de thi thu moi (1)

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:49

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018 (LẦN 7) Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NEWTON (Đề thi gồm có 06 trang) Mã đề thi 123 Câu 1: Số phức số ảo ? A z  2 B z  2i C z   2i Câu 2: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng ? A (2;  ) B (  ;3) D (0;  ) C ( 2; 2) D z  1  2i Câu 3: Tích phân  (3 x  1)dx B 6 D A C 2 Câu 4: Với a , b số thực dương bất kì, mệnh đề ? 1 A ln(a b )  ln b B ln( ab)  ln a  ln b C ln( ab)  ln a  ln b D ln(a b )  ln a a b 3x  Câu 5: Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2 A x  B x   C x   D x  2 Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;1) Hình chiếu vng góc A lên trục Ox ? A Q (1;0;0) B M (0; 1;1) C P (0; 1; 0) D N ( 1; 1; 0) Câu 7: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Câu 8: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x), trục hoành hai đường thẳng x  a x  b(a  b) tính theo cơng thức ? b A S    f ( x)dx a b B S   f ( x )dx a b b C S   f ( x) dx D S    f ( x) dx C lim f ( x)  1 D lim f ( x)  a a Câu 9: Cho lim[ f ( x )  2]  Tính lim f ( x ) x  A lim f ( x)  x  x  B lim f ( x )  3 x  x  x  Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Mặt phẳng ( P ) có véctơ pháp  tuyến    B n1  (2; 2;1) C n3  (2; 2;5) D n4  (2;1;2) A n2  (1;1;0) Câu 11: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Trang 1/6 - Mã đề thi 123 Hàm số có giá trị cực tiểu A B 1 C D Câu 12: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số cách chọn hai phần tử M xếp thứ tự hai phần tử A C102 B A102 C C102  2! D A102  2! Câu 13: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm nam nữ thành hàng dọc Xác suất để khơng có hai học sinh giới đứng cạnh 1 1 A B C D 126 42 21 252 2x  Câu 14: Giá trị nhỏ hàm số y  đoạn [0; 4] là: x 1 12 11 A B C 1 D 5 Câu 15: Cho hình lập phương ABCD ABC D (tham khảo hình vẽ bên) Tang góc đường thẳng BD′ mặt phẳng ( ADDA) A B C D Câu 16: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức z1 z2  z2 z1 1 B  C D  2 3 Câu 17: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người rút lãi số tiền lãi người nhận gần với số tiền ? khoảng thời gian người không rút tiền lãi suất không thay đổi A 20,128 triệu đồng B 17,5 triệu đồng C 70,128 triệu đồng D 67,5 triệu đồng Câu 18: Hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên.Tìm A hàm số y  f  x  A y  f  x   x  3x  B y  f  x   x3  x  x  C y  f  x    x  3x  D y  f  x    x3  x  x  Trang 2/6 - Mã đề thi 123 Câu 19: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  1 x 1 D  ln  x  C ln(1  x )  C 2 Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình log ( x  1)  A (1;2) B (  ;1) C (1;  ) D (1;1) Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A( 1; 2;0), B (3; 2; 2) Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A x  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  z   Câu 22: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh Gọi M trung điểm SD (tham khảo hình vẽ bên) A  ln  x  C B ln  x  C C Cơsin góc hai đường thẳng BM AD 55 155 5 A B C D 10 20 10 20 Câu 23: Biết phương trình x.3x 1  có hai nghiệm a,b Giá trị biểu thức a  b  ab 2 A S   log B S   log C S   ln D S   ln 5 Câu 24: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D Câu 25: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OB  OC Gọi M trung điểm BC , OM  a (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng OA BC A 2a B a a a C D 2 A B O M C Câu 26: Cho hình trụ có thiết diện qua trục hình vng diện tích tồn phần 64 a Bán kính đáy hình trụ 6a 6a A r  B r  C r  2a D r  4a 3 Câu 27: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P ) : x  y  z   0,(Q ) : x  y  z   Giao tuyến hai mặt phẳng ( P ),(Q ) đường thẳng qua điểm ? Trang 3/6 - Mã đề thi 123 B M (2; 1;0) C N (0; 3;0) D Q (1;2; 3) z Câu 28: Có số phức z thoả mãn z  3i  số ảo ? z4 A B vô số C D Câu 29: Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình x  m22 x 1  (2m  1)2 x  m  m3  có ba nghiệm thực phân biệt khoảng (a;b) Tính S  ab A P (1;1;1) 3 A S  B S  C S  D S  3 Câu 30: Có số ngun m để phương trình ln  m  2sin x  ln  m  3sin x    sin x có nghiệm thực ? A B C Câu 31: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm cấp hai f ( x) mãn f (1)  f (0)  1, f (0)  2018 Mệnh đề ? D liên tục B  f ( x)(1  x) dx  1 C  f ( x)(1  x )dx  2018 D  f ( x)(1  x) dx  đoạn [0;1] thoả A  f ( x)(1  x )dx  2018 Câu 32: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị (C) hình vẽ bên có đạo hàm f ( x) liên tục khoảng (  ;  ) Đường thẳng hình vẽ bên tiếp tuyến (C) điểm có hồnh độ x  Gọi m giá trị nhỏ hàm số y  f ( x) Mệnh đề ? A m  2 B 2  m  C  m  D m  x 1 c d dx  a  b  ln với c nguyên dương a, b, d , e số nguyên tố Giá trị x e biểu thức a  b  c  d  e A 14 B 17 C 10 D 24 1 x Câu 34: Gọi ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x, y  , y  (phần tô đậm màu x đen hình vẽ bên) Câu 33: Cho  Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành quay ( H ) quanh trục hoành Trang 4/6 - Mã đề thi 123 2 2 5  5    A V     ln  B V     ln  C V    ln   D V    ln   3 3 3  3    Câu 35: Cho hình nón đỉnh S Xét hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy hình nón AB  BC  10a, AC  12a , góc tạo hai mặt phẳng (SAB)) (ABC) 450 Thể tích khối nón cho A 9 a B 27 a C 12 a D 3 a x 1 y 1 z 1 Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :   1 x 1 y 1 z MA d2 :   Đường thẳng qua điểm M (1;1;1) cắt d1, d2 A, B Tính tỉ số 1 MB MA MA MA MA A B C D  2  MB MB MB MB x 1 Câu 37: Cho hàm số y  có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C) tạo với hai trục tọa tam giác 2x  có trọng tâm nằm đường thẳng y   x A B C D Câu 38: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  (2m  1) x  3m x  có điểm cực trị 1  1  C  0;   (1;  ) D   ;  4  4  Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;1), B ( 2; 2;1), C (1; 2; 2) Đường phân giác góc A tam giác ABC cắt mặt phẳng (Oyz) điểm ? 8 4 8     8 A  0;  ;  B  0;  ;  C  0;  ;  D  0; ;   3 3 3     3 Câu 40: Cho dãy số (an ) thỏa mãn a1  5an 1  an   , với n  Tìm số nguyên dương n  3n  nhỏ để an số nguyên A n  123 B n  41 C n  39 D n  49 Câu 41: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau A (1;  ) B (  ;0] Hàm số y  f ( x  2) nghịch biến khoảng ? A (  ; 2) B (0; 2) C (2;  ) D (2;0) Câu 42: Có số nguyên dương m để hàm số y  x  (2m  9) x  2( m  9m) x  10 nghịch biến khoảng (3;6) ? A B C D 20 10  1   Câu 43: Sau khai triển rút gọn, biểu thức  x     x   có số hạng x x    A 27 B 29 C 32 D 28 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(a; 0; 0), B (1; b; 0), C (1; 0; c ), với a,b,c số thực thay đổi cho H (3; 2;1) trực tâm tam giác ABC Tính S  a  b  c A S  B S  19 C S  11 D S  Trang 5/6 - Mã đề thi 123 Câu 45: Cho số thực z1 số phức z2 thoả mãn z2  2i  z2  z1 số thực Gọi a,b giá trị lớn 1 i giá trị nhỏ z1  z2 Tính T  a  b A T  B T  C T   D T   Câu 46: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy 1, góc cạnh bên mặt đáy 600 Gọi A, B , C  điểm đối xứng A,B,C qua S Thể tích khối đa diện ABCAB C  3 B V  C V  D V  3 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   hai điểm A V  A(1;1;1), B ( 3; 3; 3) Mặt cầu  S  qua A, B tiếp xúc với (P) C Biết C thuộc đường tròn cố định Tìm bán kính R đường tròn 33 11 A R  B R  C R  D R  3 Câu 48: Một hội nghị gồm đại biểu nước A;7 đại biểu nước B đại biểu nước C nước có hai đại biểu nữ Chọn ngẫu nhiên đại biểu, xác suất để chọn đại biểu để nước có đại biểu có đại biểu nam đại biểu nữ 46 3844 49 1937 A B C D 95 4845 95 4845  Câu 49: Cho khối tứ diện ABCD có BC  3, CD  4,  ABC  BCD ADC  900 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Côsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) 43 43 43 43 A B C D 43 86 43 43 Câu 50: Cho hàm số y  f ( x ) liên tục đoạn [0;1] thoả mãn x f ( x)dx  max f ( x)  Giá trị lớn [0;1] tích phân x f ( x )dx A B 3(2  4) C 2 16 D 24 ………………………Hết……………………… Họvà tên thí sinh: Số báo danh: Trang 6/6 - Mã đề thi 123 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018 (LẦN 7) Môn thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NEWTON (Đề thi gồm có 06 trang) Mã đề thi 123 Câu 1: Số phức số ảo ? A z  2 B z  2i C z   2i Câu 2: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng ? A (2;  ) B (  ;3) D (0;  ) C ( 2; 2) D z  1  2i Câu 3: Tích phân  (3 x  1)dx B 6 D A C 2 Câu 4: Với a , b số thực dương bất kì, mệnh đề ? 1 A ln(a b )  ln b B ln( ab)  ln a  ln b C ln( ab)  ln a  ln b D ln(a b )  ln a a b 3x  Câu 5: Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2 A x  B x   C x   D x  2 Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 1;1) Hình chiếu vng góc A lên trục Ox ? A Q (1;0;0) B M (0; 1;1) C P (0; 1; 0) D N ( 1; 1; 0) Câu 7: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Câu 8: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x), trục hoành hai đường thẳng x  a x  b(a  b) tính theo công thức ? b A S    f ( x)dx a b B S   f ( x )dx a b b C S   f ( x) dx D S    f ( x) dx C lim f ( x)  1 D lim f ( x)  a a Câu 9: Cho lim[ f ( x )  2]  Tính lim f ( x ) x  A lim f ( x)  x  x  B lim f ( x )  3 x  x  x  Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   Mặt phẳng ( P ) có véctơ pháp  tuyến    A n2  (1;1;0) B n1  (2; 2;1) C n3  (2; 2;5) D n4  (2;1;2) Câu 11: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Trang 1/6 - Mã đề thi 123 Hàm số có giá trị cực tiểu A B 1 C D Câu 12: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số cách chọn hai phần tử M xếp thứ tự hai phần tử A C102 B A102 C C102  2! D A102  2! Câu 13: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm nam nữ thành hàng dọc Xác suất để khơng có hai học sinh giới đứng cạnh 1 1 A B C D 126 42 21 252 2x  Câu 14: Giá trị nhỏ hàm số y  đoạn [0; 4] là: x 1 12 11 A B C 1 D 5 Câu 15: Cho hình lập phương ABCD ABC D (tham khảo hình vẽ bên) Tang góc đường thẳng BD′ mặt phẳng ( ADDA) A B C D Câu 16: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức z1 z2  z2 z1 1 B  C D  2 3 Câu 17: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người rút lãi số tiền lãi người nhận gần với số tiền ? khoảng thời gian người không rút tiền lãi suất không thay đổi A 20,128 triệu đồng B 17,5 triệu đồng C 70,128 triệu đồng D 67,5 triệu đồng Câu 18: Hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên.Tìm A hàm số y  f  x  A y  f  x   x  3x  B y  f  x   x3  x  x  C y  f  x    x  3x  D y  f  x    x3  x  x  Trang 2/6 - Mã đề thi 123 Câu 19: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  1 x 1 D  ln  x  C ln(1  x )  C 2 Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình log ( x  1)  A (1;2) B (  ;1) C (1;  ) D (1;1) Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A( 1; 2;0), B (3; 2; 2) Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A x  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  z   Câu 22: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh Gọi M trung điểm SD (tham khảo hình vẽ bên) A  ln  x  C B ln  x  C C Côsin góc hai đường thẳng BM AD 55 155 5 A B C D 10 20 10 20 Câu 23: Biết phương trình x.3x 1  có hai nghiệm a,b Giá trị biểu thức a  b  ab 2 A S   log B S   log C S   ln D S   ln 5 Câu 24: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D Câu 25: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OB  OC Gọi M trung điểm BC , OM  a (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng OA BC A 2a B a a a C D 2 A B O M C Câu 26: Cho hình trụ có thiết diện qua trục hình vng diện tích tồn phần 64 a Bán kính đáy hình trụ 6a 6a A r  B r  C r  2a D r  4a 3 Câu 27: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P ) : x  y  z   0,(Q ) : x  y  z   Giao tuyến hai mặt phẳng ( P ),(Q ) đường thẳng qua điểm ? Trang 3/6 - Mã đề thi 123 B M (2; 1;0) C N (0; 3;0) D Q (1;2; 3) z Câu 28: Có số phức z thoả mãn z  3i  số ảo ? z4 A B vô số C D Câu 29: Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình x  m22 x 1  (2m  1)2 x  m  m3  có ba nghiệm thực phân biệt khoảng (a;b) Tính S  ab A P (1;1;1) 3 A S  B S  C S  D S  3 Câu 30: Có số nguyên m để phương trình ln  m  2sin x  ln  m  3sin x    sin x có nghiệm thực ? A B C Câu 31: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm cấp hai f ( x) mãn f (1)  f (0)  1, f (0)  2018 Mệnh đề ? D liên tục B  f ( x)(1  x) dx  1 C  f ( x)(1  x )dx  2018 D  f ( x)(1  x) dx  đoạn [0;1] thoả A  f ( x)(1  x )dx  2018 Câu 32: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị (C) hình vẽ bên có đạo hàm f ( x) liên tục khoảng (  ;  ) Đường thẳng hình vẽ bên tiếp tuyến (C) điểm có hồnh độ x  Gọi m giá trị nhỏ hàm số y  f ( x) Mệnh đề ? A m  2 B 2  m  C  m  D m  x 1 c d dx  a  b  ln với c nguyên dương a, b, d , e số nguyên tố Giá trị x e biểu thức a  b  c  d  e A 14 B 17 C 10 D 24 1 x Câu 34: Gọi ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x, y  , y  (phần tô đậm màu x đen hình vẽ bên) Câu 33: Cho  Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành quay ( H ) quanh trục hoành Trang 4/6 - Mã đề thi 123 2 2 5  5    A V     ln  B V     ln  C V    ln   D V    ln   3 3 3  3    Câu 35: Cho hình nón đỉnh S Xét hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy hình nón AB  BC  10a, AC  12a , góc tạo hai mặt phẳng (SAB)) (ABC) 450 Thể tích khối nón cho A 9 a B 27 a C 12 a D 3 a x 1 y 1 z 1 Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :   1 x 1 y 1 z MA d2 :   Đường thẳng qua điểm M (1;1;1) cắt d1, d2 A, B Tính tỉ số 1 MB MA MA MA MA A B C D  2  MB MB MB MB x 1 Câu 37: Cho hàm số y  có đồ thị (C) Có tiếp tuyến (C) tạo với hai trục tọa tam giác 2x  có trọng tâm nằm đường thẳng y   x A B C D Câu 38: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  (2m  1) x  3m x  có điểm cực trị 1  1  C  0;   (1;  ) D   ;  4  4  Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;1), B ( 2; 2;1), C (1; 2; 2) Đường phân giác góc A tam giác ABC cắt mặt phẳng (Oyz) điểm ? 8 4 8     8 A  0;  ;  B  0;  ;  C  0;  ;  D  0; ;   3 3 3     3 Câu 40: Cho dãy số (an ) thỏa mãn a1  5an 1  an   , với n  Tìm số nguyên dương n  3n  nhỏ để an số nguyên A n  123 B n  41 C n  39 D n  49 Câu 41: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau A (1;  ) B (  ;0] Hàm số y  f ( x  2) nghịch biến khoảng ? A (  ; 2) B (0; 2) C (2;  ) D (2;0) Câu 42: Có số nguyên dương m để hàm số y  x  (2m  9) x  2( m  9m) x  10 nghịch biến khoảng (3;6) ? A B C D 20 10  1   Câu 43: Sau khai triển rút gọn, biểu thức  x     x   có số hạng x x    A 27 B 29 C 32 D 28 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(a; 0; 0), B (1; b; 0), C (1; 0; c ), với a,b,c số thực thay đổi cho H (3; 2;1) trực tâm tam giác ABC Tính S  a  b  c A S  B S  19 C S  11 D S  Trang 5/6 - Mã đề thi 123 Câu 45: Cho số thực z1 số phức z2 thoả mãn z2  2i  z2  z1 số thực Gọi a,b giá trị lớn 1 i giá trị nhỏ z1  z2 Tính T  a  b A T  B T  C T   D T   Câu 46: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy 1, góc cạnh bên mặt đáy 600 Gọi A, B , C  điểm đối xứng A,B,C qua S Thể tích khối đa diện ABCAB C  3 B V  C V  D V  3 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   hai điểm A V  A(1;1;1), B ( 3; 3; 3) Mặt cầu  S  qua A, B tiếp xúc với (P) C Biết C ln thuộc đường tròn cố định Tìm bán kính R đường tròn 33 11 A R  B R  C R  D R  3 Câu 48: Một hội nghị gồm đại biểu nước A;7 đại biểu nước B đại biểu nước C nước có hai đại biểu nữ Chọn ngẫu nhiên đại biểu, xác suất để chọn đại biểu để nước có đại biểu có đại biểu nam đại biểu nữ 46 3844 49 1937 A B C D 95 4845 95 4845  Câu 49: Cho khối tứ diện ABCD có BC  3, CD  4,  ABC  BCD ADC  900 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) 43 43 43 43 A B C D 43 86 43 43 Câu 50: Cho hàm số y  f ( x ) liên tục đoạn [0;1] thoả mãn x f ( x)dx  max f ( x)  Giá trị lớn [0;1] tích phân x f ( x )dx A B 3(2  4) C 2 16 D 24 ………………………Hết……………………… Họvà tên thí sinh: Số báo danh: Trang 6/6 - Mã đề thi 123 ... 6/6 - Mã đề thi 123 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018 (LẦN 7) Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NEWTON (Đề thi gồm có... TRƯỜNG THPT NEWTON (Đề thi gồm có 06 trang) Mã đề thi 123 Câu 1: Số phức số ảo ? A z  2 B z  2i C z   2i Câu 2: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thi n hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng ? A (2;... 2;1) C n3  (2; 2;5) D n4  (2;1;2) Câu 11: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thi n hình vẽ Trang 1/6 - Mã đề thi 123 Hàm số có giá trị cực tiểu A B 1 C D Câu 12: Cho tập hợp M có 10 phần tử
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu moi (1) , de thi thu moi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay