Đề thi thử THPTQG kim liên hà nội lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

12 21 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử THPT Kim Liên - Nội 2   Câu 1: Cường độ dòng điện đoạn mạch i  cos 100t   A Tại thời điểm t = 0, giá   trị i A A B 3 A C A D 3 A Câu 2: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều hình sin có tần số, biên độ đơi lệch pha góc A 2 B  C  D  Câu 3: Trong chân khơng, tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 m/s, máy phát sóng phát sóng cực ngắn có bước sóng m Sóng cực ngắn có tần số A 75 kHz B 75 MHz C 120 kHz D 120 MHz Câu 4: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L điện áp u  U cos  t  Cách sau làm tăng cảm kháng cuộn cảm A giảm tần số f điện áp B giảm điện áp hiệu dụng U C giảm điện áp hiệu dụng U D tăng độ tự cảm L cuộn cảm Câu 5: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang C Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất D Sóng học truyền mơi trường rắn, lỏng, khí chân không Câu 6: Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện 50 nC, cường độ dòng điện cực đại 4π mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 40 kHz B 50 kHz C 100kHz D 80 kHz Câu 7: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2200 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V Mạch thứ cấp mắc với bóng đèn có hiệu điện định mức V Để đèn sáng bình thường cuộn thứ cấp, số vòng dây phải A 60 vòng B 200 vòng C 100 vòng D 80 vòng Câu 8: Một sóng truyền theo đường thẳng từ M đến N với bước sóng λ Biết khoảng cách MN = d Độ lệch pha Δφ dao động hai điểm M N A   2 d B   d  C    d D   2d  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 9: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa Mốc vị trí cân Cơ lắc A tỉ lệ với bình phương chu kì dao động B tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C tỉ lệ nghich với khối lượng m D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo Câu 10: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 5cos100πt A qua điện trở 50 Ω Nhiệt lượng tỏa điện trở thời gian phút A 24000 J B 12500 J C 37500 J D 48000 J Câu 11: Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, dao động biên độ, pha, theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng lan truyền mặt nước khơng đổi q trình truyền sóng Phần tử nước thuộc trung điểm đoạn AB A dao động với biên độ biên độ dao động nguồn B dao động với biên độ cực đại C dao động với biên độ nhỏ biên độ dao động nguồn D dao động với biên độ cực tiểu Câu 12: Một khung dây dẫn quay với tốc độ 150 vòng/phút quanh trục từ trường có cảm ứng từ B vng góc với trục quay khung Từ thông cực đại gửi qua khung 10/π Wb Suất điện động hiệu dụng khung A 25 V B 25 V D 50 V C 50 V Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số với biên độ 12 cm 16 cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị nhỏ A cm B cm C 20 cm D cm Câu 14: Khi nói vật dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Chu kì dao động cưỡng ln chu kì dao động riêng vật B Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật Câu 15: Chu kì dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài l, nơi có gia tốc trọng trường g xác định biểu thức A T  2 g B T   g C T  2 g D T  2 g Câu 16: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất đàn hồi Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường C Sóng điện từ lan truyền chân không với tốc độ 3.108 m/s D Sóng điện từ sóng ngang truyền chân không Câu 17: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s Vật nhỏ lắc chuyển động quỹ đạo cung có chiều dài cm Thời gian để vật cm kể từ vị trí cân A 0,5 s B 1,25 s C 1,5 s D 0,75 s Câu 18: Trong truyền tải điện xa máy biến áp Biết cường độ dòng điện ln pha so với điện áp hai đầu nơi truyền Nếu điện áp nơi phát tăng 20 lần cơng suất hao phí đường dây giảm A 200 lần B 40 lần C 400 lần D 20 lần Câu 19: Một mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự Biết cuộn cảm có độ tự cảm 2.10‒ H tụ điện có điện dung 2.10‒ 10 C Chu kì dao động mạch A 2π µs B 4π ms C 4π µs D 2π ms Câu 20: Phương trình dao động điều hòa chất điểm x = Acos(ωt + φ) Biểu thức gia tốc chất điểm A a = ‒ ωAcos(ωt + φ) C a = ‒ ω2Acos(ωt + φ) B a = ω2Acos(ωt + φ) D a = ωAcos(ωt + φ) Câu 21: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện khơng đổi có ξ = 60 V, r = Ω, điện trở mạch R = 15 Ω Hiệu suất nguồn điện A 25 % B 33,33 % C 75 % D 66,66 % Câu 22: Trong dao động toàn phần lắc đơn dao động điều hòa, số lần lắc đạt giá trị cực đại A B C D Câu 23: Đặc điểm sau không đặc điểm chung sóng sóng điện từ ? A Cả hai sóng giao thoa B Cả hai sóng mang lượng C Cả hai sóng truyền chân khơng D Cả hai sóng bị phản xạ gặp vật cản Câu 24: Dòng điện khơng đổi chạy qua tiết diện dây dẫn có cường độ 1,5 A Trong khoảng thời gian s, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây A 4,5 C B 0,5 C C C D C Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm điện trở R = 40 Ω điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch A 80  B 80 C 40 3 D 60  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Nếu dung kháng ZC = R cường độ dòng điện chạy qua điện trở ln A sớm pha 0,25π so với điện áp hai đầu đoạn mạch B sớm pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch C trễ pha 0,25π so với điện áp hai đầu đoạn mạch D trễ pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 27: Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi, người ta đo khoảng cách nút sóng liên tiếp 100 cm Biết tần số sóng truyền dây 100 Hz, tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 75 m/s Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều pha (kiểu cảm ứng) có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút, với số cặp cực số cuộn dây phần ứng tần số dòng điện máy tạo f Hz Hệ thức sau đúng? A f  60np B n  60p f C f  60n p D n  60f p Câu 29: Một đàn ghita đàn violon phát nốt La, độ cao Khi nghe, ta phân biệt âm đàn ghita phát ra, âm đàn violon phát hai âm có A mức cường độ âm khác B tần số âm khác C âm sắc khác D cường độ âm khác Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều có tần số điện áp hiệu dụng khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Dùng vôn kế lý tưởng đo điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn cảm số vơn kế tương ứng U, UL, UC Biết U = UC = 2UL Hệ số công suất đoạn mạch lúc A 0,71 B C 0,5 D 0,87 Câu 31: Đặt điện áp u  100 cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết điện trở R = 100 Ω Điện áp hai đầu cuộn cảm uL = 200cos(100πt + 0,5π) V Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 100 W C 150 W Câu 32: Trong chân không, điểm M cách điện tích điểm q = 5.10 D 50 W ‒9 C đoạn 10 cm có cường độ điện trường với độ lớn A 0,450 V/m B 0,225 V/m C 4500 V/m D 2250 V/m Câu 33: Tại vị trí mơi trường truyền âm, mức cường độ âm tăng thêm 20 dB cường độ âm tăng gấp lần so với giá trị ban đầu ? A 10 lần B 20 lần C 100 lần D 200 lần Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34: Nguồn điện không đổi có ξ = 1,2 V r = Ω nối tiếp với mạch điện trở R Nếu cơng suất mạch ngồi 0,32 W giá trị R A R = 0,2 Ω R = Ω B R = 0,2 Ω C R = Ω R = 0,5 Ω D R = Ω Câu 35: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ 0,5 µH đến µH tụ điện có điện dung thay đổi từ 20 pF đến 80 pF Lấy c = 3.108 m/s, π2 = 10 Máy đo thu sóng vơ tuyến có bước sóng A từ m đến 24 m B từ m đến 24 m C từ m đến 40 m D từ m đến 40 m Câu 36: Hai điện tích điểm đặt cố định cách điện bình khơng khí hút lực 21 N Nếu đổ đầy dầu hỏa có số điện mơi 2,1 vào bình hai điện tích hút lực có độ lớn A 2,1 N B N C 20 N D 10 N Câu 37: Một vật nặng có khối lượng m = 0,01 kg dao động điều hòa quanh vị trí cân Đồ thị hình bên mơ tả lực kéo F tác dụng lên vật theo li độ x Chu kì dao động vật A 0,152 s B 0,314 s C 0,256 s D 1,265 s Câu 38: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật m khối lượng 150 g Vật m đứng yên vị trí cân vật m0 khối lượng 100 g bay theo phương thẳng đứng lên va chạm tức thời dính vào m với tốc độ trước va chạm 50 cm/s (coi hệ hai vật hệ kín) Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ A cm B cm C cm D 2 cm Câu 39: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos20πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM A cm B 2,5 cm C cm D cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 40: Đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở r tụ điện có điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Đồ thị hình bên mơ tả mối quan hệ điện áp hiệu dụng URLC hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện theo điện dung Điện trở r có giá trị gần với giá trị sau ? A 61 Ω B 81 Ω C 71 Ω D 91 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D 2  2    + Ta có có i  cos 100t   A , t   i  cos  1000    3 A     Câu 2: Đáp án A + Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều hình sin có tần số, biên độ đôi lệch pha góc 2 Câu 3: Đáp án B c 3.108 + Tần số sóng f    75 MHz  Câu 4: Đáp án D + Cảm kháng cuộn dây ZL  L2f  ta tăng cảm kháng cuộn dây cách tăng độ tự cảm L cuộn cảm Câu 5: Đáp án D + Sóng lan truyền mơi trường rắn, lỏng khí nhiên không lan truyền chân không  D sai Câu 6: Đáp án A 3  I0 4.103 I0  Q0  4.10 A + Ta có       8.104 rad s 9 9 Q0 50.10  Q0  50.10 C  f  4.104 Hz  50 hHz Câu 7: Đáp án A + Áp dụng công thức máy biến áp N  N1 U2  2200  60 vòng U1 220 Câu 8: Đáp án D + Độ lệch pha hai điểm M N   2d  Câu 9: Đáp án B + Cơ lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động Câu 10: Đáp án C + Từ phương trình dòng điện, ta có I0  A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  Nhiệt lượng tỏa điện trở Q  I2 Rt  I02 52 Rt  50.60  37500 J 2 Câu 11: Đáp án B + Phần tử thuộc trung điểm đoạn AB dao động với biên độ cực đại Câu 12: Đáp án A + Tần số góc quay khung dây   2n 2.150   5 rad s 60 60  Suất điện động hiệu dụng khung E    10   25 V 5 Câu 13: Đáp án A + Biên độ tổng hợp hai dao động A  A12  A22  2A1A2 cos  Ta thấy rằng,    2k  1   biên độ tổng hợp nhỏ A  A1  A2  12  16  cm Câu 14: Đáp án D + Chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 15: Đáp án A + Chu kì dao động điều hòa lắc đơn T  2 l g Câu 16: Đáp án A + Sóng điện từ khơng lan truyền mơi trường đàn hồi mà lan truyền môi trường chân không Câu 17: Đáp án D + Biên độ dao động vật nhỏ A  0,5L  0,5.4  cm  Vật quãng đường S  A  cm từ vị trí cân đến vị trí biên ứng với khoảng thời gian t  0, 25T  0,75 s Câu 18: Đáp án C P2 R + Cơng suất hao phí q trình truyền tải P   U tăng lên 20 lần hao phí dây U cos  giảm 400 lần Câu 19: Đáp án C + Chu kì dao động mạch LC: T  2 LC  2 2.102.2.1010  4 s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 20: Đáp án C + Ta có a  x"  a  2 A cos  t   Câu 21: Đáp án C 60  15 R U IR R  r + Hiệu suất nguồn điện H     15   0, 75    60 Câu 22: Đáp án B + Thế lắc đạt cực đại vị trí biên  chu kì cực đại hai lần Câu 23: Đáp án C + Chỉ sóng điện từ lan truyền chân khơng, sóng lan truyền môi trường đàn hồi Câu 24: Đáp án A + Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây q  It  1,5.3  4,5 C Câu 25: Đáp án B + Ta có cos   R    40  cos     Z  80  Z 3 Z Câu 26: Đáp án A + Ta có tan    ZC   1     R  Cường độ dòng điện ln sớm pha điện áp hai đầu mạch góc 0, 25 Câu 27: Đáp án A + Khoảng cách nút sóng liên tiếp   100    50 cm  Tốc độ truyền sóng dây v  f  0,5.100  50 m s Câu 28: Đáp án D + Tần số dòng điện máy phát f  pn 60f n 60 p Câu 29: Đáp án C + Ta phân biệt âm độ cao âm sắc âm Câu 30: Đáp án D + Ta chọn UL   U  UC   Hệ số công suất mạch Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U2   UL  UC  U cos   R  U U  22  1   2   0,87 Câu 31: Đáp án B + Ta để ý thấy điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha 0,5 so với điện áp hai đầu cuộn cảm  u pha với i  mạch xảy cộng hưởng  Công suất tiêu thụ mạch P  Pmax U 1002    100 W R 100 Câu 32: Đáp án C + Cường độ điện trường vị trí điện tích đoạn r: Ek 9 q 5.10  9.10  4500 W m r2 0,12 Câu 33: Đáp án C L 20 I I' + Ta có L  10log   10 10  10 10  100 I0 I Câu 34: Đáp án C + Cơng suất mạch ngồi P  I2 R  2 R  r  2  R  R    2r  R  r   R  2,5R   P   Phương trình cho ta hai nghiệm R   R  0,5  Câu 35: Đáp án B + Dãi sóng mà máy chọn sóng thu min  2c Lmin Cmin  2.3.108 0,5.106.20.1012  m max  2c Lmax Cmax  2.3.108 2.106.80.1012  24 m Câu 36: Đáp án D + Ta có F  F0 với F0 lực tương tác tĩnh điện khơng khí F lực tương tác tĩnh điện  môi trường điện môi   F  F0 21   10 N  2,1 Câu 37: Đáp án B + Từ đồ thị ta có Fmax  0,8 N, A  0, m Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Fmax 0,8   20 rad s mA 0, 01.0, + Với Fmax  m2 A    T 2 2   0,314 s  20 Câu 38: Đáp án B + Vận tốc hệ hai vật sau va chạm tuân theo định luật bảo toàn động lượng V0  m0 v0 0,1.50   20 cm s m  m0 0,1  0,15 + Sau va chạm vị trí cân hệ hai vật dịch chuyển xuống vị trí cân cũ đoạn x0  m0 g 0,1.10   cm k 100 Hệ hai vật dao động với tần số góc   k 100   20 rad s m  m0 0,15  0,1 2 V   20   Biên độ dao động A '  x     12     cm  20    Câu 39: Đáp án C + Bước sóng sóng   2v 2.50   cm  20 + Số dãy cực đại giao thoa  AB AB k  3,  k  3,    Có dãy cực đại ứng với k  0,  1,  2,  + Điều kiện để M cực đại pha với hai nguồn: d  d1  k với n, k chẵn lẻ  d  d1  n d  d1  15  Để M gần A k  (lẻ)  n  Ta có hệ:  cm  d1  cm d  d1  25 Câu 40: Đáp án D + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch rLC xác định biểu thức: U rLC  U r   Z L  ZC  R  r 2   Z L  ZC  + Tại C  26,5 F  ZC  ZL  120  , mạch xảy cộng hưởng Khi Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word U rLC  Ur  56, 26 V 1 Rr + Tại C  F  ZC  vô Khi UrLC  U  100 V , thay vào (1) ta Rr  16r  2 + Tại C  40,7 F  ZC  78  Khi U rLC  100 r  120  78  R  r 2  120  78   60  3  Thay (2) vào (3), ta tìm r  90,5  Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... cường độ âm tăng gấp lần so với giá trị ban đầu ? A 10 lần B 20 lần C 100 lần D 200 lần Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34: Nguồn... A 61 Ω B 81 Ω C 71 Ω D 91 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D 2  2    + Ta có có i  cos... với điện áp hai đầu nơi truyền Nếu điện áp nơi phát tăng 20 lần cơng suất hao phí đường dây giảm A 200 lần B 40 lần C 400 lần D 20 lần Câu 19: Một mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG kim liên hà nội lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG kim liên hà nội lần 02 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay