Đề thi thử THPTQG lục ngạn bắc giang lần 03 2018, file word, lời giải chi tiết

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Lần - Năm 2018 Câu 1: Khi có sóng dừng dây AB với tần số dao động 27 Hz thấy dây có nút (kể hai đầu cố định A, B) Bây muốn dây có sóng dừng có tất 11 nút tần số dao động nguồn A 67,5 Hz B 10,8 Hz C 135 Hz D 76,5 Hz Câu 2: Một nguồn điện có điện trở 0,1 Ω mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 V Suất điện động nguồn điện là: A E = 12,00 V B E = 11,75 V C E = 14,50 V D E = 12,25 V Câu 3: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo quan sát 1,14 mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng 5,7 mm có A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân tối thứ Câu 4: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng B Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí C Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ D Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I1 = A, dòng điện chạy dây I2 = A ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 5,0.10-6 T B 7,5.10-6 T C 5,0.10-7 T D 7,5.10-7 T Câu 6: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ D = + đp cách thấu kính khoảng 30 cm ảnh A'B' AB qua thấu kính là: A ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm B ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm C ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính đoạn 60 cm D ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính đoạn 20 cm Câu 7: Chiếu xiên từ không khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rℓ , rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A rđ < rl < rt B rt < rđ < rl C rt < rl < rđ D rl = rt = rđ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 8: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ có giá trị nửa giá trị cực đại thời điểm (kể từ t = 0) A T B T C T D T Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  100 cos t V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R Tại thời điểm điện áp tức thời điện trở 50 V tăng điện áp tức thời tụ có giá trị A 50 V B 50 V C 50 V D 50 V Câu 10: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 300 V Nếu giảm bớt phần ba số vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu : A 100 V B 220 V C 200 V D 110 V Câu 11: Đặt điện áp u = 220cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc là: A  B  C  D  Câu 12: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Khoảng vân i Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn B 2,5λ A 3i C 2,5i D 3λ Câu 13: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu   thức e  220 cos 100t   V Giá trị cực đại suất điện động là: 4  A 220 V B 110 V C 110 V D 220 V Câu 14: Tần số dao động điện từ mạch LC lí tưởng xác định biểu thức A 2LC B 2 LC C 2 LC D LC Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 15: Tụ điện phẳng khơng khí có điện dung nF Cường độ điện trường lớn mà chất điện môi tụ điện chịu 3.105 V/m, khoảng cách hai tụ mm Điện tích lớn tích cho tụ A 10-6 C B 10-6 C C 2.10-6 C D 2,5.10-6 C Câu 16: Phát biểu sau sóng khơng đúng? A Sóng dọc sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng B Sóng q trình lan truyền dao động mơi trường vật chất C Sóng ngang sóng có phần tử môi trường dao động theo phương ngang D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì dao động sóng Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động µs Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động A s B 27 s C s D s 27 Câu 18: Các hạt tải điện chất khí A ion âm, electron B ion dương, ion âm electron C electron D ion dương, electron   Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos 100t   V vào hai đầu cuộn cảm 3  có độ tự cảm L  H Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ 2 dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm :   A i  cos 100t   A 6    B i  2 cos 100t   A 6    C i  cos 100t   A 6    D i  2 cos 100t   A 6   m Câu 20: Nếu m khối lượng vật, k độ cứng lò xo  2  có đơn vị là: k   A s (giây) B N (niutơn) C rad/s D Hz (hec) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hồ A có chiều ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ B ngược chiều với véc tơ vận tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C có chiều ln hướng xa vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ D chiều với véc tơ vận tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 22: Một hệ dao động có tần số riêng fo thực dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hồ với tần số f mơi trường có lực cản Khi ổn định, hệ dao động với tần số A f + fo B f C f0 D 0,5(f + f0) Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện B Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bị nhiễm điện không thay đổi C Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện D Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện Câu 24: Tại tâm dòng điện tròn cường độ A cảm ứng từ đo 31,4.10-6 T Đường kính dòng điện là: A 10 cm B 20 cm C 22 cm D 26 cm Câu 25: Một sóng truyền phương Ox theo phương trình u = 2cos(10t – 4x)mm, u li độ thời điểm t phần tử M có vị trí cân cách gốc O đoạn x (x tính m; t tính s) Tốc độ sóng A m/s B m/s C 2,5 mm/s D 2,5 m/s Câu 26: Chọn đáp án Sóng điện từ : A sóng dọc B sóng ngang C không mang lượng D không truyền chân không Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu điện trở R = 100 W Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở A A B 2 A C A D 2A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 28: Một mạch chọn sóng mạch dao động LC có L = mH, C = pF Lấy π2 = 10 Mạch thu sóng vơ tuyến có bước sóng mơi trường khơng khí? A λ = 120 m B λ = 240 m C λ = 12 m D λ = 24 m Câu 29: Khi ánh sáng từ nước (n = 1,33) sang khơng khí, góc giới hạn để xảy phản xạ tồn phần có giá trị A igh = 48045’ B igh = 41048’ C igh = 62044’ D igh = 38026’ Câu 30: Thấu kính có độ tụ D = đp, là: A thấu kính phân kì có tiêu cự f = –5 cm B thấu kính phân kì có tiêu cự f = –20 cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +5 cm D thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm Câu 31: Một vật dao động điều hồ trục Ox theo phương trình x = 6cos10t, x tính cm, t tính s Độ dài quỹ đạo vật A 12 cm B 0,6 cm C cm D 24 cm Câu 32: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40πt (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 33: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng với nút sóng cạnh 6cm Tốc độ truyền sóng dây 1,2 m/s biên độ dao động bụng sóng cm Gọi N vị trí nút sóng, P Q hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 15cm 16cm thời điểm t, phần tử P có li độ cm hướng vi trí cân Sau thời điểm khoảng thời gian Δt phần tử Q có li độ 3cm, giá trị Δt là: A 0,05 s B 0,01 s C 0,15 s D 0,02 s Câu 34: Đặt điện áp u  U cos  t   (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB Hình bên sơ đồ mạch điện phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp uMB hai điểm M, B theo thời gian t K mở K đóng Biết điện trở R = 2r Giá trị U Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 122,5 V B 187,1 V C 136,6 V D 193,2 V Câu 35: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu cuộn dây khơng cảm có điện trở r = 10π Ω độ tự cảm L Biết rơto máy phát có cặp cực, stato máy phát có 20 vòng dây điện trở cuộn dây khơng đáng kể Cường độ dòng điện mạch đo đồng hồ đo điện đa số Kết thực nghiệm thu đồ thị hình vẽ Giá trị L A 0,25 H B 0,30 H C 0,20 H D 0,35 H Câu 36: Cho ba mạch dao động LC lí tưởng có phương trình biến thiên điện tích theo thời gian q1  4.105 cos 2000tC,q  Q0 cos  2000t  2  ,q3  2.105 cos  2000t   C Gọi q12  q1  q ; q 23  q  q3 Biết đồ thị phụ thuộc q12 q23 vào thời gian hình vẽ Giá trị Q0 là: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 6.10-5 C B 4.10-5 C C 2.10-5 C D 3.10-5 C Câu 37: Hai chất điểm thực dao động hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm đường thẳng có phương thẳng đứng Phương trình dao động  2    m i vật tương ứng x1  A1 cos  t   , x  12cos  t   cm Gốc thời gian lúc hai 3    vật bắt đầu chuyển động, khoảng cách theo phương ngang hai vật biểu diễn phương trình d = Acos(πt ) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu : A A  6cm; A1  cm B A  12cm;A1  6cm C A  12cm; A1  3cm D A  cm; A1  6cm Câu 38: Thực thí nghiệm ng giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ Trên quan sát, điểm M có vân sáng Giữ cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa đoạn nhỏ 0,4 m M chuyển thành vân tối Dịch thêm đoạn nhỏ 1,6 m M lại vân tối Khoảng cách hai khe đến ảnh chưa dịch chuyển A m B m C m D 1,5 m Câu 39: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m đặt nằm ngang Một học sinh thực hai lần thí nghiệm với lắc lò xo nói Lần đầu, kéo vật cho lò xo dãn đoạn A buông nhẹ cho vật dao động, thời điểm gần động t1 li độ x0 Lần hai, kéo vật cho lò xo dãn đoạn 10cm bng nhẹ cho vật dao động thời điểm gần vật tới x0 t2, biết tỉ số t1 t2 0,75 Trong lần đầu, lực đàn hồi lò xo thời điểm vật quãng đường 2A kể từ bắt đầu dao động gần với giá trị A N B 1,5 N C N D 2,5 N Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40: Người ta mắc hai cực nguồn điện với biến trở thay đổi từ đến vô cực Khi giá trị biến trở lớn hiệu điện hai cực nguồn điện 4,5V Giảm giá trị biến trở đến cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện hai cực nguồn điện V Suất điện động điện trở nguồn điện là: A E = 4,5 V; r = 4,5 Ω B E = 4,5 V; r = 2,5 Ω C E = 4,5 V; r = 0,25 Ω D E = V; r = 4,5 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-A 2-D 3-B 4-D 5-B 6-C 7-C 8-C 9-D 10-C 11-D 12-B 13-A 14-B 15-A 16-C 17-A 18-B 19-C 20-A 21-A 22-B 23-C 24-B 25-D 26-B 27-D 28-B 29-A 30-D 31-A 32-D 33-A 34-A 35-A 36-B 37-D 38-C 39-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n v với n số bó sóng 2f số bụng sóng (Dethithpt.com)  Trên dây có sóng dừng với nút, 11 nút tương ứng với n  n  10 v  l  2.27   f '  67,5 Hz l  10 v  2f ' Câu 2: Đáp án D Cường độ dòng điện chạy mạch I  U N 12   2,5 A R N 4,8  U N    Ir  12    2,5.0,1    12, 25 V Câu 3: Đáp án B Xét tỉ số x M 5,    M vân sáng bậc i 1,14 Câu 4: Đáp án D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính (Dethithpt.com) Câu 5: Đáp án B + Cảm ứng từ hai dòng điện gây M có chiều tuân theo quy tắc nắm tay phải, có độ lớn:   7 I1 B1  2.107  6, 25.106 B1  2.10 r  0,16    T  B  2.107 I B  2.107  1, 25.106   0,16 r2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Áp dụng quy tắc nắm tay phải, ta thấy M cảm ứng từ hai dòng điện phương, chiều nhau:  BM  B1  B2  7,5.106 T Câu 6: Đáp án C Tiêu cự thấu kính f  1   20 cm D  Áp dụng công thức thấu kính 1 1 1       d '  60 cm f d d' 20 30 d '  Ảnh thật, nằm sau thấu kính cách thấu kính 60 cm (Dethithpt.com) Câu 7: Đáp án C Ánh sáng có chiết suất với nước lớn góc khúc xạ lại nhỏ  rt  rl  rd Câu 8: Đáp án C + Khoảng thời gian gần từ điện tích tụ cực đại đến điện tích tụ nửa điện tích cực đại t  T Câu 9: Đáp án D + Với ZC  R  U0C  UR  100 V Điện áp tức thời điện trở sớm pha điện áp tức thời tụ góc 0,5  Khi u R  50 V tăng u C  50 V Câu 10: Đáp án C Áp dụng công thức máy biến áp cho hai trường hợp:  300 N  300 N U  N U  N 1   1  U '2  300  200V N2   '   U '2 N   U2  N2    U1 N1 N1  U1 Câu 11: Đáp án D Cường độ dòng điện hiệu dụng điện trở đèn Id  Rd  Pd 50   A; Ud 110 11 Ud2 1102   242  Pd 50 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Tổng trở mạch đèn sáng bình thường Z  Với Z  R d2  ZC2  ZC  Z2  R d2   242  U 110   242  I 11  2422  242     0, 25 Câu 12: Đáp án B + Tại M vân tối bậc hiệu đường   2,5 Câu 13: Đáp án A Giá trị cực đại suất điện động E0  220 V Câu 14: Đáp án B + Tần số mạch dao động LC xác định biểu thức f  2 LC (Dethithpt.com) Câu 15: Đáp án A + Hiệu điện cực đại hai tụ Umax  Emax d  3.105.0,002  600 V  Điện tích cực đại hai tụ q max  CUmax  5.109.600  3.106 C Câu 16: Đáp án C Sóng ngang sóng mà phần tử mơi trường có sóng truyền qua dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng  C sai Câu 17: Đáp án A (Dethithpt.com) Ta có T ~ C  với C'  9C  T '  3T  s Câu 18: Đáp án B + Hạt tải điện chất khí ion âm, ion dương electron Câu 19: Đáp án C + Cảm kháng cuộn dây ZL  50   Với đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với cường 2 2  u   i   u   i  độ dòng điện mạch     1     1  U   I0   I ZL   I   100   u   I0  i     A      ZL   50  2 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Dòng điện trễ pha so với điện áp góc 0,5    i  cos 100t   A 6  Câu 20: Đáp án A + Với m khối lượng (kg), k độ cứng lò xo (N/m) 2 m có đơn vị giây k Câu 21: Đáp án A + Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có chiều hướng vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 22: Đáp án B + Vật dao động cưỡng có tần số với tần số ngoại lực cưỡng Câu 23: Đáp án C + Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dịch chuyển từ đầu sang đầu vật bị nhiễm điện Câu 24: Đáp án B + Cảm ứng từ tâm dòng điện tròn B  2.107 I  r  10 cm (Dethithpt.com) r  d  2r  20 cm Câu 25: Đáp án D    10    T   + Từ phương trình truyền sóng, ta có:  2  v   2,5 m s T      0,5 Câu 26: Đáp án B Sóng điện từ sóng ngang Câu 27: Đáp án D Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở I  U 100   A R 100 Câu 28: Đáp án B Bước sóng mà mạch LC thu   2c LC  2.3.108 2.10 3.8.10 12  238 m Câu 29: Đáp án A Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Góc giới hạn để xảy phản xạ toàn phần sin i gh  n2   i gh  4845' n1 1,33 Câu 30: Đáp án D + Thấu kính có độ tụ đp thấu kính hội tụ có tiêu cự f  1   0, m  20 cm D Câu 31: Đáp án A Độ dài quỹ đạo vật S  2A  2.6  12 cm Câu 32: Đáp án D Bước sóng sóng   2v 2.80   cm  40 Khoảng cách ngắn hai phần tử dao động cực đại S1S2 0,5  cm Câu 33: Đáp án A + Khoảng cách hai vị trí cân bụng sóng với nút sóng cạnh 0, 25  cm    24 cm (Dethithpt.com)  Chu kì sóng T  + Dễ AP  thấy P  0, 24   0, s v 1, cách nút gần   P dao động với biên độ đoạn   Q dao động với biên độ 2 Ab   2 cm 2 Điểm Q cách nút gần AQ  3 Ab   cm 2 + P Q nằm bó đối xứng qua nút nên dao động ngược pha  P có li độ u p  AQ AP   cm  cm hướng vị trí cân Q có li độ u Q   2 hướng vị trí cân  Biểu diễn dao động Q đường tròn Từ hình vẽ, ta xác định Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word t  0, 25T  0,05 s Câu 34: Đáp án A + Từ đồ thị ta xác định Khi k đóng (ngắn mạch C) u MB sớm pha 60 so với u MB k mở Vì U MB khơng đổi  Z khơng đổi  I không đổi  Vậy URd  URm Biểu diễn vecto điện áp: + U chung nằm ngang; U R trùng với I; U  UR  UMB + Với URd  URm UMBd  UMBm  vecto hợp thành hình thoi    60   120  Áp dụng định lý hình sin tam giác, ta có: U U MB U  sin120 sin 30 U MB sin120  50  122,5 V sin 30 Câu 35: Đáp án A Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch: I  r   L  2n r   L2n   L2 104   I2  400 n y x + Từ đồ thị ta xác định hai cặp giá trí tương ứng x  104  x  25 ; y  :  n I  y  3,125  x  75   y  6, 25  L2 25  3,125     25  400   Ta có hệ   6, 25  L  75 L  0, 25   400 Câu 36: Đáp án B (Dethithpt.com) Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Từ đồ thị, ta thấy Tại thời điểm t: q 23 đạt giá trị trị tiểu  23   ; tương ứng với thời điểm q12 có giá q12   Q12  2  q12 q 23 lệch pha giảm  12  3 + Q12  2Q23 q12  q1  q q12  q1  q  Ta có:  q 23  q  q3 2q 23  2q  2q Vì q1 ngược pha với q Q01  2Q02  q1  2q3   q  q12  q 23 3 12 1  2  1      Q02   Q12    Q23    Q12  Q23  cos    Q02  Q223 1 3  3  3   3 2 + Mặc khác, ta có: 2 2 2   q12  q1  q Q12   Q0  2.4.Q0 cos 2 4Q23   Q0  2.4.Q0 cos 2    2 2  q 23  q  q3  Q23  Q0   2.Q0 2cos 2 Q23  Q0   2.Q0 2cos    2   6Q223  14  3Q02  2  Từ (1) (2) ta tìm Q0  4.105 C Câu 37: Đáp án D  Ta có d  x1  x  A  A12  122  2A112cos    A  A12  12A1  144 3  A nhỏ A1   12  cm  Amin  A12  12A1  144  62  12.6  144  cm (Dethithpt.com) Câu 38: Đáp án C Khi chưa dịch chuyển quan sát M vân sáng bậc k  x M  k D a  Khi dịch chuyển xa khoảng vân giao thoa hứng tăng  bậc vân sáng, tối M tương ứng giảm  Dịch chuyển xa đoạn ngắn 0,4 m, M vân tối  x M   k  0,5  D  0,   a Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Dịch chuyển thêm 1,6 m M lại vân tối  x M   k  1,5   D  2  a k  1, 25D  0,5 + Từ phương trình trên, ta có hệ:  D2 m k  0, 75D  1,5 Câu 39: Đáp án B + Lần đầu kéo dãn lò xo đoạn A bng nhẹ  vật dao động với biên độ A Thời điểm gần động kể từ lúc thả t  tương ứng x   T vị trí x0 có động A + Lần thứ hai Thời điểm vật qua vị trí x0 t  4T T 10 t1   x   cm 38  A  cm + Trong lần đầu, sau quãng đường 2A vật đến vị trí lò xo bị nén cực đại  Fdh  kA  10.5 2.102  1, 41 N Câu 40: Đáp án C Định luật Om cho toàn mạch I   Rr  Khi R   , dòng điện mạch  hiệu điện hai cực nguồn tương ứng với suất điện động nguồn   4,5 V + Giảm giá trị biến trở, hiệu điện mạch V dòng điện A R  U   A I 2 4,5  r  0, 25  2r Trang 16 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... Hz (hec) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 21: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hồ A có chi u ln hướng vị trí cân có độ lớn... Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 122,5 V B 187,1 V C 136,6 V D 193,2 V Câu 35: Nối hai cực máy phát điện xoay chi u pha vào hai đầu... 34-A 35-A 36-B 37-D 38-C 39-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n v với n số bó sóng 2f số bụng sóng (Dethithpt.com)  Trên dây có sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG lục ngạn bắc giang lần 03 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG lục ngạn bắc giang lần 03 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay