De 9518

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:54

Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 LUYỆN ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 SỐ 85 Ngày 20 tháng năm 2018 Học sinh: Câu 1: Cho hàm số f  x   x  x  Tính f '  1 A 3 B C Câu 2: Số mặt phẳng đối xứng khối lăng trụ tam giác A B C Câu 3: Trong dãy số sau, dãy số không cấp số cộng? A 1 1 ; ; ; ; 10 B ; ; ; ; 2 2 D D C 8; 6; 4; 2;0 D 2; 2; 2; 2; Câu 4: Cho hình chóp S ABC có SA vng góc với mặt phẳng  ABC  đáy ABC tam giác cân C Gọi H K trung điểm AB SB Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A CH  SB B AK  BC C CH  SA D CH  AK Câu 5: Hỏi khối đa diện loại  4;3 có mặt? A B 20 Câu 6: Khẳng định sau khẳng định sai? A c osx  � x    k 2 C B cos x  � x  k 2 C cos x  1 � x    k 2 D cos x  � x  Câu 7: Giải phương trình cos x  5sin x   A x    k B x   D 12   k C x  k 2   k D x  3x  Khẳng định sau đúng? 2  x A Hàm số nghịch biến �   k 2 Câu 8: Cho hàm số y  B Hàm số nghịch biến khoảng xác định C Hàm số đồng biến khoảng  �;   2; � D Hàm số nghịch biến khoảng  �; 2   2; � đồng biến khoảng sau đây? x2 �1 � B  1; � C � ;1� �2 � Câu 9: Hàm số y  ln  x    A  �;1 �1 �2 � �  ; �� D � 2x  x2  x  x2 1 A B C D Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  điểm A  3;1 ? A y  9 x  26 B y  x  26 C y  9 x  D y  x  x 2 x Câu 12: Cho hàm số y  2017e  3e Mệnh đề đúng? A y '' y ' y  2017 B y '' y ' y  3 C y '' y ' y  D y '' y ' y  Câu 13: Tìm số giao điểm đồ thị  C  : y  x  x  x  2017 đường thẳng y  2017 A B C D 2x 1 Câu 14: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  điểm có hồnh độ cắt hai trục tọa độ A B x 1 Câu 10: Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  Diện tích tam giác OAB A B C Câu 15: Cho hàm số y  ln x Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng  0; � D B Hàm số có tập giá trị  �; � Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng.D Hàm số có tập giá trị  0; � ĐT:01694838727 Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y  log  x  1 A y '  2x 1 B y '   x  1 ln C y '  Câu 17: Tìm tập xác định D hàm số y    x  A D   �; � 1 B D   �; 2  x  1 ln D y '  2x 1 C D   �;  D D   2; � Câu 18: Cho a  0, a �1, x, y hai số thực khác Khẳng định sau khẳng định đúng? B log a  xy   log a x  log a y A log a x  log a x C log a  x  y   log a x  log a y D log a  xy   log a x  log a y Câu 19: Có số tự nhiên có chữ số đơi khác nhau? A 648 B 1000 C 729 D 720 Câu 20: Một hộp có bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn có màu A B C D � � Câu 21: Trong khai triển đa thức P  x   � x �  x   Hệ số x x� � A 60 B 80 C 160 D 240 � x � Câu 22: Tập xác định hàm số y  ln � �là �log x  � A D   3; � B D   �;0  � 3; � C D   4; � D D   �;0  � 4; � x 1 hai điểm A, B phân biệt Gọi d1 , d x3 khoảng cách từ A B đến đường thẳng  : x  Tính d  d1  d A d  B d  1 C d  D d  Câu 23: Đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị  C  : y  Câu 24: Một hộp chứa 12 viên bi kích thước khác gồm bi màu đỏ, bi màu xanh bi màu vàng Chọn ngẫu nhiên lúc viên bi Xác suất để bi chọn có đủ màu là: A 11 55 B C 220 D 22 Câu 25: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Một mặt phẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại.  B Một đường thẳng vng góc với mặt phẳng vng góc với hai đường thẳng cắt mặt phẳng C Một đường thẳng a vng góc với đường thẳng song song với mặt phẳng đường thẳng a vng góc với mặt phẳng D Một đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng song song với vng góc với mặt phẳng lại Câu 26: Tìm giá trị x, y cho dãy số 2, x, 6, y theo thứ tự lập thành cấp số cộng? A x  6, y  2 B x  1, y  C x  2, y  D x  2, y  10 Câu 27: Trong dãy số  un  cho phương án đây, dãy số cấp số cộng? A un  n C un  n  2 B un  n Câu 28: Tính giới hạn I  lim  n D un   n  2n   n ? A I  1 B I  C I  � D I  Câu 29: Cho tứ diện ABCD Khẳng định sau đúng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AC  CD  AD B AB  AC  DC  DB uuu r uuur uuur uuu r C AB  CD  AD  CB uuu r uuur uuur D AB  AD  BD Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Câu 30: Cho hàm số y  x  x  x   C  Đường thẳng qua điểm A  1;1 vng góc với đường thẳng 3 qua hai điểm cực trị  C  là: A y   x 2 x 2 B y  C y  x  D x  y   x �1 � �2 � A f  x   �  x ln  x ln  Câu 31: Cho hàm số f  x   � �.5x Khẳng định sau đúng: B f  x   � x  x log  C f  x   � x  x log  D f  x   � x  x log  Câu 32: Cho hai đường thẳng d1 , d song song Trên d1 có điểm tơ màu đỏ, d có điểm tô màu xanh Chọn ngẫu nhiên điểm điểm Tính xác suất để điểm chọn lập thành tam giác có đỉnh tô màu đỏ A B 32 C D Câu 33: Trên đoạn   ;   phương trình 4sin x   có tất nghiệm? B A C Câu 34: Cho hàm số y   x  1 e Hệ thức sau đúng? D 3x A y '' y ' y  B y '' y ' y  Câu 35: Gọi n số nguyên dương cho C y '' y ' y  10 xe x D y '' y ' y  e x 1 1 210      với x dương log x log 32 x log 33 x log 3n x log x Tìm giá trị biểu thức P  2n  A P  32 B P  40 C P  43 D P  23 Câu 36: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a, mặt bên SAB tam giác đều, SC  SD  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD theo a a3 a3 B V  C V  a D V  Câu 37: Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AC, AA', A' C', BC a3 A V  Khẳng định khẳng định đúng? A  MNP  / /  BB ' C ' C  C  MNQ  / /  A ' B ' C ' B  NQP  / /  AC ' B '  D  MPQ  / /  AA ' B ' B  Câu 38: Cho hàm số y  mx  x  x  8m có đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị  Cm  cắt trục hoành ba điểm phân biệt �1 1� � 2�  ; � A m �� �1 1� � �  ; � B m �� �1 1� � 2�  ; �\  0 C m �� � � 1� 2� �; �\  0 D m �� Câu 39: Đợt xuất gạo Tỉnh Đồng Tháp thường kéo dài tháng (60 ngày) Người ta nhận thấy số lượng gạo xuất tính theo ngày thứ t xác định công thức S  t   t  63t  3240t  3100 (tấn) với  �t �60  Hỏi 60 ngày ngày thứ có số lượng xuất cao nhất? A 60 B 45 C 30 D 25 Câu 40: Hỏi có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y  cận đứng? A B 10 Câu 41: Tính tổng S   log A S  10082.2017 D C 11 2  log 2  log 2   2017 log 2017 2 2 B S  1007 2.2017 2 C S  10092.2017 Câu 42: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  nửa khoảng  1; � ? � � �;  A � 14 � � 15 � � � x  3x  khơng có đường tiệm x  mx  m  �;  B � 14 � 15 � � � � 2;  C � 14 � 15 � � D S  1010 2.2017 m x  mx  14 x  m  nghịch biến � 14 � ; �� � 15 �  D � Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Câu 43: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cạnh a; tam giác A’BC nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy  ABC  M trung điểm cạnh CC’ Tính cosin góc  góc hai đường thẳng AA’ BM A cos  22 11 B cos  11 11 C cos  33 11 D cos  22 11 Câu 44: Gọi M N giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số   y  1  cos x �2  s inx  cos x �trên � Biểu thức M  N  có giá trị bằng: � � A B  C 2 2 D � x  x2 , x �1 � Câu 45: Xác định giá trị thực k để hàm số f  x   � 2018 x   x  2018 liên tục x  � k , x 1 � 2016 A k  B k  2019 C k  2017 2018 D 20016 2019 2017 Câu 46: Một bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng số tiền triệu đồng tháng (chuyển vào tài khoản ngân hàng mẹ vào đầu tháng) Từ tháng năm 2016 mẹ không rút tiền mà để lại ngân hàng tính lãi suất 1% tháng Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn số tiền (bao gồm số tiền tháng 12 số tiền gửi từ tháng 1) Hỏi mẹ lĩnh tiền? (Kết làm tròn theo đơn vị nghìn đồng) A 50 triệu 730 nghìn đồng B 50 triệu 640 nghìn đồng C 53 triệu 760 nghìn đồng D 48 triệu 480 nghìn đồng Câu 47: Tam giác ABC vuông B, AB  10, BC  Gọi M,N trung điểm AB, AC Thể tích khối tròn xoay hình thang vng BMNC quay vòng quanh MB là: 20 120 140 C D 3 Câu 48: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng A, AB  2a, AC  a, AA '  4a M điểm thuộc cạnh AA' cho MA '  3MA Tính khoảng cách hai đường chéo BC C'M 6a 8a 4a 4a A d  B d  C d  D d  7 Câu 49: Cho dãy số  un  với u1  un 1   un , n �1 Chọn phát biểu đúng: A 40 B A  un  không bị chặn B u   2 C  un  dãy giảm D  un  bị chặn Câu 50: Một khối hình trụ có chiều cao lần đường kính mặt đáy chứa đầy nước Người ta đặt vào khối khối cầu có đường kính đường kính khối trụ khối nón có đỉnh tiếp xúc với khối cầu, đáy khối nón trùng với đáy khối trụ (như hình vẽ) Tính tỉ số thể tích lượng nước lại khối trụ lượng nước khối trụ ban đầu A B Câu 1: Đáp án A.Ta có: f '  x   x C 2 D LỜI GIẢI CHI TIẾT SỐ 95  x � f '  1  3 Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Câu 2: Đáp án B.Số mặt phẳng đối xứng cần tìm Câu 3: Đáp án A.Dãy số phương án B CSC với công sai d  1; dãy số phương án C CSC với công sai d  2; dãy số phương án D CSC với công sai d  0; dãy số phương án A khơng CSC, 1 1 1   �   4 12 Câu 4: Đáp án BVì ABC cân C H trung điểm AB nên CH  AB CH  SA � � CH  SB � Mà SA   ABC  � SA  CH � CH   SAB  � � � CH  AK � Các khẳng định A,C D Khẳng định B sai Câu 5: Đáp án C.Khối đa diện loại  4;3 hình lập phương => có mặt   k  k �� Câu 7: Đáp án D.Phương trình cos2 x  5sin x   �  2sin x  5sin x   � 2sin x  5sin x    �  2sin x  3  s inx  1  � sinx  � x   k 2  k �� 3x  5 � y'   x �2  Câu 8: Đáp án B.Ta có: y  x2  x  2 Câu 6: Đáp án A.Ta có cos x  � x  Do hàm số ln nghịch biến khoảng xác định Câu 9: Đáp án B.Ta có: D   2; � y '  x 1    � x 1 2 x   x  2  x  2 Do hàm số cho đồng biến khoảng  1; � Câu 10: Đáp án A.Ta có: D   � 2 � 3; � Khi đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng x  �� D Lại y  � đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  có: lim x �� Câu 11: Đáp án B.Ta có: y '  3x  x � y '  3  Do PTTT là: y   x  3   x  26 Câu 12: Đáp án C.Ta có: y '  2017e  x  6e 2 x ; y ''  2017e  x  12e 2 x Do đó: y '' y ' y  Câu 13: Đáp án A.Phương trình hồnh độ giao điểm là: x  x  2017  2017 x0 � � � x  x  x  � x  x  1  x    � � x  Vậy có giao điểm � x2 � Câu 14: Đáp án C.Ta có y '   x  1 � y '    suy phương trình tiếp tuyến  C   d  : y  x  Đường 1 OA.OB  2 Câu 15: Đáp án D.Hàm số y  ln x có tập giá trị �  x  1 ' Câu 16: Đáp án B.Ta có y  log  x  1 � y '   x  1 ln  x  1 ln thẳng  d  cắt Ox A  0;1 ; B  1;0  � S OAB  Câu 17: Đáp án C.Hàm số cho xác định  x  � x  Vậy D   �;  Câu 18: Đáp án D.Ta có log a  xy   log a x  log a y Câu 19: Đáp án A.Chữ số hàng trăm, chục, đơn vị có 9,9,8 cách chọn Do có 9.9.8  648 số thỏa mãn Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Câu 20: Đáp án D.Xác suất bi chọn có màu C C  C9 k 1 k 6  �  � 6 k  � k 6 k � k k 2 Câu 21: Đáp án A.Ta có P  x   � x  x � �C6 x � x � �C6 x � � k 0 � � k 0 k 2 Ép cho  k   � k  � hệ số cần tìm C6  60 �x  � � x4 Câu 22: Đáp án C.Hàm số cho xác định � x �log x   � Câu 23: Đáp án C.Phương trình hồnh độ giao điểm : Do A  7;  ; B  2; 3 � d  d1  d    x7� y 2 �x �3 � x 1  x  � �2 �� x  y � 3 x3 � �x  x  14  Câu 24: Đáp án A.Lấy ngẫu nhiên viên bi 12 viên bi có C12  220 cách � n     220 Gọi X biến cố “3 bi chọn có đủ màu”.Lấy viên bi màu đỏ bi đỏ có cách Lấy viên bi màu xanh bi xanh có cách Lấy viên bi màu vàng bi vàng có cách Suy số kết thuận lợi cho biến cố X n  X   3.4.5  60 Vậy P  n X   n    11 Câu 25: Đáp án C.Các khẳng định A,B,D sai; khẳng định C x  2  � �x  �� 2.6  x  y � �y  10 Câu 26: Đáp án D.Ta có: � Câu 27: Đáp án C Xét dãy số un  n  Ta có: un 1  n     n    không đổi � un  n  CSC với công sai d   1 n  2n   n n n2 Câu 28: Đáp án A.Ta có: I  lim  lim  1 2 n  2  n uuu r uuur uuur uuur uuu r uuur uuur uuu r Câu 29: Đáp án C.Xét khẳng định C Ta có: AB  CD  AD  DB  CB  BD  AD  CB � C x  � y  2 � � �M  3; 2  �� �  MN  : x  y   Câu 30: Đáp án B.Ta có y '  3x  12 x   � � x 1� y  N 1;   � � Phương trình đường thẳng qua điểm A  1;1 vng góc với  MN   d  : y  x  2 x x x � �1 � x2 �1 � x2 � � �1 �� x2 Câu 31: Đáp án A f  x   � �.5  � ln � � �.5 � ln � � �� ln   x ln  x ln  �2 � �2 � � � �2 �� � 1   Câu 32: Đáp án D.Lấy đinh tô màu đỏ điểm có C6 cách Lấy đỉnh tơ màu xanh điểm có cách.Suy số tam giác tạo thành có đỉnh tơ màu đỏ C6 C4  60 Vậy xác suất cần tính P  C62 C41  C103 Câu 33: Đáp án C.Phương trình cho � sin x   1 Quan sát đường tròn lượng giác ta thấy có giá trị x �  ;   thỏa mãn phương trình (1) 3x 3x 3x 3x 3x 3x Câu 34: Đáp án B.Ta có y '  e   x  1 e  e  x   � y ''  3e  x    3e  3e  x   Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Vậy y '' y ' y  Câu 35: Đáp án C.Ta có: � n 210      log x log x log3 x log x log x n  n  1 210  � n  n  1  420 � n  20 � P  2.20   43 log x log x Câu 36: Đáp án A.Gọi M, N trung điểm AB, CD �  SMN    ABCD  Tam giác SAB � SM  a ; a 11 Kẻ SH  MN  H �MN  � SH   ABCD  2.S SMN a a2  � SH   MN tam giác SCD cân � SN  Mặt khác S SMN 1 a 2 a3 V  SH S ABCD  a  3 S ABCD Vậy thể tích khối chóp Câu 37: Đáp án DVÌ M,Q trung điểm AC,BC Suy MQ đường trung bình ABC � MQ / / AB Tương tự, ta có MP / / A A ' Vậy  MPQ  / /  ABB ' A ' Câu 38: Đáp án C.Phương trình hồnh độ giao điểm là: mx  x 2 x  8m  x  2 � � m  x    x  x    x  x    �  x    mx  2mx  4m  x   � � g  x   mx    2m  x  4m  � Để đồ thị  Cm  cắt trục hồnh ba điểm phân biệt g  x   có nghiệm phân biệt khác 2 m �0 � � �1 1� ��     2m   16m  � m ��  ; �\  0 2� � � g   m   m  m �     � 6t 2 Câu 39: Đáp án B.Xét hàm số S  t   t  63t  3240t  3100 đoạn  1;60 , có S '  t    126t  3240 5 �t �60 t  45 � � �� Phương trình S '  t   � � t  60 6t  630t  16200  � � ax S  t   S  45   51575 Tính giá trị S  45   51575; S  60   50900 � m  1;60 Vậy 60 ngày ngày thứ 45 có lượng xuất cao Câu 40: Đáp án BTH1: Hàm số bị suy biến � m  � y  Khi đồ thị hàm số khơng có TCĐ TH2: PT : x  mx  m   vô nghiệm �   m  4m  20  � 2   m  2  Do với m ��� m  6; 5; 4; 3; 2; 1;0;1; (có giá trị m).Vậy có 10 giá trị nguyên m Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 � � 22.log 2  23.log 2  23 � �   20173 � �2 3 3 Câu 41: Đáp án CTa có � log 2  log 2  suy S    � � � � �x  x  1 � �x  x  1 � � n  n  1 � 3 2 Mà x  � � � �� S     n  � �  1009 2017 � � � � � � Câu 42: Đáp án BTH1: Với m  � y  14 x  suy hàm số đồng biến � TH2: Với m �0, ta có y '  mx  14mx  14; x �� 14 � ; x  1;   * Để hàm số nghịch biến  1; ��  y ' 0; x�  1;� �m x  14 x 28  x   14 14  � f  x   f  1   Xét hàm số f  x    tên  1; � , ta có y '  2  1;� 15 x  x  14  x  14 x 2 14 15 � Câu 43: Đáp án CTa có cos  cos� CC '; BM   cos BMC Vậy yêu cầu (*)  m f  x     1;� BC a AB a  , AH   2 2 A' H  Cạnh a a � MC  BB '2  BH  B ' H a � Cạnh B ' H  A ' B '2  A ' H  Do cos B ' BH   � B ' B  BH BB '.BH MC 33 �  MC  � MC  BC � cos MBC  BM 11 BC  MC � AA'= A'H  AH      Câu 44: Đáp án C.Ta có y  1   2sin x cos x  2cos x   sin x  cos2 x Áp dụng bất đẳng thức Bunhicopxki, có    �2  sin x  cos2 x ���2  � � � �   12 �  sin 2 x  cos 2 x    � � Suy y �8  �  �y �  Vậy M  N   f  x   f  1 Ta có: Câu 45: Đáp án B.Để f  x  liên tục x  lim x �1 x 2016  x  lim f  x   lim  lim x �1 2018 x   x  2018 x�1 2016 x   2019 1009 Vậy k  2019  2018 x  x  2018 Câu 46: Đáp án A.Cuối tháng 1, mẹ nhận số tiền 4.10   1%  đồng 4.106   1%   4.106 �   1%   4.106 � Cuối tháng 2, mẹ nhận số tiền �   1%     1%  � � � � Cuối tháng 3, mẹ nhận số tiền 4.10 �   1%     1%     1%  �đồng � � Vậy hàng tháng mẹ gửi vào ngân hàng a đồng, lãi suất r% số tiền thu sau n tháng A a n 4.106 11 Suy sau 11 tháng, mẹ lĩnh A   1 r  � �1  r   1�   1%  �  1%   1�  � � � r 1% Vì đầu tháng 12 mẹ rút tiền nên mẹ cộng thêm tiền lương tháng 12 Vậy tổng số tiền mẹ nhận A  4.106  50 triệu 730 nghìn đồng Câu 47: Đáp án D � Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 Xét khối nón tròn xoay  N1  tạo thành quay tam giác AMN quanh trục AB �  N1  có bán kính đáy 1 20 r1  MN  2; chiều cao h1  AM  Suy thể tích khối nón  N1  V1   r12 h   22.5  3 Xét khối nón tròn xoay  N  tạo thành quay tam giác ABC quanh trục AB �  N  có bán kính đáy r2  BC  4; chiều cao h2  AB  10 160 160 20 140   Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính V  V1  V2  3 3 2 Suy thể tích khối nón  N  V2   r h2   10    Câu 48: Đáp án B.Ta có BC / / B ' C ' � BC / /  MB ' C '  � d  BC ; C ' M   d B;  MB ' C '   d  Lại có VB.MB 'C '  VM BB ' C '  VA ' BB ' C '  Sử dụng công thức Heron S  BB '.S A ' B ' C ' 3VB.MB ' C ' S MB ' C ' �MB '  A ' B '2  A ' M  a 13 � � 4a 2  Ta có �MC '  A ' C '  A ' M  a 10 � B ' C '  A ' B '2  A ' C '2  a � � p  p  a   p  b   p  c  Trong a,b,c độ dài ba cạnh tam giác 4a 7a abc  8a �d  p Ta S MB 'C '  7a 2 2 u  Câu 49: Đáp án DDễ thấy n với n �1 Mặt khác un  với n �1 Thật vậy: u1   Giả sử un  với n �1 � un 1   un    (đúng).Vậy  un  với n �1 nên dãy bị chặn Câu 50: Đáp án BGọi R,h bán kính đáy chiều cao khối trụ � h  R  Thể tích khối trụ 4 V   R h   12.6  6 Khối cầu bên khối trụ có bán kính R  � VC   R   Khối nón bên 3 khối trụ có bán kính đáy R  chiều cao h  R  Suy thể tích khối nón 1 VN   R h   12.4   Do đó, thể tích lượng nước lại bên khối trụ 3 V 10 4 10 V0  V   VC  VN   6   Vậy tỉ số cần tính T   : 6  3 V
- Xem thêm -

Xem thêm: De 9518 , De 9518

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay