Cac de luyen thi

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:53

ĐỀ ÔN TẬP LỚP 12 (2017 - 2018) Câu Cho số phức z = a + bi, với A z − z số thực 2 C Môđun z a + b Ngày 25/5/2018 a, b số thực Mệnh đề sau đúng? B Phần ảo z bi D Số z z có môđun khác f ( x ) − f ( 4) L = lim x →4 x −2 Câu Cho hàm số y = f(x) có f ’(4) = Tính A L = B L = C L = D Không tồn Câu Từ chữ số 0,1, 2,3, 4, 5, lập số tự nhiên chẵn có ba chữ số? A 145 B 168 C 105 D 210 Câu Trong không gian cho đường thẳng a, b, c mặt phẳng (P) Mệnh đề sau sai? A Nếu a / /b b ⊥ c c ⊥ a B Nếu a ⊥ b b ⊥ c a / /c C Nếu a ⊥ b Câu Hàm số sau đồng biến R? D Nếu a ⊥ b, c ⊥ b a cắt c b vng góc với mp chứa a c a ⊥ ( P) b / / ( P) x  2+ 3 y =  ÷ ÷ e   A  2018 − 2015  y =  ÷ ÷ 10−1   D x 3 y= ÷  π C y = log ( x + ) B Câu Viết cơng thức tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng vng góc với Ox điểm x = a, x = b ( a < b ) , x ( a ≤ x ≤ b) S( x ) có diện tích thiết diện bị cắt hai mặt phẳng vng với trục Ox điểm có hoành độ b A b V = ∫ S ( x ) dx B a V = π∫ S ( x ) dx a b C V = π ∫ S2 ( x ) dx a a D V = ∫ S ( x ) dx b Câu Cho hàm Cho hàm số y = − x + x + Gọi h h1 khoảng cách từ hai điểm cực đại cực tiểu h h đồ thị hàm số đến trục hoành Tỷ số là: A 4/3 B C 3/4 D 3/2 Câu Cho a,b >0, a ≠ 1, ab ≠ , Khẳng định sau khẳng định sai? log ab a = A C log a 1 + log a b B a = (1 − log a b ) b D log a ab = log a (ab ) = 4(1 + log a b) f ( x ) = ax + F ( x) (1 + log a b) b ( x ≠ 0) , F ( 1) = 4, f ( 1) = x2 biết F(-1) = 1, Câu Tìm nguyên hàm hàm số 3x 3x 3x 3x F ( x) = − − F ( x) = + + F ( x) = + − F ( x) = − − 2x 4 2x 4x 2x A B C D Câu 10 Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;0;3) thuộc: A Mặt phẳng (Oxy) B Trục Oy C Mặt phẳng (Oyz) D Mặt phẳng (Oxz) y= ( 2) x Câu 11 Cho hàm số có đồ thị hình Đồ thị hình hàm số đây? A C ( ) y = − ( 2) y=− x B y= ( 2) x y= ( 2) x x D Câu 12 Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng song song với ( S) : x + y2 + z − 2z − 4y − 6z − = với mặt cầu  4x + 3y − 12z + 26 =  A  4x + 3y − 12z − 78 =  4x + 3y − 12z − 26 =  B  4x + 3y − 12z − 78 = ( α ) : 4x + 3y − 12z + 10 = tiếp xúc  4x + 3y − 12z + 26 =  C  4x + 3y − 12z + 78 = D    x2 log x −1  y = log log  + 2 ( ) ÷+ 3    3 Câu 13 Tìm tập xác định D hàm số D = 1; − + 57 D = −1 − 57; − + 57 D = 2; − + 57 ( A ) ( ) (  4x + 3y − 12z − 26 =  4x + 3y − 12z + 78 =  ) D = ( 1; + ∞ ) B C D a , góc tạo hai mặt phẳng (SAB) (ABC) Câu 14: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh AB 600 Diện tích xung quanh hình nón đỉnh S có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC 7πa2 7πa2 3πa2 3πa2 A B C D Câu 15 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, tính thể tích tứ diện OABC biết A, B, C giao điểm mặt phẳng 2x − 3y + 4z + 24 = với trục Ox, Oy, Oz A 288 B 192 Câu 16 Hàm số y = f ( x) C 96 xác định có đạo hàm x- ¥ f '( x) +¥ - - Đồ thị hàm số A có bảng biến thiên sau: +¥ + + +¥ -¥ có tất đường tiệm cận (đứng ngang)? B C D −∞ y' y - -¥ y = f ( x) Câu 17 Cho hàm số x ¡ \ { - 1;1} , +¥ f ( x) D 78 y = f ( x) xác định liên tục ¡ , có bảng biến thiên sau −1 + +∞ - + 1 f ( x )  − 3f ( x ) + = Số nghiệm phương trình A B D C [ ] −1 Câu 18 Gọi M m GTLN GTNN hàm số y = x − ln x e ; e Tổng M + m bằng: 2 1  ÷ +3 B  e  A e − C 1  ÷ +2 D  e  Câu 19 Cho hàm số A I = 12 Câu 20 Gọi A S = f ( x) [ 0;2] có đạo hàm liên tục thỏa mãn I = I = 13 B C ff( 2) = 16, ò ( x) dx = D I = 20 z1 , z nghiệm phức PT: 5z − 8z + = Tính S = z1 + z + z1.z B S = 15 C S = 13/5 D S = -3/5 Tính I = ò x f ¢( 2x) dx Câu 21 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A ' B ' C ' D ' có AB = AA ' = a , AD = a Tính khoảng cách AC’ CD’ a A a 30 B 10 a C a D Câu 22 Theo hình thức lãi kép, người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất không thay đổi theo năm sau 10 năm người thu 150 triệu đồng Hỏi lãi suất ngân hàng với kỳ hạn năm A 3,91% B 4,14% C 4,10% D 4,15% Câu 23 Có học sinh có bạn tên A B Xếp ngẫu nhiên học sinh theo hàng ngang Xác suất để hai bạn A B không đứng cạnh là: A 7/8 B 1/8 C 3/4 D 1/4 Câu 24 Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;1;1) hai mặt phẳng (P): 2x – y + 3z – = 0, (Q): y = Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa A, vng góc với hai mặt phẳng (P) (Q)? A 3x + y − 2z − = B 3x − 2z = D 3x − y + 2z − = C 3x − 2z − = Câu 25 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a, AD = 2a;SA vng góc với đáy ABCD, SC 10 tan α = Khi đó, khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) là: hợp với đáy góc α 2a A 2a B a C a D 1  − x + 2x2 ÷ , x ≠  x  Câu 26 Tìm hệ số x sau khai triển rút gọn đơn thức đồng dạng  A 3210 B −3210 C −2940 D 2940 ( x − 1) Câu 27 Tổng nghiệm PT: A 2 x = x ( x − 1) + ( x −1 − x ) B C bằng: D B C D SA ⊥ ( ABCD ) Câu 28 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA = 2a Gọi α góc đường thẳng SC BD Khi đó, cosα A − 5 d: x −1 y + z = = 2 Gọi A = d ∩ (P), Câu 29 Trong không gian Oxyz, cho mp(P): 2x + 2y – z + = đường thẳng M điểm thuộc d cho MA = Tính khoảng cách từ M đến (P) A 4/9 B 8/3 C 8/9 D 2/9 x4 2x3 m - y= x + mx - ln x + Câu 30 Có số tự nhiên m để hàm số đồng biến (2;+∞) A B C D Câu 31 Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x , y = − x y = Khi A 2 S = ∫ x3dx + ∫ ( x − 2) dx S= B π ∫ ∫( ) x3 + x − dx S= C + ∫ x3dx D S = ∫ x3 − ( − x) dx x sin x + cos x + x π2 b b dx = + ln sin x + a c với a, b, c số nguyên dương c phân số tối giản Tính P = abc B P = 13 C P = 48 D P = 96 Câu 32 Biết A P = 24 Câu 33 Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy a diện tích xung quanh 12a A 6πa B πa C 2πa Câu 34 Tập tất giá trị tham số m để phương trình D 3πa 16 x − ( m − 3) 4x + 3m + = có nghiệm là: 1 1 1     −∞; − ÷∪ ( 8; +∞ )  −∞; − ÷∪ [ 8; +∞ )  −∞; −  ∪ [ 8; +∞ ) 3 3 3 A  B  C  Câu 35 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình D ( −1;1] ∪ [ 8; +∞ ) sin x − cos2x + sin x + cosx − 2cos x + m − m = có nghiệm thực? D  x − xy + =  2x + 3y − 14 ≤  Câu 36 Cho x, y số thực dương thỏa mãn điều kiện Tính tổng giá trị lớn giá trị nhỏ A B C 2 biểu thức P = 3x y − xy − 2x + 2x B A 12 C F ( x ) = ax + bx + cx Câu 37 Hãy xác định hàm số f ( 1) = f ( ) = f =4 , ( ) F ( x ) = x3 + x + x A A ( a, b ∈ ¡ ) B P = −5 C P = y = f ( x) Câu 39 Cho hàm số y = f ′( x) nguyên hàm hàm số C F ( x) = x +x z + + 2i = ( z + 1) ( + i ) D P = y = f ( x) thỏa mãn 1 F ( x ) = x3 + x + x D z >1 P = a −b Tính có đạo hàm liên tục R có đồ thị hàm số y = f ( x2 + x ) (C ) : y = có điểm cực đại? D x−1 2x d1, d2 hai tiếp tuyến (C ) song song d1 d2 với Khoảng cách lớn A thỏa mãn hình bên Hàm số B C Câu 40 Cho đồ thị F ( x) F ( x ) = x3 + x2 + x B Câu 38 Cho số phức z = a + bi A P = −1 Biết D B C ( ) ( D 2 ) ( A −1; 3;0 , B 1; 3; , C 0;0; ) Câu 41 Trong không gian Oxyz , cho điểm điểm M thuộc trục Oz cho hai mặt phẳng (MAB) (ABC) vng góc với Tính góc hai mặt phẳng (MAB) (OAB) o A 30 o B 60 o C 45 o D 15 Câu 42 Cho tam giác ABC có độ dài cạnh a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng Biết x, y ∈ ¥ , phân số tối giản), tính giá trị x + y A B C m ∈ [ −5;5] Câu 43 Có giá trị nguyên tham số A B C tan A C x tan = 2 y( D để hàm số y = x4 + x3 − x +m có điểm cực trị ? D x − y − z +1 x −1 y z d1 : = = ;d : = = −1 −1 −1 Viết phương trình Câu 44 Trong khơng gian Oxyz, cho đường thẳng d ,d đường phân giác góc nhọn tạo x −1 y z x −1 y z = = = = −3 1 A B x +1 y z = = −3 C x +1 y z = = 1 D Câu 45 Cho hình lập phương ABCD.A ' B ' C ' D ' có cạnh a Gọi O tâm hình vng ABCD , S điểm đối xứng với O qua CD ' (hình vẽ) Thể tích khối đa diện ABCDSA ' B ' C ' D ' 2a3 A 3a3 B 7a3 C 4a3 D z − − 3i = 13 Câu 46 Cho số phức z thỏa mãn: Gọi m, M giá P = z + − z − 3i trị nhỏ lớn biểu thức Tính A = m + M A A = 10 B A = 25 C A = 34 D A = 40 Câu 47 Cho hình chóp S.ABCD, ABCD hình thang vuông A D, AB = AD = 2a, CD = a Gọi I trung điểm 15a AD, biết hai mặt phẳng (SBI), (SCI) vng góc với đáy thể tích khối chóp S.ABCD Tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) 0 0 A 60 B 30 C 36 D 45 Câu 48 Cho mp(P): 2x – y + 2z + = điểm A(0;0;4), B(2;0;0) Mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất, qua O, A, B tiếp xúc với (P) có tâm là: A I(1;2;2) B I(1;-19/4;2) C I(1;-2;2) D (1;19/4;2) Câu 49: Cho hình lập phương, cặp đỉnh xác định đường thẳng Trong đường thẳng đó, tìm số cặp đường thẳng (khơng tính thứ tự) khơng đồng phẳng khơng vng góc với A 96 B 192 C 108 D 132 1 f ( 1) = 1; ∫  f ' ( x )  dx = x 3f ( x ) dx = ∫ f ( x) [ 0;1] thỏa mãn Câu 50 Cho hàm số có đạo hàm liên tục đoạn Tích phân A ∫ f ( x ) dx : B C D ... biến thi n sau: +¥ + + +¥ -¥ có tất đường tiệm cận (đứng ngang)? B C D −∞ y' y - -¥ y = f ( x) Câu 17 Cho hàm số x ¡ { - 1;1} , +¥ f ( x) D 78 y = f ( x) xác định liên tục ¡ , có bảng biến thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay