Chuyen lam son lan 3 giai chi tiet

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:48

www.LePhuoc.com Mời Bạn ghé qua trang www.lephuoc.com để tải nhiều đề file word giải chi tiết miễn phí ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA – LẦN Câu 1: Cho a số thực dương thỏa mãn a �10, mệnh đề sai 10 � log  10.a   log a �  log � � log a  �a � Câu 2: Số nghiệm thực phương trình x A B C log log10 a10a   a D  2 x A B C Câu 3: Cho a số thực dương Viết biểu thức dạng lũy thừa số a ta D P  a3 kết A B C 19 715 Câu 4: Trong mệnh đề sau, mệnh đề PP  aa D sai? 0; � y  ln x  1 A Tập giá trị hàm số  y  ln x �  x2 1  � ln x  x  �  ���  định x2 1 B Hàm số có tập xác C  D Hàm số y  ln x  x  A B C A B C hàm chẵn hàm lẻ  a1b �� bx 2*a 3x  1 � Câu 5: Biết phương trình có log  3x  1 x.a, � 1x log 3  log � � x2 b hai nghiệm tỉ số a, b có ước chung lớn Tính a  b  55 38 37 56 D Câu 6: Cho số phức Tính z  z3  i z z 2 10 42 D Câu 7: Điểm M hình vẽ biểu thị cho số phức A B 32   2i 3i C D 32  2i 3i www.LePhuoc.com Câu 8: Câu 22: Cho hai nghiệm phức 2zz21z1z, 113z z 22 phương trình (trong số phức có phần ảo âm) Tính zz1z1113z 3z 3z2222 2.i 22.i A B C A B C D SAaa.3 Câu 9: Câu 25: Cho khối chóp S.ABC AB có SA vng góc với mặt phẳng (ABC) Đáy ABC thỏa mãn (tham khảo hình vẽ) Tìm số đo góc đường thẳng SB mặt phẳng (ABC) A B 30� 45� C D 90� 60� AA' B'C B'C ' ' Câu 10: Cho lăng trụ tam giác có ABC.A tất cạnh a (tham khảo hình vẽ) Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng A B C D a aa 15 a 23 Câu 11: Cho khối chóp S.ABC có SA SA2 a vng góc với mặt phẳng (ABC) Đáy ABC nội tiếp đường tròn tâm I có bán kính 2a (tham khảo hình vẽ) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC A B C D aa 17 a 25 Câu 12: Trong không gian  S :  x  1   y 33   z    với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu Tọa độ tâm bán kính mặt cầu (S) III1;1;3; 1;3; 3;  222 ,,R ,RR3399 D Câu 13: Trong không gian với hệ  P  : xA y3;2z 2;1  trục tọa độ Oxyz, cho điểm mặt phẳng Đường thẳng sau qua A song song với mặt phẳng (P)? x 3 y  2 z 1   14 12 21 A B C D Câu 14: Trong không gian với hệ  P  : 2xM(1;0;1)  y  2z   x 3 y  2 z 1   14 12 21 trục tọa độ Oxyz, cho điểm mặt phẳng Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) A B 39 32 C D www.LePhuoc.com Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng sau chứa trục Ox? x x2y   2y 2y 2z z z 00 A B C D Câu 16: Trong không gian với hệ  Oyz  ,AA A2;3  Ozx  ,3 . Oxy  11; 2A trục tọa độ Oxyz, cho điểm Gọi hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng Phương trình mặt phẳng A x y z    10 123 246 369 Câu 17: Gọi (C) đồ thị hàm số Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai y B C D 2x  x 3 A (C) có tiệm cận ngang B (C) có trục đối xứng C (C) có tâm đối xứng D (C) có tiệm cận đứng Câu 18: Cho hàm số có bảng biến thiên y  f  x  sau: x �  y' y � + �  � Hàm số đạt cực tiểu điểm nào? A B x  1024 C D Câu 19: Hàm số có đồ thị hình vẽ? y  x3   3x  A B y  x3   3x  C D Câu 20: Cho hàm số Tìm B f  x � f4x  x3 dx2x  A f  x  dx � 12x f  x  dx  2x  12x  x C2 � 2 www.LePhuoc.com f f x x dx  x 2xCC  dxx12x � � Câu 21: Gọi S diện tích miền 22 C D hình phẳng tơ đậm hình vẽ bên Cơng thức tính S 1 1 1 S � f  x  dx  � f  x  dx A S � f  x  dx  � f  x  dx B S � f  x  dx 1 C S  � f  x  dx f1(x) �3 Câu 22: Cho hàm số liên tục f  x  dx I � 2; f � xf dx x  dx  � có Tính 0 A II12 36 84 B D C D Câu 23: Cho khối trụ có độ dài đường sinh a bán kính đáy R Tính thể tích khối trụ cho A B 222 C D 12aR aR aR aR Câu 24: Có tất số tự nhiên có 3 chữ số chữ số đơi khác nhau? 3� 33� 10 83 A A A910 A9 A B C A B C D Câu 25: Tính tổng vơ hạn sau: 1 S      n  2 D S  2;  3x m 6 xM24 f  x  x 1 trị nhỏ hàm số đoạn Câu 26: Gọi giá trị lớn giá M, m Tính A S  7436 C B D Câu 27: Cho hàm số có bảng biến thiên y  f  x  sau: x � y' y 1 + �  + � 12n  1 2n 1 www.LePhuoc.com � 1 Tìm số nghiệm phương trình f  x  1  A B C A B C A B D Câu 28: Cho đường cong (C) có phương y trình Gọi M giao điểm (C) với x 1 x 1 trục tung Tiếp tuyến (C) M có phương trình yyy2x x2x 211 D Câu 29: Tìm nguyên hàm hàm số f  x� xsin F �  2x, F � � �6 � biết 1 1 F Fx x  cos cos x2x  46 1 F  x   sin 2cos x 2x C D Câu 30: Cho miền phẳng (D) giới hạn x y1, x x, đồ thị hàm số hai đường thẳng trục hồnh Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành quay (D) quanh trục hoành 3 D 323 C Câu 31: Cho hình nón có độ dài đường sinh 223a 2a chu vi đáy Tính diện tích A B xung quanh S hình nón SSS2aa22 S D A B C A B C A B C 30 Câu 32: Tìm hệ số số hạng chứa � x x� � 2x  � � khai triển với x � � A 4608 B 128 Câu 33: Tìm C 164 2x  x � � x  lim D 36 D Câu 34: Tìm đạo hàm hàm số D y 2x  2x  x2  x  � 1 6x x 3333 2 22  xx2xxxx33 www.LePhuoc.com a Câu 35: Gọi S tập giá trị y  x xST x2� x1x ,ba;  9x  m 3m.x 2b dương tham số m cho hàm số đạt cực trị thỏa mãn Biết Tính T  123   A B C D C D  ;a a xbmb  Câu 36: Gọi S tập giá trị y S x2 K � ln �  � tham số thực m để hàm số đồng biến tập xác định Biết Tính tổng A KK0255 B Câu 37: Có số phức thỏa mãn A B 3 z  z i   i  C D Câu 38: Trong không gian với hệ trục A  1;0;6  tọa độ Oxyz, cho điểm Biết có hai điểm M, N phân biệt thuộc trục Ox cho đường thẳng AM, AN tạo với đường thẳng chứa trục Ox góc 45 o Tổng hồnh độ hai điểm M, N tìm A B C D  1  Câu 39: Tổng tất nghiệm 3cos  0;x4 phương trình đoạn 8 6 C 17 15 Câu 40: Cho hàm số có đồ y  f  x   ax f 3f bx x2 2  0cx  d  a �0  A B D thị hình vẽ Phương trình có nghiệm thực A B C D Câu 41: Biết Trong a, b,  T  a b b 23  c x  x cos x csin x 2 b I  dx   c số nguyên dương, �  cos x a c phân số tối giản Tính A B T  16 59 50 69 C D Câu 42: Hai ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, có phần chứa chất lỏng khối nón có chiều cao dm (mơ tả hình vẽ) Ban đầu ly thứ chứa đầy chất lỏng, ly thứ hai để rỗng Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ sang ly thứ hai cho độ cao cột chất lỏng ly thứ 1dm Tính chiều cao h cột chất lỏng ly thứ hai sau chuyển (độ cao cột chất lỏng tính từ đỉnh khối nón đến mặt chất lỏng - lượng chất lỏng coi khơng hao hụt chuyển Tính gần h với sai số không 0,01dm) www.LePhuoc.com A B C D  knn20 Câu 43: Có tất số C kn n1;C k, ;C  kn 1 nguyên dương biết số theo thứ tự số hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm cấp số cộng A B C D x Có 3x   a.3 2018; 2018 cos  x  giá trị thực tham số Câu 44: Cho phương trình a thuộc đoạn để phương trình cho có nghiệm thực A B 2018 C D  1z,abzi.z2 1) Câu 45: Cho số phức Biết z  zz11a,baz�� 5i, b 3b  z1  z tồn số phức (trong thỏa mãn Tính b  a  423 A B C D ''B Câu 46: Cho hình lập phương có ABCD.A ABCD 'B'C B''.  ' D '  BCC BCC cạnh a Một đường thẳng d qua đỉnh D tâm I mặt bên Hai điểm M, N thay đổi thuộc mặt phẳng cho trung điểm K MN thuộc đường thẳng d (tham khảo hình vẽ) Giá trị bé độ dài đoạn thẳng MN A B C D 3a 5a 10 2 3a 5a r T  b0; x  y A5 a;u0;0 zAB, 2,5aA' B' x 0;  2b y  z  d:    15; ,10; d ' : 1   1 2 Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng hai điểm Gọi (P) mặt phẳng chứa d d; H giao điểm đường thẳng AA mặt phẳng (P) Một đường thẳng  thay đổi (P) qua H đồng thời  cắt d d B, B Hai đường thẳng cắt điểm M Biết điểm M thuộc đường thẳng cố định có véc tơ phương (tham khảo hình vẽ) Tính h �1, 1,89dm 1,91dm 73dm 41dm www.LePhuoc.com A TT9689 B C D Câu 48: Cho hai f   x   2f  2A3x 3f gf2� xx .g4f x'  2 36x  x �� hàm số có đạo hàm thỏa mãn: Tính A 11 B 13 C 14 D 10 Câu 49: Cho hàm số xác x f  x    2x f2xy � 1�� 1\ff0\ xx2 dx 0 x.f '  x   f x   � định liên tục thỏa mãn: với đồng thời Tính A ln ln22 13  ln  22 B C D Câu 50: Trò chơi quay bánh xe số chương trình truyền hình "Hãy chọn giá đúng" kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, bánh xe số có 20 nấc điểm: 5, 10, 15, , 100 với vạch chia giả sử khả chuyển từ nấc điểm có tới nấc điểm lại Trong lượt chơi có người tham gia, người quyền chọn quay lần, điểm số người chơi tính sau: + Nếu người chơi chọn quay lần điểm người chơi điểm quay + Nếu người chơi chọn quay lần tổng điểm quay không lớn 100 điểm người chơi tổng điểm quay + Nếu người chơi chọn quay lần tổng điểm quay lớn 100 điểm người chơi tổng điểm quay trừ 100 Luật chơi quy định, lượt chơi người có điểm số cao thắng cuộc, hòa chơi lại lượt khác An Bình tham gia lượt chơi, An chơi trước có điểm số 75 Tính xác suất để Bình thắng lượt chơi A B PP C 19 173 16 40 D Đáp án 1-A 11-B 21-B 2-B 12-C 22-A 3-A 13-D 23-A 4-D 14-D 24-D 5-D 15-A 25-D 6-D 16-D 26-C 7-B 17-B 27-B 8-A 18-B 28-C 9-A 19-A 29-C 10-C 20-C 30-D www.LePhuoc.com 31-A 41-C 32-A 42-C 33-C 43-A 34-B 44-A 35-C 45-D 36-C 46-C 37-A 47-D 38-C 48-D 39-D 49-B 40-B 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D 10 10 logaa�  �a  với  Câu 2: Đáp án B Phương trình Giải phương trình ta nghiệm x=1 x  22 x � x   x Câu 3: Đáp án A P  Câu 4: Đáp án D a3   a3  a6        Hàm hàm lẻ do: f  x  ln  xy  yf xx2 ln x ln x2 xx12  1x   f  x     1Dxln � hàm có tập xác định Các mệnh đề lại kiểm tra thấy Câu 5: Đáp án D t  log  3x  1 � t   t   � t  2; t  3 Đặt Từ dó, ta tính Câu 6: Đáp án D 28 log 28 x1 27  log 28 x1  log ; x  log 10 �  27 x log 10 27 z   iz�  3i �  z 10 Câu 7: Đáp án B Dựa vào hình vẽ ta thấy M biểu thị cho số 2  3i phức Câu 8: Đáp án A Hai nghiệm phương trình (do có phần ảo âm) Vậy z12z  3z 2z211 02.i z1  i, z  i 2 Câu 9: Đáp án A �  30� Góc đường thẳng SB mặt phẳng SBA (ABC) góc Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án B d  AA ',CB'   d  AA ',  CBB 'C '    d  A,  CBB'C '    a Qua I dựng đường thẳng d song song với SA (vuông góc với mặt phẳng (ABC)) Mặt phẳng trung trực SA cắt d tâm mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC Bán kính mặt cầu Câu 12: Đáp án C R  4a  a a 17  www.LePhuoc.com Tọa độ tâm bán kính mặt cầu (S): I  1;3;  , R  Câu 13: Đáp án D Nhận thấy đường thẳng: qua A x  y  z    2 1 song song với (P) Câu 14: Đáp án D d  M;  P    Áp dụng công thức khoảng cách: Câu 15: Đáp án A Mặt phẳng chứa trục Ox Câu 16: Đáp án D �d a0 d a2 0 b  c �0  ax  by  cz  Tọa độ A1  0; 2;3 , A  1;0;3 , A  1; 2;0  �  A1A A  : 6x  3y  2z  12  điểm � Câu 17: Đáp án B Đồ thị hàm số có hai trục đối xứng x y z   1 y Câu 18: Đáp án B 2x  x 3 Dựa vào bảng biến thiên Câu 19: Đáp án A Dựa vào hình vẽ Câu 20: Đáp án C f  x  dx  �  4x �  2x  1 dx  x  x  x  C Câu 21: Đáp án B Dựa vào hình vẽ ta có Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án A 1 S � f  x  dx  � f  x  dx 3 0 I� f  x  dx  � f  x  dx  � f  x  dx  Áp dụng cơng thức tính thể tích khối trụ V  aR ta thể tích khối trụ: Câu 24: Đáp án D Áp dụng quy tắc nhân ta số số số �9 �8 tự nhiên có chữ số chữ số đo đơi khác là: Câu 25: Đáp án D S tổng tất số hạng cấp số nhân lùi vơ hạn có Vậy Câu 26: Đáp án C Ta có liên tục đoạn 1 Su1 1;q  2 1 f  x x  2x   2; 4 , f '  x    x  1 www.LePhuoc.com x � 2; 4 , f '  x   � x  Với Ta có 10 f    4;f  3  3;f    37 x  2) �max S xM  f 3); x m34   Vậy (tại (tại x� 2;4 Câu 27: Đáp án B Phương trình f  x  1  � f  x   Bảng biến thiên hàm số y  f  x sau: x � � 1 y' y + �  0 + � 0 Từ suy số nghiệm phương f  x    trình Câu 28: Đáp án C Giao điểm hệ số góc: Phương y  f k'  M x 0f0; ' x01x,2   y0 trình tiếp tuyến có dạng y  2x  Vậy phương trình tiếp tuyến Câu 29: Đáp án C 1 � � F  x  F C cos  02x  C, � � 26 � 42 � F  x   sin x  nên Vậy Câu 30: Đáp án D b 2 x2 3 V  � y dx   � xdx    2 a Câu 31: Đáp án A Sử dụng cơng thức diện tích S  2a xung quanh nón ta có: Câu 32: Đáp án A Ta có: k � k  k �1 � � k  k 3k 2x   C 2x    �k2 �2 �C9 x � � 3�  3k  Số hạng chứa ứng � x x x � � k 0 � � k 0 với k thỏa mãn: Hệ số khai triển là: Câu 33: Đáp án C C92 27 x3 4608 www.LePhuoc.com 2x  x 2 lim  lim x � � x  x � � 1 x 2x  2x  3 6x  y  2 � y'  x  x 3 x  x 3  x  x  3 2 Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án C   3 y '  3m  x 232mx Điều kiện hàm số có cực trị: Lúc theo Viet: Theo giả thiết: �x1  x  2m � 2x x  Mà m dương x � �  m � �  x 2��� x2   x1 x 2m �24x1x  x1  �� nên Vậy m2 a  3, b  � b  a   Câu 36: Đáp án C x  m  Điều kiện xác định: 2x   m   x  1 y '  2x   m2x22 m  2x xm1  Để hàm số đồng biến g  x x2x �20 Ta có: TXĐ  m  2 �b � �m  � g   m     0, g � � g �  1 � 2a x �m� 2 +Xét thỏa m  � �  m��2 m g  x  g�  m 2 21 mãn với Nhận thấy:  S  �; 2  � � a�    b2 0 m  m2;b2�2 � a m � m   � m  2 � g  x   g � �0 � 2 �m �2  �    m  2;� 2 � � + Xét Kết hợp hai trường hợp ta được: Câu 37: Đáp án A Đăt Thay vào biểu thức z  a  bi  a, b �� tốn ta có: Vậy có a  b2  b   a  1  � � � 3� 1 i  � a  1; b  b   � a  1, b  � 4� số phức thỏa mãn toán Câu 38: Đáp án C Đặt Áp dụng cơng thức góc hai uuuu r uuur M  t; 0;  � AM  t  1; 0; 6  , u Ox  1; 0;  cos45� t 1  t  1  36  t7 � �  t  1  36 � � t  5 � đường thẳng ta có: Hai điểm Tổng hồnh độ là: Câu 39: Đáp án D M  7;70;0 , N   5;0;0  www.LePhuoc.com 2 1, x  2  , x  4   Phương trình với 3cos x   � x  , x  � 0; � cos �� � � 23� Vậy tổng nghiệm phương trình  0;8 4 cho đoạn Câu 40: Đáp án B Đặt phương trình trở thành Nhìn vào f tf(ftx2; fx 2 x )0  ,t, đồ thị thấy phương trình có nghiệm t thuộc khoảng với giá trị t phương trình có nghiệm phân biệt Vậy phương trình có nghiệm Câu 41: Đáp án C    2 x  x cos x  sin x sin x I� dx  � xdx  dx � Suy  cos x  cos x  I     Vậy T  a  b82  c22  69 x 2 2 xdx   Câu 42: Đáp án C I1  � Tỉ số thể    �2 � � � 2 sin x tích lượng I  sin x dx  sin x� 1� dx   cos x  sin xdx   � � �  cos x  cos x 0 chất lỏng ban đầu lượng chất lỏng lại ly thứ là: Vậy tỉ số thể tích lượng chất   lỏng chuyển lượng chất lỏng lại ly thứ là: Tỉ số là: �h � � � � h  �1,91dm Câu 43: Đáp án A �1 � 1 kk1 k 1 k theo thứ tự số hạng thứ � CknC1kn ;C Cnn ;C n2C n  1 nhất, thứ 3, thứ cấp số cộng n k�1 Vì  1 � n 1 n� 1  20 �nn222 2;7;14 2  2k    n   n �    k  1 ! n  k  1 !  k  1 ! n  k  1 ! k! n  k  !  n  k   n  k  1 k  k  1 k  n  k  � k  k  1   n  k   n  k  1   k  1  n  k  1 suy số phương, mà (loại) Vậy có cặp số mãn Câu 44: Đáp án A n  �  k  1  � k  k 5 � n  �  2k    � �  TM  k  k  � � n  14 �  2k  14   16 � �  TM  k5 � thỏa ,  14;9 k   ,  14;5   7;5  ,  7; 2 n, www.LePhuoc.com Phương 3x  a.3x cos  x   � x   a.3x cos  x  � 3x  32 x  a cos  x   1 trình Điều kiện cần: Nhận thấy ax0  62� 2 xx02018 � ; 2018 0x x  1. nghiệm phương trình cho nghiệm phương trình cho Vậy để phương trình có nghiệm thực Thay vào (1) ta tìm a 6,  x   1 Điều kiện đủ: Với phương trình 3x  32 x  6cos (1) trở thành Sử dụng Cauchy ta có: Dấu 3x �x32 x2� 6x�6 cos  x  � x 1 � cosx  1 xảy � Vậy có giá trị tham số thực a  2018;2018 để phương trình cho có nghiệm thực Câu 45: Đáp án D Đặt điểm biểu M  1;1 , N  a;5 z, z1 , P z 2 b;   b  1 thị cho số phức uuuu r uuur MN   a  1;  , MP   b  1; 1 �  120� Từ giả thiết cho ta tam giác NMP Vậy MNP cân M có uuuu r uuur 2 �MN  MP � a  1  16   b  1   2 � � �  a  1   b  1  15 uuuu r uuur � � �  1 � MN.MP � �1  a  1  b  1  � � cos120� uuuu r uuur a   a  b          � �2  � � MN MP  a  1  16 � � � Vậy 2 � �x  y  15  1 x  a  1, y  b  1 y   � � � 7x  30xy  8y  chéo vế �x  2xy  8   với vế Đặt (nhân hai phương trình) Tìm Thay vào (1) thấy có �2 49 xyx  yy � � 773 thỏa mãn Lúc � �x  74y Do Vậy 2 b  a y  � y y x , x3 3 3 Câu 46: Đáp án C Kẻ ME vng góc với CB, tam giác MEN vuông E nên MN  2EK www.LePhuoc.com Vậy MN bé EK bé Lúc EK đoạn vuông góc chung hai đường thẳng d đường thẳng CB Qua I kẻ PQ song song với BC (như hình vẽ) CC,' P) H Vậy (trong d  BC, d   d  BC,  D 'PQ    d D ,  D ' PQ    C 'H  D 'PQ    d  C� vng góc với Tính 1 a 2a    � C 'H  � d  BC, d   Câu 47: Đáp án D C 'H a a a 5 u uu u rr ('((12;5 2;1 Ta có d qua phương qua uuN ;2;1 2; )2), ;,1d).' dd(' 1; phương C ' H Gọi (R) mặt phẳng chứa A d, gọi (Q) mặt phẳng chứa A d Từ giả thiết ta nhận thấy điểm M nằm mặt phẳng (R), (Q) nên đường thẳng cố định chứa M giao tuyến mặt phẳng (R), (Q) uur r ; 2),10; 1 Vậy (R) qua có cặp u d  1; 2;1N (, 2;5 u  15; phương � n P   1; 2;  A5 a;0; � 0R � : xa2y  5z   uur r Na0; ;15; 2), 6b10; Tương tự (Q) qua có � n Q   3;u d4;5 0; 3x 4y 4.  'R(b,2;1 2;1 ub :� 15z  1;A�   20  (R) qua cặp phương (Q) qua Vậy Câu 48: Đáp án D f   x   2f   3x   x g  x   36x  0x �� 1 xx �� 0� � f  2  f    2f    � � Lấy đạo hàm hai vế (1) ta f  2  � có: (1) nên với 3f   x  f '   x   12f   3x  f '   3x   2x.g  x   x g '  x   36  0x �� x  � 3f   f '    12f   f '    36  Cho Ta thấy không thỏa mãn nên f '    �ff3f  22 2 2,0 4f '    10 nên (Chú ý: hàm số tồn tại, chẳng g  fxgfx xx x12 hạn Nếu đốn kết kết tốn ln) Câu 49: Đáp án B Từ giả thiết ta có: Đặt Vậy mà Vậy  xf  x   1  f  x   xf '  x  u' u' 1 u  x.f  x   � u  u ' �  � �2 dx  x  C �  xC u 1C u f  1u 2 � x.f  x    1, 2x  C 1 f  x    � � f  x  dx   ln  x x 2 www.LePhuoc.com Câu 50: Đáp án B Bình có khả thắng cuộc: +) Thắng sau lần quay thứ Nếu Bình quay vào nấc: 80, P1   20 85, 90, 95, 100 thắng nên xác suất thắng Bình trường hợp +) Thắng sau lần quay Nếu Bình quay lần vào 15 P2  15 �5  20 �20 16 nấc: 5, 10, , 75 phải quay thêm lần thứ Ứng với nấc quay lần thứ nhất, Bình có nấc để thắng lần quay thứ 2, xác suất thắng Bình trường hợp Từ đó, xác suất thắng Bình P  P1  P2    16 16 ... lim D 36 D Câu 34 : Tìm đạo hàm hàm số D y 2x  2x  x2  x  � 1 6x x 3 33 3 2 22  xx2xxxx 3 3 www.LePhuoc.com a Câu 35 : Gọi S tập giá trị y  x xST x2� x1x ,ba;  9x  m 3m.x... 10-C 20-C 30 -D www.LePhuoc.com 31 -A 41-C 32 -A 42-C 33 -C 43- A 34 -B 44-A 35 -C 45-D 36 -C 46-C 37 -A 47-D 38 -C 48-D 39 -D 49-B 40-B 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D 10 10 logaa�  �a  với...  y 33    z    với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu Tọa độ tâm bán kính mặt cầu (S) III1;1 ;3; 1 ;3; 3;  222 ,,R ,RR 33 99 D Câu 13: Trong không gian với hệ  P  : xA y3;2z
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen lam son lan 3 giai chi tiet , Chuyen lam son lan 3 giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay