DE 3 ON THI THPT QG 2018

9 31 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:48

Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ: 03 y Câu Hàm số y = x − 3x + 3x − đồng biến khoảng nào? A (−∞;1) B (1; +∞) C (−∞; +∞) D (−∞;1) (1; +∞) Câu Đồ thị hình bên hàm số nào? A y = − x + 2x + B y = x − 2x + x 4 -1 O C y = x − 4x + D y = x − 2x + Câu Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm x0 Khẳng định sau khẳng định đúng: A Nếu f’(x0) = hàm số đạt cực trị x0 B Hàm số đạt cực trị x0 f’(x0) = C Nếu hàm số đạt cực tiểu x0 f’’(x0) < D Nếu hàm số đạt cực trị x0 f’(x0) =  2x − 6x + 6x − 18 x <  − x2 Câu Tìm giá trị m để hàm số f (x) =  liên tục tập xác định 3x − m x ≥  hàm số? A ± B 13 Câu Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A.y = C ± 13 2x − D là: 4x + C y = B y = y = - D y = y = -1 3 x x Câu Giá trị cực tiểu hàm số y = là: A.0 B C − D − + 12 4 2x + Câu Cho hàm số y = Khẳng định sau khẳng định sai? x −1 A.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = B Hàm số không xác định điểm x = C.Hàm số nghịch biến R\{1} D Đồ thị hàm số cắt Ox điểm có hồnh độ -1/2 Câu Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 + điểm phân biệt A.-1 < m < B < m < C < m < D – < m < Câu Từ miếng bìa hình vng có cạnh 5, người ta cắt góc bìa tứ giác gập lại phần lại bìa để khối chóp tứ giác có cạnh đáy x ( xem hình) Nếu chiều cao khối chóp tứ giác x bằng: A x = B x = C x = D x = Câu 10 Tìm m để đồ thị hàm số y = x − 2mx + m + 2m có điểm cực trị tạo thành tam giác A m = B m = -1 C m = − 3 D m = 3 π Câu 11 Tìm m để hàm số y = sin x + 3sin x − m sin x − đồng biến khoảng (0; ) A m ≥ B m < C m > D m ≤ Câu 12: Tổng nghiệm phương trình 4x - 6.2x + = là: A B C D Câu 13: Đạo hàm hàm số log ( x − 2x + 1) là: 2x − 2x − 2x − B y ' = C y ' = D y ' = (x − 1).ln (x − 2x + 1).ln x − 2x + ln Câu 14: Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80 902 400 người tỉ lệ tăng dân số 1,47% Cho biết tăng dân số ước tính theo cơng thức S = Ae ni (trong A số dân năm lấy làm mốc tính, S số dân sau n năm, i tỉ lệ tăng dân số năm ) tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 120 triệu người ? A năm 2030 B năm 2020 C năm 2025 D năm 2015 Câu 15: Bất phương trình: log ( x + ) > log ( x + 1) có tập nghiệm là: A y ' = A ( −∞; −3) ∪ (2; +∞) Giáo viên: Nguyễn Văn Đức B ( −∞; −1) ∪ (2; +∞) C (-1; 2) D (-3; 2) Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt Câu 16: Cho hình chóp, đáy ABCD hình vng với AB = , có SA = 12,SA ⊥ ( ABCD ) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A 11 B 11 C D 2 x Câu 17: Hàm số y = ( x − 2x + ) e có đạo hàm là: A y’ = x2ex B y’ = -2xex C y’ = (2x - 2)ex x D y ' = ( − x + 4x − ) e Câu 18: Cho log12 27 = a Biểu diễn log 16 theo a 4(3 − a) 3−a 8a A log 16 = B log 16 = C log 16 = D log 16 = 3+ a 3+ a 3+ a 3+ a Câu 19: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%/năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm, người thu số tiền gấp ba số tiền ban đầu ? A 17 B.18 C.19 D.20 a Câu 20: Cho tam giác ABC cạnh Quay tam giác ABC quanh đường cao AM thu hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: A πa B 2πa C πa D πa Câu 21: Cắt hình nón tròn xoay mặt phẳng qua trục thu thiết diện tam giác vng cân có diện tích 50cm Thể tích V khối nón bằng: 200 250 50 π ( cm3 ) A B C 150 2π ( cm ) D π ( cm3 ) π ( cm3 ) 3 f (x) = sin 3x.cos5x Câu 22: Nguyên hàm hàm số 1 1 A ∫ f (x)dx = cos2x − cos8x + C B ∫ f (x)dx = sin 2x − cos8x + C 16 16 1 1 C ∫ f (x)dx = cos2x − sin 8x + C D ∫ f (x)dx = − cos2x + cos8x + C 16 16 Câu 23: Một nhóm có học sinh có An Có cách xếp học sinh thành hàng dọc mà An đứng đầu hàng cuối hàng ? A 5440 B 720 C 4320 D 1440 Câu 24: Trên giá sách có sách Toán, sách Lý sách Hoá Lấy ngẫu nhiên sách trao cho học sinh giỏi lớp Hỏi có cách chọn cho ba sách lấy có sách Toán A 290 B 990 C 165 D 1740 π Câu 25: Tính tích phân I = x.cos xdx ∫ π A I = + π +1 π−2 D I = 2 Câu 26: Nguyên hàm F (x) hàm số f (x) = 4x + 6x - 4x + thỏa mãn F (- 1) = : B I = π −1 C I = A x4 + 2x3 - 2x2 + 2x + B x4 + 2x3 - 2x2 + 2x + C x4 + 2x3 - 2x2 + 2x D x4 + 2x3 - 2x2 + 2x - Câu 27 Điểm biểu diễn số phức z thỏa : (1 + i)z = (1 − 2i) là: 7 7 A (− ; ) B ( ; − ) C ( ; ) D (− ; − ) 2 2 2 2 Câu 28 Cho đường thẳng d1 d2 song song với Trên đường thẳng d có 10 điểm phân biệt; đường thẳng d2 có 11 điểm phân biệt Chọn ngẫu nhiên điểm đường thẳng, tính xác suất để điểm 11 13 chọn tạo nên tam giác? A B C D 14 14 14 (2x − 3x + 1)3 −8 −2 −8 Câu 29 Tính xlim ta được: A B C D − →−∞ 2x − (3x − 2) 7 Giáo viên: Nguyễn Văn Đức Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt Câu 30 : Tìm tập xác định hàm số y = cos x − 2sin 2x − 3π  π   π  A D = R \ − + kπ | k ∈ Z  B D = R \ − + kπ; + kπ | k ∈ Z      3π π  π  C D = R \  + kπ | k ∈ Z  D D = R \  + kπ; + kπ | k ∈ Z  8  8  Câu 31: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y = xlnx, y = 0, x =e Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành quay hình (H) quanh trục hoành 5e3 − ) π ( 5e3 − ) π ( 5e3 − ) π ( 5e − ) ( A V = B V = C V = D V = 27 27 18 18 n 3  2 Câu 32 Tìm hệ số x5 khai triển nhị thức  x − ÷ với ( x ≠ 0) biết n thỏa C n +1 − Cn = x  A -21 B – 945 C 653 D 945 Câu 33 Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp Khẳng định sau khẳng định đúng: A.z số thực B |z| = C.|z| = -1 D z số ảo Câu 34 Số phức z sau có mơđun nhỏ thỏa | z |=| z − + 4i | : 3 A z = − i B z = -3 – 4i C z = − − 2i D z = + 2i 2 Câu 35: Quan sát nón truyền thống Việt Nam người ta đo khoảng cách từ đỉnh tới viền đáy nón 30cm, bán kính đường tròn đáy nón 20cm Diện tích xung quanh nón centimet vng? A 600π B 1200π C 200 13π D 4000 5π Câu 36: Từ chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7 lập số, số gồm chữ số đơi khác ln có mặt chữ số ? A 3360 B 2520 C 5880 D 4200 Câu 37: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA cho SA ' = SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: V V V V A B C D 27 81 Câu 38: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A, AB = a, AC = a , SA vng góc với mp đáy Góc tạo (SBC) mặt đáy 300 Thể tích S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 39: Khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , tam giác SAD cân S (SAD ) vuông góc với mặt đáy Biết Thể tích V khối chóp a Tính d(B,(SCD)) A a B a C a D a 3 Câu 40: Cắt hình trụ (T) mặt phẳng qua trục thiết diện hình chữ nhật có diện tích 30 cm chu vi 26 cm Biết chiều dài hình chữ nhật chiều cao hình trụ (T) Diện 69π 69π tích tồn phần (T) (theo cm2) là: A B 79π C 39π D Câu 41: Tìm phương trình mặt phẳng (P) cách hai đường thẳng d1, d2 có phương trình sau: x − y −2 z −3 x − y − z− d1 : = = = = , d2 : A 14x − 4y − 8z + = −1 B 2x − 2y − z + 17 = C 2x − 2y + z + = D 12x + y − z − = Giáo viên: Nguyễn Văn Đức Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình vng cạnh a chiều cao hình chóp a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: 27π a 9π a 9π a 4π a A B C D 16 16 81 Câu 43: Cho hai điểm A(2;4;1),B(–1;1;3) mặt phẳng (P): x – 3y + 2z – = Tìm phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm A, B vng góc với mặt phẳng (P) A 2x + 3y + 11 = B 2x + 3z − 11 = C 2x + 3y − 11 = D 2y + 3z − 11 = x + y − z− x − y− z+ = = = = Câu 44: Cho hai đường thẳng d1: ; d2: mặt phẳng (P): −1 1 x − y − 2z + = Tìm phương trình đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng (P) cắt đường thẳng d1 ,d2 A x − = y = z − B x − = y = z − C x + = y = z + D x − = y = z + −1 −3 1 −1 α Câu 45: Phương trình mặt phẳng ( ) qua điểm A(3; -1; -5) vng góc với hai mặt phẳng (P): 3x – 2y + 2z +7 = 0, (Q): 5x – 4y + 3z +1 = là: A x + y + z + = B 2x + y – 2z – 15 = C 2x + y – 2z + 15 = D 2x + y – 2z – 16 = x − 12 y − z − = = Câu 46: Gọi M(a;b;c) tọa độ giao điểm đường thẳng d: mặt phẳng (P) có phương trình: 3x + 5y – z – = 0.khi a+b+c là: A B – C D 22 x −1 y +1 z = = Câu 47: Cho điểm M(2; 1; 0) đường thẳng ∆: Tìm phương trình đường thẳng d −1 qua điểm M, cắt vng góc với ∆ x = + t x = + t  x = + 2t  x = + 2t     A  y = − 4t B  y = + 4t C  y = −4 + t D  y = + t  z = −2t  z = 2t  z = −2 z =      x = + mt  x = 1− t '   Câu 48: Tìm m để hai đường thẳng: d :  y = t d ' :  y = + 2t ' cắt ?  z = −1 + 2t  z = 3− t'   A m = -1 B m = C m = D m = Câu 49: Cho mặt phẳng (P) (Q) có phương trình (P): 2x + 2y + z − = 0, (Q): 2x − y − z + = Tìm phương trình đường thẳng d giao tuyến hai mặt phẳng (P) (Q) x y +1 z − x y +1 z − x y +1 z − x y +1 z − = = = = = A = B = C = D −6 −6 −4 −1 −6 Câu 50: Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – = mặt phẳng (P): 4x + 3y – 12z + 10 = Mặt phẳng tiếp xúc với (S) song song với (P) có phương trình là:  4x + 3y − 12z + 78 =  4x + 3y − 12z − 78 = A  B   4x + 3y − 12z − 26 =  4x + 3y − 12z + 26 = C 4x + 3y – 12z + 78 = D 4x + 3y – 12z – 26 = ù, f ( 1) = f ( 2) = Tính I = f '( x) dx Câu 51: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn é ê1;2û ú ò ë A I = B I = −1 Câu 52: Cho ò f ( x) dx = 16 Tính I A I = 32 C I = D I = 2 = ò f ( 2x) dx B I = C I = 16 D I = -Hết Giáo viên: Nguyễn Văn Đức Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Câu 1.y’ = 3x2- 6x +3 = 3(x – 1)2 ≥ 0, ∀x ∈ R ->Đáp án:C Câu 2.y’=3x2 + > ∀x ∈ R ->Đáp án: A Câu 3.Đáp án: D Câu 4.f’(x) = 0 2x – =  x = f(-1) = f(3) = 2 ; f(1) = ->Đáp án: C Câu lim y = 2; lim y = −2 ->Đáp án: A x →+∞ x →−∞ Câu y’ = x3 + x2 = x2(x +1),y’ = 0 x = 0, x = -1 Dựa vào BBT -> Giá trị cực tiểu là: y(-1) = -1/12 ->Đáp án: C Câu 7.Đáp án: C Câu 8.y’=4x3 – 4x, y’ =  x = 0; x = -1; x= y(0) = 3; y(1) = y(-1) = ->Đáp án: B Câu 9.Gọi x cạnh đáy hộp h chiều cao hộp S(x) diện tích phần hộp cần mạ Khi đó, khối lượng vàng dùng mạ tỉ lệ thuận với S(x) Ta có: S(x) = x2 + 4xh (1) ; V = x2h = => h = 4/x2 (2) 16 Từ (1) (2), ta có S(x) = x + x Dựa vào BBT, ta có S(x) đạt GTNN x = ->Đáp án: A Câu 10 y = x − 2mx + m + 2m y ' = 4x − 4mx ; y’=0x=0 x2 = m Với m > 0, hs có cực trị: A(0;m4 + 2m); B ( m; m − m + 2m) ; C (− m; m − m + 2m) Vì AB = AC nên để tam giác ABC AB = BC  m = 3 ->Đáp án: D Câu 11 π Đặt t = sinx, x ∈ (0; ) => t ∈ (0;1) f(t) = t + 3t – mt – 4, f’(t) = 3t2 + 6t – m = g(t), g’(t) = 6t + 6, g’(t) =  t = -1 f(t) đồng biến (0;1)  g(t) ≥ 0, ∀t ∈ (0;1) Dựa vào BBT g(t), ta có g(0) = -m ≥  m ≤ ->Đáp án: C 2x = x = 2x x x x ⇔ Câu 12: - 6.2 + = ⇔ − 6.2 + = ⇔  x Chọn đáp án B x = 2 = Câu 13: y ' = (x − 2x + 1) ' 2(x − 1) = = Chọn đáp án B 2 (x − 2x + 1).ln (x − 1) ln ( x − 1) ln Câu 14: ( ) ≤ ( ) ⇔ x − 2x ≤ ⇔ −1 ≤ x ≤ Chọn C Câu 15: log ( x + ) > log ( x + 1) x − 2x x x 2 x x 2 x Câu 16 : y ' = ( x − 2x + ) 'e + (e ) ' ( x − 2x + ) = (2x − 2)e + e (x − 2x + 2) = x e Chọn đáp án A  x ≤ −1 Câu 17:Hàm số xác định x − 3x − ≥ ⇔  Chọn đáp án D x ≥ 3−a => log = Câu 18: Ta có: log12 27 = + log 2a 4(3 − a) = Vậy log 16 = Chọn đáp án A + log 3+a Câu 19: Gọi số tiền gửi ban đầu P Sau n năm, số tiền thu là: Giáo viên: Nguyễn Văn Đức Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt Pn = P ( + 0, 06 ) = P(1, 06) n n Để Pn = 3P phải có (1,06)n = Do n = log1,06 ≈ 18,85 Vì n số tự nhien nên ta chọn n =19 =>Chọn đáp án C Câu 20:Ta có: a2 + b2 = 7ab 2 ⇔ ( a + b ) = 9ab ⇔ log ( a + b ) = log (9ab) Chon đáp án B a+b a+b ⇔ log  ÷ = log (ab) ⇔ log  ÷ = log a + log b     Câu 21: Đáp án A 1 Câu 22: ∫ f (x)dx = ∫ ( sin 8x − sin 2x ) dx = cos2x − cos8x + C =>Chọn A 16 2 x + 4x 11 dx = ∫ (x + 4)dx = Câu 23: I = ∫ Chọn đáp án B x 1 e ln x ln x dx = ∫ ln xd ( ln x ) = Câu 24: I = ∫ x e = Chọn đáp án C π u = x du = dx ⇒ Câu 25: Đặt  Vậy I = x.cos xdx = x sin x ∫0 dv = cos xdx  v = s inx π π − ∫ sin xdx = π Chọn D −1 Câu 26: (C) tiếp xuc với trục 0x điểm A(-1;0) va B(1;0) Gọi S diện tích cần tìm, ta có:  x5  16 S = ∫ ( x − 2x + 1) dx =  − x + x ÷ 1−1 = Chọn đáp án A 15   −1 Câu 27 :Phương trình hồnh độ giao điểm đường y = xlnx y =0 là: x = e Thể tích khối tròn xoay cần tìm V = π∫ ( x ln x ) dx 2 ln x  du = e  u = ln x e3 2 e3 2  x ⇒ dx I = x ln x dx = − x ln xdx − I1 ) Đặt  Ta có:  ∫1 ( 3 ∫1 3 dv = x dx  v = x  dx  du =  u = ln x   x e3 x e 2e3 + ⇒ Đặt  Ta có I = −  1 = 9 dv = x dx  v = x  3 π ( 5e − ) Vậy V = =>Chọn B 27 Câu 28: Đáp án A Câu 29 Đáp ánC Câu 30 w = 2z1 – z2= – 7i ->Đáp án: A Câu 31 z = − − i ->Đáp án:D 2 Câu 32 z1 = + 5i; z = − 5i =>|z1| + |z2| = 22 + ( 5) + 22 + (− 5) = -> Đáp án: B S Câu 33 = z  z.z = =| z | =>|z| = (vì |z| khơng âm) -> Đáp án: B z Câu 34 Gọi z = a + bi => z = a − bi ; | z |=| z − + 4i | -6a + 8b + 25 = 0(*) A C Trong đáp án, có đáp án A C thỏa (*) O Ở đáp án A: |z| = 25/8 ; Ở đáp án C: |z| = 5/2 M Giáo viên: Nguyễn Văn Đức B Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt Chọn đáp án: C Câu 35: Chọn B a a => AO = 2 a 8a SO2 = SA2 – AO2 = 3a2 = 3 2 1a 3 a .a  V = V= a 3 2 Câu 36: V= AA’.AB.AD = a3 Chọn C Câu 37: Chọn C 1 Gọi thể tích VS.ABCD = a.h a h Với Sđáy = a.h a h chiều cao hính chóp S.ABCD 1 1 VS.A’B’C’D’ = a '.h a ' h ' mà: h ' = h , a ' = a , h a ' = h a 3 3 V Nên VS.A’B’C’D’ = S.ABCD 27 ∆ ABC Câu 38 Xét vuông A ∆ ABC cạnh a => AM = ( BC2 = AB2 + AC2  BC2 = a ) B C D A B’ C’ A’ D’ + a ⇔ BC = a AB.AC a.a ⇔ AH = a = BC a 3 Góc tạo (SBC) (ABC) góc SHA SA a a Tan 300 = => SA = AH.tan300= = AH 3 1 a a VS.ACB= SA .AB.AC = a.a = 3 AH.BC=AB.AC => AH = A C S a A C 300 a B H Chọn C Câu 39: Chọn B H B S V = SI.AB.AD a = SI a a => SI = 2a 3 A Vì AB//(SCD) H nên d(B,(SCD)) = d(A,(SCD)) = d(I,(SCD)) = 2.IH I a2 SD2 = SI2 + ID2 = 4a2 + D Xét ∆ SID vuông I a 2a = 2a Vậy d(B,(SCD))= a IH.SD=SI.ID ⇔ IH = S 3a 3 Câu 40 Chọn D A a ABCD hình vng cạnh a => AC = a => AO = Góc tạo cạnh bên SA (ABCD) góc SAO O Giáo viên: Nguyễn Văn Đức B B C D Năm học: 2017 – 2018 C Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt SO => SO = tan 600.AO AO a a SO = = 2 1 a a3 V= SO.SABCD ⇔ V = a = 3 Tan 600 = Câu 41: Chọn D a Góc tạo mặt bên (SCD) (ABCD) góc SMO SO Tan 600 = => SO = tan 600.MO MO a a SO = = 2 1 a a3 V= SO.SABCD  V = a = 3 Câu 42: Chọn B ABCD hình vng cạnh 2a => AC = 2a => AO = a ABCD hình vuông cạnh a => MO = ( SO2 = SA2 – AO2 = ( 2a ) − a 2 ) S D A M O B C = 2a => SO = a V = (2a) a = a 3 Câu 43: Chọn C ( α ) // ( β ) nên ( α ) có dạng 4x – 2y + z + c = 0, ( α ) qua điểm A(1; 5; 7) Nên – 2.5 + + c = => c = -1 ( α ): 4x – 2y + z -1 = Câu uuur 44: Chọn C BC(1; −2; −5) mặt phẳng vng góc với BC có dạng x – 2y – 5z + c = qua điểm A(2; 1; -1) Nên – 2.1 -5.(-1) + c = => cuu r= -5 ptmp uu r x – 2y – 5z - = u1 (3; −2; 2) u1 (5; −4;3) Câu 45: Chọn B r  −2 2 3 −2  r n = ; ; ÷ = (2;1; −2)  −4 3 5 −4  ( α ) mặt phẳng qua điểm A(3; -1; -5) vng góc với hai mặt phẳng (P)và(Q) Có dạng: 2x + y – 2z + c = => 2.3-1-2.(-5) + c = => c = -15 ( α ): 2x + y – 2z – 15 = Câu 46: Chọn B 2.(−2) + + 2.3 − Câu 47: Chọn C d = =1 22 + ( −1) + 22 Câu 48: Chọn C + mt = − t '  + mt = − t '  1 + mt = − t ' m =     t = + 2t ' ⇔ t=2 ⇔t=2 ta có  t = + 2t ' ⇔   −1 + 2t = − t ' −1 + 2(2 + 2t ') = − t '  t ' = t'=0     Câu 49: Chọn B 16.2 − 12(−1) − 15.(−1) − 11 = d= 2 =1 16 + ( −12 ) + ( −15 ) Câu 50 Chọn A Mặt phẳng (Q) song song với (P) có phương trình là: 4x + 3y – 12z + c = Giáo viên: Nguyễn Văn Đức Năm học: 2017 – 2018 Cơ sở dạy thêm Thành Nhân – Số 39 Trần Phú – Trường Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng – Đà Lạt (S) có tâm I(1; 2; 3) bán kính R = 4.1 + 3.2 − 12.3 + c =  c − 26 = =>  c = 78 d(I,(Q)) = R  c = −26 42 + 32 + ( −12 ) 13  Giáo viên: Nguyễn Văn Đức Năm học: 2017 – 2018 ... + 3y – 12z + 10 = Mặt phẳng tiếp xúc với (S) song song với (P) có phương trình là:  4x + 3y − 12z + 78 =  4x + 3y − 12z − 78 = A  B   4x + 3y − 12z − 26 =  4x + 3y − 12z + 26 = C 4x + 3y... A B C D 27 81 Câu 38 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, AB = a, AC = a , SA vng góc với mp đáy Góc tạo (SBC) mặt đáy 30 0 Thể tích S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 39 : Khối chóp tứ... a a Tan 30 0 = => SA = AH.tan300= = AH 3 1 a a VS.ACB= SA .AB.AC = a.a = 3 AH.BC=AB.AC => AH = A C S a A C 30 0 a B H Chọn C Câu 39 : Chọn B H B S V = SI.AB.AD a = SI a a => SI = 2a 3 A Vì AB//(SCD)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE 3 ON THI THPT QG 2018 , DE 3 ON THI THPT QG 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay