Đề thi thử THPTQG sở GDĐT bắc giang lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

14 27 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:43

Đề thi thử Sở GD&ĐT Bắc Giang Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, quan sát vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng A lệch pha 0,25π B pha C ngược pha D vuông pha Câu 2: Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phôtôn mang lượng B Phôtôn tồn trạng thái đứng yên C Năng lượng phơtơn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn D Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ Câu 3: Cơng electron khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,300 μm B 0,295 μm Câu 4: Cho chiết suất tuyệt đối nước n  C 0,375 μm D 0,250 μm Một người nhìn sỏi nhỏ S nằm đáy bể nước sâu 1,2 m theo phương gần vng góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách mặt nước khoảng A 90 cm B 80 cm C m D 1,5 m Câu 5: Khi lắc đơn dao động với phương trình s = 5cos10πt mm biến thiên với tần số A Hz B 2,5 Hz C 10 Hz D 20 Hz Câu 6: Chiếu tia sáng tới vng góc với mặt bên lăng kính thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n = 1,5, góc chiết quang A Tia ló hợp với tia tới góc D = 300 Góc chiết quang lăng kính A A = 23024' B A = 410 C A = 38016' D A = 660 Câu 7: Vai trò lăng kính máy quang phổ dùng lăng kính A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách hai khe 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm Tại điểm M vân sáng gần cách vân sáng trung tâm A 0,5 mm B mm C 0,25 m D 10 mm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 9: Dòng điện xoay chiều sử dụng gia đình có thơng số 200 V – 50 Hz Nếu sử dụng dòng điện để thắp sáng bóng đèn sợi đốt 220 V – 100 W giây đèn A tắt sáng lên 200 lần B tắt sáng lên 200 lần C tắt sáng lên 50 lần D tắt sáng lên 100 lần Câu 10: Chùm sáng laze không dùng A nguồn phát âm tần B dao mổ y học C truyền thông tin D đầu đọc đĩa CD Câu 11: Chọn kết luận nói dao động điều hòa lắc lò xo : A Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Quỹ đạo đường hình sin C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Quỹ đạo đoạn thẳng Câu 12: Âm đàn ghi ta kèn phát mà tai người phân biệt khác khơng thể có A mức cường độ âm B đồ thị dao động âm C cường độ âm D tần số âm Câu 13: Trong thiết bị sau đây, thiết bị ta coi giống máy biến áp A Bộ kích điện ắc quy để sử dụng gia đình điện lưới B Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ C Bộ lưu điện sử dụng cho máy vi tính D Sạc pin điện thoại Câu 14: Trong phản ứng hạt nhân sau phản ứng phản ứng nhiệt hạch ? B 11 p 94 Be 24 He 36 X A 12 H 12 H 24 He C 14 235 140 D 10 n 92 U 94 39 Y 53 He  20 n C 14 He  1 e Câu 15: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu gọi I0 cường độ dòng điện cực đại mạch, hệ thức liên hệ điện tích cực đại tụ điện q0và I0 A q  I0 CL B q  C I0 L C q  CL I0  D q  LCI0 Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u  100  100 cos 100t  V vào hai đầu RLC nối tiếp có thơng số : R  100, C  0,1 mF cuộn cảm L  H Nhiệt lượng   tỏa điện trở thời gian s A 150 W B 100 W C 200 W D 50 W Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  t x Câu 17: Một sóng mơ tả phương trình u  A cos 2    Tốc độ cực đại T  phần tử môi trường lần tốc độ truyền sóng A   A B   A C   A D   2A Câu 18: Một thấu kính mỏng thủy tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có bán kính 10 cm 30 cm Tiêu cự thấu kính đặt khơng khí A f = 20 cm B f = 15 cm C f = 25 cm D f = 17,5 cm Câu 19: Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng : A làm cho tần số dao động không giảm B làm cho động vật tăng lên C bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kỳ dao động riêng hệ D làm cho li độ dao động không giảm xuống   Câu 20: Cho hai dao động điều hòa có phương trình : x1  A1 cos  t   cm 2  x  A2 sin  t  cm Chọn phát biểu sau đúng: A Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ pha với dao động thứ hai Câu 21: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự f1 = 0,5 cm thị kính có tiêu cự f2 = cm, khoảng cách vật kính thị kính 12,5 cm Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực A 175 lần B 250 lần C 200 lần Câu 22: Người ta dùng hạt X bắn phá hạt nhân D 300 lần 27 13 Al gây phản ứng hạt 27 30 nhân X 13 Al 15 P 10 n Hạt X A êlectron B hạt C pôzitron D proton Câu 23: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điện có điện dung thay đổi Điện trở dây dẫn khơng đáng kể mạch có Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = 0,25f1 B f2 = 2f1 C f2 = 0,5f1 D f2 = 4f1 Câu 24: Phát biểu sau đúng? A Dòng điện điện áp lệch pha với góc 1200 B Cường độ dòng điện mạch có điện trở trễ pha so với điện áp hai đầu điện trở C Cường độ dòng điện mạch có tụ điện ln trễ pha so với điện áp hai đầu tụ D Trong đoạn mạch chứa cuộn dây, dòng điện ln trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 25: Với tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh A n12  n1  n B n 21  n  n1 C n 21  n1 n2 D n 21  n2 n1 Câu 26: Một sợi dây có chiều dài m hai đầu cố định Kích thích cho sợi dây dao động với tần số f dây xuất sóng dừng Biết tần số thay đổi từ 300 Hz đến 450 Hz Tốc độ truyền dao động 320 m/s Tần số sóng A 320 Hz B 400 Hz C 420 Hz D 300 Hz Câu 27: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm khoảng AB A số lẻ B chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số nguồn C chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách hai nguồn AB D số chẵn   Câu 28: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t   Biết quãng đường 3  vật thời gian s 2A s cm kể từ lúc bắt đầu dao động Giá trị A ω : A cm π rad/s B 12 cm π rad/s C cm π rad/s D 12 cm 2π rad/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 29: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở r  100  độ tự cảm L = 0,191 H với tụ điện có điện dung C  mF biến trở R có giá trị thay đổi 4 Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u  200 cos 100t  V Thay đổi giá trị R để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Giá trị cực đại công suất mạch A 100 W B 200 W C 275 W D 50 W Câu 30: Vật thật qua thấu kính phân kì A ln cho ảnh thật, chiều lớn vật B cho ảnh thật ảnh ảo tùy thuộc vào vị trí vật C ln cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật Câu 31: Gọi mp, mn, mx khối lượng proton, nơtron hạt nhân AZ X Năng lượng liên kết hạt nhân AZ X xác định công thức : A W   Z.mP   A  Z mn  mX  c2 B W   Z.mP   A  Z mn  mX  C W   Z.mP   A  Z mn  mX  c2 D W   Z.mP   A  Z mn  mX  c2 Câu 32: Hiệu điện cực đại hai tụ mạch dao động V, điện dung tụ μF Biết lượng mạch dao động bảo toàn Năng lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm : A 1,8.10-6 J B 9.10-6 J C 18.10-6 J D 0,9.10-6 J Câu 33: Một lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A Khi vật đến vị trí có động lần vật khác m' (cùng khối lượng với vật m) rơi thẳng đứng dính chặt vào vật m vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ : A A 2 B A C A D A Câu 34: Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k = 100 N/m Một đầu treo vào điểm cố định, đầu lại treo vật nặng khối lượng 500 g Từ vị trí cân kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 10 cm buông cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén chu kỳ Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A  B s  s 15 C  s D  s Câu 35: Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân X đứng yên tạo thành hai hạt α Biết hạt α bay với tốc độ vectơ vận tốc chúng hợp với góc β Góc β nhận giá trị A 1200 B 900 C 300 D 1400 Câu 36: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm Một vật sáng đoạn thẳng AB đặt vng góc với trục thấu kính (A nằm trục thấu kính) Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh A'B' cách AB đoạn L Cố định vị trí thấu kính, di chuyển vật dọc theo trục thấu kính cho ảnh vật qua thấu kính ln ảnh thật Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật đến thấu kính OA = x cho đồ thị hình vẽ x1 có giá trị A 30 cm B 15 cm C 40 cm D 20 cm Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 600 nm, a = 0,1 mm ; D = m Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn 25 cm, dùng kính lúp vành kính có ghi 10X quan sát vân giao thoa trạng thái mắt khơng điều tiết Góc khoảng vân giao thoa qua kính A 2,400 B 0,240 C 2,40 rad D 0,24 rad Câu 38: Mạch điện AB gồm đoạn mạch AM đoạn mạch MB nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp có biểu thức u  220 cos 100t  V Biết điện áp hai đầu đoạn AM sớm pha cường độ dòng điện góc 300 Đoạn MB có tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng UAM  UMB có giá trị lớn Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 440 V B 220 V C 220 V D 220 V Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 39: Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5 Nếu xem ti vi mà khơng phải đeo kính, người phải ngồi cách xa A 0,5 m B 2,0 m C 1,5 m D 1,0 m Câu 40: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L  điện có điện dung C  41 H tụ 6 104 F ghép nối tiếp với Tốc độ quay rôto máy thay 3 đổi Khi tốc độ rơto máy n 3n cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị I Giá trị n A vòng/s B 15 vòng/s C 25 vòng/s D 10 vòng/s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án 1-B 2-A 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A 11-D 12-B 13-A 14-A 15-D 16-B 17-C 18-B 19-C 20-B 21-B 22-B 23-C 24-D 25-D 26-A 27-D 28-A 29-C 30-D 31-A 32-C 33-A 34-B 35-D 36-A 37-D 38-C 39-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, hình quan sát, vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng pha Câu 2: Đáp án A Năng lượng photon   hc   với ánh sáng đơn sắc có tần số f lượng photon Câu 3: Đáp án A hc 6, 625.1034.3.108   0,3  m Giới hạn quang điện kim loại 0  A 6, 625.1019 Câu 4: Đáp án A OI   tan i  OS + Từ hình vẽ, ta có:   tan r  OI  OS OI  i   OS + Với góc tới nhỏ tan i  sin i  r   r  OI  OS  Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: sin i  n sin r  i  nr  OI OI OS 1, n  OS    0,9m OS OS n Câu 5: Đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Con lắc dao động với tần số: f  5Hz  lắc biến thiên với tần số f   2f  10 Hz Câu 6: Đáp án A + Tại mặt bên thứ hai lăng kính, ta có góc tới i  A  Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng n sin A  sin r  r  ar sin  n sin A  + Mặt khác D  900  A  r  300  900  A  arsin 1,5.sin A   A  230 24' Câu 7: Đáp án C Vai trò lăng kính máy quang phổ để tán sắc ánh sáng Câu 8: Đáp án B + Điểm M vân sáng gần vân trung tâm  vân sáng bậc D 1.500.109 xM    5mm a 0,1.103 Câu 9: Đáp án B Nếu sử dụng nguồn điện để thắp sáng đèn đèn sáng Câu 10: Đáp án A Chùm sáng laze không dùng nguồn phát âm tần Câu 11: Đáp án D Con lắc lò xo dao động điều hòa có quỹ đạo đường thẳng Câu 12: Đáp án B Âm đàn ghi ta kèn phát mà tai người phân biệt khơng có đồ thị dao động âm Câu 13: Đáp án A Ta xem kích điện acquy máy biến áp Câu 14: Đáp án A Phản ứng nhiệt hạch 21 H  21 H  24 He Câu 15: Đáp án D Ta có q  I0   LC I0 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 16: Đáp án B + Dung kháng cảm ứng mạch ZC  100 , ZL  100   cộng hưởng Ta xem điện áp hai đầu mạch tổng hợp hai điện áp, điện áp không đổi u1  100 V khơng qua tụ nên khơng có dòng khơng đổi gây tỏa nhiệt R Dòng điện xoay chiều u2  100 2cos100 t P U 1002   100W R 100 Câu 17: Đáp án C Ta có vmax  4v  A  4v   = A Câu 18: Đáp án B Tiêu cực thấu kính  1  1    n-1      1,5  1     f  15 cm f f  10 30   R1 R  Câu 19: Đáp án C Trong dao động trì, lượng cung cấp cho hệ bù đắp lại tiêu hao lượng lực cản mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng hệ Câu 20: Đáp án B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai Câu 21: Đáp án B Độ bội giác kính hiển vị ngắm chừng vô cực G   D 20.12,5   250 f1f 0,5.2 Câu 22: Đáp án B 30 Phương trình phản ứng 42 X  27 13 Al  15 P  n  X hạt  Câu 23: Đáp án C Ta có f  với C2  4C1 f  0,5f1 C Câu 24: Đáp án D Trong dòng điện chứa cuộn dây, dòng điện ln trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 25: Đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Chiết suất tỉ đối n 21  n2 n1 Câu 26: Đáp án A Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n v v 320 f n n  160n 2f 21 2.1  Với khoảng giá trị tần số: 300Hz đến 450Hz  n   f  320Hz Câu 27: Đáp án D Trong tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp pha, số dãy cực tiểu giao thoa khoảng AB số chẵn Câu 28: Đáp án A Vật quãng đường 2A khoảng thời gian t  0,5T  s  T  s     rad/s Tại t  vật chuyển động qua vị trí x  0,5A theo chiều âm, đến thời điểm t  s ứng với phần chu kỳ vật đến vị trí biên âm  S  1,5A  cm  A  cm Câu 29: Đáp án C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL  60, ZC  40 Ta thấy r  ZL  ZC  P cực đại R  Công Pmax = suất tiêu U2r r   ZL  ZC  thụ   cực đại 2002.100 100    60  40  mạch R thay đổi  277W Câu 30: Đáp án D Vật thật qua thấu kính phân kì ln cho ảnh ảo chiều với vật Câu 31: Đáp án A Năng lượng liên kết hạt nhân X xác định biểu thức W=  Z.mp   A  Z mn  mX  c2 Câu 32: Đáp án C 1 Năng lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm E L  CU02  1.106.62  18.106 J 2 Câu 33: Đáp án A Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Tại vị trí động lần năng, ta có x  0,5A v0   tốc độ vật sau va chạm v  A mv0 v  Sau va chạm vị trí cân hệ khơng m+m thay đổi, tần số góc dao động giảm lần, biên độ dao động với vật   2  3 A  10  v A A  x 02               2       Câu 34: Đáp án B + Độ biến dạng lò xo vị trí cân l0  mg 0,5.10   cm k 100 Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 10 cm thả nhẹ  A  10 cm  thời gian lò xo bị nén chu kỳ t  T   s 15 Câu 35: Đáp án D + Bảo toàn động lượng cho phản ứng hạt nhân pp  p  p  Hai hạt  có tốc độ nên vecto vận tốc chúng phải đối xứng qua p p Gọi  góc hợp p p + Ta có pp  2p cos  cos  + ứng Phản pp    vp      p    v  hạt nhân toàn lượng  vp  2m 1 2.4  2E d  E dp  m v2  m v p2       2 mp  v   cos  pp pp    vp     p p    v  11    69, 290  2  138, 60      24 Câu 36: Đáp án A + Vì ảnh ln ảnh thật nên ta có L  d+d , với d  OA  x Áp dụng cơng thức thấu kính 1 fx 10x    d   x d f x  f x  10 Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word + Thay vào phương trình đầu, ta thu L  x2  x  Lx  10L  x  10  Từ đồ thị, ta thấy x  15 cm x  x1 hai giá trị x cho giá trị 15  x1  L L  45 L:   cm  x1  30 15x1 =10L Câu 37: Đáp án D + Khoảng vân giao thoa i  D 1.600.109   0, mm a 0,1.103 Để mắt quan sát vân giao thoa người quan sát phải ngắm chừng vô cực G  tan  10 tan  Góc trơng vân giao thoa qua kính lúp tan  10tan  10 i  0, 24 OCC Câu 38: Đáp án C + Biễu diễn vecto điện áp + Khi tổng UAM  UMB lớn UAM  UMB  Các vecto tạo thành tam giác  UMB  220V Câu 39: Đáp án B Vị trí ngồi xa ứng với khoảng cách từ mắt đến cực viễn OCv  1  2 m D 0,5 Câu 40: Đáp án D Cường độ dòng điện mạch:  1  2L    I    R   L2     C   C  I   R   L   C    Hai giá trị tần số góc cho dòng điện hiệu dụng mạch thỏa mãn:   22  2LC  R 2C2 với 2  31 Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  10 10  2LC  R 2C2  1   91  2LC  R 2C2  + Với f  pn  n  10 4   41 104   10 9  100     6 3 3       50 rad/s  f  25Hz f 50   10 voøng/s p Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  t x Câu 17: Một sóng mơ tả phương trình u  A cos 2    Tốc độ cực đại T  phần tử môi trường lần tốc độ... 5: Đáp án C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Con lắc dao động với tần số: f  5Hz  lắc biến thi n với tần số f   2f  10 Hz Câu... hai đầu đoạn mạch Câu 25: Đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Chi t suất tỉ đối n 21  n2 n1 Câu 26: Đáp án A Điều kiện để
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT bắc giang lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT bắc giang lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay