Khảo sát nồng độ glucagon like peptide 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu ( Luận án tiến sĩ)

172 30 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:54

Khảo sát nồng độ glucagon like peptide 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu ( Luận án tiến sĩ)Khảo sát nồng độ glucagon like peptide 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu ( Luận án tiến sĩ)Khảo sát nồng độ glucagon like peptide 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ ĐÌNH TUÂN KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ GLUCAGON - LIKE PEPTIDE - MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHỊNG HỌC VIỆN QN Y LÊ ĐÌNH TUÂN KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ GLUCAGON - LIKE PEPTIDE - MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU Chuyên ngành: Nội tiết Mã số: 62 72 01 45 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ PHI NGA PGS TS TRẦN THỊ THANH HÓA HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu với hƣớng dẫn khoa học tập thể cán hƣớng dẫn Các kết luận án trung thực đƣợc công bố phần báo khoa học Luận án chƣa đƣợc cơng bố Nếu có điều sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả LÊ ĐÌNH TN LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc tơi xin gửi tới tồn thể Người bệnh đáng kính hợp tác, chia sẻ nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình làm việc để hồn thành luận án này! Tôi xin chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Bộ môn Nội Tim mạch - Thận - Khớp - Nội tiết - Học viện Quân Y, tập thể cán nhân viên Khoa Vi Sinh Y học - Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Y Sinh Dược - Học viện Quân Y Đảng ủy, Ban Giám đốc, Khoa lâm sàng, cận lâm sàng toàn thể Bác sỹ, Điều dưỡng Kỹ thuật viên Bệnh viện Nội tiết Trung Ương Đảng ủy, Ban Giám hiệu Bộ môn Nội trường Đại học Y Dược Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án! Bằng tất lòng kính trọng biết ơn em xin gửi tới PGS TS Nguyễn Thị Phi Nga, PGS TS Trần Thị Thanh Hóa - Cơ giáo tận tình dạy dỗ, dìu dắt, trực tiếp hướng dẫn bảo cho em người trình học tập, nghiên cứu tận ngày hôm nay! Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS TS Nguyễn Oanh Oanh - Chủ nhiệm Bộ môn Nội Tim - Thận - Khớp - Nội tiết Học viện Quân y, PGS TS Đồn Văn Đệ Ngun Chủ nhiệm Bộ mơn Nội Tim - Thận - Khớp - Nội tiết Học viện Quân y PGS TS Vũ Xuân Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sinh Lý Bệnh - Học viện Quân y, BSCK2 Nguyễn Thị Hồ Lan - Trưởng khoa Nội Chung - Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, PGS TS Nguyễn Ngọc Chức - Bộ môn Nội - trường Đại học Y Dược Thái Bình đóng góp ý kiến quý báu, chia sẻ giúp đỡ em suốt trình học tập! Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy, Cơ hội đồng chấm luận án giành nhiều thời gian, cơng sức, tận tình bảo, giúp đỡ em q trình hồn thiện bảo vệ luận án! Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp sát cánh bên tôi, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận án! sau với tất tình u, lòng biết ơn sâu sắc xin gửi lời cảm ơn tới Ơng, Bà, người Mẹ kính u người thân gia đình ln chỗ dựa tinh thần tạo động lực lớn để vượt qua tất khó khăn thử thách, để trưởng thành ngày hôm nay! Hà Nội, Ngày 20 tháng 05 năm 2018 Lê Đình MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ, ký hiệu viết tắt luận án Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục đồ Danh mục ảnh ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 1.1.1 Đại cƣơng bệnh đái tháo đƣờng .3 1.1.2 Cơ chế bệnh sinh bệnh đái tháo đƣờng týp 1.1.3 Các biện pháp kiểm soát glucose máu ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp 10 1.2 GLUCAGON - LIKE PEPTIDE - 14 1.2.1 Cấu trúc phân tử nguồn gốc .14 1.2.2 Động học nồng độ 15 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng tiết glucagon - like peptide - 16 1.2.4 Tác dụng sinh học glucagon - like peptide - 17 1.3 VAI TRÒ CỦA GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 VỚI ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 23 1.3.1 Vai trò glucagon-like peptide-1 chế bệnh sinh bệnh đái tháo đƣờng týp 23 1.3.2 Vai trò glucagon-like peptide-1 biến chứng mạn tính bệnh đái tháo đƣờng týp 27 1.3.3 Vai trò glucagon-like peptide-1 điều trị bệnh ĐTĐ týp 31 Trang 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC NƢỚC NGOÀI LIÊN QUAN TỚI GLUCAGON - LIKE PEPTIDE - 34 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 38 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn đối tƣợng nghiên cứu 38 2.1.2 Tiêu chuẩn loại khỏi nghiên cứu 39 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .40 2.2.2 Nội dung biến số sử dụng nghiên cứu 41 2.3 PHƢƠNG TIỆN, KỸ THUẬT CÁC TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 43 2.3.1 Cách xác định, tiêu chuẩn chẩn đoán biến số lâm sàng 43 2.3.2 Cách xác định, tiêu chuẩn chẩn đoán biến số xét nghiệm .46 2.3.3 Định lƣợng glucagon - like peptid - tiêu chuẩn đánh giá 51 2.3.4 Tiêu chuẩn xác định số biến chứng bệnh đái tháo đƣờng 53 2.3.5 Biện pháp điều trị, theo dõi nhóm ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp chẩn đoán lần đầu đƣợc điều trị sitagliptin .55 ĐỒ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 61 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 62 3.1.1 Đặc điểm chung nhóm đối tƣợng nghiên cứu 62 3.1.2 Đặc điểm chung nhóm ngƣời bệnh nghiên cứu 68 3.2 NỒNG ĐỘ GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM BIẾN CHỨNG MẠN TÍNH CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 71 3.2.1 Nồng độ glucagon - like peptid -1 ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp 71 3.2.2 Mối liên quan nồng độ GLP-1 với số số lâm sàng 73 Trang 3.2.3 Mối liên quan nồng độ GLP-1 với glucose, HbA1c lipd máu 78 3.2.4 Mối liên quan nồng độ GLP-1 với số HOMA2 81 3.2.5 Mối liên quan nồng độ GLP-1 với biến chứng mạn tính 83 3.3 SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG SITAGLIPTIN 88 3.3.1 Sự thay đổi số số xét nghiệm sinh hóa HOMA2 88 3.3.2 Sự thay đổi nồng độ glucagon - like peptid - sau điều trị 90 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 94 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 94 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới .94 4.1.2 Đặc điểm BMI, tăng huyết áp, tình trạng rối loạn lipid máu hội chứng chuyển hóa 95 4.1.3 Đặc điểm số HOMA2 97 4.1.4 Đặc điểm nồng độ glucose máu, HbA1c phƣơng pháp chẩn đoán đái tháo đƣờng theo ADA 2015 99 4.1.5 Đặc điểm biến chứng mạn tính 100 4.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ NỒNG ĐỘ GLUCAGON - LIKE PEPTID - 101 4.2.1 Đặc điểm nồng độ glucagon-like peptid-1 ngƣời bình thƣờng 101 4.2.2 So sánh nồng độ glucagon-like peptid-1 ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp chẩn đốn lần đầu với ngƣời bình thƣờng 103 4.2.3 Đặc điểm nồng độ glucagon-like peptid-1 theo tiêu chí chẩn đốn đái tháo đƣờng nhóm ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp chẩn đoán lần đầu………………………………………………………….107 4.2.4 So sánh nồng độ glucagon-like peptid-1 ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp chẩn đoán lần đầu với ngƣời bệnh đƣợc điều trị 109 Trang 4.3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ GLUCAGON-LIKE PEPTID-1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BIẾN CHỨNG MẠN TÍNH CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 112 4.3.1 Liên quan nồng độ glucagon-like peptid-1 với tuổi giới 112 4.3.2 Liên quan nồng độ glucagon-like peptid-1 với BMI, tình trạng béo bụng hội chứng chuyển hóa 112 4.3.3 Liên quan nồng độ glucagon-like peptid-1 với nồng độ glucose máu đói HbA1c 115 4.3.4 Liên quan nồng độ glucagon-like peptid-1 với lipid máu số HOMA2 117 4.3.5 Liên quan nồng độ glucagon-like peptid-1 với biến chứng mạn tính bệnh đái tháo đƣờng týp 120 4.4 SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ GLUCAGON-LIKE PEPTID-1 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP SAU ĐIỀU TRỊ SITAGLIPTIN 127 4.4.1 Sự thay đổi nồng độ GLP-1 sau điều trị sitagliptin 127 4.4.2 Sự thay đổi nồng độ glucose máu HbA1c mối liên quan với nồng độ GLP-1 sau điều trị 129 4.4.3 Sự thay đổi chức tế bào beta, kháng insulin mối liên quan với nồng độ GLP-1 sau điều trị 131 4.4.4 Sự thay đổi thành phần lipid máu mối liên quan với nồng độ GLP-1 sau điều trị 133 KẾT LUẬN 134 KIẾN NGHỊ 136 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ Tiếng Việt (+) Dƣơng tính (-) Âm tính NB Ngƣời bệnh ĐM Động mạch ĐTĐ Đái tháo đƣờng GM Glucose máu HA Huyết áp Nhóm NC Nhóm nghiên cứu TMCBMT Thiếu máu cục mạn tính 10 TKNV Thần kinh ngoại vi 11 TT Thất trái 12 TSTT Thành sau thất trái 13 VB Vòng bụng 14 VM Vòng mơng 15 VLT Vách liên thất Tiếng Anh 16 ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (Phƣơng pháp miễn dịch gắn enzym) 17 FDA US Food and Drug Administration (Cục Quản lý Thực phẩm Dƣợc phẩm Hoa Kỳ) 18 HDL-C Hight density lipoprotein-cholesterol (Lipoprotein-cholesterol trọng lƣợng phân tử cao) 19 HOMA Homeostatis Model Assessment (Mơ hình đánh giá kháng insulin, độ nhạy insulin chức tế bào beta) TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ 20 HOMA-B Chỉ số chức tế bào beta 21 HOMA-S Chỉ số độ nhạy insulin 22 HOMA-IR Chỉ số kháng insulin 23 IDF International Diabestes Federation (Liên đoàn Đái tháo đƣờng Quốc tế) 24 IL Interleukin 25 ICAM-1 Intercellular adhesion molecule - (Phân tử kết dính nội bào - 1) 26 AACE/ACE American Association of Clinical Endocrinologists/American College Endocrinology (Hiệp hội Chuyên gia Nội tiết Lâm sàng Mỹ/Ngành Nội tiết học trƣờng Đại học Mỹ) 27 ACAT-1 Acetyl-coenzyme A Cholesterol Acyltransferase 28 ADA American Diabestes Association (Hiệp hội Đái tháo đƣờng Hoa Kỳ) 29 AMPc Cyclic Adenosine Monophosphate (AMP vòng) 30 BMI Body Mass Index (Chỉ số khối thể) 31 Camp - GEF II Camp - regulated guanime nucleotide exchange factor II 32 CREB Element binding protein (Các phân tử protein gắn kết) 33 DPP-4 Dipeptidyl peptidase - 34 GLP-1 Glucagon - like peptide - 35 GLP-1R Glucagon - like peptide - receptor 36 GIP Glucose - dependent insulinotroic polypeptide 37 GLUT Glucose transporter (Yếu tố vận chuyển glucose) 38 LDL-C Low density lipoprotein - cholesterol (Lipoprotein - cholesterol trọng lƣợng phân tử thấp) ... glucagon - like peptide - số yếu tố liên quan bệnh nhân đái tháo đường týp chẩn đoán lần đầu với hai mục tiêu: Khảo sát nồng độ glucagon - like peptide - huyết mối liên quan với số yếu tố (lâm sàng,... VỀ NỒNG ĐỘ GLUCAGON - LIKE PEPTID - 10 1 4 .2 .1 Đặc điểm nồng độ glucagon- like peptid -1 ngƣời bình thƣờng 10 1 4 .2. 2 So sánh nồng độ glucagon- like peptid -1 ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp chẩn đoán. .. ngƣời bệnh đái tháo đƣờng týp 10 1. 2 GLUCAGON - LIKE PEPTIDE - 14 1. 2 .1 Cấu trúc phân tử nguồn gốc .14 1. 2. 2 Động học nồng độ 15 1. 2. 3 Các yếu tố ảnh hƣởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát nồng độ glucagon like peptide 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu ( Luận án tiến sĩ), Khảo sát nồng độ glucagon like peptide 1 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay