XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

174 29 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:55

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4972251-le-thanh-tam.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Họ tên sinh viên: LÊ THÀNH TÂM Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2007  2011 Tháng 07/2010 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Tác giả LÊ THÀNH TÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS Hồng Thị Mỹ Hương 07/2011 i CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: LÊ THÀNH TÂM MSSV: 07149115 Khoá học: 2007 – 2011 Lớp: DH07QM Tên đề tài: “Xây dựng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Nghiên cứu yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007  Nghiên cứu khả áp dụng OHSAS 18001:2007 công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam  Tổng quan hoạt động sản xuất công ty  Hiện trạng mơi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp công ty  Nhận dạng mối nguy đánh giá rủi ro, đưa biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa  Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 03/2010 Kết thúc: tháng 07/2010 Họ tên GVHD 1: Th.S HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ………năm 2011 Ngày 15 tháng năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn Th.S Hoàng Thị Mỹ Hương ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ người nuôi nấng, dạy dỗ, động viên tạo điều kiện để có ngày hơm Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt tập thể quý thầy cô khoa Môi trường Tài nguyên tận tình dạy dỗ, hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho em suốt khóa học trường Đặc biệt, thời gian làm khóa luận, em hướng dẫn ân cần tận tình Th.S Hoàng Thị Mỹ Hương Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc tình cảm công lao cô dành cho em Đồng thời, em xin cảm ơn Ban QC Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập, với giúp đỡ nhiệt tình anh Nguyễn Nam Dương, Đinh Kim Chung thành viên khác công ty Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lê Thành Tâm iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” bao gồm nội dung sau:  Tổng quan Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  Sự đời tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  Cấu trúc yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007  Lợi ích việc áp dụng hệ thống OHSAS 18001:2007  Tình hình áp dụng OHSAS OHSAS 18001:2007 Việt Nam  Tổng quan Công ty cổ phần Đường Biên Hòa  Giới thiệu chung Cơng ty  Quy trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty  Điều kiện môi trường Công ty  Hiện trạng quản lý An toàn vệ sinh lao động Công ty  Trên sở đánh giá trạng quản lý OH&S Công ty, kết hợp với tình hình thực hệ thống quản lý chất lượng, thực tế sản xuất điều kiện Công ty đề tài xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo OHSAS 18001:2007 theo bước sau:  Xác định phạm vi áp dụng thành lập ban quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Cơng ty  Xây dựng sách OH&S  Nêu lên bước xây dựng hệ thống quản lý An tồn Sức khỏe nghề nghiệp cho Cơng ty  Xây dựng hệ thống văn tài liệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, giảm thiểu ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Công ty  Kết luận kiến nghị: trình bày nhận xét chung đề xuất số biện pháp cải tiến hệ thống quản lý OH&S Công ty iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv  MỤC LỤC v  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix  DANH MỤC BẢNG BIỂU x  DANH MỤC HÌNH VẼ xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1  1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1  1.3 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 2  1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 2  1.5 THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 2  1.6 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 2  1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3  1.7.1 Phương pháp tuần tra quan sát thực tế .3  1.7.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .3  1.7.3 Phương pháp liệt kê 4  1.7.4 Phương pháp thống kê cho điểm .4  1.7.5 Phương pháp tham khảo tài liệu 4  1.7.6 Phương pháp vấn chuyên gia 5  CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU  2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 6  2.1.1 Khái niệm tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 .6  2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 .6  2.1.3 Sự đổi OHSAS 18001:2007 so với OHSAS 18001:1999 7  2.2 NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 8  2.2.1 Cấu trúc hệ thống OHSAS 18001:2007 8  2.2.2 Các yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 8  2.2.3 Các yêu cầu luật định yêu cầu khác 9  2.2.4 Các thuật ngữ sử dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 9  2.3 LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 9  2.3.1 Về mặt thị trường 9  2.3.2 Về mặt kinh tế 10  v 2.3.3 Quản lý rủi ro 10  2.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 10  2.4.1 Thuận lợi 10  2.4.2 Khó khăn 10  2.5 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 TẠI VIỆT NAM 11  2.5.1 Các bước xây dựng & chứng nhận OHSAS .11  2.5.2 Tình hình áp dụng OHSAS 18001:2007 Việt Nam .12  CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM 13  3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM 13  3.1.1 Giới thiệu chung 13  3.1.2 Vị trí địa lý 13  3.1.3 Tình hình sản xuất cơng ty 13  3.1.4 Cơ cấu tổ chức 14  3.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT ẮC QUY CHÌ TẠI CƠNG TY 14  3.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất Ắc quy chì 14  3.2.2 Thuyết minh quy trình cơng nghệ 15  3.3 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ở BÌNH DƯƠNG 15  3.3.1 Mơi trường khơng khí xung quanh nhà máy Bình Dương 15  3.3.2 Chất thải rắn chất thải nguy hại .16  3.3.3 Nước thải 16  3.4 HIỆN TRẠNG ATVSLĐ TẠI CÔNG TY 16  3.4.1 Tổ chức thực OH&S công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam 16  3.4.2 Công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp công ty 18  3.4.3 Những hoạt động hỗ trợ đời sống bảo vệ sức khỏe cho CB – CNV .19  3.4.4 Các biện pháp quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp công ty 20  3.4.5 Kết thực OH&S công ty 22  3.5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG OH&S VÀO CÔNG TY 23  CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007  4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN OH&S 24  4.1.1 Phạm vi hệ thống OH&S .24  4.1.2 Thành lập ban OH&S 24  4.1.3 Xây dựng sách OH&S 25  4.1.4 Phổ biến sách OH&S 26  4.2 NHẬN DIỆN MỐI NGUY, ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT 26  vi 4.2.1 Yêu cầu chung 26  4.2.2 Nội dung .26  4.2.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro: TT– 01  4.3 CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 42  4.3.1 Yêu cầu chung 42  4.3.2 Nội dung .42  4.3.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục yêu cầu pháp luật yêu cầu khác:TT – 02  4.4 MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH 46  4.4.1 Yêu cầu chung 46  4.4.2 Nội dung .46  4.5 NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN 49  4.5.1 Yêu cầu chung 49  4.5.2 Nội dung .49  4.6 NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 50  4.6.1 Yêu cầu chung 50  4.6.2 Nội dung .51  4.6.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục lực, đào tạo nhận thức: TT – 03  4.7 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA VÀ THAM VẤN 51  4.7.1 Yêu cầu chung 51  4.7.2 Nội dung .51  4.7.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục trao đổi thông tin, tham gia tham vấn: TT – 04  4.8 SOẠN THẢO VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU 52  4.8.1 Yêu cầu chung 52  4.8.2 Nôi dung .52  4.8.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục Quản lý tài liệu: TT – 05  4.9 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 53  4.9.1 Yêu cầu chung 53  4.9.2 Nội dung .53  4.9.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục Kiểm soát điều hành: TT – 06  4.10 CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHĨ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 60  4.10.1 Yêu cầu chung 60  4.10.2 Nội dung 60  4.10.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục chuẩn bị ứng phó tình khẩn cấp: TT – 07  4.11 GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 61  4.11.1 Yêu cầu chung 61  4.11.2 Nội dung 61  4.11.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục giám sát đo lường kết hoạt động: TT – 08  4.12 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 62  vii 4.12.1 Yêu cầu chung 62  4.12.2 Nội dung 62  4.12.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục đánh giá phù hợp: TT – 09  4.13 ĐIỀU TRA SỰ CỐ 62  4.13.1 Yêu cầu chung 62  4.13.2 Nội dung 63  4.13.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục điều tra cố: TT – 10  4.14 SỰ KHƠNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHỊNG NGỪA 63  4.14.1 Yêu cầu chung 63  4.14.2 Nội dung 63  4.14.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa: TT – 11  4.15 KIỂM SỐT HỒ SƠ 64  4.15.1 Yêu cầu chung 64  4.15.2 Nội dung 64  4.15.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục kiểm soát hồ sơ: TT – 12  4.16 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 65  4.16.1 Yêu cầu chung 65  4.16.2 Nội dung 65  4.16.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục đánh giá nội bộ: TT – 13  4.17 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 66  4.17.1 Yêu cầu chung 66  4.17.2 Nội dung 66  4.17.3 Tài liệu tham chiếu: Thủ tục xem xét lãnh đạo: TT – 14  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ  5.1 KẾT LUẬN 67  5.2 KIẾN NGHỊ 68  TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHỤ LỤC 1  PHỤ LỤC 2  PHỤ LỤC 3  PHỤ LỤC 4  viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động ATLĐ An toàn lao động BHLĐ Bảo hộ lao động BNN Bệnh nghề nghiệp BM Biểu mẫu BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh xã hội BYT Bộ Y tế CB – CNV Cán công nhân viên ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo HDCV Hướng dẫn công việc NLĐ Người lao động OH&S(Occupational Health and Safety) An tồn sức khỏe nghề nghiệp PCCC Phòng cháy chữa cháy PCCN Phòng chống cháy nổ TNLĐ Tai nạn lao động TT Thủ tục UPTTKC Ứng phó tình trạng khẩn cấp VSIP (Vietnam – Singapore Industrial Park) KCN Việt nam – Singapore AMB lines Lắp ráp bình Ắc quy cho xe Cell Ơ nhỏ bình ắc quy Cover Nắp đậy bình ắc quy GT lines Bình ắc quy châm nước cho xe gắn máy Line Dây chuyền sản xuất, dãy sạc lắc MF lines Bình Ắc quy Khơ MCB line Lắp ráp bình Ắc quy cho xe gắn máy Pallet Kệ có nhiều tầng để chứa đồ QC (Quality Check) Bộ phận Quản lý sản xuất Unform Lắc (+) lắc (-) sau sạc ix CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ OH&S Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 5.2 Biểu mẫu BM 12 – 02: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên : Bộ phận công tác : Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng : Mã số : Số lượng : (từ : đến : ) Đơn vị lưu hồ sơ : Hình thức sử dụng hồ sơ : Mượn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ : Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ: Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) 5.3 Biểu mẫu BM 12 – 03: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT Loại hồ sơ/ tài liệu Tên hồ sơ/ mã số Họ tên người sử dụng Đơn vị cơng tác Hình thức sử dụng Xem Mượn Ngày hẹn trả Ký Ngày trả nhận 5.4 Biểu mẫu BM 12 – 04: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ OH&S Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ Người định Nhân viên phòng HC – NS LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Danh mục hồ sơ OH&S Phiếu đề nghị sử dụng Ban OH&S hồ sơ OH&S Trưởng Sổ theo dõi sử dụng hồ phòng ban có sơ OH&S liên quan Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Lưu giữ suốt trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / YÊU CẦU CHUNG Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Đánh giá nội bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định TÀI LIỆU LIÊN QUAN  Sổ tay an toàn  Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa: TT – 11 NỘI DUNG 4.1 Tiến trình đánh giá nội Trách nhiệm Tiến trình Biểu mẫu ĐDLĐ Lập chương trình kiểm tốn nội BM 13 – 01 Giám đốc/Phó giám đốc Xét duyệt ĐDLĐ Chấp nhận Thông báo triển khai thực Đồn đánh giá đơn vị có liên quan Đánh giá trưởng Không BM 13 – 02 BM 13 – 04 Tiến hành đánh giá Báo cáo đợt đánh giá Nhân viên phụ trách Lưu hồ sơ BM 13 – 03 BM 13 – 04 BM 13 – 05 BM 13 – 06 CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 4.2 Phương pháp đánh giá ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngoài ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất Đánh giá viên OH&S nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải giám đốc phê duyệt Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau:  Xem xét hồ sơ, tài liệu;  Phỏng vấn;  Kiểm soát trường; 4.3 Triển khai kế hoạch đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đoàn), (BM 13 – 02) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.4 Thơng báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 4.5 Chuẩn bị đánh giá 4.5.1 Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định 4.5.2 Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đoàn đánh giá theo thời gian định 4.6 Tiến hành đánh giá 4.6.1 Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá 4.6.2 Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM 13 – 03) lưu ý chứng khách quan CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo không phù hợp (BM 13 – 04), có xác nhận đại diện phận kiểm toám (Cần photocopy phiếu giao cho phận đánh giá) 4.6.3 Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.7 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo không phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình ban Giám đốc 4.8 Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ thông tin không phù hợp kết đợt đánh giá nội BIỂU MẪU SỬ DỤNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 5.1 Biểu mẫu BM 13 – 01: Kế hoạch đánh giá nội  năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ  NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S 5.2 Biểu mẫu BM 13 – 02: Thông báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Tổng Giám đốc Công ty Duyệt Đại diện lãnh đạo OH&S CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 5.3 Biểu mẫu BM 13 – 03: Phiếu ghi chép đánh giá Ngày PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Đánh giá viên STT Phòng ban: Nội dung Ký tên Ghi 5.4 Biểu mẫu BM 13 – 04: Báo cáo khơng phù hợp BÁO CÁO SỰ KHƠNG PHÙ HỢP SỐ /ĐỢT / (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) /NĂM Đơn vị: Ngày: Tài liệu/Nội dung liên quan: Xác định ngun nhân: Tình trạng khơng phù hợp chứng Ngày dự định hoàn thành khắc phục: khách quan: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S 5.5 Biểu mẫu BM 13 – 05: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: 5.6 Biểu mẫu BM 13 – 06: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội - năm Bộ phận lưu giữ Báo cáo không phù hợp Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận Thơng báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan Bảng thống kê điểm không phù hợp Ban OH&S Thời gian lưu Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan 02 năm CƠNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 14 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / YÊU CẦU CHUNG Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Công ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S TÀI LIỆU LIÊN QUAN NỘI DUNG 4.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Ban giám đốc chủ trì, thường tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự  Ban giám đốc;  ĐDLĐ OH&S;  Trưởng phận (hoặc ủy quyền) 4.3 Nội dung xem xét  Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước;  Các vấn đề liên quan đến Chính sách an tồn;  Các nguồn nhân lực, vật lực;  Các mục tiêu an toàn đạt được;  Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S;  Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa;  Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi;  Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 14 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 4.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm:  Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện;  Kiểm toán hiệu định;  Báo cáo kịp thời với Giám đốc; BIỂU MẪU SỬ DỤNG Biểu mẫu 14 – 01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM Hình Tồn cảnh Cơng ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam – nhà máy Bình Dương Hình Tồn khu vực sản xuất Hình Hệ thống xử lý nước thải Cơng ty Hình Hệ thống xử lý khí thải Hình Kho chứa acid sulfuric Hình Ngọn lửa ngồi nấu chì Hình Hàng hóa để nhiều lấn chiếm lối Hình Ĩng nước chảy ngồi sàn máy Nomoto Hình Rác thải nguy hại chưa quản lý kĩ Hình 10 Vụn chì sau cắt bỏ khắp nơi Hình 11 Bãi rác công ty ... chuyền sản xuất, dãy sạc lắc MF lines Bình Ắc quy Khơ MCB line Lắp ráp bình Ắc quy cho xe gắn máy Pallet Kệ có nhiều tầng để chứa đồ QC (Quality Check) Bộ phận Quản lý sản xuất Unform Lắc (+) lắc (-)... Hàng rào cuối nhà máy Mức quy định QCVN 05:2009/BTNMT Mức quy định QCVN 06:2009/BTNMT Toluen Xylen
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007, XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay