KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC

90 49 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:55

KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC Tác giả LÊ THỊ CẨM TÚ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: Ths.Nguyễn Trần Liên Hương Tháng 07 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tất người xung quanh ủng hộ, giúp đỡ để em vượt qua khó khăn đạt kết ngày hôm Trước tiên, xin cảm ơn cha mẹ động viên, ủng hộ mặt vật chất tinh thần để điều kiện học tập tốt Em xin cảm ơn thầy khoa Môi trường Tài nguyên trường Đại học Nông Lâm TPHCM tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Nguyễn Trần Liên Hương tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận Cảm ơn tất bạn lớp DH07QM bạn lớp DH07MT giúp đỡ, góp ý để làm tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn chú, anh chị công nhân viên phân xưởng sản xuất đặc biệt anh Minh kinh doanh Công ty cổ phần Giấy Xuân Đức nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập Công ty Tuy cố gắng thời gian thực tập trình độ chun mơn nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thị Cẩm Tú i TÓM TẮT Đề tài “Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty cổ phần Giấy Xuân Đức” tiến hành Công ty cổ phần Giấy Xuân Đức, thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Công ty cổ phần Giấy Xuân Đức nhà tái chế giấy chuyên nghiệp, chuyên sản xuất giấy bìa cactơng làm bao bì từ ngun liệu thô giấy phế thải, giấy thu hồi nội địa nhập Tuy nhiên, trình sản xuất nhà máy phát sinh nhiều chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường dân cư sống xung quanh Do việc kiểm sốt vấn đề môi trường công ty vấn đề cần thiết Bài báo cáo gồm nội dung sau: - Chương 1: Mở đầu - Chương 2: Lý thuyết kiểm sốt nhiễm - Chương 3: Tổng quan Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức - Chương 4: Hiện trạng môi trường, giải pháp thực vấn đề tồn - Chương 5: Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn hạn chế tác động xấu đến môi trường - Chương 6: Kết luận kiến nghị ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT ii  MỤC LỤC iii  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1  1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2  1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2  1.4.1 Phương pháp khảo sát trực tiếp 2  1.4.2 Phương pháp tổng quan tài liệu 2  1.4.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu 2  1.4.4 Phương pháp điều tra, vấn cán bộ, công nhân viên liên quan 3  1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3  1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 3  1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 3  Chương LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 4  2.1 KHÁI NIỆM 4  2.2 MỤC TIÊU 4  2.3 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM 6  2.4 LỢI ÍCH CỦA KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 6  iii 2.4.1 Lợi ích môi trường 6  2.4.2 Lợi ích kinh tế 6  Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC 8  3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 8  3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 8  3.1.2 Vị trí địa lý 9  3.1.3 Sơ đồ bố trí tổ chức nhân 9  3.1.4 sở hạ tầng công ty 11  3.1.5 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 11  3.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY 12  3.2.1 Quy trình sản xuất Cơng ty 12  3.2.2 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 14  3.2.3 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 15  3.2.4 Nhu cầu sử dụng điện – nước 15  3.2.5 Nhu cầu sử dụng hóa chất 15  3.2.6 Máy móc thiết bị sử dụng 16  3.2.7 Nhu cầu sử dụng nhân 17  Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ÁP DỤNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI 18  4.1 MƠI TRƯỜNG VI KHÍ HẬU 18  4.1.1 Ánh sáng 18  4.1.2 Nhiệt độ dư 18  4.1.3 Các vấn đề tồn 19  iv 4.2 NƯỚC THẢI 19  4.2.1 Nước thải sinh hoạt 19  4.2.2 Nước thải sản xuất 20  4.2.3 Nước mưa chảy tràn 24  4.3 KHÍ THẢI 24  4.3.1 Khí thải lò 24  4.3.2 Bụi 26  4.4 TIẾNG ỒN/RUNG 27  4.4.1 Nguồn phát sinh 27  4.4.2 Biện pháp quản lý 27  4.5 CHẤT THẢI RẮN 28  4.5.1 Chất thải rắn sinh hoạt 28  4.5.2 Chất thải rắn sản xuất 28  4.5.3 Chất thải nguy hại 29  4.6 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 30  4.6.1 An toàn lao động 30  4.6.2 Phòng chống cháy nổ 31  4.6.3 Các vấn đề tồn 32  Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔNG HỢP 33  5.1 MƠI TRƯỜNG VI KHÍ HẬU 33  5.2 NƯỚC THẢI 33  5.2.1 Nước thải sản xuất 33  5.2.2 Nước mưa chảy tràn 38  v 5.3 BỤI 38  5.4 TIẾNG ỒN/ RUNG 39  5.5 CHẤT THẢI RẮN 39  5.5.1 Chất thải rắn sinh hoạt 39  5.5.2 Chất thải rắn sản xuất 40  5.5.3 Chất thải nguy hại 40  5.6 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 40  5.6.1 An toàn lao động 40  5.6.2 Phòng chống cháy nổ 41  5.7 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT Ơ NHIỄM 42  5.7.1 Mơi trường khơng khí 42  5.7.2 Môi trường nước 42  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43  6.1 KẾT LUẬN 43  6.2 KIẾN NGHỊ 43  vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ATLĐ: An toàn lao động BOD: Nhu cầu oxy sinh học BTNMT: Bộ tài nguyên mơi trường COD: Nhu cầu oxy hóa học CTNH: Chất thải nguy hại KCN: Khu công nghiệp KPH: Không phát MLSS: Tải lượng bùn hoạt tính PCCC: Phòng cháy chữa cháy PCCN: Phòng chống cháy nổ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam SS: Chất rắn lơ lửng TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam UBND: Ủy ban nhân dân VSV: Vi sinh vật vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Sơ đồ biểu thị yếu tố cốt lõi ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 5  Hình 2.2: Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín liên tục 5  Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức nhân 9  Hình 3.2: Sơ đồ cơng nghệ sản xuất 13  Hình 4.1: Quy trình xử lý nước thải 21  Hình 4.2: Hệ thống xử lý khí thải lò 25  Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải cải tạo 34  DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: sở hạ tầng công ty 11  Bảng 3.2: Kết sản xuất năm 2010 kế hoạch sản xuất năm 2011 12  Bảng 3.3: Lượng nguyên liệu nhập năm 2010 14  Bảng 3.4: Lượng hóa chất sử dụng năm 2010 15  Bảng 3.5: Danh mục thiết bị máy móc Cơng ty 16  Bảng 4.1: Chỉ số ô nhiễm nước thải sinh hoạt trước xử lý 20  Bảng 4.2: Chỉ số ô nhiễm nước thải sản xuất công ty 20  Bảng 4.3: Chất lượng nước thải sản xuất sau xử lý 23  Bảng 4.4: Kết giám sát khí thải lò 25  Bảng 4.5: Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh tháng 28  Bảng 4.6: Khối lượng CTNH phát sinh tháng 29  Bảng 5.1: Tương quan cơng trình hữu cơng trình phương án cải tạo 37  Bảng 5.2: Kích thước cơng trình hệ thống cải tạo 37  viii ix Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức Trong đó: C= hệ số nén ép, C = 600 ÷ 1200 tùy thuộc vào tính đồng Chọn C = 1000 t0 = nhiệt độ nước, t0 = 25 0C d10 = đường kính hiệu quả, mm Vh = tốc độ lọc, m/ngày L = chiều dày lớp vật liệu lọc, m Đối với lớp lọc cát: h= 60 0.3 x x x12m / hx 24h / ngày  0.12m 1000 1.8 x 25 C  42 0.5 Đối với lớp lọc anthracite: h= 60 x x x12m / hx 24h / ngày  0.2m 1000 1.8 x 25 C  42 0.5 Tổng tổn thất áp lực qua hai lớp vật liệu lọc: h = 0.12 + 0.2 = 0.32 m Chọn đường kính ống dẫn nước khỏi bể lọc d = 80 mm Bể tiếp xúc Bảng 14: Thông số thiết kế bể tiếp xúc Thông số Đơn vị Giá trị Số lượng Bể Thời gian tiếp xúc, t phút 30 Thể tích, V m3 25 Kích thước bể m3 2.5 x 2.5 x4 Diện tích mặt thống m2 7.2 Số ngăn ngăn SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  66 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức Kích thước ngăn m 0.83 x 2.5 x4 Liều lượng NaOCl Kg/ngày 9.6 Lượng clo cần thiết ứng với Qtb,h : Y = axQtb,h/1000=3x50/1200=0.125 kg/h Trong đó: a = liều lượng clo lấy theo điều 6.20.3 – TCXD – 51 – 84, với nước thải sau xử lý sinh học a = 3g/m3 Chọn thời gian tiếp xúc theo điều 6.20.6 – TCXD – 51 – 84, với nước thải sau xử lý sinh học t = 30 phút Thể tích bể tiếp xúc: V= Qtb,h x t = 50 x 0.5 = 25 m3 Chọn chiều sâu hữu ích bể: H = 3.5m Diện tích mặt thống bể: F = W/H=25/3.5=7.2 m2 Để tăng khả xáo trộn nước với clo chọn xây dựng bể làm ngăn theo hình ziczac, kích thước ngăn: L x B = 0.83 x 2.5m Chiều cao xây dựng bể ứng với chiều cao bảo vệ 0.5m Hxd = 3.5 + 0.5 = 4m Chọn bể tiếp xúc, kích thước thực bể: L x B x H = 2.5 x 2.5 x 4m  Thùng chứa dung dịch NaOCl (10%) bơm châm NaOCl Lưu lượng thiết kế: Q = 1200 m3/ngđ Liều lượng clo = mg/l Lượng clo châm vào bể chứa = x 1200 = 9.6 kg/ngày SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  67 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức Nồng độ dung dịch NaOCl = 10% Lượng NaOCl 10% châm vào bể chứa = 9.6/0.1 = 96 l/ngày (4 l/h) Thời gian lưu = ngày Thể tích cần thiết bể chứa = 96 x = 192 l Chọn thùng nhựa PE dung tích 1000L để pha trộn NaOCl Chọn: bơm châm NaOCl (1 hoạt động, dự phòng) Đặc tính bơm định lượng: Q = 13.5 l/h, H = 3bar Bể chứa bùn nhiệm vụ lưu bùn trước chuyển qua bể nén bùn Bảng 15: Thông số thiết kế bể chứa bùn Thông số Đơn vị Giá trị Thời gian lưu bùn, t phút 10 Thể tích, V m3 10 Kích thước bể m3 3.2x2x4.5 Chọn thời gian lưu ngăn chứa bùn tuần hồn 10 phút Thể tích ngăn chứa bùn: Vl = 5.5x10/60=10m3 Chọn kích thước ngăn chứa bùn: L x B x H = x 1.5 x 2.2m Kích thước bể chứa bùn thực tế (giữ lại cơng trình cũ): L x B x H = 3.2 x x 4.5m 10 Bể nén bùn Bảng 16: Thông số thiết kế bể nén bùn Thông số Đơn vị Giá trị Lưu lượng bùn, Qbùn m3/ngày 12.6 SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  68 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức Kích thước bể, L x B x H m 6x6x5 Thể tích, V m3 180 Thời gian lưu bùn, t ngày 0.5 10.1 Chức Nhiệm vụ bể nén bùn làm giảm độ ẩm bùn hoạt tính dư cách lắng (nén) học để làm giảm độ ẩm thích hợp (94 – 96%) sau đưa vào bể metan máy ép bùn 10.2 Tính tốn Chọn bể nén bùn hình chữ nhật, dạng bể đứng Chọn kích thước bể thực tế (giữ lại cơng trình cũ): L x B x H = 6m x 6m x 5m Vậy, thể tích bể : 180 m3 Lưu lượng bùn dư từ bể lắng I, bể Bioten Qbùn = 10.4 + 2.2 = 12.6 (m³/ngày)= 0.525 (m³/h) Độ ẩm bùn hoạt tính sau nén đạt 97,3 % (bảng 3-12 trang 154, sách Xử lý nước thải – Lâm Minh Triết) Diện tích bể nén bùn: F1=qbùn/qo=0.525/0.3=1.75m2 Trong đó: qbùn = lưu lượng bùn hoạt tính, q = 0.525 (m³/h) qo = tải trọng tính tốn lên diện tích mặt thoáng bể nén bùn, m3/m2.h chọn lựa phụ thuộc vào nồng độ bùn hoạt tính dẫn vào bể nén bùn sau: qo = 0,5 m3/m2.h ứng với nồng độ bùn hoạt tính khoảng 1500 – 3000 mg/l qo = 0,3 m3/m2.h ứng với nồng độ bùn hoạt tính khoảng 3000 - mg/l Diện tích bể nén bùn thực tế: F1 = x = 36 m2 SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  69 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức Chọn chiều cao công tác bể nén bùn : H = qo x t = 0,3 x 11 = (m) Trong đó: t = thời gian nén bùn Đối với bể nén bùn lấy từ 9-11 h Chiều cao tổng cộng bể: Htc = H + h1 + h2 + h3 Trong đó: H = chiều cao công tác bể nén bùn (m) h1 = khoảng cách từ mực nước đến thành bể (m) h2 = chiều cao lớp bùn lắp đặt thiết bị gạt bùn đáy: bể dùng gạt nên chọn h2 = 0.5 m h3 = chiều cao tính từ đáy đến mức bùn, h3 = (m) Htc = + 0.5 + 0.5 + = 5m Thời gian lưu thực tế bể: t=V/Qtb,h=180/50= 0.5 ngày Tốc độ quay hệ thống gạt 0,75 : h-1 (khi dùng bơm bùn : 1h-1) Độ nghiêng đáy bể nén bùn tính từ thành bể đến hố thu bùn sau: Do dùng hệ thống gạt nên i= 0,01 Bể nén bùn thiết kế đặt vị trí tương đối cao để nước sau tách bùn tự chảy trở lai bể điều hòa tiếp tục xử lý lần  Máy ép bùn Chỉ tiêu thiết kế: Máy ép bùn băng tải thị trường chiều rộng băng từ 0.5  3.5 (m), phổ biến loại máy chiều rộng băng 1.0; 1.2; 1.5 (m) SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  70 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức Tải trọng cặn 1m chiều rộng băng tải dao động từ 90  680 kg/m chiều rộng băng.h, tuỳ thuộc vào loại cặn loại máy Lượng nước lọc qua băng từ 1.6  6.3 l/m rộng.s Máy lọc ép băng tải nên đặt nơi rộng, thống gió để đề phòng nồng độ H2S mức cho phép Bể nén bùn thu bùn từ bể lắng I, bioten hiếu khí, bể lắng II Lượng bùn từ bể lắng I: 547.2 kg/ngày Lượng bùn từ bioten: 41.37 kg/ngày Lượng bùn từ bể lắng II: 109.44 kg/ngày Tổng khối lượng đưa vào máy ép: 698.01 kg/ngày Lượng cặn đưa vào máy tuần: 84.1 (kg/tuần) Do bể nén bùn thời gian lưu 0.5 ngày nên tuần máy ép bùn làm việc 2.5 ngày Lượng cặn đưa vào máy giờ:(mỗi tuần máy làm việc 2.5 ngày, ngày làm việc giờ) 49.855 (kg/h) Chiều rộng băng tải chọn công suất 100 kg/m rộng.giờ: b=49.855/100=0.5 m Vậy chọn máy chiều rộng băng tải 0.5 (m), công suất 100 kg/m rộng.giờ Chọn máy ép bùn Model BF-204, công suất 3.75 kW,chiều rộng băng tải 1000 mm, lưu lượng 0.8-2.9m3/h SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  71 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức PHỤ LỤC 2: QCVN 19 – 2009/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ Nồng độ bụi chất vô làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải cơng nghiệp Giá trị (mg/Nm3) Thơng số A B Bụi tổng 400 200 Cacbon oxit (CO) 1000 1000 Lưu huỳnh dioxit (SO2) 7,5 7,5 Nitơ oxit (NOx), tính theo NO2 1000 850 Cột A: Quy định nồng độ bụi chất vô làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải công nghiệp sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động trước ngày 16 tháng năm 2007 với thời gian áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 Cột B: Quy định nồng độ bụi chất vô làm sở tính nồng độ tối đa cho phép khí thải cơng nghiệp đối với:  Các sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng năm 2007  Tất sở sản xuất, chế biến kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày tháng năm 2015 SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  72 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức PHỤ LỤC 3: QCVN 14 – 2008/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Giá trị thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt Đơn vị Thông số pH - Giá trị A B 5-9 5-9 BOD5 (200C) mg/l 30 50 COD mg/l 50 100 Tổng Chất rắn lơ mg/l 50 100 MNP/100ml 3000 5000 lửng Coliform Cột A: Quy định giá trị C thông số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt ( chất lượng tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt) Cột B: Quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt ( chất lượng tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước ven bờ) SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  73 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức PHỤ LỤC 4: QCVN 12 – 2008/BTNMT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY Giá trị thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp Giá trị C B STT Thông số pH BOD5 ở20 OC sở COD sở hoạt động TSS sở Độ màu sở hoạt động Halogen hữu (AOX) Đơn vị A mg/l mg/l 6-9 30 50 5,5 - 50 150 sở sản xuất bột giấy (B2) 5,5 - 100 200 mg/l 80 200 300 mg/l Pt-Co 50 20 100 50 100 100 Pt-Co 50 100 150 mg/l 7,5 15 15 sở sản xuất giấy(B1) Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thông số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phéptrong nước thải công nghiệp giấy bột giấykhi thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) - Cột B quy định giá trị C thông số làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phéptrong nước thải sở sản xuất giấy (không sản xuất bột giấy) sở sản xuất bột giấy, liên hợp sản xuất giấy bột giấy thải vào nguồn nước khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước biển ven bờ) SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  74 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức PHỤ LUC 5:CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP 1.1 Các biện pháp giảm thiểu nguồn, thay đổi sản phẩm Giảm thiểu nguồn bao gồm thủ thuật làm giảm lượng độc tính chất thải, chất độc hại, chất ô nhiễm chất gây nhiễm vào dòng thải trước tái sinh, xử lý thải bỏ bên Nội dung:  Cải tiến việc quản lý nội vận hành sản xuất  Cải tiến thao tác vận hành  Bảo dưỡng thiết bị máy móc  Cải tiến thói quen quản lý không phù hợp  Cải tiến lập kế hoạch sản xuất  Ngăn ngừa việc thất thoát, chảy tràn  Tách riêng dòng thải  Cải tiến điều khiển vật liệu  Đào tạo nâng cao nhận thức  Phân loại chất thải  Tiết kiệm lượng  Bảo toàn lượng  Ngăn ngừa thất thoát  Phục hồi tái sử dụng  Thay đổi q trình  Thay đổi cơng nghệ  Thay đổi quy trình  Tăng cường tính tự động hóa  Cải tiến điều kiện vận hành  Cải tiến thiết bị  Sử dụng công nghệ SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  75 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức  Thay đổi sản phẩm  Thiết kế sản phẩm cho tác động đến môi trường nhỏ  Tăng vòng đời sản phẩm  Thay đổi vật liệu đầu vào  Làm vật liệu trước sử dụng  Thay đổi vật liệu độc hại vật liệu độc 1.2 Tái sinh chất thải  Tái chế hay tái sử dụng nhà máy  Các cách tái sinh khác nhà máy  Tái sinh bên nhà máy  Bán cho mục đích tái sử dụng  Tái sinh lượng 1.3 Biện pháp xử lý cuối đường ống Xử lý cuối đường ống phương pháp ứng dụng phổ biến, với tình hình mơi trường nước ta không phát sinh chất thải trình sản xuất nên phải vừa kết hợp biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm với biện pháp xử lý cuối đường ống cải thiện tình trạng nhiễm mơi trường 1.3.1 Biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải Phương pháp học: Dùng để tách chất khơng hòa tan phần chất dạng keo khỏi nước thải Những cơng trình xử lý học bao gồm: Song chắn rác, bể lắng cát, bể tự hoại, bể lắng, bể tách dầu mỡ, bể lọc Phương pháp xử lý hóa lý: Phương pháp xử lý hóa lý đưa vào nước thải chất phản ứng để gây tác động với tạp chất bẩn Biến đổi hóa học thành chất khác dạng cặn chất hòa tan không gây độc hay gây ô nhiễm môi trường Các phương pháp thường ứng dụng để xử lý nước thải là: trung hòa, keo tụ, hấp phụ, bay hơi, tuyển nổi… Phương pháp xử lý sinh học: Xử lý nước thải phương pháp sinh học dựa hoạt động sống vi sinh vật nước thải Quá trình hoạt động chúng cho SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  76 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức kết chất hữu gây nhiễm bẩn khống hóa trở thành chất vơ cơ, chất khí đơn giản… Q trình xử lý thực điều kiện tự nhiên: cánh đồng tưới, bãi lọc, hồ sinh học… Quá trình xử lý diễn điều kiện nhân tạo: bể lọc sinh học, bể aerotank, bể UASB… 1.3.2 Biện pháp kỹ thuật xử lý bụi khí thải  Các biện pháp kỹ thuật xử lý bụi: Dựa nồng độ bụi, tính chất hóa học, tính chất vật lý… Phương pháp xử lý bụi chia làm ba cấp:  Làm sạch: Chỉ giữ hạt bụi kích thước > 100 µm, cấp lọc thường để lọc sơ  Làm trung bình: khơng giữ hạt bụi to mà giữ hạt bụi nhỏ Nồng độ bụi sau lọc khoảng 30 – 50 mg/m3  Làm tinh: lọc hạt bụi < 10 µm với hiệu suất cao Nồng độ bụi sau lọc khoảng – mg/m3 Các thiết bị lọc bụi:  Thiết bị thu bụi khô kiểu học: buồng lắng bụi, Cylon (Cyclon đơn, Cyclon chùm…)  Các thiết bị thu bụi theo phương pháp ẩm: thiết bị rửa khí rỗng, thiết bị rửa khí vật liệu đệm, cyclon ướt…  Thiết bị lọc bụi dùng màng lọc: thiết bị lọc túi vải, thiết bị lọc vật liệu sợi…  Thiết bị lọc bụi tĩnh điện  Biện pháp kỹ thuật xử lý khí thải  Phương pháp hấp thụ: tháp điện, tháp đĩa, tháp phun, thiết bị rửa khí  Phương pháp thiêu đốt: lò đốt  Phương pháp hấp phụ: tháp hấp phụ SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  77 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Giấy Xuân Đức  Phương pháp xúc tác: thiết bị phản ứng  Phương pháp xử lý tạp chất  Phương pháp ngưng tụ: thiết bị ngưng tụ 1.3.3 Biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thu gom chất thải: chất thải từ nguồn phát sinh tập trung địa điểm phương tiện chuyên chở thô sơ hay giới Việc thu gom tiến hành sau qua cơng đoạn phân loại sơ hay chưa phân loại Sau thu gom, rác chuyển trực tiếp đến nơi xử lý hay qua trạm trung chuyển Tái sử dụng tái sinh chất thải: công đoạn tiến hành nơi phát sinh sau trình phân loại, tuyển lựa Tái sử dụng sử dụng lại nguyên dạng chất thải, không qua tái chế; tái sinh sử dụng chất thải làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm khác Xử lý chất thải: phần chất thải sau tuyển lựa tái sử dụng tái sinh qua công đoạn xử lý cuối đốt hay chôn lấp SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  78 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức PHỤ LUC HÌNH ẢNH Hình: Thùng rác khơng nắp đậy Hình: Sản phẩm Cơng ty Hình: Nước đọng xưởng SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  Hình: Nước thải sau xử lý 79 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  Kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Giấy Xn Đức PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình: Bãi ngun liệu lộ thiên Hình: HT XLNT bị tràn Hình: Xưởng khí SVTH: Lê Thị Cẩm Tú  Hình: Rác thải sản xuất 80 GVHD: ThS.Nguyễn Trần Liên Hương  ... móc thi t bị sử dụng Hầu hết máy móc thi t bị công ty đầu tư từ lâu.Riêng thi t bị máy xeo đầu tư từ năm 2001 Danh sách máy móc thi t bị cơng ty thể hiên qua bảng sau: Bảng 3.5: Danh mục thi t... dụng nguồn tài nguyên - Giảm thi u chất thải thông qua kỹ thuật tái sinh, tái chế, tái sử dụng phục hồi - Giảm thi u lượng nguyên vật liệu độc hại đưa vào sử dụng Giảm thi u rủi ro nguy hiểm công... quản lý cấp Thi t lập chương trình PP Duy trì chương trình Xem xét trình trở ngại Đánh giá chương trình kiểm sốt Đánh giá chất thải hội kiểm Xác định thực thi giải pháp Phân tích khả thi hội PP
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay