nho giai 2 cau tich phan va 1 cau xac suat

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:50

1 ( x − 1)e x + 1) ∫ dx = a + b ln(1 + c.e) x.e x + A P=1 Tính P=a+2b+3c B P=2 C P=3 C P=7 2) x(1 + e x ) + ln x + a ∫1 ( x.ln x + e x )2 dx = b ln + e x + e với a,b,c số nguyên Tính P=a+b+c A P=1 B P=6 C P=3 C P=7 3) Trong vòng loại thi chạy 1000m có bạn tham gia có bạn lớp A, bạn lớp B bạn đến từ lớp khác Thầy giáo xếp ngẫu nhiên bạn kể thành hàng ngang để xuất phát.Tính xác suất cho khơng có học sinh lớp đứng cạnh A 26 B 85 252 C 18 D
- Xem thêm -

Xem thêm: nho giai 2 cau tich phan va 1 cau xac suat , nho giai 2 cau tich phan va 1 cau xac suat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay