giai tich 12

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:50

TRẮC NGHIỆM 12 MỚI LẠ Cho (S) (S’) có PT: x  y  z  x  z   , x  y  z  x  y  z  13  Tìm khẳng định ĐÚNG Câu 1: (S),(S’) tiếp xúc B (S),(S’) tiếp xúc C (S),(S’) nhau, khơng có điểm chung D (S) ,(S’) ngồi nhau, khơng có điểm chung A Câu 2: Tìm f(x) biết A f ( x)  f ( x)  f ( x)dx  ln( x � x4  2x x4  x2   x  1)  C B f ( x)  x4  2x C x4  x2  C f ( x)  e x  x 1 D x  x2  Câu 3: Tìm cosin góc (Oxy) (P): 2x – y – 2z +1=0 A B C 2/3 D –2/3 Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho M(2,2,1) (P):x+2y–2z–1=0 Mặt phẳng tạo với đt OM góc bé nhất? A (Ozx) B (Oyz) C (Oxy) D (P) Câu 5: Tìm m để PT log 22 x  log x  m  có nghiệm x>2 A 2m3 B m �3 C m3 D m3 Câu 6: Tìm M thuộc Oy cách mp: x+2y–2z+1=0 2x+y+2z–1=0 A M(0,1/2,0) B M(0, –1,0) C M(0,0,0),M(0, –2,0) D M(0,1,0) Câu 7: Tìm tập xác định hàm số y  lg( x  2)  lg( x  A [ 5, �) B   5,  C (-�,- 5] �[ 5, �) D (2, �) Câu 8: Tìm m để y=m cắt y  x  x  12 x điểm phân biệt A 4m5 B m �5 Câu 9: Tìm giá trị nhỏ môđun z biết A Lớp 12C4 B C m 1 D m �4  2i z 1  1 i C D _ Câu 10: Có số phức z thỏa mãn z  A B 2z2 ? 3z  C Câu 11: Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y=2, y = –2 B y=0 D x2 1  x C y= –2 D y=2 Câu 12: Viết PT mp(P) qua A(1,2, –1) vng góc với mp: 2x+y=0 x=z+1 A x–2y+z+4=0 B 2x–y–z–1=0, C x+y+z–2=0 D x–2y–2z–1=0 Câu 13: Hàm số y  x  x có điểm cực trị? A B C D Câu 14: Hỏi pt 2.27 x  18x  4.12 x  3.8x có nghiệm? A B C Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho d: x–2= –y+1=z+2 d’: D x 1  y   z 1 Lập PT mp chứa d song song d’ A –2x+y+3z+9=0 B 3x+y–2z–1=0 C 3x+y–2z+1=0 D 2x–y–3z+6=0 Câu 16: Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y  x2 ( x �0) , trục Oy, y=2,y=4 quanh trục Oy A V  10 B V  6 C V  12 D V  8 Câu 17: Tìm m để hàm số y=x3 +mx2 + mx có cực trị A m=0 B m=3 C Không tồn m D m=1 Câu 18: tìm m để hàm số y=x3 –3mx+1 nghịch biến (–1,1) A m �0 B m �1 C m 1 D m �R Câu 19: Tìm m để (2m+1)x –( m+1)y+(m+1)z+m=0 vng góc với x+2y – z+1=0 A m=0 B m=1 C m= –2 D m= –1 Câu 20: Hình (H) có diện tích S gấp 30 lần diện tích hình giới hạn y2=2x,x–2y+2=0, y=0 Tính S A S=50 Lớp 12C4 B S=30 C S=40 D S=20 �x   �y   Câu 21: Viết PT mp qua A(3,4,5) chưa đt � A x+y=3 B x+1=y Câu 22: Tính khoảng cách d:x=y=z d’: A B C y+1=z �x  z   � �y   C D x+2=z D Câu 23: Tìm m để PT x3 – 3mx+2=0 có nghiệm A m �0 B m=1 C  m 1 D m 1 Câu 24: Hình chóp S.ABCD có S(0,0, ),A(1,1,0), B(–1,1,0),C(–1, –1,0),D(1, –1,0) Tìm cosin (SAB) (SCD) A ½ B ¼ Câu 25: Cho f ( x)dx  Tính � A I=1 C D 13 C I=27 D I = –3 I � f (3 x)dx B I=3 Câu 26: Tìm hình chiếu M(2,0,1) lên đường thẳng d:x=y=z A (0,0,0) B (2,2,2) C (3,3,3) D (1,1,1) Câu 27: Cho a  log 5, b  log Tính P  log3 675 A P 2a b B P 2a 1 b a b C P  3 D P 2a 3 b Câu 28: Viết PT hình chiếu Ox mp(P):y+z=1 �x  t � A �y  �z  � �x  t � B �y  �z  � �x  t � C �y  �z  1 � � �x  t � � D �y  � � z � � Câu 29: tìm m để BPT log x  m   x>4 A 2
- Xem thêm -

Xem thêm: giai tich 12 , giai tich 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay