DE THI THU THPT HAY VA CO DAP AN (1)

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:49

ĐỀ ÔN THPT SỐ ( 12L1,2 17/20-1-2018) � � Câu 1: Xét hai hàm số y  sin x y  cos x khoảng � ;0 � Hãy tìm mệnh đề sai? �2 � � �  ;0 � A Hai hàm số đồng biến; B s inx  cosx , x �� �2 � � � � �  ;0 � C  s inx  cosx , x �� D s inx cosx dấu � ;0 � �2 � �2 � 3 � � Câu 2: Số nghiệm phương trình tanx = tan khoảng � ; 2 �: A B C 11 �4 � Câu 3: Phương trình  cos x  tương đương với phương trình sau đây? 1 1 A cos2x = B cos2x = C sin2x = D sin2x = 2 2 D Câu 4:Trên giá sách 10 sách tiếng Việt khác nhau, tiếng Anh khác tiếng Pháp khác Hỏi cách chọn ba sách tiếng khác ? A 24 B 36 C.188 D 480 Câu 5: Chọn ngẫu nhiên cầu từ bình đựng cầu xanh , cầu đỏ cầu vàng Xác suất để chọn cầu khác màu A B C D Câu 6: Với n �N , Rút gọn T  (12  1 1).1! (22  2 1).2! (32  3 1).3!  (n2  n 1).n! ta A T= (n 1)! B T= (n + 2)! – C T=(n – 1)!(n – 1) - D T=(n + 1)!(n + 1) – ur 2 Câu 7: Cho v  3;3 đường tròn  C  : x  y  x  y   Ảnh  C  qua Tvur  C ' phương trình là: A  x     y  1  2 Câu 8:Cho hàm số A Nếu 2 B  x     y  1  C  x     y  1  2 D x2  y2  8x  y   Khẳng định sau đúng: liên tục đoạn phương trình khơng nghiệm khoảng B Nếu phương trình C Nếu phương trình D Nếu hàm số khoảng nghiệm khoảng nghiệm khoảng liên tục, tăng đoạn hàm số phải liên tục khoảng phương trình khơng ngiệm Câu 9: Cho hai hàm f ( x )  giao điểm chúng A Câu 10: Giải phương trình A Câu 11 Hàm số y = B x g ( x)  B x2 Tính góc hai tiếp tuyến đồ thị hàm số cho C D với nghiệm là: C D x3 - x2 + x đồng biến khoảng nào? A � B ( - �;1) C ( 1;+�) Câu 12 Đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 hai điểm cực trị là: D ( - �;1) ( 1;+�) A ( 0;0) ( 1;- 2) B ( 0;0) ( 2;4) C ( 0;0) ( 2;- 4) D ( 0;0) ( - 2;- 4) Câu 13 Trên đoạn [- 1;1] , hàm số y = - x3 - 2x2 - x - 3 A giá trị nhỏ x = - giá trị lớn x = B giá trị nhỏ x = giá trị lớn x = - C giá trị nhỏ x = - khơng giá trị lớn D Khơng giá trị nhỏ giá trị lớn x = Câu 14 Tìm phần thực phần ảo số phức z = 3+ 2i A Phần thực - phần ảo - 2i B Phần thực - phần ảo - C Phần thực phần ảo 2i D Phần thực phần ảo 2 Câu 15 Cho số phức z = 5- 3i Tính 1+ z + ( z) ta kết quả: A - 22 + 33i B 22 + 33i C 22- 33i D - 22- 33i M ; z ( ) Câu 16 Trong mặt phẳng phức, điểm biểu diễn số phức Môđun số phức w = i z - z2 bằng: A 26 B C 26 D x- Câu 17 Cho đường cong ( C ) : y = x + Điểm giao hai tiệm cận ( C ) ? A L ( - 2;2) B M ( 2;1) C N ( - 2;- 2) D K ( - 2;1) Câu 18 Cho hàm số y = ax + bx + cx + d Nếu đồ thị hàm số hai hai điểm cực trị gốc tọa độ O điểm A ( 2;- 4) phương trình hàm số là: A y = - 3x3 + x2 B y = - 3x3 + x C y = x3 - 3x D y = x3 - 3x2 Câu 19 Cho a, b, c số thực dương a, b�1 Khẳng định sau sai log c b B loga c = log a A loga c = log a c C loga c = loga b.logb c D loga b.logb a= b x( 5- x) � = là: A { 2;3} B { 4;6} C {1;- 6} Câu 20 Tập nghiệm phương trình log6 � D { - 1;6} � � Câu 21 F ( x) nguyên hàm hàm số y = xex Hàm số sau F ( x) : 2 A F ( x) = ex + Câu 22 Cho x2 e +5 ( ) 2�� � f ( x) � dx � B F ( x) = �f ( x) dx = 10 Khi x2 e +C C F ( x) = bằng: A 32 2- ex ( D F ( x) =- B 34 C 36 ) D 40 b Câu 23 Giá trị b để �( 2x - 6) dx = ? A b= b= B b= b= C b= b= 16 Câu 24 Tính tích phân I = �x x +1dx A e Câu 25 Cho I = � 1+ 3ln x dx x A tdt 3� B 16 C 52 D - 52 t = 1+ 3ln x Chọn khẳng định sai khẳng định sau: I = B - D b= b= I = 2 t dt 3� C I = t3 D I = 14 Câu 26 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y = x2 + y = 3x là: A S = B S = C S = D S = Câu 27 Khối tròn xoay tạo nên ta quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn đồ thị ( P ) : y = 2x - x trục Ox tích là: A V = 16p 15 B V = 11p 15 C V = 12p 15 D V = 4p 15 Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng d qua hai điểm M  2; 3;  , N  3; 2;  phương trình tắc A x 3 y  z 5 x2 y 3 z 4 x 3 y 2 z 5 x2 y 3 z 4         B C D 1 1 1 1 1 1 1 1 Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S) phương trình x2 + y2 + z2 + 2x - 4y + 6z - = Tính tọa độ tâm I bán kính R ( S) A Tâm I ( - 1;2;- 3) bán kính R = B Tâm I ( 1;- 2;3) bán kính R = C Tâm I ( - 1;2;3) bán kính R = D Tâm I ( 1;- 2;3) bán kính R = 16 Câu 30 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu ( S) tâm I ( 2;1;- 1) , tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ ( Oyz) Phương trình mặt cầu ( S) là: 2 2 2 A ( x + 2) +( y +1) +( z - 1) = B ( x - 2) +( y- 1) +( z +1) = 2 2 2 C ( x - 2) +( y - 1) +( z +1) = D ( x + 2) +( y- 1) +( z +1) = Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( Q) : 2x - y + 5z - 15 = điểm E ( 1;2;- 3) Mặt phẳng ( P ) qua E song song với ( Q ) phương trình là: A ( P ) : x + 2y - 3z +15 = B ( P ) : x + 2y - 3z - 15 = C ( P ) : 2x - y + 5z +15 = D ( P ) : 2x - y + 5z - 15 = Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 4;1;- 2) B ( 5;9;3) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: A 2x + 6y - 5z + 40 = B x + 8y - 5z - 41= C x - 8y - 5z - 35 = D x + 8y + 5z - 47 = Câu 33 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2;3), B( 4; 4; 6) Tọa độ trọng tâm G tam giác OAB � 9�  ;3; � B G (3;6;9) C G (1; 2;3) là: A G � D G (1; 2; 3) � 2� Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 3x + y- 3z + = mặt cầu 2 ( S) : ( x - 4) +( y + 5) +( z + 2) = 25 Mặt phẳng ( P ) cắt mặt cầu ( S) theo giao tuyến đường tròn Đường tròn giao tuyến bán kính r bằng: A r = B r = C r = D r = x y z +1 Câu 35 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : = = mặt phẳng - 1 A đến ( a ) ( a ) : x - 2y- 2z + = Tìm điểm A d cho khoảng cách từ A A ( 0;0;- 1) B A ( - 2;1;- 2) C A ( 2;- 1;0) D A ( 4;- 2;1) Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD cạnh đáy a , cạnh bên hợp với mặt đáy góc 600 Tính a3 theo a thể tích khối chóp S.ABCD A V = B V = a3 a3 C V = D V = a3 Câu 37 Một nhơm hình chữ nhật hai kích thước a 2a ( a độ dài sẵn) Người ta nhơm thành hình trụ Nếu hình trụ tạo thành chiều dài đường sinh 2a bán kính đáy bằng: a p a D 2pa 2p Câu 38 Cho hình nón đỉnh S bán kính đáy R = a , góc đỉnh 600 Diện tích xung quanh hình nón bằng: A 4pa2 B 3pa2 C 2pa2 D pa2 Câu 39 Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD AB = AD = Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN , ta hình trụ Diện tích tồn phần hình trụ A B a C bằng: A 2p B 3p C 4p D 8p x x Câu 40 Tập nghiệm bất phương trình 3.9 - 10.3 + 3�0 dạng S = [ a;b] Khi b- a bằng: A B C D Câu 41 Cho hàm số y = x3 - mx2 +( 2m- 1) x - với m tham số, đồ thị ( Cm) Xác định m để ( Cm) điểm cực đại cực tiểu nằm phía trục tung ? A m �1 B m > C m > m �1 D m > Câu 42 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh bện SA vng góc với mặt phẳng ( ABCD) SC = a Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 15 3 2 Câu 43 Gọi x1, x2 hai điểm cực trị hàm số y = x - 3mx + 3( m - 1) x - m + m Giá trị m để x12 + x22 - x1x2 = là: A m= y = x4 - 2mx2 +1 B m= � C m= � D m= �2 Câu 44 Giá trị tham số m để đồ thị hàm số ba điểm cực trị A ( 0;1) , B , C thỏa mãn BC = ? A m= �4 B m= C m= D m= � Câu 45 Tìm m để đường thẳng d : y = m( x - 1) +1 cắt đồ thị hàm số y = - x3 + 3x - ba điểm phân biệt A ( 1;1) , B, C A m�0 B m< SD = C �m< D m= m> � = 60� Câu 46 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi cạnh 1, góc ABC Hình Cạnh bên ABCD ) điểm H thuộc đoạn BD cho HD = 3HB Tính thể tích chiếu vng góc S mặt phẳng ( khối chóp S.ABCD 24 ABC.A ' B 'C ' A V = Câu 47 Cho lăng trụ đứng B V = 15 24 C V = 15 15 12 ( AB 'C ') tạo D V = đáy tam giác cạnh a Mặt phẳng với mặt đáy góc a 3a3 3a C V = D V = 8 Câu 48 Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông A , AB = a, AC = a Tam giác SBC nằm mặt phẳng vng với đáy Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng ( SAC ) 600 Tính theo a A a thể tích lăng trụ ABC.A ' B 'C ' A V = a 39 13 B a B V = 2a 39 13 vuông tâm O , C 3 D V = a Câu 49 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình cạnh a Cạnh bên SA vng góc với đáy, � = 600 Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AB SO góc SBD A a B a C a D a r r Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vecto a   1; 2;  b   x0 ; y0 ; z0  phương với r r r vectơ a Biết vectơ b tạo với tia Oy góc nhọn b  21 Khi tổng x0  y0  z0 A x0  y0  z0  B x0  y0  z0  3 C x0  y0  z0  HẾT D x0  y0  z0  6 ĐỀ ÔN THPT SỐ ( 12L1,2 17/20-1-2018) d B a d c d a d a … 11 a c b d b c d d a a 21 c b d c a d a a a c 31 c d d c c a c a c c 41 c a d c c b d c a b Câu 6: Ta coù: (k2  k  1).k! (k2  2k  1 k).k!  (k  1)2.k! k.k!  (k  1)!(k  1) k.k! (**) Thay k = 1, k = 2, k = n vaøo (**): (12  1 1).1!  2!.2 1.1! (22  2 1).1!  2!.2 1.1! (22  2 1).2!  3!3 2.2!  (32  3 1).3!  4!4 3.3! (n2  n 1).n!  (n 1)!.(n 1)  n.n! � A  (n 1)!(n 1)  1.1!  (n 1)!(n 1)  Câu 34 Đường chéo hình vng AC = a Xét tam giác SAC , ta SA = SC - AC = a Chiều cao khối chóp SA = a Diện tích hình vng ABCD SABCD = a2 Thể tích khối chóp S.ABCD a3 VS.ABCD = SABCD SA = 3 (đvtt) Chọn A S � = 60�nên tam giác ABC Câu 35 Vì ABC Suy BO = 3 3 ; BD = 2BO = ; HD = BD = 4 Trong tam giác vuông SH = SD - HD = SHD , ta A D H C B Diện tích hình thoi ABCD SABCD = 2SDABC = Vậy VS.ABCD = SABCD SH = 15 24 (đvtt) Chọn B S Câu 36 Gọi O = AC �BD Do S.ABCD hình chóp nên SO ^ ( ABCD) Suy OB hình chiếu SB ( ABCD) � �,OB = SBO � ,( ABCD) = SB Khi 600=SB A O Trong tam giác vng SOB , ta D � =a SO = OB.tan SBO Diện tích hình vng ABC SABCD = AB2 = a2 Vậy VS.ABCD = SABCD SO = a3 6 (đvtt) Chọn A B C Câu 37 Vì ABC.A ' B 'C ' lăng trụ đứng nên AA ' ^ ( ABC ) Gọi M trung điểm B 'C ' , tam giác A ' B 'C ' C A Nên suy A ' M ^ B 'C ' �, A ' M = AMA � ' AB 'C ') ,( A ' B 'C ') = AM Khi 600 = (� B Tam giác AA ' M , A'M = a � ' = 3a ; AA ' = A ' M tan AMA 2 Diện tích tam giác Vậy V = SDABC AA ' = M a2 SD A ' B 'C ' = 3a3 B' (đvtt) Chọn D Câu 38 Gọi H trung điểm BC , suy SH ^ BC � SH ^ ( ABC ) Gọi K trung điểm AC , suy HK ^ AC Kẻ HE ^ SK ( E �SK ) B,( SAC ) � = 2d � H ,( SAC ) � Khi d � � � � � = 2HE = SH HK SH + HK = 2a 39 13 Chọn C Câu 39 Ta D SAB = D SAD ( c- g- c) , suy SB = SD � = 600 , suy Lại SBD D SBD cạnh SB = SD = BD = a Trong tam giác vng SAB , ta SA = SB2 - AB2 = a Gọi E trung điểm AD , suy OE P AB AE ^ OE Do d[ AB,SO] = d � AB,( SOE ) � = d� A,( SOE ) � � � � � Kẻ AK ^ SE SA.AE C' A' a A,( SOE ) � = AK = = Khi d � Chọn D � � SA2 + AE Câu 40 Gọi bán kính đáy R Từ giả thiết suy h = 2a chu vi đáy a Do 2pR = a � R = a 2p Chọn C Câu 41 Theo giả thiết, ta OA = a S � = 300 OSA Suy độ dài đường sinh: l = SA = OA = 2a sin300 A O Vậy diện tích xung quanh bằng: Sxq = pRl = 4pa2 (đvdt) Chọn A Câu 42 Theo giả thiết ta hình trụ chiều cao h = AB = , bán kính đáy R = Do diện tích tồn phần: AD =1 A M D B N C Stp = 2pRh+ 2pR = 4p Chọn C 2 Câu 43 Ta có: ( S) : x + y + z + 2x - 4y + 6z - = 2 hay ( S) : ( x +1) +( y- 2) +( z + 3) = 16 Do mặt cầu ( S) tâm I ( - 1;2;- 3) bán kính R = Chọn A I ,( Oyz) � = xI = Câu 44 Bán kính mặt cầu: R = d � � � 2 Do phương trình mặt cầu cần tìm ( x - 2) +( y- 1) +( z +1) = Chọn C Câu 45 Ta ( P ) song song với ( Q ) nên dạng: ( P ) : 2x - y + 5z + D = với D �0 Lại ( P ) qua E ( 1;2;- 3) nên thay tọa độ điểm E vào phương trình ( P ) , ta D = 15 Vậy ( P ) : 2x - y + 5z +15 = Chọn C � 1� � ;5; � Câu 46 Tọa độ trung điểm AB M � � � � � 2� � 1� uuu r ;5; � � Mặt phẳng cần tìm qua M � � �và nhận AB = ( 1;8;5) làm VTPT nên phương trình � � 2� x + 8y + 5z - 47 = uuur Chọn D uu r Câu 47 Ta PQ = ( - 1;- 1;4) , mặt phẳng ( P ) VTPT nP = ( 3;2;- 1) Suy uuu r uu r � PQ, nP � = ( - 7;11;1) � � � � uuu r uu r PQ, nP � = ( - 7;11;1) làm VTPT nên phương trình Mặt phẳng ( a ) qua P ( 2;0;- 1) nhận � � � � � ( a ) : - 7x +11y + z +15 = Chọn C Câu 48 Mặt cầu ( S) tâm I ( 4;- 5;- 2) , bán kính R = I ,( P ) � = Ta d � � � 3.4 +( - 5) - 3.( - 2) + 32 +12 +( - 3) = 19 I ,( P ) � = 52 - 19 = Chọn C Bán kính đường tròn giao tuyến là: r = R - d2 � � � Câu 49 Gọi A ( 2t;- t;t - 1) �d với t > A,( a ) � = 3� Ta d � � � 2t - 2( - t) - 2( t - 1) + 12 +( - 2) +( - 2) = 3� 2t + = -�=‫=ۮ‬+� 2t � t =1 � � t =- � t A ( 2; 1;0) Câu 50 � x=0 Câu Ta có: y' = 3x - 6x; y' = � 3x( x - 2) = � � � x=2 � + Với x = � y = + Với x = � y = - Chọn C Câu Ta y' = 3ax2 + 2bx + c Yêu cầu toán �y'( 0) = � � c= a =1 � � � � � � � � � � y ' = ( ) 12 a + b + c = b � � = - �� �� �� � � � � d=0 c= y( 0) = � � � � � � � � � 8a + 4b+ 2c + d = - � d=0 � � � � �y( 2) =- � Vậy phương trình hàm số cần tìm là: y = x3 - 3x2 Chọn D 2 x2 - 2mx +( m2 - 1) � Câu Ta y' = 3x - 6mx + 3( m - 1) = 3� � � Do D ' = m2 - m2 +1= 1> 0, " m�� nên hàm số ln hai điểm cực trị x1, x2 �x1 + x2 = 2m � Theo Viet, ta � �x1x2 = m - Yêu cầu toán � ( x1 + x2 ) - 3x1x2 = � 4m2 - 3( m2 - 1) = � m2 = � m= �2 Chọn D � x =1 Câu Đạo hàm y' = x - 2mx +( 2m- 1) ; y' = � � � x = 2m- � 1 Để đồ thị hàm số hai điểm cực trị 2m-�۹ m ( *) Để hai điểm cực trị nằm phía trục tung � y' = hai nghiệm x1 , x2 dấu Chọn C � 2m- 1> � m> Kết hợp với ( *) , ta < m�1 Chọn C � x=0 Câu Ta y' = 4x - 4mx = 4x( x - m) ; y' = � � �2 x =m � Để đồ thị hàm số ba điểm cực trị � y' = ba nghiệm phân biệt � m> Suy tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm số là: A ( 0;1) , B ( m;1- m2 ) C ( - m;1- m ) Yêu cầu toán: BC = � m = � m = � m= (thỏa mãn điều kiện) Chọn C Câu Ta y =- 4x2 - 4x- 1= - ( 2x +1) �0, " x �� Suy hàm số nghịch biến đoạn [- 1;1] nên giá trị nhỏ x = giá trị lớn x =- Chọn B 1;1� � Câu Đặt t  cos x,t �� � Xét hàm số f  t   2t3  t2  3t  Ta có: 1;1� xác định liên tục � � � � t  1�� 1;1� � � � f '  t   6t  9t  3; f '  t   � � t  �� 1;1� � � � � �1 � f  t   9 , hay y  9 Chọn D Khi đó: ff 1  9; �2 � ; f  1  Suy ra: � 1;1� � � �� Câu Dựa vào đồ thị thấy phía bên phải hướng lên nên hệ số x4 phải dương Loại đáp án A Để ý thấy x = y = nên ta loại đáp án D Hàm số đạt cực trị x = x = �1 nên B phù hợp � x=0 y ' = 4x3 - 4x = 4x( x2 - 1) ; y' = � � � x = �1 � Chọn B Câu 10 Tập xác định: D = �\ { - 2} Ta có: lim y = lim- x�- 2- x�- 3 = +�; lim+ y = lim+ =- � � x �2 x �2 x- x- 2 1x = 1; lim y = lim x = 1� lim y = lim x�- � x�- � x�+� x�+� 2 1+ 1+ x x Tiệm cận đứng: x = - 1- Lại có: Tiệm cận ngang: y = Suy điểm K ( - 2;1) giao hai tiệm cận Chọn D Câu 11 Phương trình hồnh độ giao điểm đường thẳng d đồ thị : � x1  x2  3x   m x  1  �  x  1 x2  x   m  � �2 x  x  2 m �    * Để đường thẳng d cắt đồ thị ba điểm phân biệt � phương trình  * hai nghiệm phân biệt khác � �   9 4m  � m �� � � m �0 � � m �0 � Chọn C Câu 19 Bất phương trình tương đương với 3.32x - 10.3x + 3�0 Đặt t = 3x , t > Bất phương trình trở thành �t �3 , Với ta 3t2 -+‫�ۮ‬ 10 �t 3 t �3x �3 � - 1�x �1 Vậy tập nghiệm bất phương trình S = [- 1;1] Suy độ dài tập S Chọn C Câu 20 Đặt t = x2 � dt = 2xdx Suy I = 1 1 et dt = � d( et ) = et +C = ex +C � 2 2 Chọn C Câu 21 Ta 2 5 5 2- f ( x) � dx = 2� dx - 4�f ( x) dx = 2x + 4�f ( x) dx = 2.( 2- 5) + 4.10 = 34 �� � � 2 Chọn B b Câu 22 Ta �( 2x - b 6) dx = ( x2 - 6x) = ( b2 - 6b) - ( 1- 6) = b2 - 6b+ 1 � b= Theo ra, b - 6b+ 5= � � Chọn D � b= � Câu 23 Đặt t = x3 +1 � t2 = x3 +1 , suy 2tdt = 3x2dx � tdt = x2dx Đổi cận: 3 � x = 0� t =1 2 2t3 52 � I = t dt = = � Vậy � � x = � t = 3 9 � 1 Chọn C x Câu 24 Đặt t = 1+ 3ln x � t2 = 1+ 3ln x , suy 2tdt = dx Đổi cận: x = 1� t = � � � � �x = e� t = 2 Suy I = 2 2 14 t dt = t3 = � 31 9 Chọn A � x =1 Câu 25 Xét phương trình x + = 3x � ( x - 1) ( x - 2) = � � � x=2 � 2 Diện tích hình phẳng cần tính S = �x + 2- 3x dx � x3 3x2 � � 5� � � =� + - 2x� =- - � - � = � ( - x + 3x - 2) dx = � � � � � � � � 6� � � 1 2 Chọn D � x=0 Câu 26 Xét phương trình 2x - x = � � � x=2 � Hình phẳng D giới hạn ( P ) trục Ox quay quanh Ox tạo nên khối tròn xoay tích là: 2 VOx = p� ( 2x - x Chọn A ) 2 � � 16p x5 � dx = p� = �x - x + � ( 4x - 4x + x ) dx = p � � � 5� � � 15 (đvtt) ... Diện tích xung quanh hình nón bằng: A 4pa2 B 3pa2 C 2pa2 D pa2 Câu 39 Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = AD = Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN , ta... giả thi t suy h = 2a chu vi đáy a Do 2pR = a � R = a 2p Chọn C Câu 41 Theo giả thi t, ta có OA = a S � = 300 OSA Suy độ dài đường sinh: l = SA = OA = 2a sin300 A O Vậy diện tích xung quanh... xoay tạo nên ta quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn đồ thị ( P ) : y = 2x - x trục Ox tích là: A V = 16p 15 B V = 11p 15 C V = 12p 15 D V = 4p 15 Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT HAY VA CO DAP AN (1) , DE THI THU THPT HAY VA CO DAP AN (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay