Đề thi thử THPTQG chuyên KHTN hà nội lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:00

Đề thi thử THPT Chuyên KHTN - Nội - Lần Câu 1: Trong nguyên tử Hiđrô êlectron nhảy từ quỹ đạo N quỹ đạo K nguyên tử phát xạ có bước sóng λ1, êlectron nhảy từ quỹ đạo M quỹ đạo L ngun tử phát xạ có bước sóng λ2 Chọn phương án : A 3λ1 = 4λ2 B 27λ1 = 4λ2 C 25λ1 = 25λ2 D 256λ1 = 675λ2 Câu 2: Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, từ hai khe đến m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng λ1 = 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 3: Tia Rơnghen có A chất với sóng vơ tuyến B chất với sóng âm C điện tích âm D bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại Câu 4: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng khoảng cách từ hai khe đến D = m, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm Trong khoảng 2,8 cm người ta thấy có 15 vân sáng liên tiếp, hai đầu vân sáng Ánh sáng sử dụng có bước sóng A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,6 μm D 0,7 μm Câu 5: Tìm kết luận nói dãy quang phổ quang phổ phát xạ nguyên tử Hyđrô A Dãy Paschen nằm vùng tử ngoại B Dãy Balmer nằm vùng ánh sáng nhìn thấy C Dãy Balmer nằm vùng hồng ngoại D Dãy Lyman nằm vùng tử ngoại Câu 6: Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân lại ? A 4N0 B 6N0 C 8N0 D 16N0 Câu 7: Cho lượng liên kết riêng α 7,10 MeV, urani U234 7,63 MeV, thôri Th230 7,70 MeV Năng lượng tỏa hạt nhân U234 phóng xạ α tạo thành Th230 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 12 MeV B 13 MeV C 14 MeV D 15 MeV Câu 8: Đồng vị Na24 phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T, tạo thành hạt nhân Mg24 Tại thời điểm ban đầu khảo sát tỷ số khối lượng Mg24 Na24 0,25 Sau thời gian 3T tỷ số A B C D Câu 9: Tính chu kỳ bán rã chất phóng xạ, cho biết thời điểm t1, tỷ số hạt mẹ hạt : Tại thời điểm t2 sau 414 ngày, tỷ số : 63 A 69 ngày B 138 ngày C 207 ngày D 552 ngày Câu 10: Chu kỳ bán rã hai chất phóng xạ A B TA TB = 2TA Ban đầu hai khối chất A B có số hạt nhân Sau thời gian t = 4TA tỉ số số hạt nhân A B phóng xạ A 1/4 B C 4/5 D 5/4 Câu 11: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ cm Biết chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc vật không vượt 100 cm/s2 T/3 Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 12: Con lắc đơn có chiều dài ℓ treo trần thang máy Khi thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc có độ lớn a (a < g) dao động với chu kỳ T1 Khi thang máy chuyển động chậm dần lên với gia tốc có độ lớn a dao động với chu kỳ T2 = 2T1 Độ lớn gia tốc a A g/5 B 2g/3 C 3g/5 D g/3 Câu 13: Con lắc lò xo có khối lượng 250 g, độ cứng k = 100 N/m Con lắc dao động điều hòa với biên độ A cách vị trí cân cm có vận tốc 40 cm/s Giá trị biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 14: Con lắc lò xo có khối lượng m = 100 g, dao động điều hòa với E = 32 mJ Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v= 40√3 cm/s gia tốc a = m/s2 Pha ban đầu dao động A –π/6 B π/3 C –2π/3 D –π/3 Câu 15: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = cm, chu kỳ T = 1,2 s, pha ban đầu π/3 Quãng đường lắc s A 26 cm B 27 cm C 28 cm D 25 cm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16: Trong dao động điều hòa có chu kỳ T thời gian ngắn để vật từ vị trí có gia tốc cực đại đến vị trí có gia tốc nửa gia tốc cực đại A T/12 B T/8 C T/6 D T/4 Câu 17: Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 30 cos(100πt – π/6) V Điều chỉnh C để UC = UCmax = 50 V Hiệu điện hai đầu cuộn dây là:   A 30 cos 100t   V 6    B 40 cos 100t   V 6    C 40 cos 100t   V 3    D 40 cos 100t   V 2  Câu 18: Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 25 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = 4cos40πt mm u2 = 4cos(40πt + π) mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động ới biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 19: Nguồn âm S phát âm có cơng suất P = 4π.10-5 W không đổi, truyền đẳng hướng phương Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Điểm M cách nguồn S đoạn m có mức cường độ âm A 50 dB B 60 dB C 70 dB D 80 dB Câu 20: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt mm uB = 2cos(40πt + π) mm Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 18 B 19 C 20 D 21 Câu 21: Tại điểm S mặt nước n tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f Khi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách cm đường thẳng qua S dao động ngược pha với Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s tần số nguồn dao động thay đổi khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz Tần số dao động nguồn A 48 Hz B 54 Hz C 56 Hz D 64 Hz Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 22: Hai nguồn sóng mặt nước S1, S2 cách S1S2 = 9λ phát hai sóng có phương trình u1 = asinωt u2 = acosωt Sóng không suy giảm Số điểm giao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 17 B 18 C 19 D 20 Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L cảm) có tần số f thay đổi Khi f = f1 hay f = f2 mạch có cơng suất, f = f3 mạch có cơng suất cực đại Hệ thức : A f1f  f32 B f 2f3  f12 C f3f1  f 22 D f1  f  2f3 Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L cảm) có tần số f thay đổi Khi f = f1 hiệu điện hiệu dụng điện trở UR = URmax, f = f2 hiệu điện hiệu dụng cuộn cảm UL = ULmax, f = f3 hiệu điện hiệu dụng tụ điện UC = UCmax Hệ thức là: A f1f  f32 B f 2f3  f12 C f3f1  f 22 D f1  f  2f3 Câu 25: Mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây cảm L, điện trở R  150  tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = U0cos2πft V với f thay đổi Khi f = f1 = 25 Hz hay f = f2 = 100 Hz cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng lệch pha 600 Cảm kháng cuộn dây f = f1 A 50 Ω B 100 Ω C 150 Ω D 200 Ω Câu 26: Mạch RLC nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm (L,r) tụ điện C Khi hiệu điện hai đầu đoạn mạch u  65 cos  t  V điện áp hiệu dụng điện trở cuộn dây 13 V điện áp tụ 65 V, cơng suất tiêu thụ tồn mạch 25 W Hệ số công suất mạch A 3/13 B 5/13 C 10/13 D 12/13 Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u  100 cos 100 t V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Ban đầu điều chỉnh tụ điện để cơng suất mạch cực đại, sau giảm giá trị C điện áp hiệu dụng hai đầu tụ A Tăng B Giảm C Ban đầu tăng, sau giảm D Ban đầu giảm, sau tăng Câu 28: Mạch RLC nối thứ tự gồm C, biến trở R cuộn dây cảm L Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện uAB = U0cos(100πt – π/3) V Thay đổi R ta thấy R = 200 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word cường độ dòng điện nhanh pha hiệu điện hai đầu mạch P = Pmax = 100 W UMB = 200 V (M điểm nằm tụ điện trở) Hệ thức : A ZL = ZC B 2ZL = ZC C ZL = 2ZC D 3ZL = 2ZC Câu 29: Mạch dao động LC gồm tụ C = 200 nF cuộn cảm L = mH Biết cường độ dòng điện cực đại L I0 = 0,5 A Khi cường độ dòng điện L i = 0,4 A hiệu điện hai tụ A 10 V B 20 V C 30 V D 40 V Câu 30: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động mạch thu sóng có bước sóng λ1 = 100 m, thay tụ C1 tụ C2 mạch thu sóng có bước sóng λ2 = 75 m Vậy mắc hai tụ nối tiếp với mắc vào mạch mạch bắt sóng có bước sóng : A 25 m B 30 m C 50 m D 60 m Câu 31: Mạch dao động LC có C = 0,2 μF, L = mH Do mạch có điện trở R = 0,01 Ω, nên dao động mạch tắt dần Để trì dao động với hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 = 12 V phải cung cấp cho mạch cơng suất A P = 24.10-5W B P = 42.10-5W C P = 64.10-6W D P = 72.10-6W Câu 32: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự Khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống nửa độ lớn cực đại 800 μs Khoảng thời gian ngắn để lượng từ trường mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống nửa giá trị A 800 μs B 1200 μs C 600 μs D 400 μs Câu 33: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch f1thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị A 0,2C1 B 0, 5C1 C 5C1 D 5C1 Câu 34: Trong mạng điện pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại I0 dòng điện qua hai pha có cường độ A I0/3, ngược chiều với dòng B I0/2, chiều với dòng C I0/3, chiều với dòng D I0/2, ngược chiều với dòng Câu 35: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng đơn sắc Khi đặt vào hai khe mặt song song có chiết suất n1= 1,5 vân trung tâm dịch chuyển đoạn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word x0, nêu thay mặt song song mặt song song có kích thước chiết suất n2 = 1,25 vân trung tâm dịch chuyển đoạn : A 0,5x0 B 2x0 C 0,25x0 D 0,75x0 Câu 36: Quang phổ mặt trời quan sát Trái Đất A Quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ liên tục C Quang phổ vạch hấp thụ D Quang phổ liên tục xen kẽ với quang phổ vạch Câu 37: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách hai khe a = mm, từ hai khe đến D = m, người ta đo khoảng vân giao thoa i = 0,2 mm Tần số xạ dùng thí nghiệm A 2,5.1014 Hz B 85.1014 Hz C 7,5.1014 Hz D 9,5.1014 Hz Câu 38: Cuộn sơ cấp máy biến áp có N1 = 2200 vòng mắc vào mạng điện 110 V Để thắp sáng bóng đèn V số vòng cuộn sơ cấp A 50 vòng B 80 vòng C 60 vòng D 45 vòng Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 4,5 mm Khoảng cách hai khe a = mm, từ hai khe đến D = 1,5 m Bước sóng ánh sáng A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,6 μm D 0,7 μm Câu 40: Hai dao động điều hòa theo phương Ox có đồ thị li độ - thời gian cho hình vẽ Hiệu số t2 – t1 gần giá trị sau A s B 0,2 s C 3,75 s D 0,1 s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Các mức lượng kích thích nguyên tử Hidro xác định E n   E0 n2  hc E E 1     12  42   41   41   31  27  hc  E  E 2 2  32 Câu 2: Đáp án C + Điều kiện để có trùng hai hệ vân sáng k1  600    k 1 450  i12  4i1  7, mm  OM 5,5  i  7,  0, 76   Xét tỉ số  12  có vân trùng  ON  22  3, 05  i12 7, Câu 3: Đáp án A + Tia Ronghen có chất với sóng vơ tuyến Câu 4: Đáp án B + Khoảng 15 vân sáng liên tiếp ứng với 14i  2,8cm  i  0, cm  Bước sóng dùng   0,5.103.0, 2.102   0,5 m D Câu 5: Đáp án D + Trong dãy quang phổ nguyên tử Hidro dãy Laiman nằm vùng tử ngoại Câu 6: Đáp án B + Số hạt nhân lại sau khoảng thời gian t  3T : N t  48N0  t T  6N0 Câu 7: Đáp án C + Năng lượng tỏa E  ATh Th  A   AUU  14 MeV Câu 8: Đáp án D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   N Mg  1 + Theo giả thuyết toán, thời khảo sát t1 , ta có:     t0  N Na  t T t0 T  0, 25   t0 T  0,8  Tỉ số sau khoảng thời gian t  3T : (Dethithpt.com)  t  3T  N Mg  1 T    t  3T   N Na  t 3T T   t0 T 1 2  t0 T2   3T T 3T T  0,8.23   0,8.23 Câu 9: Đáp án B t   T N    t   tT1  N  T  2  0,125 1   t  414  T  138 ngày + Ta có:  t1  414    N  T T  0, 015627 2    t1  414  63  N  1 T Câu 10: Đáp án D  4TA N A  TA   + Ta có 4TA  N B  2TA Câu 11: Đáp án A + Độ lớn gia tốc không vượt 100 cm s2 phần chu kì  2 A  100    2 rad s  f  Hz Câu 12: Đáp án C + Chu kì dao động lắc hai trường hợp:  l T1  2 ga ga     a  0, g  ga l T  2T  2  ga  Câu 13: Đáp án C + Tần số góc dao động   k 100   20 rad s m 0, 25 2  40  v  Biên độ dao động A  x     22     cm    20  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 14: Đáp án C + Ta có E  2E 2.32.103 mv2max  vmax    80 cm s m 0,1 + Tại t  , ta có v  v max a   0  120 Câu 15: Đáp án B + Ta tách t  3,6 s  0, s + Quãng đường vật 3T  3,6 s 12A  24 cm Quãng đường vật 0,4 s kể từ vị trí x  0,5A (pha ban đầu 60 ) 1,5A  cm (Dethithpt.com)  S  24   27 cm Câu 16: Đáp án C + Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí có gia tốc cực đại đến vị trí có gia tốc nửa gia tốc cực đại t  T Câu 17: Đáp án C + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng tụ điện u d sớm pha u góc 0,5  Ud  UCmax  U2  502  302  40 V    u d  40 cos 100t   V 3  Câu 18: Đáp án C + Bước sóng sóng   2v 2.80   cm  40  Số điểm dao động với biên độ cực đại  S1S2 SS   k    6, 75  k  5, 75    Có 12 điểm dao động với biên độ cực đại Câu 19: Đáp án C P 4.105  10log 12  70 dB + Mức cường độ âm M LM  10log I0 4r 10 4l Câu 20: Đáp án B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Gọi H điểm nằm BM Tương tự, để H cực 1  đại thì: d1  d   k    2  + Từ hình vẽ ta thấy khoảng giá trị hiệu số d1  d : AM  2AM  d1  d  AB + Kết  hợp AM   hai phương trình ta thu được:    k  AB    6,02  k  12,8 (Dethithpt.com) Vậy có 19 điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM Câu 21: Đáp án C + Độ lệch pha hai điểm M N:    2k  1 v  2k  Hz 2df   2k  1   f    v 2d + Với khoảng giá trị tần số: 48 Hz  f  64 Hz  f  56 Hz Câu 22: Đáp án B + Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn vuông pha  S1S2 SS   k    8, 75  k  9, 25  có 18 điểm   Câu 23: Đáp án A + Hệ thức liên hệ f1f  f32 Câu 24: Đáp án B + Hệ thức liên hệ f3f  f12 Câu 25: Đáp án A + Ta có I1  I2  P1  P2  cos 1  cos 2  1  2  30 + f1 f hai giá trị tần số cho giá trị hiệu dụng dòng điện  12  LC  ZL2  ZC1 tan 1  ZL1  ZC1 Z  ZL1 3Z 1   L2   L1   ZL1  50  R R R 3 Câu 26: Đáp án B Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   UC  UC  + Để đơn giản, ta chuẩn hóa U R      2  Ud  Ur  U L   U r   U L + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: (Dethithpt.com)  U  52   U R  U r    U L  UC   25    U L2 2 U  Ur  Hệ số công suất mạch cos   R  U   U  5  UL  L 12  Ur  13 13 12 13  13 1 Câu 27: Đáp án C + Ta có giá trị ZC để xảy cực đại điện áp hiệu dụng tụ ZC  R  ZL  ZL ZL (giá trị dung kháng để mạch xảy cộng hưởng)  Khi mạch xảy cộng hưởng (công suất tiêu thụ mạch cực đại), ta giảm C  ZC tăng U C tăng đến cực đại giảm Câu 28: Đáp án B + Dòng điện sớm pha điện áp  ZC  ZL Khi R  R công suất tiêu thụ mạch cực đại, ta có R  ZL  ZC  ZC  ZL , Z  2R (Dethithpt.com) + Điện áp hai đầu đoạn mạch Pmax U2   U  2R Pmax  2.200.100  200 V 2R U  UMB  2R  R 02  ZL2  ZL  R  ZC  2R + Vậy ZC  2ZL Câu 29: Đáp án C + Hiệu điện cực đại hai tụ U0  L 2.103 I0  0,5  50 V C 200.109  Hiệu điện hai tụ i  0, A u  U0  i   0,      50     30 V I 0,5    0 Câu 30: Đáp án D + Ta có  ~ C , hai tụ mắc nối tiếp 1 1 1         60 m C C1 C2  1  Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 31: Đáp án D + Dòng điện cực đại mạch I0  C 0, 2.106 U0  12  0,12 A L 2.103  Công suất cung cấp cho mạch công suất tỏa nhiệt điện trở P  0,5I02 R  0,5.0,122.0,01  72.106 W Câu 32: Đáp án C + Khoảng thời gian ngắn để dòng điện giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại t  T  800 s  T  4800 s + Năng lượng từ trường mạch giảm từ cực đại đến nửa khoảng thời gian t  0,125T  600 s Câu 33: Đáp án A + Ta có f ~  để f tăng lên C lần C2  0, 2C1 Câu 34: Đáp án D + Trong mạng điện pha tải đối xứng, cường độ dòng điện qua pha cực đại I dòng điện qua hai pha có cường độ I0 , ngược chiều với dòng Câu 35: Đáp án A + Độ dịch chuyển hệ vân đặt trước hai khe mỏng, có bề dày e là:   n1  1 eD x  n 1 1, 25  a  x '0  x0  x  0,5x  n1  1,5   x '   n  1 eD  a Câu 36: Đáp án C + Quang phổ Mặt Trời thu Trái Đất quang phổ vạch hấp thụ Câu 37: Đáp án C + Bước sóng làm thí nghiệm   f 2.103.0, 2.103   0, m D c 3.108   7,5.1014 Hz 6  0, 4.10 Câu 38: Đáp án C Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Áp dụng công thức máy biến áp: N2 U2  N1 U1  Để thắp sáng bóng đèn U  V  N  2200  60 vòng 110 Câu 39: Đáp án C + Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 5i  4,5 mm  i  0,9 mm  Bước sóng dùng làm thí nghiệm   1.103.0,9.103   0, m D 1,5 Câu 40: Đáp án D + Từ đồ thị, ta có 0, 25T2  0, 25 s  T2  s Mặc khác T2  1,5T1  1,52  1 (Dethithpt.com) + Tại thời điểm t  hai dao động qua vị trí cân lần Tại thời điểm t1 hai dao động có li độ x1  x  A Biểu diễn vị trí đường tròn  270   270   270    1,5  270    t     66, 42 1 2   + Ta có    2   35,37 cos     ar cos        + Thời điểm t ứng với thời điểm dao động (1) qua vị trí cân theo chiều dương, tương ứng với góc quét   90  35,37  54,63  Vậy t  t1   54,63 T1   0,1 s 360  360  1,5 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... A s B 0,2 s C 3,75 s D 0,1 s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Các mức lượng kích thích nguyên... chuyển đoạn Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word x0, nêu thay mặt song song mặt song song có kích thước chi t suất n2 = 1,25 vân trung tâm... ngược chi u với dòng B I0/2, chi u với dòng C I0/3, chi u với dòng D I0/2, ngược chi u với dòng Câu 35: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng đơn sắc Khi đặt vào hai khe mặt song song có chi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG chuyên KHTN hà nội lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG chuyên KHTN hà nội lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay