Đề kiểm tra vật lý lớp 12 - dao động cơ học

5 33 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:28

Đề kiểm tra vật lý lớp 12, Đề kiểm tra vật lý lớp 12 - dao động cơ học. đề kiểm tra vật lý lớp 12 miễn phí, đề kiểm tra vật lý dao động cơ có lời giải Mã đề: VL 215 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG - DAO ĐỘNG CƠ HỌC MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 60 phút ( Không kể thời gian giao đề) Họ tên HS: ………………………………………………… Lớp: 12… C©u Một vật dao động điều hòa với biên độ cm chu lì 1s Tại t = 0, vật qua vị trí cận theo : chiều âm trục tọa độ Tổng quãng đường vật thời gian 2,375s kể từ thời điểm chọn làm gốc là: A 48 cm B 55,76 cm C 50 cm D 42 cm C©u Một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 100N/m; g = 10m/s2 Đầu gắn hai vật m1 = 250g; m2 : = 100g, vật m1 gắn với đầu lò xo, vật m2 liên kết với m1 sợi dây Hệ vật dao A C©u 3: A C©u 4: A C©u 5: A C©u 6: A C©u 7: A C C©u 8: A C C©u 9: A C©u 10 : A C C©u 11 : A C©u 12 : động với biên độ A = cm, vị trí thấp m2 bị tuột dây Sau m1 dao động Cho biết lò xo có chiều dài tự nhiên 50 cm Tìm chiều dài nhỏ lò xo m1 dao động? 48 cm B 50,5 cm C 49,5 cm D 47 cm Cho lắc đơn có chiều dài l = l1+l2 chu kỳ dao động bé 1s Con lắc đơn có chiều dài l1 chu kỳ dao động bé 0,8 s Con lắc có chiều dài l' = l1-l2 dao động bé với chu kỳ là: 0,4 s B 0,6 s C 0,2 s D 0,5 s Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ) (cm) Chu kì dao động T = 0,4s Khi động vật lần thứ tính từ lúc t = thời điểm nào? 1/10s B 1/12s C 7/60s D 1/60s Con lắc lò xo có k = 100 N/m ; m = kg dao động điều hòa Khi vật có động 10mJ vật cách vị trí cân cm Khi vật có động mJ, vật cách vị trí cân đoạn: 0,5 cm B cm C cm D cm Một viên bi đồng treo vào dây đồng ( dây không giãn tác dụng trọng lực cầu có khối lượng khơng đáng kể) dao động nơi có gia tốc trọng trường 9,815 m/s2 nhiệt độ 200C với chu kì s Biết hệ số nở dài dây treo α = 1,7.10-6 K-1 Khi nơi có gia tốc trọng trường g’ = 9,795 m/s2 nhiệt độ 350C dao động với chu kì T’ bằng: 2,002 s B s C 1,997 s D 1,999s Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(4πt - ) (cm) Trong khoảng thời gian ∆t = s quãng đường lớn nhỏ mà vật là: smax = A(10 + ) ; smin = 11A B smax = A(10 + 2) ; smin = 10A smax = A(10 - ) ; smin = 10A D smax = 11A; smin = 10A Một vật thực đồng thời ba dao động điều hoà phương tần số với phương trình có dạng: x1= cos( π t) cm; x2 = 2cos( π t + ) cm; x3= 3cos( π t – ) cm Phương trình dao động tổng hợp có dạng: x = 2cos( π t + ) cm B x = 2cos( π t – cm x = 2cos( π t – ) cm D x = 2cos( π t + ) cm Một lắc đơn gồm bi khối lượng m = 10g treo vào sợi dây mảnh có chiều dài l = 25cm Tích điện cho bi điện tích q = 10-4 C đặt vào hai kim loại thẳng đứng, song song cách d = 22cm Đặt vào hai kim loại hiệu điện chiều U = 88V cho lắc dao động bé Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc là: T = 0,659 s B T = 0,957 s C T = 0,389 s D T = 0,938 s Đồ thị biểu thị mối liên hệ bình phương vận tốc v2 theo li độ vật dao động điều hòa là: đường elip B đường parabol đường hypecbol D đường thẳng qua gốc tọa độ Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Hz Khi có li độ 1,2 cm động vật chiếm 96% tồn phần Tốc độ trung bình chu kì là: 60 cm/s B 30 cm/s C 120 cm/s D 20 cm/s Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(πt + ) (cm) Quãng đường vật số lần vật qua vị trí có li độ x = 3cm từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm t2 = 26,5/3 s là: A 60 cm B 50,7 cm C 67,5 cm D 65 cm C©u Một lắc có độ cứng k N/m treo thẳng đứng, đầu treo vật có khối 1kg Tại thời VL 215 13 : A C C©u 14 : A C C©u 15 : A C©u 16 : A C©u 17 : A C C©u 18 : A C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C©u 24 : A C©u 25 : VL 215 điểm t = 0, đưa vật tới vị trí mà lò xo dãn 13 cm truyền cho vật vận tốc hướng thẳng lên ngược chiều trục Ox với vận tốc 30 cm/s Vật dao động điều hòa với 0,09J Cho g = 10 m/s2 Phương trình dao động điều hòa vật là: x = 3cos(10t - ) cm B x = 5,5cos(7,69t + ) cm x = 3cos(10t + ) cm D x = 5,5cos(7,69t + ) cm Vật nặng lắc lò xo dao động điều hòa với ω = 10 rad/s Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân vật Biết thời điểm ban đầu vật qua li độ x = cm với vận tốc v = +20 cm/s Phương trình dao động vật là: x = 2sin(10t + ) cm B x = 4cos(10t + ) cm x = 5sin(10t + ) cm D x = 4cos(10t - ) cm Một lắc lò xo dao động thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 100g lò xo nhẹ k = 100N/m Nâng vật nặng lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo khơng biến dạng, truyền cho vận tốc 10 cm/s thẳng đứng hướng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật Hãy tìm tốc độ lớn vật sau truyền vận tốc cho vật? Biết lực cản môi trường tác dụng lên vật nặng có độ lớn khơng đổi FC = 0,1N 0,586 m/s B 0,612 m/s C 0,484 m/s D 0,548 m/s Con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 100 N/m, m = kg Dùng giá đỡ để nâng vật lên đến vị trí mà xo khơng biến dạng Cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống với gia tốc a = m/s2 Lấy g = 10 m/s2 Sau vật dời giá đỡ vật dao động với biên độ: 6,0 cm B 9,6 cm C 4,5 cm D 7,2 cm Có ba lắc đơn có chiều dài, khối lượng Con lắc thứ thứ hai mang điện tích q1 q2 Con lắc thức ba khơng tích điện Đặt ba lắc vào điện trường theo phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì chúng T1, T2 T3 với T1 = T3 ; T2 = T3 Biết q1 + q2 = 7,4.10-8 3 C Điện tích q1 q2 là: 2,6.10-8C 10-8C B 2,6.10-8C 10-8C 4,6.10-8C 10-8C D 6,4.10-8C 10-8C Một vật có khối lượng khơng đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = 10cos( 2π t + φ) cm x2 = A2cos( 2π t − π ) cm dao động tổng hợp x = Acos( 2π t − π ) cm Khi lượng dao động vật cực đại biên độ dao động A2 có giá trị là: 20cm B 10 / cm C 10 cm D 20 / cm Treo vật nặng m = 200 g vào đầu lò xo Đầu lại lò xo cố định Lấy g = 10m/s2 Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên theo phương thẳng đứng đến lò xo khơng biến dạng thả nhẹ cho hệ dao động điều hòa Lực cực đại cực tiểu mà lò xo tác dụng vào vật là: N B N C N N D N N Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc α = lượng E = 0,02 J Động lắc li độ góc α = 4,50 là: 0,008 J B 0,017 J C 0,005 J D 0,015 J Tại nơi ngang mực nước biển, đồng hồ lắc chạy 250C Biết hệ số nở dài dây treo lắc α = 2.10-5 K-1 , bán kính trái đất R = 6400km Khi đưa đồng hồ lên núi mà nhiệt độ 150C đồng hồ chạy Độ cao núi là: 64km B 640m C 640km D 6400m Một lò xo k gắn với vật m1 dao động với chu kì T1 = 0,6s gắn với vật m2 chu kì dao động T2 = 0,8s Nếu móc hai vật đồng thời vào lò xo chu kì dao động chúng bao nhiêu? 0,48 s B 0,2 s C 1,4 s D s Con lắc lò xo dao động với tần số f Động năng, lắc biến thiên với tần số: 2f B 4f C f D f/2 Một lắc đơn dao động điều hồ, tăng chiều dài 25% chu kỳ dao động nó: tăng 25% B giảm 25% C giảm 11,80% D tăng 11,80% Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ dài tự nhiên l0 = 1m độ cứng k0 = 37,5 N/m Hai vật m1 = 600g m2 = kg gắn vào hai đầu A B lò xo Chúng dịch A C C©u 26 : A C©u 27 : A C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C©u 31 : A C C©u 32 : A C©u 33 : A C©u 34 : A C C©u 35 : A C©u VL 215 chuyển khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Khi kích thích cho hai vật dao động chu kì vật m1 m2 là: T1 = 0,1π s; T2 = 0,2π s B T1 = T2 = 0,1π s T1 = T2 = 0,2π s D T1 = T2 = π s Cùng số dao động nhau, A lắc thực phút 20 giây B lắc thực thời gian phút 19 giây (chiều dài lắc không đổi) Như so với gia tốc rơi tự A gia tốc rơi tự B đã: giảm 1% B giảm 0,01% C tăng thêm 1% D tăng thêm 0,01% Lò xo có k = 1600 N/m, hai đầu gắn hai vật m1 = 3,6kg; m2 = 6,4kg đặt cho trục lò xo thẳng  đứng, vật m1 nằm đặt mặt sàn Tác dụng lực F vào m2 dọc theo trục lò xo hướng xuống Lấy g = 10m/s2 = π2 Khi ngừng tác dụng lực F đột ngột, khối m2 dao động điều hòa Tìm độ lớn cực đại F để m2 dao động m1 khơng bị nhấc khỏi mặt sàn? 100 N B 64 N C 120 N D 36 N Con lắc đơn chu kì T lớn 2s dao động song song trước lắc đơn gõ giây chu kỳ T = 2s Thời gian lần trùng phùng thứ thứ 28 phút 40 giây Chu kì T là: 2,015 s B 2,009 s C 1,995 s D 1,002 s Một lắc đơn dài L có chu kỳ T Nếu tăng chiều dài lắc thêm đoạn nhỏ ∆L Tìm thay đổi ∆T chu kỳ lắc theo lượng cho: C T T T ∆L ∆T = ∆L ∆T = T B ∆T = L ∆L D ∆T = 2L ∆L 2L 2L Một lò nhẹ có độ cứng k, đầu móc vào trần nhà, đầu lại nối với trục ròng rọc Một sợi dây đầu buộc vào sàn nhà, đầu lại buộc vào vật nặng m vắt qua ròng rọc Hệ bố trí cho trục ròng rọc phương dây treo hướng thẳng đứng, vật m chuyển động theo phương thẳng đứng Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc dây treo Kích thích cho hệ dao động điều hòa chu kì dao động hệ là: T=π B T = 2π C T = 4π D T = 2π Vật m = 0,5kg dao động điều hòa quanh vị trí cân với 4.10-2.π2 J Tại thời điểm ban đầu t = 0, vật có động 3.10-2.π2 J chuyển động theo chiều dương, thời điểm t = 5/24 s động có giá trị cực đại lần Phương trình dao động dao động lắc là: x = 0,1cos(4πt - ) m B x = 0,1cos(4πt - ) m x = 0,1cos(4πt + ) m D x = 0,1cos(4πt + ) m Con lắc lò xo gồm vật M = 640g lò xo có k = 64N/m dao động không ma sát theo phương ngang Con lắc nằm yên vị trí cân vật nhỏ khối lượng m = 360 g bay với vận tốc ngang v0 = 1m/s tới va chạm đàn hồi xuyên tâm với M Sau va chạm vật M dao động với biên độ bao nhiêu? 6,4 cm B 3,6 cm C 8,4 cm D 7,2 cm Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2t - ) (cm) Thời gian ngắn vật từ vị trí x = cm đến vị trí có gia tốc a = - cm/s2 là: s B 2,4π s C 24π s D π s 2,4 Một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 100 N/m; g = 10 m/s2 Đầu gắn hai vật m1 = m2 = kg, vật m1 gắn với đầu lò xo, vật m2 liên kết với m1 sợi dây Tại t = hệ cân đốt dây nối hai vật để m2 tách khỏi m1 Bỏ qua lực cản khơng khí Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O vị trí cân hệ ( k, m1 + m2) Phương trình dao động vật m1 là: x = 10cos(10πt) + 10 cm B x = 20cos(10πt) cm x = 20cos(10πt) + 10 cm D x = 10cos(10πt) - 10 cm Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian ∆t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian ∆t ấy, thực 50 dao động tồn phần Chiều dài ban đầu lắc là: 80 cm B 60 cm C 100 cm D 144 cm Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số 4,5 Hz Trong trình dao động 36 : A C©u 37 : A C©u 38 : A C C©u 39 : A C©u 40 : A C©u 41 : A C C©u 42 : A C©u 43 : A C©u 44 : A C C©u 45 : A C©u 46 : A C©u 47 : A C C©u VL 215 chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài tự nhiên lò xo là: 46,8 cm B 40 cm C 48 cm D 42 cm Hai lò xo có độ cứng k1, k2 Treo vật nặng m vào lò xo chu kì dao động T1 = 0,3 s T2 = 0,4s Mắc song song hai lò xo với móc vật nặng m vào chu kì dao động vật là: 0,36 s B 0,12 s C 0,5 s D 0,24 s Một lắc lò xo dao động thẳng đứng Vật có khối lượng m = 0,2kg Trong 20s lắc thực 50 dao động Khi vật khơng dao động, quay lò xo quanh trục thẳng đứng qua điểm treo đầu Vật vạch đường tròn nằm ngang hợp với trục lò xo góc 450 Tính chiều dài lò xo số vòng quay phút Lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 36 cm Lấy π2 = 10 l = 38,9 cm ; n = 61,3 vòng/ phút B l = 53,2 cm ; n = 50 vòng/ phút l = 41,7 cm ; n = 55,2 vòng/ phút D l = 42,6 cm ; n = 59,1 vòng/ phút Một lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m vật nặng có khối lượng m = 1kg nối với đầu lò xo sợi dây nhẹ, mềm Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn x0 thả cho dao động Lấy g = 10m/s2 Giá trị x0 để vật dao động điều hòa là: x0 ≤ 20 cm B x0 ≤ 10 cm C x0 ≥ 20 cm D x0 ≥ 10 cm Một đồng hồ lắc chạy mặt đất Đưa đồng hồ xuống giếng sâu 400 m so với mặt đất Coi nhiệt độ hai nơi lấy bán kính trái đất R = 6400 km Sau ngày đêm đồng hồ chạy: chậm 2,7s B nhanh 2,7s C nhanh 5,4s D chậm 5,4s Một lắc đơn đưa từ mặt đất lên độ cao h = 3,2 km Biết bán kính trái đất R = 6400 km chiều dài dây treo khơng thay đổi Để chu kì dao động lắc không thay đổi ta phải: giảm bớt chiều dài 0,1% B giảm bớt chiều dài 0,001% tăng chiều dài thêm 0,1% D tăng chiều dài thêm 0,001% Vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10πt + ) (cm) Thời gian ngắn vật từ li độ x1 = -2 cm đến x2 = cm bao nhiêu? 0,1s B 0,02s C 0,01s D 0,05s Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(2πt - ) (cm) Thời điểm lần thứ 2010 vật qua vị trí có v = - 8π cm/s là: 1000s B 1004,5s C 1001s D 1005s Ba lắc lò xo 1,2,3 đặt thẳng đứng cách theo thứ tự 1, 2, Ở vị trí cân ba vật có π độ cao Con lắc thứ dao động có phương trình x1 = 3cos(20πt + ) (cm), lắc thứ hai dao động có phương trình x2 = 1,5cos(20πt) (cm) Hỏi lắc thứ ba dao động có phương trình ba vật ln ln nằm đường thẳng? B π π x3 = cos(20πt + ) (cm) x3 = cos(20πt - ) (cm) D π π x3 = cos(20πt - ) (cm) x3 = cos(20πt - ) (cm) 4 Con lắc lò xo treo thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo 20 cm Khi vật vị trí cân độ dãn lò xo cm Lực đàn hồi cực đại cực tiểu 10 N N Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo q trình dao động là: 26 cm; 24 cm B 24 cm; 23 cm C 25 cm; 24 cm D 25 cm; 23 cm Một lò xo nhẹ có độ cứng k0 gắn với vật m tạo thành lắc lò xo có chu kì T0 Cắt lò xo thành n đoạn Lấy đoạn cắt gắn với vật m lắc dao động với chu kì bằng: B C T0 D nT0 T0 n Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt - ) (cm) Thời gian ngắn dài để vật quãng đường dài cm bao nhiêu? tmax = 1/6 (s) ; tmin = 1/4 s B tmax = 1/4 (s) ; tmin = 1/8 s tmax = 1/6 (s) ; tmin = 1/12 s D tmax = 1/8 (s) ; tmin = 1/12 s Một lắc lò xo ( m; k) có tần số dao động f Gắn thêm vật có khối lượng m1 = 120g tần số dao 48 : A C©u 49 : A C©u 50 : A C động f1 = 2,5 Hz Lại gắn thêm vật có khối lượng m2 = 180g tần số f2 = Hz Khối lượng m vật thứ có giá trị bao nhiêu? 270 g B 320 g C 150 g D 200 g Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt - ) (cm) Thời gian để vật quãng đường s = 0,675 m kể từ lúc khảo sát dao động là: s B s C s D s Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt - ) (cm) Tìm vận tốc trung bình tốc độ trung bình chất điểm từ thời điểm t1 = 2/3 s đến thời điểm t2 = 37/12 s ? 1,24 cm ; 48,4 cm/s B 6,4 cm/s ; 75,15 cm/s 1,24 cm/s ; 45 cm/s D cm/s ; 50 cm/s ĐÁP ÁN: VL125 Câu Đ.A Câu Đ.A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C A C 37 C 38 D 39 A 41 D 42 C 43 B 44 D C B A A D 45 A D B D D B C C B B A A C B B C 27 28 29 31 32 33 34 35 A B D C B D A A C VL 215 21 22 23 24 25 B A D 47 A 48 D 49 C 50 C D B A ... ÁN: VL1 25 Câu Đ.A Câu Đ.A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C A C 37 C 38 D 39 A 41 D 42 C 43 B 44 D C B A A D 45 A D B D D B C C B B A A C B B C 27 28 29 31 32 33 34 35 A B D C B D A A C VL 215. .. C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C©u 31 : A C C©u 32 : A C©u 33 : A C©u 34 : A C C©u 35 : A C©u VL 215 chuyển khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Khi kích thích cho hai vật dao động chu kì vật m1... 40 : A C©u 41 : A C C©u 42 : A C©u 43 : A C©u 44 : A C C©u 45 : A C©u 46 : A C©u 47 : A C C©u VL 215 chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài tự nhiên lò xo là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra vật lý lớp 12 - dao động cơ học, Đề kiểm tra vật lý lớp 12 - dao động cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay