Đề thi thử THPTQG lê lợi thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 21 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử THPT Lợi, Thanh Hóa Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu 1: Số điểm cơng tơ điện gia đình cho biết A thời gian sử dụng điện gia đình B điện gia đình sử dụng C cơng suất điện gia đình sử dụng D cơng mà thiết bị điện gia đình sinh Câu 2: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng  Hệ thức A v  2f Câu 3: Hạt nhân A 35 nuclôn 35 17  f B v  f C v  B 18 proton C 35 nơtron D v  f  C có D 17 nơtron Câu 4: Đặt điện áp u  200 2cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100  cuộn cảm có độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch    A i  2cos 100t   A 4    B i  2cos 100t   A 4    C i  2cos 100t   A 4    D i  2cos 100t   A 4  Câu 5: Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5 (kính sát mắt) Nếu xem tivi mà khơng muốn đeo kính, người phải ngồi cách nà hình xa A 1,0 m B 1,5 m Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân A Z  1; A  37 17 C 0,5 m D 2,0 m 37 Cl  AZ X  n 18 Ar Trong hạt X có B Z  2;A  C Z  2; A  D Z  1; A  Câu 7: Phát biểu sau khơng dao động điều hòa? A hợp lực tác dụng vào vật có giá trị lớn vật qua vị trí cân B động vật biến đổi tuần hồn với chu kì nửa chu kì dao động vật C tốc độ vật lớn vật qua vị trí cân D vận tốc vật lệch pha 0,5 với li độ dao động Câu 8: Tia hồng ngoại tia Rơnghen có chất sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nên A có khả đâm xuyên khác B chúng bị lệch khác từ trường C chúng bị lệch khác điện trường D chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 9: Gọi đ ,  ,  t lượng phô tôn ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, tím Chọn biểu thức A đ     t B  t  đ   C đ     t D t    đ Câu 10: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng phát quang ánh sáng đây? A Màu vàng B Màu chàm C Màu lục D Màu đỏ Câu 11: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A phát quang chất rắn B tán sắc ánh sáng C quang điện D quang điện Câu 12: Bước sóng giới hạn Silic 1,11m Cho h  6, 625.1034 Js, c  3.108 m Năng lượng cần s thiết để giải phóng electron liên kết Silic A 1,12 eV B 0,30 eV C 0,66eV D 0,22 eV Câu 13: Phát biểu sau tính chất đường sức điện điện trường tĩnh không đúng? A Các đường sức điện ln xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm B Tại điểm điện trường ta vẽ đường sức qua C Các đường sức không cắt D Các đường sức đường cong khơng kín Câu 14: Hai điện tích điểm giống đặt chân không cách khoảng r1  cm Lực đẩy chúng F1  1,6.104 N Để lực tương tác hai điện tích F2  2,5.104 N khoảng cách chúng A r2  1,6 cm B r2  1, 28 cm C r2  1, 28 m D r2  1,6 m Câu 15: Trong thí nghiệm -âng tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp F1 , F2 2mm, khoảng cách từ mặt thẳng chứa hai khe F1 , F2 đến quan sát 2m Ánh sáng thực thí nghiệm có bước sóng 0,5m Bề rộng vùng quan sát vân giao thoa 25,3mm (có vân sáng giữa) Số vân sáng quan sát A 53 B 51 C 50 D 49 Câu 16: Chiếu chùm tia sáng hẹp từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 A có tượng khúc xạ n1  n B có tượng phản xạ tượng khúc xạ n1  n C ln có tượng phản xạ tượng khúc xạ n1  n D có tượng phản xạ n1  n Câu 17: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường biến thiên chu kì C Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường dao động vng pha D Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian Câu 18: Xét tương tác hai điện tích điểm mơi trường xác định Khi lực đẩy Cu – long tăng lần số điện mơi A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Câu 19: Phát biểu sau chưa xác? A Lực từ đạt giá trị cực đại điện tích chuyển động vng góc với từ trường B Quỹ đạo chuyển động electron từ trường đường tròn C Từ trường khơng tác dụng lực lên điện tích chuyển động song song với đường sức từ D Độ lớn lực Lorenxo tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích q vận tốc v hạt mang điện Câu 20: Khi nguồn điện bị đoản mạch A khơng có dòng điện qua nguồn điện qua nguồn lớn B điện trở nguồn đột ngột tăng C dòng D dòng điện qua nguồn nhỏ Câu 21: Một lắc đơn có vật nhỏ làm kim loại mang điện tích q Khi khơng có điện trường, chu kì dao động nhỏ lắc T0 Đặt lắc điện trường có vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống chu kì dao động nhỏ lắc T2 Nếu đổi chiều điện trường chu kì dao động nhỏ lắc T2 Hệ thức A T02  T1T2 B T02  T12  T22 C 1  2 2 T0 T1 T2 D 1  2 2 T0 T1 T2 Câu 22: Để đo tốc độ âm gang, nhà vật lí Pháp Bi-ơ dùng ống gang dài 951,25m Một người đập nhát búa vào đầu ống gang, người đầu nghe thấy tiếng gõ, tiếng truyền qua gang truyền qua khơng khí ống gang; hai tiếng cách 2,5s Biết tốc độ âm khơng khí 340 m/s Tốc độ âm gang A 1452 m/s B 3194 m/s C 180 m/s D 2365 m/s Câu 23: Tại tâm dây dẫn tròn (đặt khơng khí) mang dòng điện có cường độ 10A, cảm ứng từ đo 62,8.106 T Đường kính dòng điện A 10 cm B 22 cm C 26 cm D 20 cm Câu 24: Hai mạch dao động lí tưởng LC1 LC2 có tần số dao động riêng f1  3f f  4f Điện tích tụ có giá trị cực đại Q Tại thời điểm dòng điện hai mạch dao động có cường độ 4,8fQ tỉ số độ lớn điện tích hai tụ A q 12  q1 B q 16  q1 C q 40  q1 27 D q 44  q1 27 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng, qua M N đoạn thẳng chất điểm có gia tốc a M  m / s a N  m / s2 C điểm đoạn MN CM = 4CN Gia tốc chất điểm qua C: A 2,5 m / s B m / s2 C 3, m / s2 D 3,5 m / s Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn A B cách 10cm dao động theo phương trình u A  u B  4cos  20t  mm Sóng từ hai nguồn lan truyền mặt chất lỏng với tốc độ 40cm/s Gọi Ax đường thẳng mặt chất lỏng vng góc với AB Tại điểm M Ax có cực đại giao thoa, đoạn thẳng AM cực đại khác Khoảng cách AM A 2,52 cm B 2,15 cm C 1,64 cm D 2,25 cm Câu 27: Cho phát biểu sau dao động điều hòa (a) Vecto gia tốc vật hướng biên (b) Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân (c) Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại (d) Chuyển động vật từ vị trí cân biên nhanh dần (e) Vận tốc vật có giá trị cực đại vật qua vị trí cân (f) Gia tốc vật có giá trị cực đại vật biên dương Số phát biểu là: A B Câu 28: Hai điểm M, N cách C D  nằm nửa đường thẳng xuất phát từ nguồn sóng, sóng truyền từ N đến M Tại thời điểm t, li độ dao động M 6cm chuyển động theo chiều dương, li độ dao động N 6cm Khi phần tử M chuyển động đến biên lần thứ hai kể từ thời điểm t li độ sóng N là: A 3cm B 2 3cm C 3 2cm D 3cm Câu 29: Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2 , gồm 10 vòng dây đặt từ trường Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 30 có độ lớn B  2.104 T Người ta làm cho từ trường giảm đến không khoảng thời gian 0,01s Suất điện động cảm ứng xuất khung dây khoảng thời gian từ trường biến đổi A mV B 0,2 mV C 4.104 V D 3, 46.104 V Câu 30: : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm M điểm nằm trục thấu kính, P chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân trùng với M Gọi P’ ảnh P qua thấu kính Khi P dao động theo phương vng góc với trục chính, biên độ 4cm P’ ảnh ảo dao động với biên độ cm Nếu P dao động dọc theo trục với tần số 5Hz, biên độ 2cm P’ có tốc độ trung bình khoảng thời gian 0,2s A 1,25 m/s B 1,67 m/s C 2,25 m/s D 1,5 m/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  6cost (x tính cm, t tính s) Cho phát biểu sau vật dao động này: (a) Chu kì dao động 0,5 s (b) Tốc độ cực đại chất điểm 18,8cm / s (c) Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm / s2 (d) Tại t = 4/3s vật qua vị trí x = –3cm theo chiều âm trục Ox (e) Tốc độ trung bình vật chu kì dao động 12 cm/s (f) Tốc độ trung bình vật nửa chu kì dao động cm/s (g) Quãng đường vật 0,5 s cm Số phát biểu A B C D Câu 32: Hai nguồn sóng giống S1 , S2 có biên độ 2cm đặt hai điểm A, B cách 40cm Cho bước sóng 0,6cm Điểm C thuộc miền giao thoa cách B đoạn 30cm dao động với biên độ cực đại Giữa C đường trung trực đoạn AB có dãy cực đại khác Nếu dịch chuyển nguồn S1 đến điểm C A biên độ dao động sóng A cm B C cm D cm Câu 33: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 20V điện trở 4Ω Mạch ngồi có hai điện trở R1  5 biến trở R mắc song song Để công suất tiêu thụ R cực đại giá trị R A 2 B 10 / 3 C 3 D 20 / 9 Câu 34: Cho phát biểu sau sóng cơ: (a) Sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường phương thẳng đứng (b) Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc (c) Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang (d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng (e) Bước sóng khoảng cách hai điểm mà dao động hai điểm pha (f) Bước sóng khoảng cách hai điểm gần mà dao động hai điểm pha (g) Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha Số phát biểu là: A B C D Câu 35: Hai lắc lò xo giống đặt mặt thẳng nằm ngang Con lắc thứ lắc thứ hai dao động điều hòa pha với biên độ 3A A Chọn mốc lắc Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word vị trí cân Khi động lắc thứ 0,72 J lắc thứ 0,24 J Khi lắc thứ 0,09 J động lắc thứ hai A 0,32 J B 0,08 J C 0,01 J D 0,31 J Câu 36: Một sóng ngang trền dọc theo sợi dây dài, nguồn sóng O dao động với phương trình T  2t  u O  Acos   Ở thời điểm t  , phần tử dây vị trí cách O khoảng phần ba  T  bước sóng có li độ u = 5cm Xác định biên độ sóng A 16 cm B cm C 10 cm D cm Câu 37: Người ta sử dụng máy phát dao động với tần số f thay đổi để tạo sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định Biết tốc độ truyền sóng dây tỉ lệ thuận với bậc hai lực căng dây Khi lực căng dây F1 , thay đổi tần số dao động máy phát nhận thấy dây xuất sóng dừng với hai giá trị liên tiếp tần số f1 f thỏa mãn f  f1  32 Hz Khi lực căng dây F2  4F1 lặp lại thí nghiệm hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng dây là: A 128 Hz B 64 Hz C 16 Hz D Hz Câu 38: Một mạch điện xoay chiều mắc nối thứ tự R, C, L Thay đổi L người ta tìm thấy L  L1  a /  H L  L2  b /  H hiệu điện hai đầu L Tìm L để hiệu điện hai đầu đoạn mạch gồm RC trễ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc 0,5 ? A a  b  B 11 1    a b C  ab    ab D   ab    2ab Câu 39: Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B mặt nước cách 12cm phát hai dao động điều hòa tần số 20Hz, biên độ pha ban đầu Xét điểm M mặt nước cách A, B đoạn 4,2cm 9cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 32cm/s Muốn M điểm dao động với biên độ cực tiểu phải dịch chuyển nguồn B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu xa nguồn A đoạn nhỏ là: A 0,53 cm B 1,03 cm C 0,83 cm D 0,23 cm Câu 40: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 200g điện tích 100C Người ta giữ vật cho lò xo giãn 4,5 cm, t = truyền cho vật tốc độ 25 15 cm / s hướng xuống, đến thời điểm t  s, người ta bật điện trường hướng lên có cường độ 0,12 MV/m 12 Biên độ dao động lúc sau vật điện trường A cm B 18 cm C 12,5 cm D 13 cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Số công tơ cho biết điện mà gia đình tiêu thụ Câu 2: Đáp án B Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng v, bước sóng , tần số f v  f Câu 3: Đáp án A Hạt nhân có 35 nuclôn Câu 4: Đáp án B Cảm kháng cuộn dây ZL  L  100  Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch i u 200 20     2  45  i  2cos 100t   A 4 Z 100  100i  Câu 5: Đáp án D Người đeo kính cận 0,5 dp  Ddiểm cực cận người Cv  2m  người ngồi D cách tivi xa 2m Câu 6: Đáp án A Phương trình phản ứng: 37 17 37 Cl  AZ X 10 n 18 Ar Câu 7: Đáp án A Hợp lực tác dụng vào vật có giá trị vật qua vị trí cân Câu 8: Đáp án A Nên có khả đâm xuyên khác Câu 9: Đáp án D Thứu tự t    đ Câu 10: Đáp án B Sước sóng ánh sáng phát quang ln phải lớn bước sóng ánh sáng kích thích Câu 11: Đáp án D Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng quang điện Câu 12: Đáp án A Annwg lượng tối thiểu cơng thốt: A hc 6, 625.1034 3.108 1, 79.1019 1eV 1,6.1019 19  1, 79 10     1,11eV 0 1,11.106 1, 6.1019 Câu 13: Đáp án A Các đường sức điện điện tích dương kết thúc vơ Câu 14: Đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ta có F  F  r2  r1  1, 6cm r1 F2 Câu 15: Đáp án B   25,38.103 L   Số vân sáng quan sát N       6  2i   2.0,5.10  2.103      51   Câu 16: Đáp án B Khi chiếu tia sáng xiên góc từ mơi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang  n1  n  ln có tượng phản xạ tượng khúc xạ Câu 17: Đáp án C Tại điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường dao động pha theo phương vng góc với Câu 18: Đáp án D Lực tương tác tĩnh điện tỉ lệ nghịch với số điện môi   tăng hai lần F giảm lần Câu 19: Đáp án B Tùy theo góc hợp vận tốc từ trường mà quỹ đạo chuyển động electron đường xoắn ốc Câu 20: Đáp án C Khi nguồn điện bị đoản mạch dòng điện qua nguồn lớn Câu 21: Đáp án C Biểu thức liên hệ 1  2 2 T0 T1 T2 Câu 22: Đáp án B Âm truyền khơng khí với vận tốc nhanh hơn, ta nghe âm truyền qua gan trước sau tới âm truyền qua khơng khí t  L L 951, 25 951, 25   2,5    v t  3194m / s vkk v t 340 vt Câu 23: Đáp án D Cảm ứng từ dòng điện tròn gây tâm tính cơng thức: B  2.107 I  R  10cm  d  2R  20cm R Mua trọn 350 đềfile word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý) Câu 24: Đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Q2  q2  q1 Q2  i2  2f  i2  2f1   4,8fQ   4,8  Q  1     8f       12  2  4,8fQ   4,8  Q  1     6f    2 Câu 25: Đáp án C Ta có aN   x N  2x M aM Kết hợp với giả thiết đề cho: 9 CM  4CN  x C  x M   x N  x C   x C  x M  a C  a M  3, 6m / s 5 Câu 26: Đáp án D Bước sóng sóng   2v  4cm  Số cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn:  AB AB k  2,5  k  2,5   Để đoạn AM khơng cực đại khác M cực đại ứng với k  Ta có BM  AM   2 BM  AM  AB  8  AM   AM2  102  AM  2, 25cm Câu 27: Đáp án C +) Vectơ gia tốc vật hướng VTCB  (a) sai +) Khi vật chuyển động phía vị trí cân bằng, vật chuyển động nhanh dần  a v dấu   b  +) Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật qua vị trí cân  (c) sai +) Chuyển động vật từ vị trí cân biên cđ chậm dần  (d) sai +) Vận tốc vật có giá trị cực đại vật qua vị trí cân  (e) sai Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word +) Gia tốc vật có giá trị cực đại vật biên âm a max  2 A, giá trị cực tiểu biên dương a max  2 A  (f) sai Câu 28: Đáp án B Độ lệc pha M N: MN  2x MN 2  rad  Biễu diễn vị trí tương ứng M N đường tròn thời điểm t  A  3cm Khi M đến biên u N   A  2 3cm Câu 29: Đáp án B Suất điện động cảm ứng xuất khung dây e  NBScos  60   0, 2mV t Câu 30: Đáp án B 1  d  d '  20 d  10 Từ giả thuyết toán, ta có:   cm k   d '  d '  20  d Khi vật dao động với biên độ cm Tại vị trí d  10   d '  30cm Tại vị trí d  10   d '   40 cm 40    30    Tốc độ trung bình ảnh v tb    1, 67m / s 0, Câu 31: Đáp án C (a) Chu kì dao động T  2  2s   a  sai  (b) Tốc độ cực đại chất điểm vmax  A  18,8cm / s   b  (c) Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại a max  2 A  59, 2cm / s2   c  sai   4   x  6cos    3cm      d  sai (d) Tại t      4  x  6 sin       (e) Tốc độ trung bình vật chu kì dao động v tb  4A  12 cm / s   e  T (f) Tốc độ trung bình vật nửa chu kì dao động v tb  2A  12 cm / s   f  sai 0,5T Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word (g) Trong 0,25T vật có teher quãng đường   2 2 Smin  S  Smax  2A 1    S  2A    3,51  S  16,9cm   g      Câu 32: Đáp án D Do C cực giao thoa, C trung tực AB dây cực đại khác  C thuộc dãy cực đại ứng với k = Ta có AC  BC  3  AC  31,8cm Nếu dịch chuyển nguồn A đến C điểm A dao động với biên độ  AC  AB  a A  2A cos  2   2cm    Câu 33: Đáp án D Điện trở tương đương mạch R12  R1R 5R   R1  R R  Điện áp hai đầu đoạn mạch chứa hai điện trở U12  I12 R12  Vậy công suất tiêu thụ R : P2  U 22  R2  100R R12  20  R12  r  9 R2     1002  20 92  R   R2      P2max R  20  Câu 34: Đáp án A +) Sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử trùng với phương truyền sóng   a  sai +) Sóng ngang truyền mơi trường rắn, lỏng Sóng dọc truyền mơi trường rắn, lỏng, khí   b  ,  c  sai +) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng   d  +) Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha   e  ,  f  sai +) Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha   g  Câu 35: Đáp án D Vì hai dao động ln pha nên ta có: 0, 72 k  3A   Khi lắc thứ 0,09 J kA  0, 24   E  kA  0,32J 2 kA 9E1  0, 09 Wd2   Wd2  0,31J 9E1 E1 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 36: Đáp án C Độ lệch pha O M:   2x 2  rad  Tại t  0, O nằm vị trí dương  t  0,5T, O nằm vị trí biên âm Từ hình vẽ ta thấy A  10cm Câu 37: Đáp án B Với tượng sóng dừng dây, hai đầu cố định, hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng tần số cho sóng dừng dây với bó sóng  F1 v   k 2f1 2.32  Ta có:   f  2f1  64Hz 4f v    2f  k 2f  2 Câu 38: Đáp án C Hai giá trị L điện áp hiệu dụng cuộn cảm thỏa mãn: 1   2ab       L0  với L giá trị cảm kháng để điện áp hiệu dụng L1 L2 L0 a b L0  a  b cuộn cảm cực đại Thay đổi L để u RC trễ pha 0,5 so với u  giá trị L để điện áp hiệu cuộn cảm cục đại  L  L0 Câu 39: Đáp án C Xét tỉ số d  d1 3  h  2,52cm Vậy ban đầu điểm M nằm cục đại thứ    x  3,36cm Dịch chuyển S2 xa đoạn  d , để đoạn nhỏ M phải nằm cực tiểu thứ Ta có d '2  d1  3,5  d '2  9,8cm  d  0,083cm Câu 40: Đáp án D Ta chia chuyển động vật thành giai đoạn sau: Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Giai đoạn 1: Vật chuyển động quanh vị trí cân O +) Tại O lò xo giãn đoạn l0  +) Tần số góc dao động   mg  2cm k k  50rad / s m 2  25  v  +) Biên độ dao động lúc A1  x     2.52     5cm 50     +) Sau khoảng thời gian t  s, tương ứng với góc qt 150 vật đến vị trí cân O Khi tốc độ 12 vật v  A  5 50cm / s Giai đoạn 2: Vật chuyển động quanh vị trí cân O’ +) Dưới tác dụng điện trường, vị trí cân abwngf vật dịch chuyển xuống vị trí cân đoạn OO '  qE  12cm k 2  5 50  v +) Biên độ dao động vật lúc A  OO '     122     13cm     50  Nauiduiahsfkusadfhsbadhfbasdfsaibdfhbsahdfyuagsdufbjasbdfhsadfwbaejfbusbdufkbsakdbfhbsdhbvhsbd hvbhsdbvhbsadfbasdbfbsukbdfubsdugyegrfhuyw4yr7y3874eburfgyg7fg34gyubfuyg8dsgvywbufgwygfyw shfdihsukdgfuyusgd8fw87f7whdsfsdfuysd Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... trọn 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý) Câu 24: Đáp án A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ,... trường biến thi n theo thời gian Câu 18: Xét tương tác hai điện tích điểm mơi trường xác định Khi lực đẩy Cu – long tăng lần số điện môi A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Câu 19: Phát... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word vị trí cân Khi động lắc thứ 0,72 J lắc thứ 0,24 J Khi lắc thứ 0,09 J động lắc thứ hai A 0,32 J B 0,08 J C 0 ,01 J D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG lê lợi thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG lê lợi thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay