de thi thu thpt 2018

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:49

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 230 Họ tên thí sinh: ……… Câu 1: f  x  dx  � Cho Tính I �  3x  f  x   dx A I= B 7 C I= D I=-2 Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm sau nằm trục Oz ? A C  0;0;2  B A  1;0;0  C B  0;1;0  D D  2;1;0  Câu 3: Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên hình nón Diện tích xung quanh hình nón : A a B 2a C a D a Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) có tâm I (1;3;6) qua điểm A(3; 2;8) Hãy tìm phương trình mặt cầu (S) ? A ( x  1)  ( y  3)  ( z  6)2  B ( x  1)  ( y  3)  ( z  6)  C ( x  1)  ( y  3)  ( z  6)  D ( x  1)2  ( y  3)  ( z  6)  Câu 5: Số giao điểm đường cong y = x3 - 2x2 + 2x + đường thẳng y = - x bằng: A B C D Câu 6: Phương trình s inx  sin  có nghiệm x    k x    k 2 � � ; k �� ; k �� A � B � x      k  x      k  � � x    k 2 x    k � � ; k �� ; k �� C � D � x    k 2 x    k � � Câu 7: Cho khối chóp S.ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông B, AB  a, AC  a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SB  a a3 a3 a3 a 15 B C D 6 Câu 8: Một hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả cạnh a Thể tích khối A lăng trụ bằng: A a 3 B a3 12 C a3 D a Câu 9: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? Trang 1/6 - Mã đề thi 230 A y  x  x B y  x  x  C y  x  x D y   x  x 2 Câu 10: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log x  5log x  �0 A S  [2;16] B S  (�;1] �[4; �) C S  (�; 2] �[16; �) D S  (0; 2] �[16; �) Câu 11: Mặt phẳng () qua M (0; 0; - 1) song song với giá hai vectơ r r a(1; 2;3) b(3;0;5) Phương trình mặt phẳng ( ) là: A 5x – 2y – 3z - 21 = B - 5x + 2y + 3z + = C 10x – 4y – 6z + 21 = D 5x – 2y – 3z + 21 = Câu 12: Khối chóp SABCD có mặt đáy là: A Hình chữ nhật B Hình vng C Hình bình hành D Hình thoi Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục � có bảng biến thiên x01y00 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có cực trị D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu 14: Cho số phức z = + 7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6; -7) B (-6; 7) C (6; 7) D (-6; -7) Câu 15: Thể tích khối lập phương có cạnh 1m là: B V  m A V 1m C V 3m D V 1m Câu 16: Phương trình 9x  3.3x   có nghiệm x1, x2 Giá trị A  2x1  3x2 A 3log B C D log Câu 17: Cho ba điểm A(2;1; - 1); B( - 1;0;4);C(0; - - 1) Phương trình mặt phẳng qua A vng góc BC A x - 2y - 5z - = C x - 3y + 5z + = Câu 18: 3 � x  B 2x - y + 5z - = D 2x + y + z + =  x dx bằng: Trang 2/6 - Mã đề thi 230 3x 4x 3x 4x C  C  C ln ln ln ln Câu 19: Nghiệm phương trình cos x  là: �  �  x   k 2 x   k 2 � � 3  k �� A � B � 2  � � x  k 2 x    k 2 � � � � �  �  x   k 2 x   k 2 � � 6  k �� C � D �   � � x  k 2 x    k 2 � � � � A 4x 3x  C ln ln B D 3x 4x  C ln ln  k �� 2x - Câu 20: Cho đồ thị (H): y = Lập PTTT với đồ thị (H) giao điểm (H) x- Ox B y =- x +4 A y = 2x + Câu 21:  x  5 C y =- x - Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, D y =2 x - cho mặt cầu  S  :   y    z  Hãy tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu  S  ? A I  5; 4;0  , R  B I  5; 4;0  , R  C I  5; 4;0  , R  D I  5; 4;0  , R  Câu 22: Cho số phức z  i   i    i  Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo 7i C Phần thực 1 phần ảo D Phần thực 1 phần ảo 7i Câu 23: Phương trình log (x  4x  12)  A Vơ nghiệm B Có hai nghiệm âm C Có nghiệm âm nghiệm dương D Có hai nghiệm dương x 1 Câu 24: Cho hàm số y  Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là: x 1 A y  B y  1 C x  1 D x  Câu 25: Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối nón là: A V   rh B V   r h C V  3 r h D V   r h Câu 26: Với giá trị x,y để số phức sau nhau: x  2i   yi A x  3; y  B x  2; y  C x  3; y  2 D x  2; y  Câu 27: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Tìm tất cả giá trị thực tham số m để phương trình f  x   m  có bốn nghiệm phân biệt A 6  m  5 B 4 �m �3 C 6 �m �5 D 4  m  3 Trang 3/6 - Mã đề thi 230 Câu 28: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề nào sau là sai? x � y' y + - � + � � A Hàm số cho nghịch biến khoảng (1;2) B Hàm số cho đồng biến khoảng  3;� C Hàm số cho đồng biến khoảng  2;� D Hàm số cho đồng biến khoảng  �;1 Câu 29: Tên 15 học sinh ghi vào 15 tờ giấy để vào hộp Chọn tên học sinh du lịch Hỏi có cách chọn học sinh: A 32760 B 15! C 1365 D 4! Câu 30: Nguyên hàm F(x) hàm số f  x   x  3x  x  thỏa F(1) = là: B F  x  A F  x   12 x  x   12 x  x  D F  x   x  x  x  C F  x   x  x  x  x  10 Câu 31: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Đẳng thức sau sai ? A x m x n  x m n B x m y n   xy  m n C  xy   x n y n n D  x n   x nm m Câu 32: Trong không gian Oxyz véc tơ sau véc tơ pháp tuyến mp (P): 4x - 3y + = A (4; - 3;0) B ( - 3;4;0) C (4; - 3;1) D (4; - 3; - 1) Câu 33: Cho số 1, 2, 4,5, có cách tạo số chẵn gồm chữ số khác từ chữ số cho: A 120 B 256 C 24 D 36 Câu 34: Giá trị lớn nhất hàm số y  2x  3x  12x  đoạn  1; 2 A 11 B 10 C D 15 Câu 35: Tìm nghiệm phương trình log (1  x)  A x  4 B x  3 C x  D x  z Câu 36: Cho số phức z = 2i + bằng: z  6i  6i  12i  12i A z  B z  C z  D z  11 11 13 13 Câu 37: Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  liên tục  a; b , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b có cơng thức là: a A S  �f  x  dx b b B S  �f  x  dx a Trang 4/6 - Mã đề thi 230 a b C S  �f  x  dx D S  �f  x  dx b a dx Câu 38: Kết quả phép tính tích phân I  � có dạng I  a ln  b ln (a, b ��) x 3x  Khi a  ab  3b có giá trị A B C D Câu 39: Cho số phức z �0 thỏa mãn z �2 Tìm tổng giá trị lớn nhất giá trị nhỏ z i nhất biểu thức P  z A C B D Câu 40: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A  a;0;  , B  0; b;0  , C  0;0; c  với a, b, c  Giả sử a, b, c thay đổi thỏa mãn a  b  c  k không đổi Diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất k2 A k2 B C k D k Câu 41: Cho hàm số: y  x  x  (1  m) x  m (Cm ) (Cm ) cắt trục hoành điểm 2 phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 thỏa mãn x1  x2  x3  �1   m 1 � m �4 C � D m �0 � Câu 42: Ông Năm gửi 320 triệu đồng hai ngân hàng X Y theo hình thức lãi kép Số tiền thứ nhất gửi ngân hàng X với lãi suất 2,1% /một quý (kì hạn quý) khoảng thời gian 15 tháng Số tiền lại gửi ngân hàng Y với lãi suất 0, 73% / tháng, (kì hạn tháng ) thời gian tháng Tổng lợi tức đạt cả hai ngân hàng 27507768,13 đồng(chưa làm tròn) Hỏi số tiền ơng Năm gửi vào ngân hàng X Y �m  B � �m �0   m 1 A ? A 120 triệu 200 triệu B 120 triệu 200 triệu C 120 triệu 200 triệu D 120 triệu 200 triệu Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   hai điểm A(1; 3;0), B  5; 1; 2  M điểm mặt phẳng ( P) Giá trị lớn nhất T  MA  MB là: A T B T  e 2016 Câu 44: Tích phân �cos(ln x).dx A m  1 B m   C T  D T 2016 =   m.e Khi giá trị m: C m  D m  2 Câu 45: Cho hàm số y  mx  (m  9)x  10 Tìm m để hàm số có điểm cực trị m  1 m0 m3 m  3 � � � � A � B � C � D � 0m2 1 m  1  m  0m3 � � � � Trang 5/6 - Mã đề thi 230 Câu 46: Cho tứ diện SABC SA , SB , SC vng góc với đơi SA  3a , SB  a , SC  2a Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC bằng: 8a 3a 5a 7a A B C D Câu 47: Giả sử a b số thực thỏa mãn 3.2 a  2b  5.2a  2b  Tổng a  b bao nhiêu? A a  b  B a  b  C a  b  D a  b  Câu 48: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm I , AB  2a; BD  AC , mặt bên SAB tam giác cân đỉnh A, hình chiếu vng góc đỉnh S mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H AI Khoảng cách hai đường thẳng SB CD bằng: 2a 35 2a 35 2a a 35 A B 35 C D 7 Câu 49: Cho hàm số y  x  3x  mx  Với giá trị m hàm số đồng biến khoảng  �;0  A m  B m  1 C 1  m  D m �3 m 1  m �� Số giá trị nguyên m để z  i  Câu 50: Cho số phức z   m  2i  1 A � B C D Vô số - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 230 ... m  5 B 4 �m �3 C 6 �m �5 D 4  m  3 Trang 3/6 - Mã đề thi 230 Câu 28: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thi n hình vẽ bên Mệnh đề nào sau là sai? x � y' y + - � + �... 3y + 5z + = Câu 18: 3 � x  B 2x - y + 5z - = D 2x + y + z + =  x dx bằng: Trang 2/6 - Mã đề thi 230 3x 4x 3x 4x C  C  C ln ln ln ln Câu 19: Nghiệm phương trình cos x  là: �  �  x ... C Hình bình hành D Hình thoi Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục � có bảng biến thi n x01y00 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất B
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt 2018 , de thi thu thpt 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay