XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

157 24 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:28

xdhtql BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG Họ tên sinh viên: LÊ CHÍ CƯỜNG Ngành: QUẢN MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 SVTH: Lê Chí Cường Trang XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG Tác giả LÊ CHÍ CƯỜNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư chuyên ngành Quản môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng năm 2011 SVTH: Lê Chí Cường Trang i LỜI CẢM ƠN Em xin gởi lời biết ơn chân thành đến: ThS.Vũ Thị Hồng Thủy tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho Em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Ban lãnh đạo Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long, Chú, Anh Chị đặc biệt Anh Thành nhiệt tình giúp đỡ Em suốt trình thực tập Công ty Quý Thầy khoa Môi Trường & Tài Nguyên thuộc trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh truyền đạt cho Em kiến thức quý báu tận tình giúp đỡ Em suốt năm học vừa qua Gia đình 43 Thành Viên tổ ấm DH07QM sát cánh bên suốt năm học qua Mặc dù khóa luận hồn thành, song kiến thức hạn chế nên báo cáo chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì Em mong quan tâm góp ý quý Thầy Em xin chân thành cảm ơn ! Lê Chí Cường SVTH: Lê Chí Cường Trang ii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long chuyên sản xuất chế biến sản phẩm tôm đông lạnh, hoạt động Công ty gây nhiều tác động xấu tới mơi trường Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 cho Công ty cần thiết để nâng cao công tác quản môi trường Công ty đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Kết luận văn xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 điều kiện thực Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long Đề tài thực nội dung sau:  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm: Sự đời, nội dung, cấu trúc tiêu chuẩn Lợi ích thu áp dụng tiêu chuẩn Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 giới Việt Nam, thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 Việt Nam  Tổng quan Công ty cổ phần thủy sản Cửu Long bao gồm: Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển Cơng Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long, quy trình sản xuất, vấn đề môi trường phát sinh biện pháp kiểm sốt áp dụng Cơng ty  Thiết lập hệ thống văn hướng dẫn vận hành cho hệ thống quản môi truờng theo ISO 14001 cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long  Đưa kiến nghị nhằm thực tốt HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long Việc thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 thật đem lại nhiều lợi ích cho Công ty phương diện môi trường lẫn kinh tế Tôi hy vọng với kết mà đề tài đạt giúp ích cho việc thực công tác bảo vệ môi trường Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long SVTH: Lê Chí Cường Trang iii BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ===oOo=== *************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN MƠI TRƯỜNG Họ tên SV: LÊ CHÍ CƯỜNG MSSV: 07149016 Khoá học: 2007 – 20111 Lớp : DH07QM Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long” Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề môi trường Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long  Thiết lập hệ thống quản môi trường theo ISO 14001 cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long  Kiến nghị thực ISO 14000 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2011 kết thúc 6/2011 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Vũ Thị Hồng Thủy Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn Th.S Vũ Thị Hồng Thủy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined SVTH: Lê Chí Cường Trang iv MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.7 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14000 2.1.1.Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 .4 2.1.1.1 Khái niệm ISO 14000: .4 2.1.1.2 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.2 Nội dung tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.3 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 gồm hai nhóm tiêu chuẩn 2.2 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 2.2.1 Nội dung tiêu chuẩn ISO 14001 2.2.2 Các lợi ích thu từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 .6 2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 2.3.1 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 giới 2.3.2 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 Việt Nam 2.3.3 Thuận lợi khó khăn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 2.3.3.1 Thuận lợi SVTH: Lê Chí Cường Trang v 2.3.3.2 Khó khăn .9 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 10 3.1 TỔNG QUAN 10 3.1.1 Những thông tin .10 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty .10 3.1.3 cấu tổ chức Công ty 11 3.1.4 Quy mô hoạt động .11 3.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 11 3.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 12 3.2.1 Thiết bị máy móc 12 3.2.2 Nguyên liệu đầu vào 12 3.2.3 Quy trình sản xuất 12 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 12 3.3.1 Nước thải .12 3.3.2 Chất thải rắn 13 3.3.3 Chất thải nguy hại 14 3.3.4 Khí thải 14 3.3.5 Mùi .16 3.3.6 Tiếng ồn nhiệt thải 17 3.3.7 Các cố hoạt động Công ty 17 3.4 HIỆN TRẠNG QUẢN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 18 3.4.1 Nước thải .18 3.4.2 Chất thải rắn 18 3.4.3 Chất thải nguy hại 18 3.4.4 Khí thải 19 3.4.5 Mùi 19 SVTH: Lê Chí Cường Trang vi 3.4.6 Tiếng ồn nhiệt thải 19 Chương 4: THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRUỜNG 20 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG QLMT .20 4.1.1 Xác định phạm vi HTQLMT 20 4.1.2 Thành lập ban ISO .20 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 21 4.2.1 Nội dung sách .21 4.2.2 Cách thức thực 22 4.2.3 Kiểm tra lại sách 23 4.3 LẬP KẾ HOẠCH .23 4.3.1 Nhận dạng khía cạnh mơi trường 23 4.3.1.1 Yêu cầu chung 24 4.3.1.2 Quy trình hướng dẫn nhận dạng xác định KCMTĐK .24 4.3.1.3 Tài liệu hồ sơ 27 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác .27 4.3.2.1 Yêu cầu chung 27 4.3.2.2 Tiếp cận triển khai yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 27 4.3.2.3 Lưu hồ sơ tài liệu 27 4.3.3 Mục tiêu, tiêu, chương trình mơi trường .28 4.3.3.1 Yêu cầu chung 28 4.3.3.2 Quy trình thực .28 4.3.3.3 Lưu hồ sơ 29 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 29 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn .29 4.4.1.1 Yêu cầu chung 29 4.4.1.2 Quy trình thực .29 SVTH: Lê Chí Cường Trang vii 4.4.1.3 Tài liệu hồ sơ 30 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực 30 4.4.2.1 Yêu cầu chung 30 4.4.2.2 Quy trình thực .31 4.4.2.3 Lưu hồ sơ 31 4.4.3 Trao đổi thông tin 32 4.4.3.1 Yêu cầu chung 32 4.4.3.2 Quy trình thực .32 4.4.3.3 Lưu hồ sơ 32 4.4.4 Tài liệu hệ thống quản môi trường 32 4.4.5 Kiểm soát tài liệu .33 4.4.5.1 Yêu cầu chung 33 4.4.5.2 Quy trình thực .33 4.4.5.3 Lưu hồ sơ 34 4.4.6 Kiểm soát điều hành 34 4.4.6.1 Yêu cầu chung 34 4.4.6.2 Quy trình thực kiểm sốt điều hành .34 4.4.6.3 Lưu hồ sơ 34 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 35 4.4.7.1 Yêu cầu chung 35 4.4.7.2 Quy trình hướng dẫn CBSS & đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 35 4.4.7.3 Lưu hồ sơ 35 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 36 4.5.1 Giám sát đo lường 36 4.5.1.1 Yêu cầu chung 36 4.5.1.2 Các thông số cần giám sát đo 36 SVTH: Lê Chí Cường Trang viii 4.5.1.3 Quy trình hướng dẫn cơng việc giám sát đo 36 4.5.1.4 Lưu hồ sơ 36 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 37 4.5.2.1 Yêu cầu chung 37 4.5.2.2 Quy trình đánh giá tuân thủ 37 4.5.2.3 Tài liệu hồ sơ 37 4.5.3 Sự không phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa 37 4.5.3.1 Yêu cầu chung 37 4.5.3.2 Quy trình xác định SKPH HĐKPPN .38 4.5.3.3 Tài liệu hồ sơ 39 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 39 4.5.4.1 Quy định .40 4.5.4.2 Tài liệu hồ sơ 40 4.5.5 Đánh giá nội 40 4.5.5.1 Yêu cầu chung 40 4.5.5.2 Quy trình đánh giá nội .41 4.5.5.3 Lưu hồ sơ 42 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 42 4.6.1 Yêu cầu chung .42 4.6.3 Lưu hồ sơ .43 4.7 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT 43 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 KẾT LUẬN .47 5.2 KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 SVTH: Lê Chí Cường Trang ix Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long 3.2 Quy trình phòng chống cố rò rỉ, đổ tràn hóa chất - Tập huấn An tồn hóa chất diễn tập ứng cứu cố đổ tràn cho công nhân làm việc trực tiếp hay gián tiếp tiếp xúc hóa chất lần / năm - Thực lưu trữ, sử dụng, ứng cứu cố chảy tràn hóa chất xảy theo Hướng dẫn kiểm sốt hóa chất (Phụ lục 14B) với Bảng An tồn hóa chất (MSDS) - Khi cố xảy thực xử theo Hướng dẫn kiểm sốt hóa chất (phụ lục 14B) hướng dẫn kiểm sốt điều hành) 3.3 Quy trình phòng chống tai nạn lao động - Công tác chuẩn bị xử (Phụ lục 14B_kiểm soát điều hành tai nạn lao động) XỬ SỰ CỐ - Dọn vệ sinh sẽ, khoanh vùng, lập biển báo Khu vực ô nhiễm để cảnh báo - Đánh giá thiệt hại đền bù - Quan trắc mơi trường sau cố - Họp đánh giá rút kinh nghiệm sau cố: Hành động khắc phục nguyên nhân cố, xem xét lại thủ tục hướng dẫn công việc, sữa đổi cần, lưu hồ sơ QUY ĐỊNH Ban giám đốc trách nhiệm xem xét phê duyệt kế hoạch đáp ứng tình trạng khẩn cấp lần/năm sau xảy cố Ban ISO cần định cán phụ trách đáp ứng với tình trạng khẩn cấp đảm bảo biện pháp giảm thiểu, giảm nhẹ tình trạng khẩn cấp giải hiệu Cán phụ trách chịu trách nhiệm xây dựng trì kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, điều phối hoạt động SVTH: Lê Chí Cường Trang 129 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 15B PHIẾU KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ĐÁP ỨNG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ngày kiểm tra:…………………………… Người kiểm tra:…………………………… Phòng ban:……………………………… STT Hạng mục Thiết bị Tình trạng Đề nghị Ghi PHỤ LỤC 15C PHIẾU GHI NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ĐÁP ỨNG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ngày kiểm tra:…………………………… Người kiểm tra:…………………………… Phòng ban:……………………………… STT Hạng mục Thiết bị Tình trạng Đề nghị Ghi PHỤ LỤC 15D BIÊN BẢN GHI NHẬN TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Ngày: ………………………….Giờ:……………………… Phòng ban:………………………………………………… Vị trí xảy cố:………………………………………… Nội dung: Tác hại: Nguyên nhân: Hành động khắc phục Người nhận:…………………………… Người báo cáo: ……………… SVTH: Lê Chí Cường Trang 130 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 16A KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐO STT KCMT Các yếu tố cần theo dõi Vị trí giám sát đo Sử dụng nhiên liệu Lượng dầu DO, nhớt,… tiêu thụ hàng tháng Sử dụng ngun vật liệu Lượng tơm, cá, hóa chất, găng tay, trangdao, kéo, cân, bồn cách nhiệt sử dụng hàng tháng Kho vật tư Sử dụng điện nước Chỉ số điện, nước tiêu thụ tháng Lắp đặt đồng hồ đo khu vực sử dụng, điện, nước tồn Cơng ty Bụi, khí thải, độ ồn yếu tố vi khí hậu - Đo đạc thông số ô nhiễm xung quanh Công ty theo QCVN 05:2009/BTNMT - Đo đạc thông số ô nhiễm không khí xung quanh mơi trường làm việc cơng nhân Công ty theo định 3733/2002QĐBYT - Đo đạc nồng độ tối đa cho phép số chất độc hại mơi trường khơng khí xung quanh theo QCVN 06:2009/BTNMT SVTH: Lê Chí Cường Kho vật tư - Khn viên cơng ty - Các vị trí sản xuất Phòng máy Tần suất Trách nhiệm thực lần/tháng Nhân viên quản kho vật tư Hồ sơ ghi nhận lượng nhiên liệu tiêu thụ lần/tháng Nhân viên quản kho vật tư Hồ sơ ghi nhận lượng nhiên liệu tiêu thụ lần/tháng Nhân viên phòng kỹ thuật Hồ sơ ghi nhận lượng điện, nước tiêu thụ quan chức bên ngồi - Báo cáo kết đo đạc chất lượng khơng khí - Hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị đo đạc lần/2tháng Hồ sơ liên quan Trang 131 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long Nước thải Chất thải rắn Đo thông số ô nhiễm nước thải theo QCVN 24/2009/BTNMT Quy chuẩn chất lượng nước thải Công nghiệp Tại vị trí nguồn tiếp nhận nước thải Theo dõi việc phân loại rác cơng nhân viên tồn Cơng ty Tồn cơng ty Tổng kết lượng rác phân loại thải Khu vực chứa rác Chất Tổng kết lượng thải CTNH hàng tháng nguy hại SVTH: Lê Chí Cường Khu vực chứa CTNH lần/3thang quan chức bên Hàng ngày Tổ trưởng, quản đốc phân xưởng lần/tháng lần/tháng Nhân viên vệ sinh Quản đốc phân xưởng Nhân viên Bảo vệ nội Ban ISO Báo cáo kết đo đạc nước thải Báo cáo tình hình quản CTR Cơng ty Hồ sơ ghi nhận lượng CTR phát sinh Sổ theo dõi lượng chất thải Trang 132 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 16B BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐO Ngày lập: ……………………………………… Ngày duyệt: …………………………… Người lập: …………………………………… Ngày duyệt:…………………………… Người KCMT Chỉ Vị trí thực ĐK tiêu Tần suất Phương pháp Tiêu chuẩn đánh giá QCVN Chỉ tiêu Kết PHỤ LỤC 16C DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ ĐO CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG STT Thiết bị SVTH: Lê Chí Cường Mã hiệu Tần suất Thời gian Phương pháp Kết Trang 133 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 17A PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ STT KCMT đáng kể Yêu cầu Thực Đánh giá Tốt Trun g bình Khơng tốt Cách khắc phục Nguyên nhân không phù hợp 01 02 PHỤ LỤC 17B PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Đề nghị hành động khắc phục phòng ngừa Số …… - Mô tả không phù hợp/ Sự không phù hợp tiềm tàng/ Cải tiến: …………………………………………………………………………… - Bộ phận liên quan:………………………………………………………… - Người đề nghị/ Chức vụ:…………………………………………………… Nguyên nhân: - Hành động khắc phục/ Hành động phòng ngừa: - ………………………………………………………………………………… - Người duyệt: ……………………………………………………………………… - Ngày duyệt: ……………………………………………………………………… - Người giám sát: ……………………………………………………………………… - Ngày hoàn thành: ……………………………………………………………………… - Kết thực hiện: - Thỏa mãn…………… mãn…………………… Không thỏa - Nhận xét:…………………………………………………………………………… SVTH: Lê Chí Cường Trang 134 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 18A BÁO CÁO HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA Ngày/Lần ban hành: Ngày/Lần sửa đổi: Mô tả vấn đề: Phân tích nguyên nhân: Bởi: Ngày: Bởi: Ngày: Bởi: Ngày: Bởi: Ngày: Hành động KP/PN Phê duyệt Xác minh PHỤ LỤC 18B Số PHIẾU THEO DÕI KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA Ngày/Lần ban hành: Ngày/Lần sửa đổi: Giải Tình trạng Ghi Số KP/PN Nêu bởi/ngày bởi/Ngày SVTH: Lê Chí Cường Trang 135 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 19A THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Ngày/lần ban hành:…………… Ngày/ lần sửa đổi:… MỤC ĐÍCH Thủ tục quy định cách thức xác định, xếp lưu giữ, truy cập hủy bỏ hồ sơ Môi trường PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT Công ty NỘI DUNG - Hồ sơ Môi trường xác định quản Ban ISO , nhân viên Môi trường người họ bổ nhiệm - Danh mục hồ sơ phải ghi đầy đủ thông tin: Tiêu đề hồ sơ, tên hồ sơ phương pháp lưu giữ, nơi lưu giữ, thời gian lưu giữ, người trách nhiệm lưu giữ - Hồ sơ Môi trường phải rõ ràng, đầy đủ để minh chứng phù hợp với yêu cầu hoạt động xác định chúng phải lưu giữ điều kiện thích hợp để tránh hư hỏng, mát thuận tiện sử dụng - Thời hạn nộp hồ sơ Môi trường người quản hồ sơ Giám đốc/ Đại diện lãnh đạo định - Thời gian lưu hồ sơ sau: + Hồ sơ đào tạo lưu giữ năm + Kết đánh giá lưu giữ năm + Hồ sơ xem xét lãnh đạo lưu giữ năm + Các tài liệu vận hành liệu giám sát đo lưu giữ năm + Hồ sơ bảo dưỡng hiệu chỉnh thiết bị lưu giữ năm + Hồ sơ kiểm tra lưu giữ năm + Các loại hồ sơ khác lưu giữ năm - Việc hủy bỏ Hồ sơ Môi trường hết thời hạn lưu trữ người quản hồ sơ thực cách xé bỏ, dùng dụng cụ hủy hết đốt tùy theo điều kiện thích hợp HỒ SƠ LƯU - Danh mục hồ sơ SVTH: Lê Chí Cường Trang 136 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 19B DANH MỤC HỒ SƠ Ngày/Lần ban hành:… STT Tiêu đề hồ sơ Phương pháp lưu theo danh mục Ngày/ tháng/năm Tên hồ sơ Nơi lưu giữ Ngày/Lần sửa đổi:…… Thời gian Người Ghi lưu giữ lưu giữ Người đánh giá Người phê duyệt Chức danh Ký tên PHỤ LỤC 19C PHIẾU KIỂM SOÁT HỒ SƠ Phòng ban: Người lập: Ngày: quan Tên Số soát Số quan Ngày ban STT tài xét hiệu soạn thảo hành liệu Người giữ Ghi PHỤ LỤC 19D PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỒ SƠ Phòng ban: ……………………… Tên tài liệu:……………………… Ngày:……………………………… STT Nội dung thay Số soát xét/ lần sửa chữa Ngày đổi SVTH: Lê Chí Cường Phê duyệt Ghi Trang 137 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 20A THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày/Lần ban hành: Ngày/Lần sửa đổi: Mục đích: Thủ tục quy định cách thức đánh giá nội Công ty nhằm xác định: - Sự phù hợp hệ thống QLMT Công ty xây dựng với yêu cầu ISO 14001:2004/Cor.1:2009 - Hệ thống quản mơi trường trì hoạt động hiệu lực - Cung cấp thơng tin kết đánh giá cho Ban lãnh đạo Phạm vi: Thủ tục áp dụng cho đánh giá nội Công ty Nội dung 3.1 Lịch chu kì đánh giá Đại diện lãnh đạo/Phụ tá xác định lịch đánh giá hàng năm, lịch đánh giá phải bao gồm khía cạnh HTQLMT dựa theo tình theo tình trạng, tầm quan trọng hoạt động kết lần đánh giá trước (nếu có) Lịch đánh giá phân phối cho đánh giá viên người đánh giá Mọi thay đổi lịch đánh giá, phải thảo luận trí bên liên quan Đại diện lãnh đạo thông báo đến đoàn đánh giá đơn vị đánh giá thay đổi Đánh giá viên: Đại diện lãnh đạo lựa chọn nhân viên đủ lực thành lập ban ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo về: Kiến thức môi trường, phương pháp đánh giá nội HTQLMT Việc đào tạo chuyên gia tư vấn bên đảm nhiệm phải tiến hành lần đánh giá nội thể dùng lại đánh giá viên HTQL chất lượng để làm đánh giá viên cho HTQLMT Trong trường hợp cần đào tạo thêm cho họ kiến thức đánh giá HTQLMT Chu kì đánh giá phòng ban không 12 tháng Trong trường hợp cần thiết , Đại diện lãnh đạo tổ chức đánh giá bất thường 3.2 Lập kế hoạch đánh giá Trước tiến hành đánh giá nội bộ, trường đoàn đánh giá phải lập kế hoạch đánh giá trình lên Đại diện lãnh đạo để xem xét phê duyệt Xác định nội dung đánh giá: + Xác định HTQLMT hay khơng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn + Việc kiểm soát KCMTĐK + Việc thực mục tiêu môi trường khu vực liên quan Cơng ty + Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên Công ty + Thông tin liên lạc HTQLMT tất cấp + Kiểm tra khơng phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa + Đánh giá mức độ tuân thủ Kế hoạch đánh giá sau phê duyệt chuyển đến đơn vị đánh giá trước đánh giá ngày SVTH: Lê Chí Cường Trang 138 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long Những tài liệu liên quan đến đánh giá nội phải chuẩn bị sẵn sàng để đồn đánh giá sử dụng 3.3 Thực đánh giá Khi thực đánh giá, chứng thu thập cách khách quan thông qua việc quan sát, vấn xem xét hồ sơ nhằm xác định xem hoạt động đánh giá phù hợp với yêu cầu hệ thống xác lập thành văn bản, yêu cầu ISO 14001:2004/Cor.1:2009 tính hiệu lực HTQLMT Các điểm không phù hợp phát qua đánh giá ghi nhận vào “Báo cáo đánh giá nội bộ” thông báo cho đơn vị đánh giá Trường hợp cần thiết, áp dụng Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa Đơn vị đánh giá phải xem xét lại “ Báo cáo đánh giá nội bộ” làm sáng tỏ nghi ngờ với đoàn đánh giá Đoàn đánh giá người đánh giá phải kí nhận vào “Báo cáo đánh giá nội bộ” sau đánh giá 3.4 Hoạt động sau đánh giá Đơn vị đánh giá phải xác định nguyên nhân điểm không phù hợp đề hành động khắc phục, thời gian hoàn thành Rồi chuyển “Báo cáo đánh giá nội bộ” cho Trưởng đồn đánh giá thời gian khơng q ngày Đồn đánh giá nhiệm vụ giám sát việc thực hành động khắc phục, ghi nhận kết “Báo cáo đánh giá nội bộ”: Chuyển hồ sơ đánh giá nội cho Đại diện lãnh đạo /Phụ tá Đại diện lãnh đạo Đại diện lãnh đạo /Phụ tá Đại diện lãnh đạo lập “Báo cáo tóm tắt đánh giá nội bộ” lưu hồ sơ để đệ trình họp xem xét lãnh đạo Phụ lục - Lịch đánh giá nội - Kế hoạch đánh giá nội bô - Báo cáo đánh giá nội - Báo cáo tóm tắt đánh giá nội SVTH: Lê Chí Cường Trang 139 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long PHỤ LỤC 20B LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày : STT Đơn vị đánh giá Người đánh giá Thời gian Ghi PHỤ LỤC 20C KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Ngày……………… Đánh giá viên: Người lập:………… Đơn vị đánh giá: Người đánh giá: Ngày:……………… Phạm vi đánh giá: Phê duyệt:………… STT Hoạt động đánh giá Khu vực đánh giá Tham khảo Ghi PHỤ LỤC 20D BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Ngày:…………………… Phạm vị đánh giá: giá:………… Người đánh giá:… STT Tìm thấy (Lỗi) Nguyên nhân Hành động Xác nhận Người đánh Ghi PHỤ LỤC 20E BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày: Lập bởi: STT Phòng ban Số lỗi giải Số lỗi tồn đọng Hành động Ghi SVTH: Lê Chí Cường Trang 140 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠNG TY Hình 1: Hệ thống xừ nước thải Hình 3: Máy dò kim loại SVTH: Lê Chí Cường Hình 2: Hệ thống máy nén khí Hình 4: Máy phân cỡ Trang 141 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long Hình 5: Băng chuyền làm nguội Hình 7: Thiết bị tách khn SVTH: Lê Chí Cường Hình 6: Máy rửa ngun liệu Hình 8: Máy hút chân không Trang 142 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Thủy Sản Cửu Long Hình 9: Tơm bỏ đầu Hình 11: Tơm NOBASHI SVTH: Lê Chí Cường Hình 10: Tơm luộc Hình 12: Tôm cuộn khoai tây Trang 143 ... Nidec Tosok, Nitto Denko, Yazaki, Esquel, Dona Victo Taekawang Vina, Kem Kido’s, Unilever, Elida P/S & Unilever Best Foods, SC Johnson, Coat Phong Phu, PPGM, Sika VN Mitani, Thép Việt Úc, Vinamilk... tài thiết lập HTQLMT cho Cơng ty lý thuyết, chưa có điều kiện áp dụng thực tế nên chưa tính tốn chi phí thực chưa đánh giá hiệu áp dụng kế hoạch nêu đề tài SVTH: Lê Chí Cường Trang Xây dựng HTQLMT... thành lập năm 1947  Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9000 (1987)  Thành lập nhóm tư vấn chi n lược môi trường (1992)  BS 7750: Tiêu chuẩn quản lý môi trường Anh (1992)  Tiểu ban kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay