81.l T l l Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24: Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm T' l  21  T l Câu 25: Khi cho chiều dài lắc đơn tăng lên lần chu kì dao động nhỏ lắc A Tăng lên lần B Tăng lên lần C giảm lần D giảm lần l g T  2 Câu 26: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi với chu kì dao động 1,8 s 1,5 s Tỉ số chiều dài hai lắc là: A 1,44 B 1,2 C 1,69 D 1,3 l1  T1    l2  T2  Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân với biên độ A Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A tỉ số động dao động là: A 0,5 B C 0,75 D 0,25 A2  x x2  1 A2 A Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên A12  A22 A độ A1  vo  ; A2  xo ; A32  x02  B A1  A2 D A12  A22 C.A1+A2 vo2 2 Câu 29: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A Li độ không B Pha dao động cực đại C Gia tốc có độ lớn cực đại D Li độ có độ lớn cực đại Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  o nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị  o A 3,30 B 6,60 Lực căng dây T  mg (3cos -2coso ) ; C 5,60 D 9,60  2cos o  1, 02 cos o Câu 31: Hai điểm sáng dao động điều hòa đường thẳng có vị trí cân bằng, biên độ có tần số f = 2Hz; f2 = Hz Khi chúng có tốc độ v1 v2 với v2 = 2v1 tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng A B 0,5 C 0,25 a2 a1 D v2 4v a2 22 x2 a  ; x1  A2  12 ; x2  A2  12  x1 =>  1 41 a1 1 x1 a1 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32: Một lắc đơn dao động điều hồ nơi có g = 9,8 m/s2 Vận tốc cực đại dao động 39,2 cm/s Khi vật qua vị trí có li độ dài s = 3,92 cm có vận tốc 19,6 cm/s Chiều dài dây treo vật A 80 cm s2  B 39,2 cm v   max v  C 100 cm D 78,4 cm    5rad / s =>l=39,2cm Câu 33 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi  t khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15  cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m/s2 , sau khoảng gian  t vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45π cm/s Biên độ dao động vật là: A cm t  v t T B cm C cm D cm  T ; vt   Acos t=15 cm/s; at   Acos( t+ )=2250cm/s ; a2 v2 T     Acos (t+ )= Acos( t+ )=45 cm / s =>   5 rad/s; áp dụng công thức A  4 2 Câu 34: Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1 J, W2 = 0,2 J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 W3 bằng: A 19,8 mJ B 14,7 mJ C 25 mJ D 24,6 mJ m2 g m2 g m2 g m2 g 1 m2 g m2 g ; w1= ; w2= ; w1= =0,025J w= kA2  k lo2  k   k3 k1 k2 2,5k1  3k2 2 k k Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 25 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân Biết giá trị đại số lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị Viết phương trình dao động vật?    cm 3    C x  8cos  4 t-  cm 3  A x  8cos  4 t+ Fmax     cm 3  2   D x  10cos  5 t cm   B x  10cos  5 t+ 2 1,5  3.5 ;  2,5 N ; F  2,5cos( t+ )-1(N); Fo  2,5cos -1=-2,25 =>    g 2  5 rad / s ; F  2,5cos(  )-1=-3,5 ; F= k (lo  x)  k lo  kx ; lo   0, 04m ;   lo 3 k x 2,5 2  cos  5 tk       10cos  5 t+  cm 3   Câu 36: Một vật dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t2 – t1 = T tốc độ trung bình vật 20m/s Tốc độ trung bình vật thêm chu kỳ 10 m/s Hỏi tốc độ trung bình vật thêm chu kỳ tiếp bao nhiêu? A m/s 60 B 60 m/s C m/s 20 D 20 m/s Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 10  T T A  20 12 A 12 A A 20   24 A  20  24 20  20 ; v      T T 4T 7T 4T 12 T 12  2T T 3 A  20 Câu 37: Ba lắc lò xo giống hệt dao động điều hòa với biên độ W Tại thời điểm t, li độ động vật thỏa mãn: x12 + x22 + x32 = A 1,5 n A ; Wđ1 + Wđ2 + Wđ3= W Giá trị n là? B 2,5 C 4,5 D 3,5 n n   2 2  x1  x2  x3  A  x1  x2  x3  A    k ( A2  x )  k ( A2  x )  k ( A2  x )  kA2 3 A2  ( x  x  x )  A2 1 2 3   2 4 Câu 38: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song gần kề có vị trí cân nằm đường thẳng vng góc với quỹ đạo chúng có tần số góc ω, biên độ A1, A Biết A1 + A2 =8cm Tại thời điểm vật vật có li độ vận tốc x 1, v1 , x2, v2 thỏa mãn x1v + x2v1 =8cm2/s Giá trị nhỏ ω A rad/s B 0,5 rad/s C rad/s D 4rad/s   x1  A1cos  t+1  ;  x  A c os  t+     2  x1v2+x2v1=x1x’2+x2x’1=(x1x2)’= [A1 A2cos  t+1  cos( t+2 ]'=A1 A2 sin  2t  1  2  =>   A1 A2 sin  2t  1  2   min  ; A1  A2  A1 A2  A1 A2  A  A2    82 ; sin(2t  1  2 ) lớn =1; 4 Câu 39: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với chu kì T=2s Gốc O trùng vị trí cân Tại thời điểm t1 vật có li độ x1, thời điểm t2 = t1 +0,5s vận tốc vật có giá trị v2 = b Tại thời điểm t3 = t2 +1s vận tốc vật có giá trị v3 = b +8π cm/s Li độ x1 có độ lớn gần giá trị sau đây? A 4,2 cm B 4,8 cm C 5,5 cm D 3,5 cm T  T ; x1  Acos t ; v2   Acos( (t  )  )   Acos  t+   b ; 4 T T  v3   Acos( (t   )  )   Acos  t   b  8 b   Acos t b   1  b  4 => Acos t=x1  4cm  b+8 = Acos( t) b  8 0,5s  Câu 40: Điểm sáng S trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10 cm cách thấu kính 15 cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = s trục Ox vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động A = cm Tốc độ trung bình ảnh S’ chu kỳ dao động A 12 cm/s B cm/s C cm/s D cm/s k  S' f =-2; S’=|k|S=|k|.4A=24cm => v  T d f Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ...  T d f Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT ANH SƠN Môn: Vật... đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN -Câu 1: C Câu 2: A V ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút A A... tăng lần lượng vật thay đổi nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 14: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động E nhanh dần B chậm dần C nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG anh sơn nghệ an lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG anh sơn nghệ an lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay