THPT lê lợi phú yên lần 1 2018

15 26 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử THPT Lợi - Phú Yên - Lần - Năm 2018 Câu 1: Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau đúng? A Đồ thị vận tốc vật theo li độ đường elip B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động   Câu 2: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức điện áp tức thời u  100cos 100t   V 3  Phát biểu sau khơng xác ? A Điện áp hiệu dụng 50 V B Chu kỳ điện áp 0,02 s C Biên độ điện áp 100 V D Tần số điện áp 100π Hz Câu 3: Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ khơng truyền chân khơng D Sóng điện từ mang lượng Câu 4: Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo ∆ℓ Chu kỳ dao động lắc tính biểu thức: A T  m 2 k B T  g 2  C T  2  g D T  2 k m Câu 5: Tìm phát biểu sai sóng cơ? A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Sóng truyền khơng tức thời C Q trình truyền sóng q trình truyền dao động D Q trình truyền sóng mang theo vật chất môi trường Câu 6: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với tần số f biên độ A Cơ lắc lò xo A 2m2f A2 B 4m2 A f2 C m2f A 2 D mA 2f Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 7: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Điện áp hai đầu mạch u Nếu dung kháng ZC = R cường độ dòng điện chạy qua điện trở ln A nhanh pha 0,5π so với u B nhanh pha 0,25π so với u C chậm pha 0,5π so với u D chậm pha 0,25π so với u Câu 8: Chọn phát biểu A Sóng điện từ giống sóng truyền mơi trường vật chất B Trong sóng điện từ điện trường từ trường điểm dao động đồng pha C Trong chân khơng, sóng điện từ truyền với vận tốc khác D Trong sóng điện từ điện trường từ trường điểm dao động phương Câu 9: Một người nghe thấy âm nhạc cụ phát có tần số f vị trí có cường độ âm I Nếu tần số f' = 10f mức cường độ âm I' = 10I người nghe thấy âm có: A độ to tăng 10 lần B độ cao tăng 10 lần C độ to tăng thêm 10B D độ cao tăng lên   Câu 10: Cho điện áp hai đầu đọan mạch u AB  120 cos 100t   V cường độ 4    dòng điện qua mạch i  cos 100t   A Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: 12   A P = 120 W B P = 100 W C P = 180 W D P = 50 W Câu 11: Một vật dao động điều hòa Tại vị trí động hai lần gia tốc có độ lớn a, vị trí hai lần động gia tốc có độ lớn A 2a B a C a D 3a Câu 12: Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ ngun biên độ vị trí, mơi trường dao động so với chưa tăng khối lượng A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì tăng lần, tăng lần C chu kì lắc có giá trị khơng đổi D chu kì khơng đổi, tăng lần Câu 13: Một lắc lò xo dao động điều hồ Biết độ cứng k = 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 14: Chọn phát biểu sai sóng âm? A Sóng âm truyền nước với tốc độ lớn khơng khí B Tốc độ truyền âm khơng khí xấp xỉ tốc độ truyền âm chân không C Tốc độ thuyền âm phụ thuộc vào tính chất mơi trường nhiệt độ D Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng tăng Câu 15: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng thay đổi tụ điện có hai tụ phẳng đặt song song cách khoảng cố định Để phát sóng điện từ có tần số dao động tăng gấp lần diện tích đối diện tụ phải: A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 16: Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số bước sóng thay đổi B tần số bước sóng khơng thay đổi C tần số khơng thay đổi, bước sóng thay đổi D tần số thay đổi, bước sóng khơng thay đổi Câu 17: Mạch điện xoay chiều có tụ điện với điện dung C Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt + φ) V Cường độ dòng điện tức thời mạch có biểu thức A i  U0   cos  t     A C 2    C i  U0 C  cos  t     A 2    B i  U0 C  cos  t     A 2  D i  U0   cos  t     A C 2  Câu 18: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 60 cm/s B 80 cm/s C 40 cm/s D 100 cm/s Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại A Khi cường độ dòng điện i = A điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn A 50 V B 50 V C 50 V D 100 V Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20: Một mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến μH tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF Máy bắt sóng vơ tuyến điện dải sóng nào? A Dải sóng từ 146 m đến 2383 m B Dải sóng từ 923 m đến 2384 m C Dải sóng từ 146 m đến 377 m D Dải sóng từ 377 m đến 2384 m Câu 21: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V sinh cơng suất học 170 W Biết động có hệ số cơng suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17 W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B A C A D A Câu 22: Một mạch dao động điện từ lí tưởng dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện C cường độ dòng điện cực đại 0,5 A Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là: A s B 16 s C s D s Câu 23: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f = 50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây : A v = 15 m/s B v = 20 m/s C v = 25 m/s D v = 28 m/s Câu 24: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m Tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên điều hòa biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động A1 Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = Hz biên độ dao động ổn định A2 So sánh A1 A2? A A2 > A1 B A1 > A2 C A1 = A2 D A1 ≥ A2 Câu 25: Một người quan sát phao mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống chỗ 16 lần 30 giây khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 24 m Tốc độ truyền sóng mặt biển A v = 12 m/s B v = m/s C v = 2,25 m/s D v = 4,5 m/s Câu 26: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm mắc nối tiếp với điện tụ điện có dung kháng 80 Ω Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây nhanh pha cường độ dòng điện 0,25π, tồn mạch có tính cảm kháng hệ số công suất 0,8 Điện trở cuộn dây Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 40 Ω B 120 Ω C 160 Ω D 320 Ω Câu 27: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, vị trí cân lò xo giãn đoạn ∆l, biết A  a  Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại l F  lực đàn hồi cực tiểu  dh max  trình dao động  Fdh  A a 1 a B 1 a C 1 a D a 1 1 a Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C cường độ hiệu dụng chạy qua A, A A Nếu đặt điện áp vào đoạn mạch gồm phần tử nói mắc nối tiếp cường độ hiệu dụng qua mạch A 12 A B 2,4 A C A D A Câu 29: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 40 Hz cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,6m/s Xét đường thẳng By nằm mặt nước vuông góc với AB Điểm By dao động với biên độ cực đại gần B A 10,6 mm B 11,2 mm C 12,4 mm D 14,5 mm Câu 30: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây cảm Điện trở R tần số dòng điện f thay đổi Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R = R0 để công suất tiêu thụ mạch cực đại P1 Cố định cho R = R0 thay đổi f đến giá trị f = f0 để công suất mạch cực đại P2 So sánh P1 P2? A P1 = P2 B P2 = 2P1 C P2  2P1 D P2  2P1 Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, gốc O vị trí cân Trong khoảng thời gian 2s, chất điểm thực dao động toàn phần 1s chất điểm quãng đường 40 cm Tại thời điểm ban đầu vật có li độ 2 cm chuyển động chậm dần Phương trình dao động vật là:   A x  cos  2,5t   cm 6  5   B x  4cos  5t   cm     C x  4cos  5t   cm 6    D x  cos  2,5t   cm 2  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 32: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp Trong X, Y điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung Cho biết hiệu điện   hai đầu đoạn mạch u  200 cos 100t  V i  2 cos 100t   A Cho biết 6  X, Y phần tử tính giá trị phần tử đó? A R  50  L  H  C R  50  L  B R  50  C  H 2 100 F  D R  50  L  H  Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp Điện dung C có giá trị thay đổi cuộn dây cảm Điều chỉnh giá trị C thấy UCmax = 3ULmax Khi UCmax gấp lần URmax? A B 4 C D Câu 34: Một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động B biên độ dao động C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A 0,5 m/s B m/s C 0,25 m/s D m/s Câu 35: Một đường dây tải điện xoay chiều pha xa nơi tiêu thụ 3km Dây dẫn làm nhơm có điện trở suất ρ = 2,5.10-8 Ωm tiết diện ngang S = 0,5 cm2 Điện áp công suất trạm phát điện U = kV, P = 540 kW hệ số công suất mạch điện cosφ = 0,9 Hiệu suất truyền tải điện là: A 94,4% B 98,2% C 90% D 97,2% Câu 36: Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm L1 tần số dao động riêng mạch dao động 20 MHz mắc với cuộn cảm có độ tự cảm L2 tần số dao động riêng mạch dao động 30 MHz Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm L3 = 8L1 + 7L2 tần số dao động riêng mạch dao động A MHz B MHz C 18 MHz D 16 MHz Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định có Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word giá trị hiệu dụng U Điều chỉnh L để tổng điện áp hiệu dụng URC + UL có giá trị lớn 2U cơng suất tiêu thụ mạch 210W Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ mạch lớn cơng suất có giá trị A 280W B 240W C 250W D 300W Câu 38: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng m = 300 g lò xo có độ cứng k = 40 N/m Hệ số ma sát trượt vật m mặt phẳng ngang 0,1 Khi vật m vị trí lò xo không biến dạng, vật khối lượng mo =200 g bay dọc theo trục lò xo với vận tốc m/s tới va chạm mềm với vật m Sau va chạm hai vật dính vào lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại lò xo q trình dao động A 8,44 N B 6,64 N C 9,45 N D 7,94 N Câu 39: Hai lắc lò xo giống đặt mặt phẳng nằm ngang Con lắc thứ lắc thứ hai dao động điều hòa pha với biên độ 3A A Chọn mốc lắc vị trí cân Khi động lắc thứ 0,72 J lắc thứ 0,24 J Khi lắc thứ 0,09 J động lắc thứ hai A 0,32 J B 0,08 J C 0,01 J D 0,31 J Câu 40: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không cảm với độ tự cảm L  0, H , có điện dung  103 F, 3 mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều u  U cos 100t  (U không thay đổi) vào hai đầu A, B Thay đổi giá trị biến trở R ta thu đồ thị phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch vào giá trị R theo đường (1) Nối tắt cuộn dây tiếp tục thay đổi R ta thu đồ thị (2) biểu diễn phụ thuộc công suất mạch vào giá trị R Điện trở cuộn dây A 10 Ω B 90 Ω C 30 Ω D 80,33 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-A 2-D 3-C 4-C 5-D 6-A 7-B 8-B 9-D 10-C 11-A 12-D 13-A 14-B 15-C 16-C 17-C 18-B 19-D 20-A 21-D 22-A 23-B 24-B 25-B 26-D 27-D 28-B 29-A 30-B 31-B 32-C 33-D 34-A 35-A 36-A 37-A 38-A 39-D 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Một vật dao động điều hòa trục Ox đồ thị vận tốc vật theo li độ đường elip Câu 2: Đáp án D + Tần số điện áp f  50 Hz  D sai (Dethithpt.com) Câu 3: Đáp án C + Khác với sóng cơ, sóng điện từ lan truyền chân không  C sai Câu 4: Đáp án C Chu kì dao động lắc lò xo treo thẳng đứng T  2 m l  2 k g Câu 5: Đáp án D + Khi sóng lan truyền qua mơi trường phần tử mơi trường dao động quanh vị trí cân riêng mà khơng bị truyền  D sai Câu 6: Đáp án A + Cơ lắc lò xo E  m2 A  2m2 f A 2 Câu 7: Đáp án B + Mạch có tính dung kháng ZC  R  dòng điện nhanh pha điện áp góc 0, 25 rad (Dethithpt.com) Câu 8: Đáp án B + Trong sóng điện từ điện trường từ trường điểm dao động pha Câu 9: Đáp án D + Vì tần số âm tăng nên ta nghe thấy âm cao Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 10: Đáp án C    + Công suất tiêu thụ mạch P  UI cos   120.3.cos     180 W  12  Câu 11: Đáp án A (Dethithpt.com) E  E d  E t A  3E t  E  x  + Ta có  E d  2E t  Vị trí động phần hai lần  x '  A  Ta có tỉ số a' x   a x'  2 Câu 12: Đáp án D + Chu kì dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng  T không đổi m thay đổi (Dethithpt.com) E ~ m  m tăng lần E tăng lần Câu 13: Đáp án A + Tần số biến thiên động f  k 36   Hz  m  0,1 Câu 14: Đáp án B + Sóng âm khơng truyền chân không  B sai Câu 15: Đáp án C + Ta có C ~ S mặc khác f ~ C  để f tăng lần C phải giảm lần  S giảm lần Câu 16: Đáp án C + Một sóng âm truyền qua mơi trường tần số sóng khơng đổi, có vận tốc truyền sóng bước sóng thay đổi Câu 17: Đáp án C + Dòng điện tron mạch chứa tụ ln nhanh pha so với điện áp góc 0,5 rad i  U0     cos  t      U0 C cos  t     A ZC 2 2   Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 18: Đáp án B + Tần số góc dao động hệ   k  m 80  20 rad s 0,  Tốc độ vật qua vị trí cân v  vmax  A  20.4  80 cm s Câu 19: Đáp án D + Đối với đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp hai đầu mạch vng pha với dòng điện qua mạch 2  u   i   i  1        u  U     200     100 V 2  U   I0   I0  Câu 20: Đáp án A + Dãi sóng mà máy thu được:   2c L C  2.3.108 0,3.106.0, 02.106  146 min    2c LC   m 6 6    c L C   3.10 2.10 0,8.10  2384  max max  max Câu 21: Đáp án D + Công suất tiêu thụ điện động tổng công học công suất tỏa nhiệt: P  UI cos   A  Q  220.I.0,85  170  17  I  A  I0  I0  Câu 22: Đáp án A (Dethithpt.com) + Tần số góc mạch LC:   I0 0,5   125000  rad / s  T  1, 6.105 s Q0  106 Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giám trị cực đại đến nửa giá trị cực đại t  T  s Câu 23: Đáp án B + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định: l  n dây  v  v với n số bụng sóng 2f 2lf 2.0, 6.50   20 m s n Câu 24: Đáp án B Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Tần số dao động riêng lắc f  k 100   Hz 2 m 2 0,1 Vì f1 gần f so  A1  A2 Câu 25: Đáp án B + Chiếc phao nhấp nhô 16 lần tương ứng với t  15T  T  s Khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 4  24 m    m  Vận tốc truyền sóng v    3m s T Câu 26: Đáp án D + Hiệu điện hai đầu cuộn dây nhanh pha so với dòng điện mạch 0, 25  ZL  r Hệ số công suất mạch cos   r r   Z L  ZC   0,8  r r   r  80   0, 28r  102, 4r  4096   Phương trình cho ta hai nghiệm r  320  r  45  (vì mạch có tính cảm kháng nên ta loại nghiệm này) Câu 27: Đáp án D + Lực đàn hồi lò xo cực đại lắc biên  độ giãn tương ứng lò xo A  l (Dethithpt.com) Lực đàn hồi lò xo cực tiểu lắc biên  độ giãn tương ứng lò xo l  A  Fmax Fmin A l  A l   a   A 1 a l  A 1 l 1 Câu 28: Đáp án B + Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch  Điện trở, cảm kháng dung kháng đoạn mạch R  U U U , Z L  , ZC  Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Dòng điện mạch mạch chứa ba phần tử I  U U   2, A 2 Z U U U      4 6 2 Câu 29: Đáp án A + Bước sóng sóng   v 0,   1,5 cm f 40  Số dãy cực đại giao thoa  AB AB k  6,  k  6,    Để M cực đại By gần B M thuộc dãy k  d1  d   102  d 22  d   d  1, 06 cm + Ta có:  2 d1  10  d Câu 30: Đáp án B U2 + Công suất tiêu thụ mạch R  R P1  2R + Công suất tiêu thụ mạch f  f  mạch cộng hưởng P2  U2  P2  2P1 R0 Câu 31: Đáp án B + Trong s chất điểm thực dao động toàn phần  T  0, s    5 rad s + Trong thời gian t  2,5T  s chất điểm quãng đường S  10A  40 cm  A  cm Tại thời điểm t  chất điểm vị trí có li độ x   dần  theo chiều âm  0  A  2 cm chuyển động chậm 5 rad 5    x  4cos  5t   cm   Câu 32: Đáp án C + Với u sớm pha i góc 30  X Y chứa cuộn cảm điện trở thuần, R  3ZL (Dethithpt.com) Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tổng trở mạch Z  2ZL  U 200   100   ZL  50   L  H R  50  I 2 Câu 33: Đáp án D + C thay đổi để UL max, UR max  mạch xảy cộng hưởng U L max  Theo giả thuyết tốn ta có: UC max  3U L max   U C max  U R max R  ZL2 R  2 R  ZL2 R  UZL UR max  U R 3ZL  R  2ZL R Câu 34: Đáp án A + AB khoảng cách nút bụng liên tiếp  AB  Trung điểm C dao động với biên độ li độ B biên độ C t   Vận tốc truyền sóng v      4AB  40 cm A B  khoảng thời gian ngắn hai lần T  0, s  T  0,8 s  0,   0,5 m s T 0,8 Câu 35: Đáp án A l 6.103 8   + Điện trở dây tải R    2,5.10 S 0,5.104  Dòng điện chạy mạch P  UIcos   540000  6000.I.0,9  I  100 A + Hiệu suất trình truyền tải: H   P I2 R 1002.3  1  1  0,944 P P 540000 Câu 36: Đáp án A (Dethithpt.com) + Ta có f  L  với L3  8L1  7L2 8       f  MHz f f1 f f 20 30 Câu 37: Đáp án A + Biểu diễn vecto điện áp + Áp dụng định lý sin tam giác, ta có: Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U AM U MB U AB U    U AM  U MB  MB  sin   sin   với  không đổi sin  sin  sin  sin   Biến đổi lượng giác U AM  U MB  2U AB  180         sin   co   sin        UAM  UMB max    + Khi  U AM  U MB max  2U  180    sin    2U    60 sin     Các vecto hợp với thành tam giác  xảy cực đại u chậm pha i góc 30 P  Pmax cos   Pmax  P 210   280 W cos  cos 30 Câu 38: Đáp án A + Tốc độ hai vật sau va chạm V0  m0 v0 200.5   m s m0  m 200  300 Động sau va chạm chuyển hóa thành công lực ma sát đàn hồi lò xo lắc di chuyển từ vị trí lò xo khơng biến dạng đến vị trí lò xo bị nén cực đại 1  m  m0  V02  kA02    m  m0  gA0  20A02  0,5A0    A0  0, 21 m 2  Fmax  kA0  40.0, 21  8, N Câu 39: Đáp án D A  E1  2,88 E E  E d1 E  0, 72 9 9 J + Ta có: t1      E t  A1  E d2 0.24 E  0,32 + Khi E t1  0, 09 J  0, 09   E d2  0,31 J 0,32  E d2 Câu 40: Đáp án B Ta có P1  U2  R  r  R  r   Z L  ZC  + Dạng đồ thị cho thấy r  ZL  ZC  30  , P2  U2 R R  ZC2 Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word P1 R 0  P2 R 10  r 10   r  90  r  30 10  302 Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... tham khảo, file word Đáp án 1- A 2-D 3-C 4-C 5-D 6-A 7-B 8-B 9-D 10 -C 11 -A 12 -D 13 -A 14 -B 15 -C 16 -C 17 -C 18 -B 19 -D 20-A 21- D 22-A 23-B 24-B 25-B 26-D 27-D 28-B 29-A 30-B 31- B 32-C 33-D 34-A 35-A 36-A... f' = 10 f mức cường độ âm I' = 10 I người nghe thấy âm có: A độ to tăng 10 lần B độ cao tăng 10 lần C độ to tăng thêm 10 B D độ cao tăng lên   Câu 10 : Cho điện áp hai đầu đọan mạch u AB  12 0... AB  12 0 cos 10 0t   V cường độ 4    dòng điện qua mạch i  cos 10 0t   A Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: 12   A P = 12 0 W B P = 10 0 W C P = 18 0 W D P = 50 W Câu 11 : Một vật dao
- Xem thêm -

Xem thêm: THPT lê lợi phú yên lần 1 2018 , THPT lê lợi phú yên lần 1 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay