De thi thu gv nguyen quoc chi TS247 file word co loi giai chi tiet

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:49

ĐỀ Câu (NB): Cho hàm số y  2x 1 Khi tiệm cận ngang đồ thị đường thẳng x5 đường thẳng sau đây? A y  B x  C y  5 D x  5 C z  D z  Câu (NB): Cho số phức z   i Tính z B z  A z  Câu (TH): Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy r  4cm chiều cao h  6cm     B 24 cm A 32 cm    C 48 cm  D 96 cm Câu (NB): Khẳng định sau khẳng định sai? A cos x  1 � x    k 2 B cos x  � x    k C cos x  � x  k 2 D cos x  � x    k 2 Câu (TH): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu phương trình  S  : x2  y  z  4x  y  6z   A R  53 B R  bán kính R là: C R  10 D R  Câu (VD): Viết phương trình mặt phẳng qua điểm A  1;1;  , B  2;7;9  , C  0;9;13  A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu (VD): Tập nghiệm phương trình x  4.3x   là: A  0;1 B  1;3 C  0; 1 D  1; 3 Câu (TH): Tập xác định D hàm số y   x  x  1 là: A D   0; � B D  � C D   1; � D D  �\  1 2018 x Câu (NB): Tìm họ nguyên hàm hàm số f  x   e A f  x  dx  e � 2018 x  C B f  x  dx  e � 2018 2018 x  C http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải f  x  dx  2018e � C Câu 10 (VD): Nếu 2018 x  C D B 2018 x ln 2018  C f  x  dx  3, � f  x  dx  1 � A 2 f  x  dx  e � f  x  dx bằng: � C D �  120o Câu 11 (VD): Cho khối chóp S.ABC SA   ABC  , SA  a, AB  a, AC  2a BAC Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 A B a3 C a3 D a 3 Câu 12 (VD): Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác độ dài tất cạnh a a3 A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  Câu 13 (TH): Trong hàm số sau, hàm số đồng biến �? A y  x  x B y  x  3x  3x  C y  x  2018 D y  x  2018 x  2018 Câu 14 (VD): Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng cạnh a, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a B a3 C a3 D a3 Câu 15 (TH): Cho hàm số y  f  x  xác định � bảng xét dấu đạo hàm sau: x f '  x � x1  x2  � x3  Khi số điểm cực trị hàm số y  f  x  là: A B C D Câu 16 (TH): loại khối đa điện mà mặt tam giác đều? A B C D x Câu 17 (VD): Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x    x  1 e F    Tính F  1 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A F  1  11e  B F  1  e  C F  1  e  Câu 18 (VD): Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  A 3ln  B 5ln  D F  1  e  x 1 trục tọa độ là: x2 C 3ln  D ln  Câu 19 (VD): Dãy số sau giảm? A un  n 5  n ��  4n  B un   C un  2n   n ��   3n  n ��  2n   D un  cos  2n  1  n ��  Câu 20 (VD): Điều kiện cần đủ để z số thực là: A z  z B z  z Câu 21 (VD): Tập nghiệm bất phương trình log 3� � 2;  � A � 2� � 3� � 2;  � B � 2� � D z   z C z   z 4x  �0 là: x 3� � 2;  � C � 2� � 3� � 2;  � D � 2� � Câu 22 (VD): Số nghiệm thuộc khoảng  0;3  phương trình cos x  cos x   là: A B C D 3� � Câu 23 (VD): Tìm hệ số x khai triển biểu thức �2 x  � x � � A 96 B 216 C 96 D 216 Câu 24 (VD): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M  3; 2;8  , N  0;1;3  , P  2; m;  Tìm m để tam giác MNP vng N A m  25 B m  C m  1 D m  10 Câu 25 (VD): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC A  0;1;  , B  3; 1;1 , C  2;3;  Tính diện tích tam giác ABC A S  62 B S  12 C S  D S  62 Câu 26 (VD): Số phức z thỏa mãn   i  z    i  z  13  2i là: A  2i B  2i C 3  2i D 3  2i http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 27 (VD): Cho hàm số y  f  x  xác định �\  1;1 , liên tục khoảng xác định bảng biến thiên sau: x �   y' �   � y 3 � � � Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f  x   3m ba nghiệm phân biệt: A 1  m  B m  1 C m �1 D m  3 Câu 28 (VD): Đầu năm 2018, ông Á đầu tư 500 triệu vốn vào kinh doanh Cứ sau năm số tiến ơng tăng thêm 15% so với năm trước Hỏi năm năm ơng Á số vốn lớn tỷ đồng? A 2023 B 2022 C 2024 D 2025 �x  x  x �2 � Câu 29 (VD): Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số f  x   � x  � m x  � liên tục điểm x  A m  3 B m  C m  D m  1 Câu 30 (VD): Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vng B, cạnh bên SA vng góc với �  60o, SA  a Góc đường thẳng SB mặt phẳng  SAC  mặt phẳng đáy AB  2a , BAC bằng: A 45o B 30o C 60o D 90o http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 31 (VD): Trong hòm phiếu phiếu ghi số tự nhiên từ đến (mỗi ghi số, khơng hai phiếu ghi số) Rút ngẫu nhiên lúc hai phiếu Tính xác suất để tổng hai số ghi hai phiếu rút số lẻ lớn 15 A 18 B C 12 D Câu 32 (VD): Cho hình lập phương ABCD A' B 'C ' D ' cạnh a, gọi  góc đường ' ' thẳng AB ' mặt phẳng  BB D D  Tính sin  A B C D � � Câu 33 (VD): Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x ln x đoạn � ; e � e � � A y   � � ;e � e � � � e2 B y   � � ;e � e � � � 2e C y  e � � ;e � � e � � Câu 34 (VD): Số giá trị nguyên tham số m đoạn y   D �1 � e ;e � e � � �  100;100 để hàm số y  mx  mx   m  1 x  nghịch biến � là: A 200 B 99 C 100 D 201 Câu 35 (VD): Cho hàm số f  x  liên tục � thỏa mãn �f  x  dx  Tính 5 � �f   3x   9� �dx � A 27 B 21 C 15 D 75 k k 1 k 2 Câu 36 (VDC): Gọi S tập hợp tất số tự nhiên k cho C14 , C14 , C14 theo thứ tự lập thành cấp số cộng Tính tích tất phần tử S A 16 B 20 C 32 D 40 Câu 37 (VD): Cắt hình trụ mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vng cạnh 3a Tính diện tích tồn phần hình trụ cho A 9a  9 a B 13 a C 27 a D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 38 (VD): Cho khối tứ diện OABC cạnh OA, OB, OC đơi vng góc OA  OB  OC  Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC A R  B R  Câu 39 (VD): Biết m số thực thỏa mãn C R  D R  3  x  cos x  2m  dx  2 �    Mệnh đề đúng? A m �0 B  m �3 C  m �6 D m  Câu 40 (VDC): � � Tập nghiệm bất phương trình  x   �  x     � x � � A  1;  B  1;  Câu 41 (VD): Cho hàm số y    x    là: C  1; � D  1; � 2x 1 đồ thị  C  Tìm tất giá trị thực tham số m để x 1 đường thẳng d : y  x  m cắt  C  hai điểm phân biệt A, B cho AB  A m  1 m0 � B � m3 � m  1 � C � m3 � D m  Câu 42 (VD): Cho hàm số y  f  x   x  1 xác định liên tục � đồ thị hình vẽ Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  m  m cắt đồ thị hàm số y  f  x  x  điểm hồnh độ nằm ngồi đoạn  1;1 A m  m 1 � B � m0 � C m  D  m  Câu 43 (VD): Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  0;1;  , B  0; 2;0  , C  2; 0;1 Mặt phẳng  P  qua A, trực tâm H tam giác ABC vng góc với mặt phẳng  ABC  phương trình là: A x  y  z   B x  y  z   http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C x  y  z   D x  y  z   Câu 44 (VDC): Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác lập từ chữ số 5, 6, 7, 8, Tính tổng tất số thuộc tập S A 9333420 B 46666200 C 9333240 D 46666240 Câu 45 (VDC): Tính tổng S  k 2017 2.3C2017  3.32 C2017  4.33 C2017   k 3k 1 C2017   2017.32016 C2017   2017 A 42016  B 32016  C 32016 D 42016 Câu 46 (VDC): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A  0; 0; 6  , B  0;1; 8  , C  1; 2; 5  , D  4;3;8  Hỏi tất mặt phẳng cách bốn điểm đó? A Vơ số B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 47 (VDC): Cho ba số phức z1 , z2 , z3 thỏa mãn điều kiện z1  z2  z3  z1  z2  z3  Tính A  z12  z22  z32 D  i uuur uuur uuu r uuur Câu 48 (VDC): Cho khối chóp S.ABC M �SA, N �SB cho MA  2 MS , NS  2 NB A B C 1 Mặt phẳng    qua hai điểm M, N song song với SC chia khối chóp thành hai khối đa diện Tính tỉ số thể tích hai khối đa diện (số bé chia số lớn) A B C D Câu 49 (VDC): Cần đẽo gỗ hình hộp đáy hình vng thành hình trụ chiều cao Tỉ lệ thể tích gỗ cần phải đẽo (tính gần đúng) là: A 21% B 11% C 50% D 30% Câu 50 (VDC): Tính tổng S   2.2  3.22  4.23   2018.2 2017 A S  2017.22018  B S  2017.22018 C S  2018.22018  D S  2019.22018  LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 2x 1  � y  TCN đồ thị hàm số x �� x  lim Câu 2: Đáp án A z   i � z  22   Câu 3: Đáp án D V   r h   42.6  96 Câu 4: Đáp án D cosx=0 � x=   k Câu 5: truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 15: Đáp án A Ta thấy f’(x) đổi dấu qua điểm x1 , x2 , x3 nên hàm số cực trị Câu 16: Đáp án A loại khối đa diện mà mặt tam giác là: {3;3},{3; 4},{3;5} Câu 17: Đáp án C I � (5 x  1)e x dx u  x  � du  5dx, dv  e x dx � v  e x 1 x � I  (5 x  1)e  � e 5dx  (5 x  1)e x  5e x  e   F (1)  F (0) � F (1)  e  0 x Câu 18: Đáp án A Phương trình hồnh độ giao điểm là: �S  x 1  � x  1 x2 x 1 x 1 dx  �  dx  � (1  )dx � x  x  x  1 1 1  ( x  3ln(2  x))  3ln  1 Câu 19: Đáp án B http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải un 1  un   3n  3n 19   0 2n  2n  (2n  5)(2n  3) � un 1  un Câu 20: Đáp án A gz  a � z  z  a gz  a  bi � z  a  bi z  z � b  b � b  Câu 21: truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 26: Đáp án B z  a  bi � z  a  bi � (1  i)( a  bi )  (2  i )(a  bi)  13  2i a3 � � 3a  2b  bi  13  2i � � � z   2i b  2 � Câu 27: Đáp án C Dựa vào bảng biến thiên đồ thị hàm số � f ( x)  3m nghiệm phân biệt 3m -�-3 m Câu 28: Đáp án A 15 n )  1000 100 � n  log1,15 � n  4,9 � n  Pn  Po (1  r ) n  500(1  Câu 29: Đáp án C x2  x   lim( x  1)  x �2 x�2 x2 lim f ( x)  f (2) � m  lim x �2 S Câu 30: Đáp án A Kẻ BH  AC � BH  ( SAC ) Suy SH hình chiếu vng góc SB lên (SAC) A H B http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C � ( SB, ( SAC ))  ( SB, SH ) BC  AB.tan 60o  3a 1 1    2 � BH  a 2 BH AB BC 4a 12a � AH  a � SH  a HB tan    �   45o SH Câu 31: Đáp án C Số cách rút hai phiếu là: C9 Gọi p biến cố hai phiếu rút tổng lẻ lớn 15 � p �{6;9},{7;8},{8;9} � p  C9 12 Câu 32: truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 35: Đáp án B t   x � dt  3dx 5 dt 1 �I  � [f (t )  9)  � [f (t )  9]dt  [9  54]  21 3 5 Câu 36: Đáp án C 14! 14! 14!   (k  1)!(13  k )! (14  k )! k ! (12  k )!(k  2)! 14! 1 (   )0 k !(12  k )! (13  k )(k  1) (14  k )(13  k ) (k  2)(k  1) 2C14k 1  C14k  C14k  � k 8 � � 4k  48k  128  � � k 4 � Câu 37: Đáp án D 3a , h  3a ) 9a 3a 27 a  2  2 3a  2 Stp  2 r  2 rh, (r  A Câu 38: Đáp án D Gọi M,N trung điểm BC OA C O http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải M B O(0;0;0), B(6;0;0), C (0;6;0), A(0;0;6); M (3;3;0), N (0;0;3) uuur uuur uu r uuur uuur OB (6;0;0), OC (0;6;0) � ud  [OB, OC ]  (0;0;36) �x  � � d : �y  �z  t � Gọi (P) mặt phẳng trung trực OA: z   Goi I tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện � I  ( P) �d � I (3;3;3) R  IA  3 Câu 39: truy cập http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 46: Đáp án A uuu r uuur uuur AB (0;1; 2), AC (1; 2;1), AD(4;3;14) uuu r uuur uuu r uuur uuur [ AB, AC ]=(5;-2;1) � [ AB, AC ] AD  uuur uuur uuur � AB, AC , AD đồng phẳng suy tồn vô số mặt phẳng cách điểm Câu 47: Đáp án B z12  z22  z32  ( z1  z2  z3 )  2( z1 z  z2 z3  z1 z3 )  2( z1 z2  z2 z3  z1 z3 )  2 z1 z2 z2 ( z z z 1   )  2 z1 z2 z2 (   )  2 z1 z z2 ( z1  z  z3 )  z1 z2 z3 z1 z2 z3 Câu 48: Đáp án B MJ / / AB � MNJ : INB MJ JN IN �    � MJ  IB IB NB MN 1 MJ  AB � IB  AB � AI  AB 3 VAMDI AM AD AI 2 16   VASBC A S AC AB 3 27 VIBNE IA IN IE 1 1   VIAMD IB IM ID 2 16 1 VIAMD  VSABC 16 27 � VAMDBNE  VIAMD  VIBNE  VSABC V1 �  V2 S M J A N D � VIBNE  Câu 49: Đáp án A B I http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C Giả sử cạnh hình vng a Để lượng gỗ đẽo diện tích hình tròn đáy lớn đường tròn tiếp xúc với cạnh hình vng � R  a 2 Diện tích đáy hình tròn : S1   R 2 Diện tích đáy hình hộp: S  a  R Chiều cao nên tỉ lệ thể tích tỉ lệ diện tích đáy: Tỉ lệ thể tích cần đẽo là:  S1   S2  �21% Câu 50: Đáp án A  x 2018 1 x 2018 x 2019  2019 x 2018  y '   x  x   2018 x 2017  (1  x) y  x  x  x   x 2018  x y '(2)   2.2  3.2   2018.2 2017  2017.2 2018  http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ...  2017.2 2018  http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... qua trục nó, ta thi t diện hình vng có cạnh 3a Tính diện tích tồn phần hình trụ cho A 9a  9 a B 13 a C 27 a D http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải... 2017.22018 C S  2018.22018  D S  2019.22018  LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 2x 1  � y  TCN đồ thị hàm số x ��
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu gv nguyen quoc chi TS247 file word co loi giai chi tiet , De thi thu gv nguyen quoc chi TS247 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay