De thi KSCL lần 3 THPT Nguyen Trai

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:38

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI (Đề thi có 40 câu / trang) ĐỀ THI THỬ LẦN THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Mã đề: 132 Câu 1: Đồng phân glucozơ là: A Xenlulozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Sobitol Câu 2: Trong năm 30 kỉ XX, nhà hóa học hãng Du Pont (Mỹ) thông báo phát minh loại vật liệu ‘‘mỏng tơ nhện, bền thép đẹp lụa’’ Theo thời gian, vật liệu có mặt sống hàng ngày người, phổ biến sản phẩm lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont thu hàng tỷ đô la năm sáng chế loại vật liệu Một số vật liệu tơ nilon-6 Cơng thức đoạn mạch tơ nilon-6 là: A (-CH2-CH=CH-CH2)n B (-NH-[CH2]6-CO-)n C (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n D (-NH-[CH2]5-CO-)n Câu 3: Cho 0,05 mol hỗn hợp este đơn chức X Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,12 mol CO 0,03 mol Na2CO3 Nếu làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 3,48 B 2,34 C 4,56 D 5,64 Câu 4: Cho chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ Số chất dãy bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit vô là: A B C D Câu 5: Khi nói kim loại, phát biểu sai A Kim loại có độ cứng lớn Cr B Kim loại dẫn điện tốt Cu C Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao W D Kim loại có khối lượng riêng nhỏ Li Câu 6: Dung dịch làm q tím hóa xanh A Alanin B Anilin C Metylamin D Glyxin Câu 7: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A Cu, Pb, Ag B Cu, Fe, Al C Fe, Al, Cr D Fe, Mg, Al Câu 8: Tripeptit hợp chất mà phân tử có A hai liên kết peptit, ba gốc β-aminoaxit B hai liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit C ba liên kết peptit, hai gốc α-aminoaxit D ba liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit Câu 9: Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH2-CH3 B CH3COOCH3 C CH3COOCH=CH2 D CH2=CHCOOCH3 Câu 10: Xà phòng hóa tristearin NaOH, thu glixerol chất X Chất X là: A CH3[CH2]16(COOH)3 B CH3[CH2]16COOH C CH3[CH2]16(COONa)3 D CH3[CH2]16COONa Câu 11: Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 là: A triolein B tristearin C trilinolein D tripanmitin Câu 12: Amin có cấu tạo CH3CH2CHNH2CH3 amin: A bậc B bậc C bậc D bậc Câu 13: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucơzơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thuỷ phân hoàn tồn hỗn hợp gồm tinh bột xenlulozơ mơi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3trong NH3 thu Ag (f) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 14: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu 13,2 gam hỗn hợp muối (Z) 7,8 gam hỗn hợp ancol (chỉ nguyên tử C phân tử) Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3 Xác định CTCT thu gọn X Y: A CH2 = CHCOOC2 H5 CH3 COOCH = CHCH3 B HCOOCH2 CH = CHCH3 CH3 COOCH2 CH = CH2 C C2 H5 COOCH2 CH = CH2 CH3 CH = CHCOOC2 H5 D CH3 COOCH2 CH = CH2 CH2 = CHCOOC2 H5 Câu 15: : Trong dãy kim loại: Al, Cu, Au, Fe Kim loại có tính dẻo lớn A Fe B A C Au D Cu Câu 16: Cho 1,37 gam Ba vào 100,0 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,03M thu chất rắn có khối lượng là: A 2,205 B 2,565 C 2,409 D 2,259 Câu 17: Hoà tan 5,6 gam Fe dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 6,72 Câu 18: Đặc điểm ăn mòn điện hóa : A Khơng phát sinh dòng điện B Có phát sinh dòng điện C Tốc độ ăn mòn phụ thuộc vào nhiệt độ D Tốc độ ăn mòn khơng phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 19: Cho dãy chất: stiren, phenol, toluen, anilin, metyl amin Số chất dãy tác dụng với dung dịch brom A B C D Câu 20: Ứng dụng sau amino axit không : A Axit glutamic thuốc bổ thần kinh B Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (gọi mì hay bột ngọt) C Amino axit thiên nhiên (hầu hết a-amino axit) sở để kiến tạo nên loại protein thể sống D Các amino axit có nhóm –NH2 vị trí số trở lên nguyên liệu để sản xuất tơ nilon Câu 21: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X m gam chất rắn Y Giá trị m A 3,84 B 2,32 C 1,68 D 0,64 Câu 22: Để sản xuất nhôm công nghiệp người ta thường A Điện phân dung dịch AlCl3 B Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3 C Cho CO dư qua Al2O3 nung nóng D Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit Câu 23: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (c) Cho CaO vào nước (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 24: Trong thành phần gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao A Mn B S C Si D Fe Câu 25: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 x mol HCl Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X 5,6 gam (biết NO sản phẩm khử NO3-) Thể tích khí thu sau phản ứng A 0,672 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 1,344 lít Câu 26: Đốt cháy hồn toàn 4,03 gam triglixerit X lượng oxi vừa đủ, cho toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vơi dư thu 25,5 gam kết tủa khối lượng dung dịch thu giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X dụng dịch NaOH (dư) đun nóng, thu dung dịch chưa a gam muối Giá trị a A 4,87 B 9,74 C 8,34 D 7,63 Câu 27: Ở điều kiện thường, chất sau khơng có khả phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A FeCl3 B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH)3 Câu 28: Số nguyên tử hidro có phân tử Lysin là: A 10 B 14 C 12 D Câu 29: Cho dãy chất sau: axit axetic, anđehit fomic, ancol benzylic, etyl axetat, axit benzoic, glucozơ, etylamin; alanin Ở điều kiện thường, số chất dãy tác dụng với Cu(OH)2 A B C D Câu 30: Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch X Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan Giá trị m là: A 32,75 gam B 33,48 gam C 27,64 gam D 33,91 gam Câu 31:Dung dịch làm mềm tính cứng nước cứng vĩnh cửu A NaHCO3 B Ca(OH)2 C HCl D Na2CO3 Câu 32: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 MCl với M kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy lại 18,74 gam chất rắn Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M 3,36 lít khí (đktc) thu dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 74,62 gam kết tủa Kim loại M là: A Na B Li C Cs D K Câu 33: Khi cho lượng dư dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch ống nghiệm A Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ B Chuyển từ màu vàng sang màu da cam C Chuyển từ màu da cam sang màu vàng D Chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục 2+ 2+ + Câu 34: Cho dãy cation kim loại :Ca , Cu , Na , Zn2+ Cation kim loại có tính oxi hóa mạnh dãy A Ca2+ B Cu2+ C Na+ D Zn2+ Câu 35: Điện phân dung dịch sau đây, có khí điện cực (ngay từ lúc đầu bắt đầu điện phân) A Cu(NO3)2 B FeCl2 C K2SO4 D FeSO4 Câu 36: Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al Fe 3O4 sau thời gian thu chất rắn Y Để hoà tan hết Y cần V lít dung dịch H2SO4 0,7M (lỗng) Sau phản ứng thu dung dịch Z 0,6 mol khí Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến dư, thu kết tủa M Nung M chân không đến khối lượng không đổi thu 44 gam chất rắn T Cho 50 gam hỗn hợp A gồm CO CO2 qua ống sứ chất rắn T nung nóng Sau T phản ứng hết thu hỗn hợp khí B có khối lượng gấp 1,208 lần khối lượng A Giá trị (m - V) gần với giá trị sau ? A 58,4 B 61,5 C 63,2 D 65,7 Câu 37: Khi cho Na dư vào dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2 AlCl3 có tượng xảy cốc : A có kết tủa B có khí C có kết tủa tan D không tượng Câu 38:Sắt tây hợp kim sắt kim loại M M là: A Zn B Pb C Cr D Sn Câu 39: Cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO Cu(NO3)2 thu dung dịch A kim loại Kim loại thu sau phản ứng : A Cu B Ag C Fe D Mg Câu 40: Phản ứng hóa học sau sai ? t  → A Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O C Cr + NaOH + H 2O → NaCrO2 + H2 B 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 D Al(OH)3 + NaOH → NaAlO + 2H2O ... trị m là: A 32 ,75 gam B 33 ,48 gam C 27,64 gam D 33 ,91 gam Câu 31 :Dung dịch làm mềm tính cứng nước cứng vĩnh cửu A NaHCO3 B Ca(OH)2 C HCl D Na2CO3 Câu 32 : Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 MCl với M... A 3, 84 B 2 ,32 C 1,68 D 0,64 Câu 22: Để sản xuất nhôm công nghiệp người ta thường A Điện phân dung dịch AlCl3 B Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4 )3 C Cho CO dư qua Al2O3 nung nóng D Điện phân Al2O3... muối Giá trị a A 4,87 B 9,74 C 8 ,34 D 7, 63 Câu 27: Ở điều kiện thường, chất sau khơng có khả phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A FeCl3 B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe(OH )3 Câu 28: Số nguyên tử hidro có
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi KSCL lần 3 THPT Nguyen Trai, De thi KSCL lần 3 THPT Nguyen Trai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay