Dien tich hinh phang

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:55

1 Nguyễn Văn Hường THPT Ernst -Thalmann Diện tích hình phẳng Câu Tính diện tích phần gạch chéo hình phẳng giới hạn đường y 13 10x  x , y   x, y  x  hình bên 11 B A C D Câu Tính diện tíchphần gạch chéo hình phẳng giới hạn đường 1 2x y  x2  2x  4, y  , y  2x  hình bên 100 101 B A 13 C D 33 Câu Tính diện tíchphần gạch chéo hình phẳng giới hạn đườngnhư hình bên A.1,386 B 2,13 C D 1,56 Câu Tính diện tích phần gạch chéo hình phẳng giới hạn đườngnhư hình bên A.4,158 B 2,13 C D 1,56 Câu Cho hình phẳng giới hạn đường cong (C): y=f(x) Viết cơng thức tính diện tích phần gạch chéo hình bên 2 Nguyễn Văn Hường A THPT Ernst -Thalmann 1 3 1 S � f (x).dx  � f (x).dx  � f (x).dx S B 1 3 1 A S B C 2 C S f (x).dx � f (x).dx �f (x).dx  � Câu Cho hình phẳng giới hạn đường cong (C): y=f(x) Viết cơng thức tính diện tích phần gạch chéo hình bên S S D 1 3 1 f (x).dx �f (x).dx  �f (x).dx  � 1 3 1 D f (x).dx  � f (x).dx �f (x).dx  � 2 S � f (x).dx  � f (x).dx f (x).dx �f (x).dx  � 2 f (x).dx �f (x).dx  � 2 S � f (x).dx  � f ( x).dx Câu Hình phẳng (H) giới hạn đường y  ex; x  0, x  ln5 Đường thẳng x  k, k �[0;ln5] chia (H) thành hai phần có diện tích S1, S2 Tìm k để : S1  3S2 A k  ln4 C k  ln2 B k  ln3 D k  ln3/ Câu Hình phẳng (H) giới hạn đường y  ex; x  0, x  ln5 Đường thẳng x  k,k �[0;ln5] chia (H) thành hai phần có diện tích S1, S2 Tìm k để : S1  S2 B k  ln2 A ln3 C k  ln4 D k  ln3/ Câu Hình phẳng (H) giới hạn đường y x3  4x ; y  2, x  2, x  2 Đường x  k, k �[-2;2] chia (H) thành hai phần có diện tích S1, S2 Tìm k để : S1 609  S2 415 Nguyễn Văn Hường A k 1 THPT Ernst -Thalmann B k  1 C k  D k 3 Câu 10 Hình phẳng (H) giới hạn đường x4  10x2  y ; y  2, x  3, x  Đường x  k,k �[-3;3] chia (H) thành hai phần có diện tích S1, S2 Tìm k để : A k  1 C k  S1 49  S2 68 B k  D k  2 Câu 11 Cho đường tròn (C) có phương trình: x2  y2  Đường parabol y x chia hình 9  C 3  3  D 9  9  A 3  3  B 9  3  C 9  3  D 9  tròn tâm O bán kính 2 thành phần có diện tích S1 & S2 (hình bên) Tìm tỉ số 3  3  A 9  B 9  S1 S2 Câu 12 Cho đường tròn (C) có phương trình: x  y  Đường parabol 2 y x chia hình tròn tâm O bán kính 2 thành phần có diện tích S1 & S2 (hình bên) Tìm tỉ số S1 S2 Nguyễn Văn Hường THPT Ernst -Thalmann Câu 13 Cho đường tròn (C) có phương trình: x  y  Đường parabol 2 y x2 chia hình tròn tâm O bán kính 2 thành phần có diện tích S1 & S2 S1 S2 (hình bên) Tìm tỉ số 3  3  A 9  B 9  9  3  C 3  D 9  Câu 14 Phần diện tích gạch chéo tạo đường diện tích x y ; y  4; x  4, S  7 ln x1 81 A B C y x ; y  4; x  4, S  6 ln x1 64 y x1 ; y  4; x  4, S   ln x 16 D y x1 ; y  4; x  4, S  5 ln x 27 Nguyễn Văn Hường Câu 15 Hình phẳng (H) giới hạn đường y  hai phần có diện tích S1, S2 Tìm k để S1  S2 THPT Ernst -Thalmann x; y  0, x  1, x  Đường x  k, k �[1;4] chia (H) thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Dien tich hinh phang , Dien tich hinh phang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay