ON TAP THE TICH KHOI DA DIEN

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:55

ÔN TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Cho khối lập phương biết tăng độ dài cạnh khối lập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm 2 Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 cm Thể tích khối lập 3 phương là:A 64 cm B 84 cm C 48 cm D 91 cm 3.Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a.SA vng góc với mặt phẳng (ABC).Góc đường thẳng SB mp(ABC) 30 0.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC AV = a 13 B.V = a3 12 C.V = 3a3 13 D.V = 5a3 13 4.Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy, Tính VS ABCD AV = SB = a ? a3 2 B.V = a3 C.V = a3 D.V = a3 5.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB=3a, AD=4a, SA vng góc với mặt đáy, SC tạo với đáy góc 450.Tính AV = 20a B.V = 20a3 6.Tứ diện ABCD có AV = 6a VS ABCD AD ⊥ ( ABC ) B.V = 12a3 ? C.V = 30a D.V = 22a AB=3a,BC=4a,AC=5a,AD=6a.Tính C.V = 18a VABCD D.V = 36 a 7.Hình chóp S.ABCD có ABCD hình thang vng A D, cạnh bên SD vng góc với đáy, AB=AD=a, CD=3a, AV = 2a 3 BV = 4a 3 C.V = a3 SA = a DV = 2a 3 Tính VS ABCD ? 8.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB=a, cạnh SC hợp với đáy góc 60 Tính VS ABCD BC = 3a AV = a3 ? 9.Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng cân A, BV = 2a BC = a vng góc với mặt đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 45 Tính 2a AV = 12 2a BV = 24 a3 C.V = 36 Hai mp (SAB) (SAD) vng góc với đáy, C.V = 3a , cạnhbên SA VS ABC ? a3 DV = 48 10.Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B; AB=2a, AC=4a.Hình chiếu vng góc S lên (ABC) trung điểm đoạn AC.Góc SA mp(ABC) 60 0.Tính VS ABC ? AV = 3a B.V = a C.V = 4a D.V = 5a 11.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB=a, BC=2a.Gọi H trung điểm SA = AB, SH vng góc với đáy, cạnh bên a3 AV = 2a B.V = a Tính 2a C.V = 13 VS ABCD 2a3 D.V = 12.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a.Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy.Tính a3 AV = a3 B.V = VS ABCD a3 C.V = D.V = 3a 13: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy , cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: A B C D D.V = 3a 14.HÌnh chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy 2a, cạnh bên AV = 8a 3 B.V = a3 3 C.V = 4a3 D.V = 15.HÌnh chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, khoảng cách hai đường thẳng SB AC A a 2 B a 5 C a 10 D a Tính VS ABCD ? 2a3 SA ⊥ ( ABCD ) , góc SC đáy 450.Tính theo a a 16.HÌnh lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a.Gọi M trung điểm CC’.Tính AV = a B.V = a C.V = a D.V = a VBDA ' M theo a? 17 HÌnh lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a.tính khoảng cách hai đường thẳng A’B B’D theo a? A a B a C a D a 6 18.HÌnh chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, A SD AC? a B a 21 C a D 19 HÌnh chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, trung điểm AD,CD.Tính khoảng cách BM SN A.a 85 B.a 31 C.3a 85 D.3a SA ⊥ ( ABCD ) , Góc SB đáy 600.Tính khoảng cách a 21 SA ⊥ ( ABCD ) , Góc SB đáy 600.Gọi M,N 31 20.Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình vng cạnh a, cạnh bên AA’=2a.Gọi M trung điểm CC’.Tính A khoảng cách BD A’M 5a B 5a C 5a D 5a ... SA ⊥ ( ABCD ) , góc SC đáy 450.Tính theo a a 16.HÌnh lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a.Gọi M trung điểm CC’.Tính AV = a B.V = a C.V = a D.V = a VBDA ' M theo a? 17 HÌnh lập phương ABCD.A’B’C’D’... ' M theo a? 17 HÌnh lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a.tính khoảng cách hai đường thẳng A’B B’D theo a? A a B a C a D a 6 18.HÌnh chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, A SD AC? a B a 21 C a
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP THE TICH KHOI DA DIEN , ON TAP THE TICH KHOI DA DIEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay