De 9918

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:54

Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 LUYỆN ĐỀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 SỐ 99 Ngày 25 tháng năm 2018 Học sinh:…………………… Câu 1: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y   x   m   x  có ba điểm cực trị C m  D m  x 1 Câu 2: Gọi M giao điểm đồ thị hàm số y  với trục hồnh Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số x2 điểm M A y  x   B y  x   C y  x   D y  x   Câu 3: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình x � � + + 0 f ' x A m �2 B m �2 f  x � � Mệnh đề sau đúng? A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận B Hàm số nghịch biến khoảng  �;1 có giá trị lớn D Hàm số đạt cực tiểu x  Câu 4: Hình đa diện hình vẽ bên có mặt? A 10 B 15 C C Hàm số D 11 2x 1 1 x D x  1, y  Câu 5: Phương trình đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1, y  2 B x  2, y  Câu 6: Cho hàm số y  x  C x  1, y  2  Mệnh đề sau sai? x A Hàm số có giá trị cực tiểu B Hàm số đạt cực đại x  C Giá trị cực đại hàm số -4 D Hàm số có hai điểm cực trị Câu 7: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Đồ thị hàm số y  ln   x  khơng có đường tiệm cận ngang B Hàm số y  ln x khơng có cực trị D Hàm số y  ln x nghịch biến khoảng  �;0  C Hàm số y  ln x có điểm cực tiểu Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2 x  y  z   Một véctơ pháp tuyến r mặt phẳng  P  A n   2; 1;3 r B n   2;1;3 r C n   2; 1; 3  r D n   4; 2;6  Câu 9: Hàm số sau đồng biến �? x 1 C y  x  x  D y  x  x  x2 Câu 10: Giá trị lớn M hàm số y  x  x  x  đoạn  1; 2 A M  20 B M  12 C M  D M  Câu 11: Hình trụ có bán kính đáy r  5cm , chiều cao h  7cm Tính diện tích xung quanh hình trụ 35 2   cm  A 85  cm  B 35  cm  C D 70  cm  A y  ln x B y  Câu 12: Đạo hàm hàm số y    x  A y '     x  ln  x B y '    x x 5 C y '   x  5 1 D y    x  1 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 �x  x  x  � Xác định a để hàm số liên tục điểm x  Câu 13: Cho hàm số f  x   � x  � 2a x  x �2 � A a  B a  C a  D a  1 Câu 14: Tính giá trị biểu thức A  9log3  101 log  4log16 A 35 B 47 C 53 D 23 Câu 15: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số x  x D y  x 1 x 1 Câu 16: Cho hàm số F  x   � x x  dx Biết F    , F 2 85 A B C 19 D 10 x Câu 17: Tìm nguyên hàm F  x  hàm số f  x   cos x x x A F  x   2sin  C B F  x   sin  C C F  x   2sin  C 2 2 Câu 18: Hệ số số hạng chứa x5 khai triển  x   hàm số nào? A y  2 x  2x 1 A  2  C95 x B y  x 1 x 1 C y  B 4032  4 C C9 x  D F  x    sin x C D 2016 Câu 19: Cho điểm A nằm mặt cầu  S  Qua A kẻ tiếp tuyến với mặt cầu  S  ? A D Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm I  2; 2;0  Viết phương trình mặt cầu tâm I bán kính A  x     y    z  B  x     y    z  16 C  x     y    z  16 D  x     y    z  R4 C B Vô số 2 2 2 Câu 21: Cho khối chóp tứ giác S ABCD tích V Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên ba lần giảm độ dài đường cao xuống hai lần ta khối chóp tích A V B 9V C 3V Câu 22: Bất phương trình x   8.2 x  33  có nghiệm nguyên? A Vô số V D D B C B x   log C x  D x   log 2 Câu 24: Cho hình nón có bán kính đáy cm, góc đỉnh 60� Thể tích khối nón 3 3 3 A B 3 cm3 C D cm3 cm3 cm 9 Câu 25: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng    Giả sử a / /    b / /    Mệnh đề sau Câu 23: Tìm nghiệm phương trình 52018  2018 A x  đúng? A a b chéo C a b song song chéo Câu 26: Nếu log 10  B a b song song chéo cắt D a b khơng có điểm chung log 4000 A a  a B  2a C 3a D  2a Câu 27: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hình chóp tứ diện B Hình lăng trụ đứng có đáy đa giác hình lăng trụ C Hình chóp có đáy đa giác hình chóp D Hình lăng trụ đứng hính lăng trụ Câu 28: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng B, AB  a AC  a Biết SA   ABC  SB  a Thể tích khối chóp S ABC A a3 a 15 B Câu 29: Tìm nguyên hàm hàm số y  1212 x � 12 x 12 x 1 ln12  C A 12 dx  12 � C 1212 x dx  12 x 12 C ln12 � 12 x 12 x B 12 dx  12 ln12  C � D 1212 x dx  1212 x 1 C ln12 C a3 6 D a3 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Câu 30: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log 0,2  x  1  log 0,2   x  A S   �;3 B S   2;3 C S   2; � Câu 31: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  B D S   1;  mx  đồng biến khoảng xác định? xm2 C D Vô số r Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho véctơ v   l ; 2  điểm A  3;1 Ảnh điểm A qua phép tịnh tiến theo r véctơ v điểm A' có tọa độ A A '  2; 3 B A '  2;3 C A '  4; 1 D A '  1;  Câu 33: Cho  a �1,  ,  �� Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A  A a  a  a B a    a   a  0    C a  a  D a   a  Câu 34: Tập xác định hàm số y  cot x � � � � k ��� B D  �\  k k �� C D  �\  k 2 k �� D D  �\ �  k k ��� �2 �2 k A D  �\ � Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm M  0;3; 2  N  2; 1;0  Tọa độ véc tơ uuuu r MN A  2; 4;  B  1;1; 1 C  2; 4; 2  D  2; 2; 2  Câu 36: Người ta cần sản xuất cốc thủy tinh có dạng hình trụ khơng có nắp với đáy cốc thành cốc làm thủy tinh đặc, phần đáy cốc dày 1,5cm thành xung quanh cốc dày 0,2cm (như hình vẽ) Biết chiều cao cốc 15cm ta đổ 180ml nước vào đầy cốc Nếu giá thủy tinh thành phẩm tính 500đ / cm3 giá tiền thủy tinh để sản xuất cốc gần với số tiền sau đây? A 25 nghìn đồng B 31 nghìn đồng C 40 nghìn đồng D 20 nghìn đồng Câu 37: Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số lập từ tập X   0;1; 2;3; 4;5;6;7 Rút ngẫu nhiên số thuộc tập S Tính xác suất để rút số mà số đó, chữ số đứng sau lớn 32 2 Câu 38: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình log  cos x   m log  cos x   m   vô nghiệm? chữ số đứng trước A  11 B 64   C 16 D      � A �;  � C  2; D  2; ��� 2; � B 2; Câu 39: Cho hình lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy ABCD hình thoi cạnh a, tâm O ABC  120� Các cạnh AA', A'B, A' D tạo với đáy góc 60� Tính theo a thể tích V khối lăng trụ cho A a 3 B a3 C a3 D 3a Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi I trung điểm AB M trung điểm AD Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SMC) bằng: A 3a B a 30 10 C a 30 D 3a 14 Câu 41: Ông An gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với kỳ hạn tháng, lãi suất 8,4% năm theo hình thức lãi kép Ơng gửi kỳ hạn ngân hàng thay đổi lãi suất, ông gửi tiếp 12 tháng với kỳ hạn cũ lãi suất thời gian 12% năm ơng rút tiền Số tiền ơng An nhận gốc lẫn lãi tính từ lúc gửi tiền ban đầu là: (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) A 63.545.193 đồng B 100.214.356 đồng C 83.737.371 đồng D 59.895.767 đồng Câu 42: Cho tứ diện ABCD cạnh 2a Tính thể tích khối bát diện có đỉnh trung điểm cạnh tứ 2a Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;0; l ), B  l ;1; l  , C  5;0; 2  Tìm tọa độ điểm H diện ABCD A a3 B a C a3 D cho tứ giác ABCH theo thứ tự lập thành hình thang cân với hai đáy AB, CH A H  3; 1;0  B H  7;1; 4  C H  1; 3;  D H  1; 2;  Câu 44: Cho hàm số y  x  mx  m (m tham số) có đồ thị  C  Biết đồ thị  C  cắt trục hoành điểm 4 4 phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 , x4 thỏa mãn x1  x2  x3  x  30 m  m0 Hỏi mệnh đề sau đúng? A  m0 �7 B  m0  C m0  D m0 �2 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 45: Cho hàm số bậc ba f  x   ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số g  x  x   3x   x  có đường tiệm cận đứng? x� �f  x   f  x  � � B C A ĐT:01694838727 D u1  � un 1  4un   5n  n �1 � Câu 46: Cho dãy số  un  xác định sau: � Tính tổng S  u2018  2u2017 A S  2015  3.42017 B S  2016  3.4 2018 C S  2016  3.42018 D S  2015  3.42017 Câu 47: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB   a 3, AD  a, SA vng góc với mặt đáy mặt phẳng (SBC) tạo với đáy góc 60� Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD A V  13 13 a B V  10 a C V  13 13 a 24 D V  5 a Câu 48: Một phiếu điều tra vấn đề tự học học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, câu có lựa chọn để trả lời Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại coi hợp lệ người hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, câu hỏi chọn phương án Hỏi cần tối thiểu phiếu hợp lệ để số ln có hai phiếu trả lời giống hệt 10 câu hỏi? A 1048577 B 1048576 C 10001 D 2097152 Câu 49: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M điểm cạnh SC cho 5SM  SC , mặt phẳng    qua A, M song song với đường thẳng BD cắt hai cạnh SB, SD H, K Tính VS AHMK tỉ số thể tích ? A B C D VS ABCD 35 35 x2  y2 2 log  x  y   �  log   xy  � Tìm giá trị lớn Câu 50: Cho x, y số thực thỏa mãn điều kiện � 2� 13 17 3 biểu thức M   x  y   xy A B C D 2 LỜI GIẢI CHI TIẾT SỐ 99 x0 � � Câu 1: Đáp án D.Ta có y '  4 x   m   x; y '  � m  � x  � m2 0�m2 x 1 Câu 2: Đáp án A.Điều kiện: x �2 Do M giao điểm đồ thị hàm số y  với trục hoành nên x2 M  1;0  Để hàm số có ba điểm cực trị phương trình y '  có nghiệm phân biệt � Ta có y '  3  x  2 nên hệ số góc tiếp tuyến M k  y '  1   Do suy phương trình tiếp tuyến y   x  x  3y 1 f  x   �, lim f  x   � nên A Câu 3: Đáp án A.Đồ thị hàm số đường tiệm cận xlim � � x � � Câu 4: Đáp án D.Hình đa diện bên có 11 mặt Câu 5: Đáp án C.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  2 x 1 � Ta có bảng biến thiên Câu 6: Đáp án BĐiều kiện: x �0 Ta có y '   ; y '  � � x  1 x � x � � 1 y' y + 4 - - � + � Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 � � Dựa vào bảng biến thiên ta suy hàm số cho có hai điểm cực trị Hàm số đạt cực đại x  1 , giá trị cực đại -4, hàm số đạt cực tiểu x  , giá trị cực tiểu Do B sai Câu 7: Đáp án C.Với hàm số y  ln x ta có y '  x x2  nên hàm số cho khơng có cực trị Do C x sai uuur Câu 8: Đáp án D.Véc tơ pháp tuyến mặt phẳng  P  n P    2;1; 3    4; 2;6  Câu 9: Đáp án C.Xét đáp án: Đáp án A Điều kiện: x  Ta có y '   0, x � 0; � nên đáp án A sai x  0, x ��\  2 nên đáp án B sai Đáp án B Điều kiện: x �2 Ta có y '   x  2 Đáp án C Ta có y '  3x   0, x �� nên đáp án C   Đáp án D Ta có y '  x  x  x x  chưa xác định dấu nên đáp án D sai x 1 � Ta có y  1  4; y  1  12; y    5 Câu 10: Đáp án D.Ta có y '  3x  x  9; y '  � � x  3  l  � Do giá trị lớn hàm số M  Câu 11: Đáp án D.Diện tích xung quanh hình trụ S  2 rh  2 5.7  70  cm    x Câu 12: Đáp án B.Ta có y '     x   x5 f  x   f  2 Câu 13: Đáp án D.Để hàm số liên tục điểm x  xlim �2  3 1  x    x  3  lim x   x2  x   lim   x �2 x �2 x �2 x �2  x2 x2 lim f  x   lim  2a x  1  4a  1; f    4a  Ta có lim f  x   lim x �2 x �2 Do để hàm số liên tục 4a   � a  1 Câu 14: Đáp án C.Ta có A  9log3  101log  4log16  6log3  10log 20  9log16  62  20log10   36  20   53 Câu 15: Đáp án B.Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  1 nên ta loại đáp án ATa thấy đồ thị hàm số qua điểm  0;1 ,  1;0  nên loại đáp án C,D Câu 16: Đáp án D.Ta có 3 1  x  1 2 2 2 F  x   �x  1d  x   � x  1 d  x  1  C  x  1  C   2 Mà F    � C  � F 2  10 x x cos dx  2sin  C Câu 17: Đáp án A.Ta có F  x   � 2 9k 5 k k Câu 18: Đáp án D.Ta có Tk 1  C9 x  2  � hệ số số hạng chứa x5 C95  2   2016   Câu 19: Đáp án B.Qua A kẻ vô số tiếp tuyến với mặt cầu  S  Câu 20: Đáp án C.Ta có  S  :  x     y    z   16 2 Câu 21: Đáp án A.Kí hiệu hình vẽ với SO   ABCD  tứ giác ABCD hình vng Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Ta có V  SO.S ABCD ĐT:01694838727 �1 �  AB   V  SO AB Thể tích V ' � SO � �2 �  33  �  x   33.2 x   x x2 x x Câu 22: Đáp án D.Ta có  8.2  33  � 4.2  �  x  � 2  x  2018 x  Câu 23: Đáp án A.Ta có  5 �  5x  2018 2018   5 2018 � 5x  � x  2 Câu 24: Đáp án C.Ta có V   R h   OA SO SAB AB  2OA  4cm Mà có cạnh AB 8 3 � SO   3cm � V  cm Câu 25: Đáp án B.Hai đường thẳng cắt nhau, song song chéo   2a Câu 26: Đáp án D.Ta có log 4000  log1000  log   log   log 10 Câu 27: Đáp án B.Loại A tứ diện trường hợp hình chóp Hiển nhiên B C, D sai 2 � �BC  AC  AB  a 1 a3 � V  SA.S ABC  2a a.a  3 Câu 28: Đáp án D.Ta có � 2 �SA  SB  AB  2a Câu 29: Đáp án D.Ta có 1212 x dx   12 � �  12 x  12  dx  12 x C  1212 x 1212 x 1 C  C 12 ln12 ln12 ln1212 1 x  1 x  � � �� �  x  Câu 30: Đáp án B BPT � � �x01   x �x  Câu 31: Đáp án B.TXĐ: D  �\  m  2 Ta có: y '  m   m   x  m  2  �  m  2m   Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 � 2  m  ��� � m   1;0;1; 2;3 Do có giá trị nguyên m uuuur r � xA '   � A '  4; 1 Câu 32: Đáp án C.Ta có: Tvr  A  A ' � A A '  v � � �y A '   2 m�� Câu 33: Đáp án D a   a  x Câu 34: Đáp án B.Hàm số cho xác định sin x �۹� uuuu r Câu 35: Đáp án A MN   2; 4;  k  k � Câu 36: Đáp án B.Gọi x h bán kính chiều cao cốc, ta có  x  0,  180 2 40  x  0,   h  1,5   180 �  x  0,   với h  15 cm Suy x  0,   h  1,5   3 Thể  tích thủy tinh  cầnlà: V  x h 180 60, 717 cm3 T 30.000 đồng Câu 37: Đáp án C.Từ số cho lập : số có3 chữ số Số cần chọn có dạng abc a �b �c TH1: a  b  c Chọn số thuộc tập  1; 2;3; 4;5;6;7 ta số thỏa mãn.Do có C7  35 số TH2: a  b  c có C7 số thỏa mãn TH3: a  b  c có C7 số thỏa mãn TH4: a  b  c có C7 số thỏa mãn Vậy có: C7  2C7  C7  84 số thỏa mãn chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước (Dethithpt.com) 84  448 16 2 Câu 38: Đáp án C.Ta có : PT � log cos x  2m log cos x  m   Vậy xác suất cần tìm là: P  2 Đặt t  log cos x � t � �;0 Khi đó: t  2mt  m    * PT cho vơ nghiệm �  * vơ nghiệm có nghiệm dương TH1: (*) vô nghiệm �  '  2m   �   m  �  ' �0 � > �S  2m m Kết hợp TH suy m �  2; TH2: (*) có nghiệm dương �> �P   m  � � �  60o suy tam giác ABD tam giác cạnh a Khi A’.ABD Câu 39: Đáp án C.Ta có: ABC  120o � BAD   chóp cạnh đáy a Như hình chiếu vng góc A’ lên mặt đáy trùng với trọng tâm tam giác ABD a a3  a � VA ' ABD  A ' H S ABC  3 12 a  3VA ' ABCD  6VA ' ABD  Ta có: A ' H  HA tan 60o  Do VABCD A ' B 'C ' D ' Câu 40: Đáp ánA Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Do SAB nên SI  AB Mặt khác  SAB    ABCD  � SI   ABCD    a ; S ICM  S ABCD  S IBC  S MCD  S AIM a a a 3a 2 S ICM 3a a Do IE  a      ; SI  4 8 CM 10 SI IE 3a  Lại có d  I F  SI  IE Dựng IE  CM ; I F  SE � d I ;  SCM   I F Ta có: CM  Câu 41: Đáp án D � 8, � � 12 � Số tiền mà ông An nhận T  50.10 � 1 % � �  % ��59.895.767 đồng � �� � Câu 42: Đáp án C Khối bát diện có cạnh a Chia bát diện thành hai hình chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích khối chóp tứ giác S.MNPQ VS MNPQ Vậy thể tích cần tính V  x VS MNPQ  1 a3 �a �  d  S ;  MNPQ   S MNPQ  a  � �.a  3 �2� a3 a3  uuur � uuu r uuur �AB   2;1; 2  � Câu 43: Đáp án CTa có � �� AB uuur � ; AC �  3;6;6  � d  C ; AB   AC  6;0;    � uuur uuur � AB; AC � � � 3 uuur AB Gọi M hình chiếu B HC � BM  Tam giác BMC vng M, có MC  uuur uuu r Suy HC  AB  2.MC   2.3   AB � CH  3BA BC  BM  Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 �x    2  �x  1 � � � �y  3 Vậy H  1; 3;  �y   1 �z   3.2 �z  � � Câu 44: Đáp án A.Phương trình hồnh độ giao điểm  C  Ox x  mx  m   * uuu r � �BA   2; 1;  Mà � uuur suy CH   x  5; y; z   � Đặt t  x �0  * � f  t   t  mt  m  (Dethithpt.com) Để (*) có nghiệm phân biệt � f  t   có nghiệm dương phân biệt � m  Khi đó, gọi t1 , t2  t1  t  hai nghiệm phân biệt f  t     4 4 2 Suy x1   t2 ; x2   t1 ; x3  t1 ; x4  t2 � x1  x2  x3  x4  t1  t2  30 m4 t1  t2  m � � � t12  t 22   t1  t2   2t1t  m  2m suy � � m  t1t2  m m  2m  15 � � Câu 45: Đáp án B.Dễ thấy x  không tiệm cận đứng đồ thị hàm số TXĐ: x �1 �f  x    1 Ta xét phương trình: f  x   f  x   � � �f  x     Mà �   Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy Phương trình (1), có hai nghiệm phân biệt x1  1; x2  (nghiệm kép) Phương trình (2), có ba nghiệm phân biệt x3  1; x4 � 1;  ; x5  2 Do f  x   f  x    x  1  x   h  x  suy g  x   x 1 x.h  x  Mà h  x   có nghiệm lớn  2; x4 ; x5  � ĐTHS y  g  x  có đường TCĐ Câu 46: Đáp án A.Ta có un 1  4un   5n � un 1  4un  5n  � un 1  n  4  un  n  1  * Đặt 1  un 1  n suy  un  n  ,  * � 1  4vn Do cấp số nhân với công bội q  4 �   4  Mà v1  u1  nên suy   4  Vậy S  u2018  2u2017   4  n 1 � un   4  n 1 n 1 v1  n 1 2016  2017  �  4   2016 � 2015  3.4 2017 � � �SA   ABCD  � � BC   SAB  � � SBC  ;  ABCD   SBA Câu 47: Đáp án A.Ta có � �BC  AB 2017 SA � SA  tan 60o.a  3a AB AC a Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD RABCD  �  Tam giác SAB vuông A, có tan SBA Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD 3a   SA2 a 13 13 13 a3   a   �V   R  4 R R ABCD Câu 48: Đáp án A Với 10 câu hỏi trắc nghiệm có 410 cách chọn đáp án Và điền chắn giống 410 điền trước Vậy có tất 410   1048577 phiếu thỏa mãn yêu cầu toán Câu 49: Đáp án D.Gọi O tâm hình bình hành ABCD, nối SO �AM  I Qua I kẻ đương thẳng d, song song với BD cắt SB, SD H, K suy SH SK SI   SB SD SO Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 5SM  2SC � M �SC Điểm 10 SM  SC thỏa mãn MS AC IO IO SI 1�  �  MC AO I S SI SO VS AKM SK SM VS AHM SH SM VS AHMK SM SH 6  ;   � VS AHMK  VS ABCD Khi Suy VS ADC SD SC VS ABC SB SC VS ABCD SC SB 35 36 2 x2  y  log  x  y   �  log   xy  � � 3x  y  2.log  x  y   log   xy  Câu 50: Đáp án B.Ta có � � Xét tam giác SAC, có � 3x log  x  y   log   xy  � 3 x  y  log  x  y   32 xy.log   xy  2  xy  y   xy t Xét hàm số f  t   log t khoảng  0; � , có f '  t   3t ln 3.log t  3t  0; t  t.ln 2 Suy f  t  hàm số đồng biến  0; � mà f �  x  y  � f   xy  � x  y   Khi M  x  y 3  x  y   3xy   x  y  � � � �  xy � 3xy � 2M   x  y  � x  y   3.2 xy � 3.2 xy � � � 2 2 x  y �  x  y    x  y   �  x  y   � � 2  2 x  y �  x  y  �  x  y    2a  3a  12a  6, với a  x  y � 0;  �  � Xét hàm số f  a   2a  3a  12a   0;  , suy max f  a   13  0;4  Vậy giá trị lớn biểu thức M 13 Đáp án 1-D 11-D 21-A 31-B 41-D 2-A 12-B 22-D 32-C 42-C 3-A 13-D 23-A 33-D 43-C 4-D 14-C 24-C 34-B 44-A 5-C 15-B 25-B 35-A 45-B 6-B 16-D 26-D 36-B 46-A 7-C 17-A 27-B 37-C 47-A 8-D 18-D 28-D 38-C 48-A 9-C 19-B 29-D 39-C 49-D 10-D 20-C 30-B 40-A 50-B ... có C7 số thỏa mãn Vậy có: C7  2C7  C7  84 số thỏa mãn chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước (Dethithpt.com) 84  448 16 2 Câu 38: Đáp án C.Ta có : PT � log cos x  2m log cos x  m   Vậy...  2; 1;  Mà � uuur suy CH   x  5; y; z   � Đặt t  x �0  * � f  t   t  mt  m  (Dethithpt.com) Để (*) có nghiệm phân biệt � f  t   có nghiệm dương phân biệt � m  Khi đó, gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: De 9918 , De 9918

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay