THPT quảng xương thanh hóa lần 2 2018

15 25 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018 Câu 1: Khi kích thích cho lắc lò xo dao động điều hòa, đại lượng sau không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A Biên độ dao động B Tần số C Pha ban đầu D Cơ Câu 2: Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Cu – lông A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 3: Một lắc đơn có dây treo dài l , vật nặng khối lượng m đặt nơi có gia tốc trọng trường g, biên độ góc 0  10 Chọn mốc vị trí thấp vật Khi lắc qua vị trí có li độ góc vật nặng A Wt  mg  B Wt  g  C Wt  g  2 D Wt  mg  2 Câu 4: Một sóng có chu kỳ s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động pha A 0,5 m B m C m D 2,5 m Câu 5: Dòng điện chất điện phân dòng dịch chuyển có hướng A ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường B ion dương theo chiều điện trường ion âm, electron tự ngược chiều điện trường C electron ngược chiều điện trường, lỗ trống theo chiều điện trường D ion electron điện trường Câu 6: Chọn câu đúng: Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách A Thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch xa hay lại gần màng lưới vừa phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật ln nằm màng lưới B Thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ vòng ảnh vật nằm màng lưới C Màng lưới phải dịch chuyển lại gần hay xa thấu kính mắt cho ảnh vật nằm màng lưới D Thấu kính mắt phải dịch chuyển xa hay lại gần màng lưới cho ảnh vật nằm màng lưới Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 7: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa A có chiều ln hướng xa vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ B ngược chiều với véc tơ vận tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C có chiều ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ D chiều với véc tơ vận tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 8: Tại vị trí xác định, chu kì dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B gia tốc trọng trường C bậc hai gia tốc trọng trường D chiều dài lắc Câu 9: Tính chất từ trường A tác dụng lực từ lên vật kim loại đặt B gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt C gây biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh D gây lực hấp dẫn lên vật đặt Câu 10: Một vật dao động điều hòa quãng đường 16 cm chu kỳ dao động Biên độ dao động vật A cm B cm C 16 cm D cm Câu 11: Trên cục Pin công ty cổ phần Pin Hà Nội sản xuất có ghi thông số: PIN R20C – D SIZE – UM1 – 1,5V hình vẽ Thơng số 1,5(V) cho ta biết A hiệu điện hai cực pin B điện trở pin C suất điện động pin D dòng điện mà pin tạo Câu 12: Sóng A truyền chuyển động khơng khí B dao động học lan truyền môi trường vật chất đàn hồi C chuyển động tương đối vật so với vật khác D co dãn tuần hoàn phần tử môi trường Câu 13: Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch (tầng) A tách sóng B khuếch đại C phát dao động cao tần D biến điệu 104 F Để tần số mạch 500 Hz cuộn cảm Câu 14: Mạch dao động LC có tụ C   phải có độ tự cảm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A L  102 H  B L  102 H  C L  Câu 15: Cho điện áp hai đầu tụ có điện dung C  104 H  D L  104 H  104   F u  100cos 100t   V Biểu  2  thức dòng điện qua mạch A i  cos 100t  A B i  4cos 100t  A   C i  cos 100t   A 2    D i  4cos 100t   A 2  Câu 16: Cảm kháng cuộn cảm L có dòng điện xoay chiều có tần số góc ω qua tính A ZL  L B ZL  L C ZL  L  D ZL   L Câu 17: Trong mạch dao động điện từ LC: I0,Q0 giá trị cực đại cường độ dòng điện điện tích, ω tần số góc, Wt, Wđ lượng từ lượng điện, dòng điện tức thời thời điểm Wt =nWđ tính theo biểu thức A i   I0  n 1 B i   Q0 n 1 C i   I0 n n 1 D i   I0 2 n  Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa R điện áp xoay chiều có biểu thức: u  U0 cos  t  V dòng điện qua mạch có biểu thức i  I0 cos  t   V Pha ban đầu φ có giá trị A  B C  D   Câu 19: Chùm ánh sáng hẹp truyền qua lăng kính A khơng bị tán sắc chùm tia tới ánh sáng đơn sắc B chắn bị tán sắc chùm tia chùm ánh sáng đỏ C không bị tán sắc góc chiết quang lăng kính nhỏ D không bị tán sắc chùm tia tới ánh sáng trắng Câu 20: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 10(N/m) Con lắc lò xo dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 40 g B 10 g C 120 g D 100 g Câu 21: Giao thoa ánh sáng qua khe Young chân không, khoảng vân giao thoa i Nếu đặt tồn thiết bị chất lỏng có chiết suất n khoảng vân giao thoa A i n 1 B i n 1 C i n D ni Câu 22: Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại xạ đơn sắc có màu hồng B Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ mơi trường xung quanh phát C Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ 0,4 μm D Tia hồng ngoại bị lệch điện trường từ trường Câu 23: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa tần số góc 10 rad/s, có biên độ cm cm Tốc độ cực đại vật A 15 cm/s B 50 cm/s C 60 cm/s D 30 cm/s Câu 24: Dòng điện chạy qua mạch điện xoay chiều có điện trở R = 100 Ω có biểu thức:   i  2cos 100t   A Giá trị hiệu dụng hiệu điện hai đầu đoạn mạch 2  A 200 V B 100 V C 100 V D 200 V Câu 25: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần: A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp xảy cộng hưởng điện Tăng dần tần số dòng điện giữ ngun thơng số mạch, kết luận sau không A Hệ số công suất mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng D Điện áp hiệu dụng điện trở giảm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 27: Hình vẽ sau vẽ đường sức điện điện tích dương? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 28: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm Một vật sáng đoạn thẳng AB đặt vng góc với trục thấu kính (A nằm trục thấu kính) Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh A'B' cách AB đoạn L Cố định vị trí thấu kính, di chuyển vật dọc theo trục thấu kính cho ảnh vật qua thấu kính ln ảnh thật Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật đến thấu kính OA = x cho đồ thị hình vẽ x1 có giá trị A 30 cm B 15 cm C 40 cm D 20 cm Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có vận tốc khơng hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình khoảng thời gian 16 cm/s Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 cm/s li độ x0 cm vật thỏa mãn hệ thức A x v0  12 cm2 / s B x v0  12 cm2 / s C x v0  4 cm2 / s D x v0  4 cm2 / s Câu 30: Người ta làm thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc v0 vật vị trí cân vật dao động điều hòa với biên độ A1; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x0 bng nhẹ vật dao động điều hòa với biên độ A2; Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x0 cung cấp cho vật vận tốc v0 vật dao động điều hòa với biên độ A A1  A B 0,5  A1  A2  C A12  A 22 D 0,5  A12  A 22  Câu 31: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ động Wd Wt vật dao động điều hòa có W0 hình vẽ Ở thời điểm t đó, trạng thái lượng dao động có vị trí M đồ thị, lúc vật có li độ dao động x = cm Biết chu kỳ biến thiên động theo thời gian Td= 0,5 s , vật có trạng thái lượng vị trí N đồ thị vật dao động có tốc độ A 16π cm/s B 8π cm/s C 4π cm/s D 2π cm/s Câu 32: Trên mặt nước có hai nguồn A, B phát sóng giống hệt Coi biên độ sóng khơng đổi, bước sóng cm Khoảng cách hai nguồn AB = 20 cm Hai điểm C, D mặt nước mà ABCD hình chữ nhật với BC = 15 cm H trung điểm AB Trên đoạn HD có số điểm đứng yên A B C D Câu 33: Trong sóng dừng dây, hiệu số pha hai điểm dây nằm đối xứng qua nút A π rad B rad C 0,5π rad D 0,25π rad Câu 34: Vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 đoàn du lịch Thái Lan cưỡi Voi dưng Voi quay đầu chạy vào rừng Sau qua đài báo truyền hình người biết có trận động đất mạnh 9,15 độ Richter xảy Ấn Độ Dương tạo thành trận sóng thần lịch sử ập vào bờ biển Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ SriLanka gây tổn thất nặng nề Các Voi cảm nhận phát sớm có động đất ngồi Ấn Độ Dương (nguyên nhân gây sóng thần) chạy vào rừng để tránh A Voi cảm nhận siêu âm phát trận động đất B Voi cảm nhận hạ âm phát trận động đất Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Voi nhìn thấy cột sóng lớn sóng thần gây ngồi khơi Ấn Độ Dương D Voi biết trước tất thảm họa tự nhiên Câu 35: Sóng ngang có tần số f truyền sợi dây đàn hồi dài, với tốc độ m/s Xét hai điểm M N phương truyền sóng, cách khoảng x nhỏ bước sóng, sóng truyền từ N đến M Đồ thị biểu diễn li độ sóng M N theo thời gian t hình vẽ Biết t1 = 0,05 s Tại thời điểm t2 , khoảng cách hai phần tử chất lỏng M N có giá trị gần giá trị sau đây? A 4,8 cm B 6,7 cm C 3,3 cm D 3,5 cm Câu 36: Mạng điện dân dụng Việt Nam có điện áp hiệu dụng 220 V, Nhật 110 V Điện áp hiệu dụng cao, gây nhiều nguy hiểm cho người sử dụng Nếu điện áp hiệu dụng thấp, chẳng hạn 30 V – 50 V gây nguy hiểm cho người sử dụng Nguyên nhân không sử dụng mạng điện có điện áp thấp: A Khơng thể sản xuất linh kiện điện sử dụng B Công suất hao phí q lớn C Cơng suất nơi truyền tải nhỏ D Công suất nơi tiêu thụ lớn Câu 37: Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều vơn kế đo A giá trị tức thời B giá trị cực đại C giá trị hiệu dụng D không đo Câu 38: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω cơng suất tức thời i  I cos 100t  có biểu thức p  40  40cos  200t  W Giá trị I A 2A B A C 2 A D 4A Câu 39: Cho mạch điện hình vẽ: X, Y hai hộp, hộp chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Ampe kế có điện trở nhỏ, vơn kế có điện trở lớn Các vơn kế ampe kế đo dòng điện xoay chiều chiều Ban đầu mắc hai điểm N, D vào hai cực nguồn điện khơng đổi V2 45 V, ampe kế 1,5 A Sau mắc M, D vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u = 120cos100πt V ampe kế A, hai vôn kế giá trị uMNlệch pha 0,5π so với uND Khi thay tụ C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word mạch tụ C’ số vơn kế V1 lớn U1max Giá trị UImax gần giá trị sau ? A 90 V B 75 V C 120 V D 105 V Câu 40: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,48 μm B 0,40 μm C 0,76 μm D 0,60 μm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-B 2-A 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-A 9-B 10-A 11-C 12-B 13-A 14-B 15-A 16-A 17-C 18-B 19-A 20-D 21-C 22-B 23-A 24-C 25-A 26-C 27-D 28-A 29-B 30-C 31-C 32-C 33-A 34-B 35-A 36-B 37-D 38-B 39-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Tần số lắc lò xo phụ thuộc vào đặc tính hệ (độ cứng k lò xo, khối lượng m vật nặng) mà khơng phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu Câu 2: Đáp án A + Ta có F ~  r giảm lần F tăng lần (Dethithpt.com) r2 Câu 3: Đáp án D + Thế vật nặng vị trí có li độ góc  xác định biểu thức E t  0,5mgl2 Câu 4: Đáp án C + Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử môi trường dao động pha bước sóng   vT  1.2  m Câu 5: Đáp án A + Dòng điện chất điện phân dòng dịch chuyển có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm theo ngược chiều điện trường Câu 6: Đáp án B + Để mắt nhìn rõ vật khoảng cách khác thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cực nhờ vòng ảnh vật ln nằm lưới (Dethithpt.com) Câu 7: Đáp án C + Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có chiều ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 8: Đáp án A + Tại nơi chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với bậc hai chiều dai lắc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 9: Đáp án B + Tính chất từ trường tác dụng lực từ lên nam châm dòng điện đặt Câu 10: Đáp án A + Quãng đường mà vật chu kì S  4A  16 cm  A  cm Câu 11: Đáp án C + Thông số 1,5 V pin cho ta biết suất điện động  pin (Dethithpt.com) Câu 12: Đáp án B + Sóng dao động học lan truyền môi trường đàn hồi Câu 13: Đáp án A + Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện khơng có mạch tách sóng Câu 14: Đáp án B + Tần số mạch dao động LC: f  2 LC  500  2 L 104  L 102 H  Câu 15: Đáp án A + Dung kháng tụ điện ZC  100   Biểu diễn phức dòng điện mạch i  u 100  90    i  1cos100t A 100i Z Câu 16: Đáp án A + Cảm kháng cuộn cảm L có dòng điện với tần số  qua ZL  L Câu 17: Đáp án C E d  E t  E n 1 n 1 2 n  Et  E  Li  LI0  i   I0 + Ta có:  n n 2 n 1 E t  nE d Câu 18: Đáp án B + Với đoạn mạch chứa R dòng điện mạch pha với điện áp    Câu 19: Đáp án A + Chùm ánh sáng hẹp truyền qua lăng kính khơng bị tán sắc ta kết luận ánh sáng đơn sắc Câu 20: Đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Biên độ dao động cưỡng đạt cực đại tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ (Dethithpt.com) F  0  m  k 10   0,1 kg  100 g F 10 Câu 21: Đáp án C + Khoảng vân giao thoa đặt toàn thiết bị chất lỏng chiết suất n i n  i n Câu 22: Đáp án B + Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường phát Câu 23: Đáp án A + Ta có biên độ dao động tổng hợp A có khoảng giá trị:   cm  A    15 cm  khoảng giá trị tốc độ cực đại: 20 cm s  150 cm s  vmax 15 cm s Câu 24: Đáp án C + Từ phương trình dòng điện, ta có I  A  UR  IR  2.100  100 V Câu 25: Đáp án A + Dao động tắt dần lượng tồn phần vật giảm dần theo thời gian, động có thời điểm tăng (khi qua vị trí cân tạm) giảm (khi biên)  A sai Câu 26: Đáp án C + Khi mạch xảy cộng hưởng   R  Dựa vào đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng phần tử ta thấy tăng  UC ln giảm  C sai Câu 27: Đáp án D + Đường sức điện điện tích dương xuất phát từ điện tích dương kết thúc vô Câu 28: Đáp án A + Vì ảnh ln thật nên ta có L  d  d ' , với d  OA  x Áp dụng cơng thức thấu kính 1 fx 10x    d'   x d' f x  f x  10 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Thay vào phương trình đầu, ta thu L  x2  x  Lx  10L  x  10  Từ đồ thị, ta thấy x  15 cm x  x1 hai giá trị x cho giá trị L: 15  x1  L L  45  cm   x1  30 15x1  10L Câu 29: Đáp án B + Vận tốc vật hai biên  0,5T  2,5  1,75  0,75 s  T  1,5 s  2 4  rad s T + Tốc độ trung bình tương ứng: v tb  2A  16 cm s  A  cm 0,5T + Thời điểm t1  1,75 s , có hai vị trí ứng với vị trí biên âm biên dương + Ta chọn t1  1,75 s ứng với biên dương  t  ứng với góc lùi   t1  420  Từ hình vẽ, ta có x v0  12 cm2 s (kết không đổi ta chọn t1 vật biên âm) (Dethithpt.com) Câu 30: Đáp án C + Lần 1: Cung cấp cho vật vận tốc ban đầu v từ vị trí cân  A1  v0  + Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x thả nhẹ  A2  x Lần đưa vật đến vị trí x cung cấp cho vật vận tốc v v   A  x     A12  A 22  Câu 31: Đáp án C + Chu kì biến thiên động 0,5 s  T  s    2 rad s Trạng thái M ứng với E t  0, 75E  x M  AA cm Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Trạng thái N ứng với E t  0, 25E0  x  0,5A  v  3 vmax  2  4 cm s 2 Câu 32: Đáp án C + Xét tỉ số DB  DA 202  152  15   2,5  D cực  tiểu ứng với k   đoạn HD có điểm đứng yên tương ứng với dãy cực tiểu k  0, k  k  Câu 33: Đáp án A + Khi xảy sóng dừng, hai điểm đối xứng qua nút dao động ngược pha     Câu 34: Đáp án B + Voi có khả cảm nhận hạ âm phát từ động đất Câu 35: Đáp án A u N  cos  t   + Phương trình dao động hai phần tử M, N là:    cm  u  cos  t     M 3   Ta thấy khoảng thời gian t1  + Độ lệch pha hai sóng:   Thời điểm t  T  T  0, 05  T  s    30 rad s 15  2x  vT 10  x   cm  6 17 T s điểm M có li độ li độ điểm N 12 180 17   u N  4cos  t   4cos  30   2 cm 180    Khoảng cách hai phần tử MN:   10  d  x  u     2  3 2   13  4,8 cm (Dethithpt.com) Câu 36: Đáp án B + Việc sử dụng điện áp thấp, truyền tải hao phí lớn Câu 37: Đáp án D Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Vôn kế khung quay hoạt động dựa lực từ tác dụng lên khung dây  dòng điện xoay chiều dòng điện đổi chiều liên tục  lực tác dụng lên khung dây thay đổi nhiều  kim thị dao động quanh điểm  không đo Câu 38: Đáp án B + Đoạn mạch chứa R u pha với i  u  10I cos t  Công suất tức thời p  ui  20I2 cos 2 t  10I2  10I2 cos 2t + So sánh với phương trình tốn, ta có 10I2  40 A  I  A Câu 39: Đáp án A + Khi mắc vào hai cực ND điện áp không đổi  có dòng mạch với cường độ I  1,5 A  ND chứa tụ (tụ không cho dòng khơng đổi qua) RY  40  30  (Dethithpt.com) 1,5 + Mắc vào hai đầu đoạn mạch MB điện áp xoay chiều u ND sớm pha u MN góc 0,5  X chứa điện trở R X tụ điện C, Y chứa cuộn dây L điện trở R Y  với V1  V2  UX  UY  60 V  ZX  ZY  60  + Cảm kháng cuộn dây ZL  ZY2  R Y2  602  302  30  + Với u MN sớm pha 0,5 so với u ND tan Y  ZL 30    Y  60 RY 30  X  30 R  30  X   ZC  30 + Điện áp hiệu dụng hai đầu MN: 30   Z 30  30  30  Z V1  U MN  U R 2X  ZC2 RX  RY    Z L  ZC   60 2 C C  + Sử dụng bảng tính Mode  Casio ta tìm V1max có giá trị lân cận 90 V Câu 40: Đáp án D + Khoảng cách vân sáng liên tiếp 4i  3,6 mm  i  0,9 mm Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Bước sóng thí nghiệm   1.103.0,9.103   0, m D 1,5 Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... khảo, file word Đáp án 1-B 2- A 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-A 9-B 10-A 11-C 12- B 13-A 14-B 15-A 16-A 17-C 18-B 19-A 20 -D 21 -C 22 -B 23 -A 24 -C 25 -A 26 -C 27 -D 28 -A 29 -B 30-C 31-C 32- C 33-A 34-B 35-A 36-B... cấp cho vật vận tốc v0 vật dao động điều hòa với biên độ A A1  A B 0,5  A1  A2  C A 12  A 22 D 0,5  A 12  A 22  Câu 31: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ động Wd Wt vật dao động điều hòa có W0... thỏa mãn hệ thức A x v0   12 cm2 / s B x v0  12 cm2 / s C x v0  4 cm2 / s D x v0  4 cm2 / s Câu 30: Người ta làm thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT quảng xương thanh hóa lần 2 2018 , THPT quảng xương thanh hóa lần 2 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay