Đề thi thử THPTQG sư phạm hà nội lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

29 37 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

TRƯỜNG ĐHSP NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ (LẦN 2) CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 121 Cho: số plank h=6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng chân không c=3.108m/s Câu 1: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng (En) sang trạng thái dừng có lượng thấp (Em) thì: A nguyên tử phát photon có lượng ɛ = Em – En B nguyên tử hấp thụ photon có lượng ɛ = Em – En C nguyên tử hấp thụ photon có lượng ɛ = En – Em D nguyên tử phát photon có lượng ɛ = En – Em Câu 2: Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng A quang điện B quang phát quang C cảm ứng điện từ D tán sắc ánh sáng Câu 3: Tia tử ngoại phát mạnh từ nguồn sau đây? A Lò sưởi điện B Lò vi sóng C Hồ quang điện D Màn hình vơ tuyến điện Câu 4: Cơng thức tính tổng trở đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp là: A Z=R+ZL+ZC B Z  R  (Z L  ZC )2 C Z  R  (Z L  ZC )2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D Z  R  ( Z L  ZC )2 Câu 5: Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng cơ? A Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ B Tần số lực cưỡng phải lớn nhiều so với tần số riêng hệ C Tần số lực cưỡng tần số riêng hệ D Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 Câu 6: Chọn phát biểu đúng? Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời có hướng A ion điện trường B electron điện trường, C lỗ trống điện trường D ion electron điện trường Câu 7: Xét giao thoa hai sóng mặt nước có bước sóng λ phát từ hai nguồn kết hợp đồng pha Những điểm vùng giao thoa có biên độ cực tiểu hiệu đường sóng từ hai nguồn có giá trị A d  k  ; với k  0, 1,  2, B d  (2k  1) C d  k   ; với k  0, 1,  2, ; với k  0, 1,  2, D d  (2k  1)  ; với k  0, 1,  2, Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện B trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện C trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện D sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện Câu 9: Sóng điện từ A giao thoa sóng tới sóng phản xạ B sóng lan truyền môi trường đàn hồi Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C sóng dọc D điện từ - trường lan truyền không gian Câu 10: Tia tới song song với trục thấu kính hội tụ có tia ló A truyền thẳng B phản xạ ngược trờ lại C qua tiêu điểm ảnh D qua quang tâm Câu 11: Trong khơng khí, để tính cảm ứng từ B từ trường dòng điện I chạy dây dẫn thẳng dài gây điểm cách dây dẫn khoảng r, ta dùng công thức sau đây? A 2 107 I r 2 107 I B r2 C 4 107 I r D 2.107 I r Câu 12: Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, treo đầu sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l Con lắc đặt nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân lẳc đơn li độ góc α là: A Wt  mgl cos  B Wt  mgl (1  cos  ) C Wt  mgl sin  D Wt  mgl (1  sin  ) Câu 13: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng Bỏ qua hao phí Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220 V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 44V B 11V Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C 440V D 110V Câu 14: Cơng electron cúa kim loại A= 7,64.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại có giá trị A 550 nm B 420 nm C 330 nm D 260 nm Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s =2cos(πt + π/3) cm Tần số dao động lắc đơn A 0,5 Hz B Hz C Hz D Hz Câu 16: Nguồn sóng O có phương trình dao động uO  a cos 20 t (cm) , t tính giây Biết tốc truyền sóng 100 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Phương trình dao động điểm M nằm phương truyền sóng cách O đoạn 2,5 cm có dạng:  A u  a cos(20 t  )(cm) B u  a cos 20 t (cm)  C u  a cos(20 t  )(cm)  D u  a cos(20 t  )(cm) Câu 17: Đặt điện áp u  U cos(100 t   10 ) (V) vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L  kháng cuộn dây bằng: A 25Ω B 50Ω C 70Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 0,  ( H ) Cảm D 100 Ω Câu 18: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng suốt có chiết suất n = 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có: A màu cam tần sổ 1,5f B màu tím tần sổf C màu cam tần số f D màu tím tần số1,5f Câu 19: Từ thông qua khung dây giảm từ 1,2 Wb xuống 0,6 Wb khoảng thời gian phút Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn là: A 1,2 V B 0.02V C 0,6 V D 0,01V Câu 20: Cho mạch điện có điện trở khơng đổi Khi dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 100 W Khi dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 25 W B 400 W C 200 W D 50 W Câu 21: Một tụ điện có ghi 200 V - 20 nF Nạp điện cho tụ nguồn điện khơng đổi có hiệu điện 150 V điện tích tụ Q Hòi Q chiếm phần trăm điện tích cực đại mà tụ tích được? A 80% B.25% C.75% D 20% Câu 22: Một dây đàn hồi AB dài 100 cm, đầu A gắn vào nhánh âm thoa, đầu B cố định Khi âm thoa dao động với tần số 40 Hz dây xuất sóng dừng với bó sóng Coi đầu gắn với âm thoa nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 25 m/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B 10 m/s C 40 m/s D 20 m/s Câu 23: Chọn đáp án Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ điện trường hai tụ điện từ trường lòng ống dây A biến thiên điều hòa đồng pha B biến thiên điều hòa ngược pha C biến thiên điều hòa vng pha D khơng biến thiên điều hòa Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào mạch điện gồm điện trở R = 100 Ω tụ điện mắc nối tiếp Độ lệch pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch π/4 Điện dung tụ có giá trị bằng: A π (mF) B 2π(mF) C 1/5 (mF) D 1/10 (mF) Câu 25: Cho nguồn laze phát chùm xạ có bước sóng 0,45 pm với công suất 1,2 W Trong giây, số hạt phôton chùm xạ phát là: A 4,42.1012 hạt B.2,72.1018 hạt C 2,72.1012 hạt D 4,42.1018 hạt Câu 26: Để đo công suất tiêu thụ điện trở R mạch RLC mắc nối tiếp (chưa lắp sẵn), người ta dùng điện trở; tụ điện; cuộn dây, bảng mạch; nguồn điện xoay chiều; ampe kế xoay chiều; vôn kế xoay chiều; dây nối thực bước sau (a) nối nguồn điện với bảng mạch (b) lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp bảng mạch (c ) bật công tắc nguồn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (d) mắc ampe kế xoay chiều nối tiếp với đoạn mạch (e) mắc vôn kế xoay chiều song song với điện trở (f) đọc giá trị vơn kế ampe kế (g) tính công suất tiêu thụ Sắp xếp theo thứ tự bước A a, c, b, d, e, f, g B a, c, f, b, d, e, g C b, d, e, f, a, c, g D b, d, e, a, c, f, g Câu 27: Tia sáng đơn sắc chiếu từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 góc khúc xạ 300 Để xảy phán xạ toàn phần tia sáng chiếu từ chất lỏng khơng khí góc tới i có giá trị thỏa mãn A i > 54,7o B i > 35,3° C i < 35,3° D i < 54,7° Câu 28: Cho lắc dao động tắt dần chậm mơi trường có ma sát Nếu sau chu kì lắc giảm 5% sau 10 chu kì biên độ giảm xấp xỉ A 77% B 36% C 23% D 64% Câu 29: Sóng lan truyền qua điểm M đến điểm N nằm phương truyền sóng Bước sóng 40 cm Khống cách MN 90 cm Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Tại thời điểm phần từ vật chất M có li độ cm phần từ vật chất N có tốc độ 125,6 cm/s Sóng có tần số A 18 Hz B 12 Hz C 15 Hz Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D 10 Hz Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể, mắc với mạch đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Khi tốc độ quay rôto 360 vòng/phút 800 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Khi tốc độ quay cùa rơto n0 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại, n0 có giá trị gần A 464 vòng/phút B 537 vòng/phút C 877 vòng/phút D 620 vòng/phút Câu 31: Một nguồn âm coi nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian Môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M lúc đầu 50 dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên 30% mức cường độ âm M A 51,14 dB B 50.11 dB C 61,31 dB D 50,52 dB Câu 32: Một lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm gắn với vật nặng khối lượng 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g =10 m/s2 Khi lò xo có chiều dài 18 cm vận tốc vật nặng khơng lực đàn hồi cùa lò xo có độ lớn N Năng lượng dao động vật A 0,08 J B 0,1 J C 0,02 J D 0,04 J Câu 33: Hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox nằm ngang với phương trình dao động x1 =  4cos(5πt) cm x2  cos(5 t  ) Thời điểm lần (tính từ thời điểm ban đầu) hai điểm sáng cách xa nhất, tỉ số vận tốc điểm sáng thứ so với chất điểm thứ hai là: A B -l C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D - Câu 34: Một nhựa suốt hai mặt bên song song với có bề dày 10 cm Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt với góc tới i = 600 Chiết suất chất làm nhựa ánh sáng đỏ tím nđ = 1,42 nt = 1,44 Bề rộng dải quang phổ liên tục chùm sáng ló khỏi nhựa A 1,68 cm B 0,084 cm C 3,36 cm D 0,042 cm Câu 35 Cho mạch điện gồm tụ C, điện trở R hộp kín X mắc nối tiếp hình vẽ Hộp kín X ba phần tử: điện trở thuần, tụ điện, cuộn dây Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu AM MB 50 V 120 V Hộp kín X là: A cuộn dây cảm B tụ điện C cuộn dây không cảm D điện trở Câu 36: Có hai tụ điện C1 ,C2 hai cuộn cảm L1, L2 Biết C1 = C2 = 0,2  F , L1 = L2 =  H Ban đầu tích điện cho tụ C1 đến hiệu điện V tụ C2 đến hiệu điện 16 V lúc mắc C1 với L1, C2 với L2 để tạo thành hai mạch dao động lí tưởng L1C1 L2C2 Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ hai mạch bắt đầu dao động đến hiệu điện hai tụ C1 C2 chênh lệch V là: A 10-6/2 s B 2.10-6/3 s C 10-6/12 s D 10-6/6 s Câu 37 Cho hai lắc lò xo nằm ngang (k1, m1) (k2, m2) hình vẽ, k1 k2 độ cứng cùa hai lò xo thỏa mãn k2 = 9k1, m1 m2 khối lượng cùa hai vật nhỏ thỏa mãn m2 = 4m1 Vị trí cân O1, O2 hai vật nằm đường thẳng đứng qua O Thời điểm ban đầu (t =0), giữ lò xo k1 dãn đoạn A, lò xo k2 nén đoạn A thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa Biết chu kì dao động lắc lò xo (k1, m1) 0,25 s Bỏ qua ma sát Kể từ lúc t = 0, thời điểm hai vật có li độ lần thứ 2018 A 168,25 s B 201,75 s C 201,70 s D 168,15 s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng (Young) giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ có bước sóng 684 nm ánh sáng lam có bước sóng 456 nm Trong khoảng hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm, đếm vân sáng màu lam số vân sáng màu đỏ A B C D Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lòng, hai nguồn kết hợp A, B đồng pha, có tần số 10 Hz biên độ Khoảng cách AB 19 cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 20 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền Xét elip (E) mặt chất lỏng nhận Ạ, B hai tiêu điểm Gọi M hai giao điểm elip (E) trung trực cùa AB Trên elip (E), số điểm dao động với biên độ cực đại ngược pha với M: A 20 B 38 C 10 D 28 Câu 40: Trên đoạn mạch khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N, B Giữa A M có điện trở Giữa M N chi có cuộn dây Giữa N B có tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng U Khi cơng suất tiêu thụ đoạn AM công suất tiêu thụ đoạn MN Sự phụ thuộc cùa hiệu điện tức thời hai đầu AN MB theo thời gian cho đồ thị Giá trị U xấp xỉ A 21,6V B 28.8 V C 26,8 V D 24.1V Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U s Ns   U t  11 V U t Nt PS: Nhớ : U tỉ lệ thuận với số vòng dây: 2000 vòng ->220 100 vòng ->? Câu 14: Cơng electron cúa kim loại A= 7,64.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại có giá trị A 550 nm B 420 nm C 330 nm D 260 nm HD: D hc 6, 625.1034.3.108 0    260(nm) A 7.64.1019 Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s =2cos(πt + π/3) cm Tần số dao động lắc đơn A 0,5 Hz B Hz C Hz D Hz HD: A f      0,5 Hz 2 2 Câu 16: Nguồn sóng O có phương trình dao động uO  a cos 20 t (cm) , t tính giây Biết tốc truyền sóng 100 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Phương trình dao động điểm M nằm phương truyền sóng cách O đoạn 2,5 cm có dạng:  A u  a cos(20 t  )(cm) B u  a cos 20 t (cm) Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  C u  a cos(20 t  )(cm)  D u  a cos(20 t  )(cm) HD: C v.2 100.2  10 (cm)  20 2 d 2 2,5  uM  a cos(t  )  a cos(20 t  )  a cos(20 t  )  10   PS: Từ đáp án, em thấy PT sóng M khác pha ban đầu, nên cần tính: nên pha ban đầu M: - 2 d    M trễ pha nguồn  Câu 17: Đặt điện áp u  U cos(100 t   10 ) (V) vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L  0,  ( H ) Cảm kháng cuộn dây bằng: A 25Ω B 50Ω C 70Ω D 100 Ω HD: C Z L  L  0,  100  70  Câu 18: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng suốt có chiết suất n = 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có: A màu cam tần sổ 1,5f B màu tím tần sổf C màu cam tần số f D màu tím tần số1,5f HD: C PS: Khi ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác f không đổi màu không đổi Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tốc độ, bước sóng, chiết suất thay đổi Câu 19: Từ thông qua khung dây giảm từ 1,2 Wb xuống 0,6 Wb khoảng thời gian phút Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn là: A 1,2 V B 0.02V C 0,6 V D 0,01V HD: D Giá trị sđđ cảm ứng: Ec    (0,  1, 2)   0, 01Wb t 60 Kiến thức cần nhớ Từ thông:   NBS cos  ;  =góc tạo vectơ cảm ứng từ B vectơ pháp tuyến mp khung dây  Suất điện động cảm ứng: Ec   t  = độ biến thiên từ thông (từ thông sau - từ thơng đầu) Câu 20: Cho mạch điện có điện trở khơng đổi Khi dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 100 W Khi dòng điện mạch A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 25 W B 400 W C 200 W D 50 W HD: A  100 100  R.2 P  RI   P  25W   P  R.1 Kiến thức cần nhớ Định luật Ohm toàn mạch: Các R mắc nối tiếp: R=R1+R2 I1=I2=I12 Trang 17 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U12=U1+U2 Các R mắc song song: RR 1   R R R1 R2 R1  R2 E Rr E: suất điện động nguồn điện (v); r: điện trở nguồn điện () R: Tổng trở (tương đương) mạch I U1=U2=U12 U12=U1+U2 Công suất: P = RI2 Định Luật Ohm đoạn mạch: I=UAB/R Câu 21: Một tụ điện có ghi 200 V - 20 nF Nạp điện cho tụ nguồn điện khơng đổi có hiệu điện 150 V điện tích tụ Q Hòi Q chiếm phần trăm điện tích cực đại mà tụ tích được? A 80% B.25% C.75% D 20% HD: C Q  CU Q U 150     0, 75  75%  Q0 U 200 Q0  CU Câu 22: Một dây đàn hồi AB dài 100 cm, đầu A gắn vào nhánh âm thoa, đầu B cố định Khi âm thoa dao động với tần số 40 Hz dây xuất sóng dừng với bó sóng Coi đầu gắn với âm thoa nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 25 m/s B 10 m/s C 40 m/s D 20 m/s HD: D đầu cố định nên: l  k  4 v  v  2000cm/s=20m/s f Trang 18 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 23: Chọn đáp án Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ điện trường hai tụ điện từ trường lòng ống dây A biến thiên điều hòa đồng pha B biến thiên điều hòa ngược pha C biến thiên điều hòa vng pha D khơng biến thiên điều hòa HD: C PS: E, u pha ; B, i pha; u, I vuông phaE B vuông pha Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào mạch điện gồm điện trở R = 100 Ω tụ điện mắc nối tiếp Độ lệch pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch π/4 Điện dung tụ có giá trị bằng: A π (mF) B 2π(mF) C 1/5 (mF) D 1/10 (mF) HD: D tan   ZC 1   ZC  100  C  (mF ) R C 2 f 10 Câu 25: Cho nguồn laze phát chùm xạ có bước sóng 0,45 pm với cơng suất 1,2 W Trong giây, số hạt phôton chùm xạ phát là: A 4,42.1012 hạt B.2,72.1018 hạt C 2,72.1012 hạt D 4,42.1018 hạt HD: C 1, 2.(0, 45.1012 ) P  N  N   2, 72.1012 34  6, 625.10 3.10 Nhc Trang 19 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Để đo công suất tiêu thụ điện trở R mạch RLC mắc nối tiếp (chưa lắp sẵn), người ta dùng điện trở; tụ điện; cuộn dây, bảng mạch; nguồn điện xoay chiều; ampe kế xoay chiều; vôn kế xoay chiều; dây nối thực bước sau (a) nối nguồn điện với bảng mạch (b) lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp bảng mạch (c ) bật công tắc nguồn (d) mắc ampe kế xoay chiều nối tiếp với đoạn mạch (e) mắc vôn kế xoay chiều song song với điện trở (f) đọc giá trị vơn kế ampe kế (g) tính cơng suất tiêu thụ Sắp xếp theo thứ tự bước A a, c, b, d, e, f, g B a, c, f, b, d, e, g C b, d, e, f, a, c, g D b, d, e, a, c, f, g HD: D PS: Nhìn vào đáp án A B ta loại nối nguồn với bảng mạch bật cơng tắc (lúc bảng mạch chưa có linh kiện gì) Còn phương án C D, giống tiến trình b, d ta khơng cần quan tâm, xét tiến trình e,f (C) e, a (D)loại C chưa nối với nguồn nên kim vơn kế am kế chưa lệch Câu 27: Tia sáng đơn sắc chiếu từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 góc khúc xạ 300 Để xảy phán xạ toàn phần tia sáng chiếu từ chất lỏng khơng khí góc tới i có giá trị thỏa mãn A i > 54,7o B i > 35,3° C i < 35,3° D i < 54,7° HD: B Trang 20 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word n1 sin 600  n2 s in300 (n2  n1  1)  n1 3   sin igh   igh  35, 260 n2 3 Kiến thức cần nhớ Định luật khúc xạ: n1sini=n2sinr Góc tạo tia phản xạ khúc xạ: D=1800-i-r Điều kiện xảy phản xạ tồn phần: - Ánh sáng từ mơi trường chiết quang sang môi trường chiết quang (n2 > n1) - i  igh ; sin igh  nnho nlon Câu 28: Cho lắc dao động tắt dần chậm mơi trường có ma sát Nếu sau chu kì lắc giảm 5% sau 10 chu kì biên độ giảm xấp xỉ A 77% B 36% C 23% D 64% HD: C Vì tắt dần chậm, nên phần trăm lắc giảm sau 1T cho bởi: k ( A22  A12 ) 1 k ( A2  A1 )( A2  A1 )  k A1 A1  k A12 A1 2 A1 E  E2  E1  A E 2 E1 A1 Vậy sau 1T biên độ giảm: 5%/2=2,5% >sau 10T giảm 25% Câu 29: Sóng lan truyền qua điểm M đến điểm N nằm phương truyền sóng Bước sóng 40 cm Khống cách MN 90 cm Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Tại thời điểm phần từ vật chất M có li độ cm phần từ vật chất N có tốc độ 125,6 cm/s Sóng có tần số A 18 Hz B 12 Hz C 15 Hz Trang 21 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word D 10 Hz HD: D MN  2 90 9  M N dao động vuông pha 40 Từ GĐVT ta thấy uM pha  u M vN   vN  uM   uM 2 f  f  10Hz a a PS: Phương pháp kết hợp trực tiếp, em khơng cần tính uN thời điểm t Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể, mắc với mạch đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Khi tốc độ quay rôto 360 vòng/phút 800 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Khi tốc độ quay cùa rơto n0 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại, n0 có giá trị gần A 464 vòng/phút B 537 vòng/phút C 877 vòng/phút D 620 vòng/phút HD: A I0  I0  y E0  Z NBS ) C  NBS  NBS  R2    L   L    R C   C          1 x  2  (*')  4 f n 4 602 NBS NBS NBS   2 x x x 2L x  R x  L2  L   x( R  )  L2 R2 x   L   C C C C C  R  ( L  x2 2L  x( R  )  L2 (*) C C Trang 22 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Vậy từ giả thiết yêu cầu ta thấy: x1(n1),x2(n2) giá trị khác cho y giá trị ; x0 (n0) làm y cực đại nghĩa x0 hoành độ đỉnh parabol (*) từ đồ thị phác họa, suy x0  x1  x2 1  n12 n22 (do *')    n0  464, 27 (vong / phut ) n0 Câu 31: Một nguồn âm coi nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian Môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M lúc đầu 50 dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên 30% mức cường độ âm M A 51,14 dB B 50.11 dB C 61,31 dB D 50,52 dB HD: A I P P tăng 30% nên I tăng 30% 4 r L '  10 log I  0,3I 1,3I I  10 log  10 log1,3  10 log I0 I0 I0 L '  10 log1,3  L  51,14 dB Câu 32: Một lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm gắn với vật nặng khối lượng 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g =10 m/s2 Khi lò xo có chiều dài 18 cm vận tốc vật nặng khơng lực đàn hồi cùa lò xo có độ lớn N Năng lượng dao động vật A 0,08 J B 0,1 J C 0,02 J D 0,04 J HD: A Trang 23 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Fdh  k l  lo  k   100 N / m 0,18  0, mg  2cm k l  Vì l
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sư phạm hà nội lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sư phạm hà nội lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay