NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

0 37 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN Sinh viên : HUỲNH THỊ THÚY TÌNH Lớp : DH07DL Ngành : Quản lý Môi trường Du lịch sinh thái Niên khóa: 2007 – 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN Tác giả HUỲNH THỊ THÚY TÌNH Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư chuyên ngành Quản lý Môi trường Du lịch sinh thái GVHD: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN TP.HCM, 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN *************** ********* PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH SINH THÁI Họ & tên sinh viên : HUỲNH THỊ THUÝ TÌNH Mã số sinh viên : 07157200 Khóa học : 2007 - 2011 Tên KLTN: “Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên 1” Nội dung KLTN: - Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất xi măng Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên - Thu thập số liệu trạng môi trường biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng Trạm nghiền Phú Hữu - Xác định vấn đề mơi trường tồn đọng, từ đề xuất biện pháp kiểm sốt ô nhiễm phù hợp Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 03/2011 Kết thúc: tháng 06/2011 Họ & tên giáo viên hướng dẫn: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2011 Ban chủ nhiệm khoa Ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM, nhận giảng dạy, giúp đỡ trường, khoa hướng dẫn tận tình Giáo viên hướng dẫn, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu, quý thầy trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dạy suốt năm học trường - ThS Huỳnh Ngọc Anh Tuấn, người tận tình giảng dạy hướng dẫn, bảo cho tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp - Ban giám đốc phòng Nghiên cứu Triển khai Môi trường Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên 1, tạo điều kiện cho thu thập liệu hồn thành Khóa luận - Gia đình bạn bè quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian học tập Do kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót Kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Huỳnh Thị Thúy Tình i TĨM TẮT Đề tàiNghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công ty cổ phần Xi măng Tiên 1” tiến hành Trạm nghiền Phú Hữu, Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, khoảng thời gian từ 3/2011 đến tháng 6/2011 Đề tài thực nội dung sau:  Tổng quan lý thuyết kiểm sốt nhiễm mơi trường: khái niệm, mục tiêu, cần thiết phải thực kiểm sốt nhiễm mơi trường, biện pháp thực lợi ích đạt  Tổng quan Trạm nghiền Phú Hữu bao gồm: Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển Trạm nghiền Phú Hữu, dây chuyền cơng nghệ - quy trình sản xuất, vấn đề môi trường phát sinh biện pháp kiểm soát áp dụng Trạm  Đưa kiến nghị nhằm thực tốt việc giảm thiểu, xử lý vấn đề môi trường phát sinh trình sản xuất Trạm nghiền Phú Hữu, cải thiện môi trường xung quanh Trạm  Việc kiểm sốt nhiễm thật đem lại nhiều lợi ích cho Nhà máy phương diện môi trường lẫn kinh tế ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH ẢNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi đề tài 1.4 Nội dung đề tài 1.5 Đối tượng nghiên cứu .3 1.6 Phương pháp thực .3 1.6.1 Phương pháp thu thập tài liệu .3 1.6.2 Phương pháp khảo sát thực tế .3 1.6.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh 1.6.4 Phương pháp chuyên gia Chương LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 2.1 Khái niệm 2.2 Mục tiêu kiểm sốt nhiễm mơi trường 2.3 Sự cần thiết phải thực kiểm sốt nhiễm mơi trường 2.4 Biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 2.4.1 Các bước thực .6 2.4.2 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường công nghiệp 2.4.2.1 Giảm thiểu nguồn 2.4.2.2 Tái chế tái sử dụng 2.4.2.3 Cải tiến sản phẩm 2.4.2.4 Biện pháp xử lý cuối đường ống 2.5 Các sách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường iii 2.5.1 Nguyên tắc xây dựng sách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 2.5.2 Các công cụ áp dụng để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường .8 2.6 Lợi ích việc áp dụng biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường .9 2.6.1 Lợi ích mơi trường 2.6.2 Lợi ích kinh tế Chương TỔNG QUAN VỀ TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CP XI MĂNG TIÊN .10 3.1 Giới thiệu sơ lược Trạm nghiền Phú Hữu 10 3.1.1 Giới thiệu chung .10 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Trạm nghiền Phú Hữu 11 3.1.3 cấu tổ chức nhân Trạm nghiền Phú Hữu 11 3.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 12 3.2.1 Vị trí địa lý .12 3.2.2 Điều kiện tự nhiên 12 3.2.2.1 Điều kiện khí hậu 12 3.2.2.2 Đất đai .12 2.2.2.3 Đặc điểm thủy văn 13 3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 13 3.3.1 Điều kiện sản xuất nông nghiệp 13 3.3.2 Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế 13 3.4 Điều kiện kinh tế kỹ thuật 14 3.4.1 Thị trường xi măng Việt Nam 14 3.4.1.1 Tình hình phát triển thực trạng ngành công nghiệp xi măng Việt Nam .14 3.4.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ xi măng giai đoạn gần .14 3.4.2 Tình hình hoạt động Trạm nghiền Phú Hữu 16 3.4.2.1 Hoạt động kinh doanh Trạm năm gần .16 3.4.2.2 Trang thiết bị Trạm .17 3.5 Danh mục sản phẩm Trạm 17 3.5.1 Các chủng loại xi măng 17 3.5.2 Các sản phẩm 17 iv 3.6 Quy trình sản xuất 18 3.6.1 Dây chuyền sản xuất sơ đồ công nghệ 18 3.6.1.1 Quy trình sản xuất xi măng Trạm nghiền Phú Hữu .18 3.6.1.2 Mô tả bước dây chuyền công nghệ Trạm: 19 3.6.2 Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, lượng cho sản xuất 20 3.6.2.1 Nhu cầu nguyên vật liệu 20 3.6.2.2 Phương thức vận chuyển bảo quản nguyên nhiên phụ liệu 21 3.6.2.3 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, vật tư, lượng 21 3.7 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng Trạm nghiền .22 3.7.1 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm .22 3.7.2 Tiêu chuẩn chất lượng môi trường 22 Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ- KIỂM SỐT Ơ NHIỄM ĐÃ ÁP DỤNG 24 4.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 24 4.1.1 Ô nhiễm bụi 24 4.1.1.1 Nguồn phát sinh 24 4.1.1.2 Kết giám sát chất lượng môi trường bụi 27 4.1.2 Khí thải 29 4.1.2.1 Nguồn phát sinh 29 4.1.2.2 Kết giám sát chất lượng mơi trường khơng khí Trạm .31 4.1.3 Nước thải 34 4.1.3.1 Nước mưa 34 4.1.3.2 Nước thải sinh hoạt 34 4.1.3.3 Nước thải sản xuất 35 4.1.3.4 Kết giám sát chất lượng môi trường nước mặt: 35 4.1.4 Chất thải rắn .36 4.1.4.1 Chất thải rắn sinh hoạt .36 4.1.4.2 Chất thải công nghiệp không nguy hại .37 4.1.4.3 Chất thải nguy hại 37 4.1.5 Các vấn đề khác 37 4.1.5.1 Tiếng ồn rung .37 v 4.1.5.2 Sự cố cháy nổ 38 4.1.5.3 Sự cố tràn dầu 39 4.1.5.4 Tai nạn lao động 39 4.2 CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ- KIỂM SỐT Ơ NHIỄM TRẠM ĐÃ ÁP DỤNG.40 4.2.1 Biện pháp quản lý .40 4.2.1.1 Phương án giám sát quản lý chất lượng môi trường .40 4.2.1.2 Biện pháp chống phát tán bụi mặt đường giao thông nội Trạm .41 4.2.1.3 Biện pháp tăng cường xanh, thảm cỏ 41 4.2.1.4 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn rung .41 4.2.1.5 Vấn đề an toàn lao động sức khỏe .42 4.2.1.6 Cơng tác phòng cháy chữa cháy .42 4.2.1.7 Biện pháp phòng tránh, ứng phó khắc phục rủi ro, cố mơi trường .42 4.2.2 Biện pháp kỹ thuật 43 4.2.2.1 Biện pháp xử lý ô nhiễm bụi 43 4.2.2.2 Biện pháp xử lý nước thải: .47 4.2.2.3 Biện pháp quản lý chất thải rắn: .47 4.3 NHỮNG VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CỊN TỒN TẠI .48 4.3.1 Khơng khí .48 4.3.1.1 Bụi: 48 4.3.1.2 Khí thải tiếng ồn: 51 4.3.2 Nước thải 51 4.3.3 Chất thải rắn .52 4.3.4 Các cố xảy .52 Chương ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỂ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU 53 5.1 Mục tiêu chương trình hành động kiểm soát .53 5.2 Thực chương trình kiểm sốt 55 5.2.1 Bụi thải .55 5.2.2 Khí thải, tiếng ồn rung 62 5.2.2.1 Khí thải từ phương tiện vận chuyển 62 vi 5.2.2.2 Tiếng ồn rung .62 5.2.3 Nước thải 63 5.2.4 Chất thải rắn .65 5.2.5 Cháy nổ 66 5.2.6 An toàn lao động .67 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .68 6.1 Kết luận 68 6.2 Kiến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 PHỤ LỤC .72 vii DANH MỤC KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh học (Biochemical Oxygen Demand) COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) TSS Tổng chất rắn lơ lửng TB Trung bình CP Cổ phần CTNH Chất thải nguy hại ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International organization for standardization) PCCC Phòng cháy chữa cháy PCB Xi măng Pooclăng hỗn hợp (Portland Cement Blended) CN Công nghiệp XM Xi măng CBCNV Cán công nhân viên HFO Dầu nặng FO (Heavy Feul Oil) NTSX Nước thải sản xuất BC Băng tải (Belt conveyor) BF Lọc bụi túi vải (Feed dedusting) DG Cổng hai ngã (Tow_way Distribution Chute) SQ Silo xi măng ( Cement Silo) BE Gàu tải ( Bucker Elevator) RF Van quay ( Rotary Valve) PM Máy đóng bao VS Sàng rung – sàng lọc ( Reject Screen) viii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Tình hình sản xuất Trạm năm 2010 16 Sơ đồ 3.2 Tình hình tiêu thụ xi măng Trạm năm 2010 .16 Bảng 3.3 Danh mục thiết bị ( giai đoạn 1) 17 Bảng 3.4 Định mức nguyên liệu tháng 11 12/2010 20 Bảng 3.5 Danh mục nhiên liệu sử dụng 21 Bảng 3.6 Định mức vật tư – nhiên liệu – lượng 22 Bảng 4.1 Nồng độ bụi môi trường lao động .27 Bảng 4.2 Nồng độ bụi mơi trường khơng khí xung quanh 28 Bảng 4.3 Bụi ống khói 28 Bảng 4.4 Hệ số ô nhiễm đốt dầu DO 29 Bảng 4.5 Tải lượng ô nhiễm từ máy phát điện 29 Bảng 4.6 Nồng độ khí thải phát sinh máy phát điện 30 Bảng 4.7 Yếu tố vi khí hậu mơi trường lao động 31 Bảng 4.8 Độ ồn môi trường lao động .31 Bảng 4.9 Nồng độ chất ô nhiễm môi trường lao động 32 Bảng 4.10 Độ ồn khơng khí xung quanh 33 Bảng 4.11 Nồng độ chất ô nhiễm môi trường không khí xung quanh .33 Bảng 4.12 Chất lượng nước mặt 35 Bảng 4.13 Các thông số khảo sát chất lượng không khí 40 Bảng 4.14 Các thơng số khảo sát chất lượng khí thải 40 Bảng 4.15 Các thông số khảo sát chất lượng nước thải .41 ix DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín liên tục Hình 3.1: Quy trình sản xuất xi măng Trạm nghiền Phú Hữu 18 Hình 4.1: Mơ tả nguồn phát sinh bụi 26 Hình 4.2: Sơ đồ cơng nghệ xử lý bụi 44 Hình 4.3: Sơ đồ cấu tạo thiết bị lọc bụi tay áo tròn thổi bụi khí nén 45 Hình 4.4: Sơ đồ nguyên lý thiết bị Cyclon 46 Hình 4.5: Nguyên lý thiết bị lọc bụi tĩnh điện 46 Hình 5.1: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 64 x Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong thời đại ngày nay, Việt Nam gia nhập kinh tế giới Để đáp ứng đầy đủ điều kiện cho việc gia nhập đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh trình phát triển mặt Trong đó, cơng nghiệp lĩnh vực quan tâm nhà nước nhà đầu tư Do cơng nghiệp nước ta đà phát triển đem lại nguồn thu cho quốc gia đồng thời giải công ăn việc làm cho phần lớn người dân lao động Tuy nhiên mặt trái phát triển suy giảm chất lượng môi trường Chất lượng môi trường sống ngày thay đổi, ô nhiễm nguồn nước, rác thải, nhiễm khơng khí, biến đổi khí hậu vấn đề môi trường xúc Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam ngành công nghiệp Xi măng sử dụng hầu hết cấu trúc cơng trình nhà ở, tòa nhà cơng cộng, đường giao thơng, nhiều cơng trình khác ngành cơng nghiệp quan tâm nhiều nguy gây nhiễm suy thối mơi trường cao Vì vậy, việc khảo sát vấn đề môi trường tìm cách kiểm sốt nhiễm cơng nghệ sản xuất xi măng đề tài mang tính cấp thiết thực tế Đây lý tơi chọn đề tàiNghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên 1” 1.2 Mục tiêu đề tài - Khảo sát tình hình sản xuất Trạm nghiền Phú Hữu - Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất xi măng Trạm - Khảo sát trạng môi trường - Nắm bắt biện pháp quản lý môi trườngTrạm nghiền Phú Hữu thực SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM - Xem xét vấn đề mơi trường tồn đọng đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm thích hợp nhằm giảm thiểu chất nhiễm góp phần giải tốt vấn đề mơi trường 1.3 Phạm vi đề tài - Khảo sát trạng ô nhiễm môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm trạm nghiền Phú Hữu Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố 4, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh - Các số liệu liên quan thu thập từ Trạm nghiền Phú Hữu 1.4 Nội dung đề tài Để hoàn thành tốt mục tiêu đề tài cần thực nội dung sau: - Tìm hiểu tổng quan cơng nghệ sản xuất xi măng nước ta nói chung Cơng ty Cổ phần Xi măng Tiên nói riêng, cụ thể Trạm nghiền Phú Hữu - Tìm hiểu quy trình sản xuất xi măng Trạm nghiền Phú Hữu - Khảo sát hoạt động thực tế, cách tổ chức quản lý, quy trình cơng nghệ sản xuất phân xưởng sản xuất Trạm - Thu thập số liệu mơi trường sẵn Trạm nghiền Phú Hữu kết hợp với khảo sát thực tế để đánh giá trạng môi trường Trạm - Nghiên cứu biện pháp xử lý ô nhiễm áp dụng - Xác định vấn đề môi trường tồn đọng để đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm cách tốt - Đưa số kết luận vấn đề môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, từ rút số kiến nghị để giải vấn đề Nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Lý thuyết kiểm sốt nhiễm Chương 3: Tổng quan Trạm nghiền Phú Hữu - Công ty CP Xi măng HàTiên SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Chương 4: Hiện trạng môi trường Trạm nghiền Phú Hữu biện pháp xử lý- kiểm sốt nhiễm áp dụng Chương 5: Đề xuất biện pháp cải thiện để kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu Chương 6: Kết luận kiến nghị 1.5 Đối tượng nghiên cứu - Công nghệ thiết bị sử dụng nhà máy - Hiện trạng môi trường - Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhà máy 1.6 Phương pháp thực 1.6.1 Phương pháp thu thập tài liệu - Thu thập tài liệu liên quan từ internet, từ Trạm nghiền Phú Hữu, thư viện, bạn bè, từ giáo viên - Thu thập tài liệu tổng quan Trạm nghiền, cấu tổ chức, quy trình cơng nghệ sản xuất, hoạt động Trạm nghiền Phú Hữu - Tìm hiểu tài liệu kiểm sốt nhiễm mơi trường - Thu thập số liệu mơi trường khơng khí, bụi, nước thải, chất thải Trạm 1.6.2 Phương pháp khảo sát thực tế - Thực tập, tham quan, khảo sát hoạt động sản xuất Trạm nghiền Phú Hữu.( chụp hình…) - Tham khảo, tìm hiểu thơng qua người trực tiếp hoạt động phân xưởng 1.6.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh - Tất số liệu, kết phân tích mơi trường, tài liệu mơi trường hay liên quan thu thập Sau đó, tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá nhận xét tài liệu, số liệu SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM - Sử dụng yêu cầu pháp lý: Luật bảo vệ môi trường; tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, thơng tư, nghị định… để phân tích khía cạnh mơi trường cần quan tâm Từ đó, xác định nguồn gây nhiễm để tìm giải pháp giảm thiểu ngăn ngừa tác động đến môi trường Phương pháp cho kết đáng tin cậy 1.6.4 Phương pháp chuyên gia - Dựa ý kiến thầy cán kinh nghiệm lĩnh vực cần tìm hiểu - Dựa ý kiến Ban lãnh đạo, Phòng Nghiên cứu Triển khai Môi trường Trạm nghiền Phú Hữu công nhân viên làm việc nơi Với phương pháp này, học hỏi nhiều điều bổ ích với ý kiến đóng góp quan trọng ý nghĩa vấn đề nghiên cứu SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Chương LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 2.1 Khái niệm Kiểm sốt nhiễm mơi trường tổng hợp hoạt động, cơng cụ biện pháp, nhằm phòng ngừa, khống chế không cho ô nhiễm xảy nhiễm xảy phải chủ động xử lý làm giảm thiểu hay làm loại trừ ô nhiễm 2.2 Mục tiêu kiểm sốt nhiễm mơi trường Mục đích kiểm sốt nhiễm mơi trường bao gồm: - Ngăn ngừa ô nhiễm, làm giảm loại bỏ chất thải từ nguyên liệu đầu vào - Thu gom, tái sử dụng, xử lý làm chất nhiễm sau q trình sản xuất Những hoạt động việc kiểm sốt nhiễm khơng hạn chế nhiễmmang lại lợi ích lớn cho nhà sản xuất: - Tạo môi trường lao động tốt, nâng cao hiệu sản xuất - Hạn chế ô nhiễm môi trường - Hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm cho nhà sản xuất 2.3 Sự cần thiết phải thực kiểm sốt nhiễm mơi trường Trong q trình phát triển kinh tế - xã hội, phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường ngày gia tăng, suy thối sinh cảnh, hệ sinh thái, suy giảm chất lượng môi trường, nhiễm mơi trường nước, nhiễm khơng khí, nhiều cố môi trường xảy ra… Nước ta nhiều nỗ lực xây dựng triển khai sách, quy định, củng cố tổ chức tăng cường hoạt động cụ thể thực tế lĩnh vực bảo vệ mơi trường nói chung kiểm sốt nhiễm nói riêng Nhiều giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM trường ( sách, cưỡng chế, kinh tế, vận động…) thực chưa đủ để cải thiện tình trạng mơi trường Với xu theo quy hoạch phát triển chung toàn xã hội nhiều nước giới, nhiều vấn đề môi trường phức tạp nảy sinh, đặc biệt thành phần mơi trường Chính vậy, việc xây dựng kế hoạch hành động kiểm sốt nhiễm cần thiết, đặc biệt khu công nghiệp, công ty tham gia sản xuất, địa phương 2.4 Biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 2.4.1 Các bước thực Một chương trình ngăn ngừa nhiễm cơng nghiệp đòi hỏi phải thực cách liên tục, theo chu trình khép kín gồm bước sau: - đồng tình ủng hộ ban lãnh đạo cơng ty - Bắt đầu chương trình bắt cách thành lập nhóm ngăn ngừa nhiễm cơng nghiệp, lập kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ cho việc ngăn ngừa nhiễm - Tìm hiểu mơ tả cách chi tiết trình sản xuất thiết bị máy móc q trình sản xuất để xác định nguồn phát sinh chất thải, đánh giá trở ngại tiềm ẩn mặt tổ chức việc thực chương trình ngăn ngừa ô nhiễm - Xác định tất khả ngăn ngừa nhiễm - Ưu tiên trước cho số dòng thải thực đánh giá chi tiết tính khả thi mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trường khả ngăn ngừa ô nhiễm tập hợp - Tập hợp lại khả ngăn ngừa ô nhiễm tốt công ty thực khả lựa chọn - Đánh giá tiến chương trình ngăn ngừa nhiễm cơng ty điển hình để xem xét đánh giá dự án ngăn ngừa nhiễm cụ thể - Duy trì ngăn ngừa ô nhiễm cho phát triển liên tục lợi ích liên tục cơng ty từ việc ngăn ngừa nhiễm SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Giành đồng tình quản lý cấp cao Thiết lập chương trình PP Duy trì chương trình Xem xét trình trở ngại Đánh giá chương trình kiểm sốt nhiễm Đánh giá chất thải hội kiểm soát Xác định thực thi giải pháp Phân tích khả thi hội PP Hình 2.1: Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín liên tục ( Nguồn HWRIC, 1993) 2.4.2 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường công nghiệp 2.4.2.1 Giảm thiểu nguồn Giảm thiểu nguồn bao gồm thủ thuật làm giảm lượng độc tính chất thải, chất độc hại, chất ô nhiễm chất gây ô nhiễm vào dòng thải trước tái sinh, xử lý thải bỏ bên SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 2.4.2.2 Tái chế tái sử dụng - Tái chế hay tái sử dụng nhà máy - Các cách tái sinh khác nhà máy - Tái sinh bên nhà máy - Bán cho mục đích tái sử dụng - Tái sinh lượng 2.4.2.3 Cải tiến sản phẩm - Thiết kế sản phẩm cho tác động đến môi trường nhỏ - Tăng vòng đời sản phẩm 2.4.2.4 Biện pháp xử lý cuối đường ống Xử lý cuối đường ống phương pháp ứng dụng phổ biến, với tình hình mơi trường nước ta khơng thể khơng phát sinh chất thải q trình sản xuất nên phải vừa kết hợp biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm với biện pháp xử lý cuối đường ống cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường 2.5 Các sách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 2.5.1 Nguyên tắc xây dựng sách ngăn ngừa nhiễm mơi trường Xây dựng sách ngăn ngừa nhiễm ngun tắc:  Nguyên tắc 1: Người gây ô nhiễm phải chịu chi phí  Nguyên tắc 2: Người sử dụng phải trả tiền  Nguyên tắc 3: Phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm  Nguyên tắc 4: Huy động tham gia cộng đồng  Nguyên tắc 5: Khuyến khích, hỗ trợ việc thực ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 2.5.2 Các công cụ áp dụng để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường  Giải pháp hành chính- Công cụ huy kiểm sốt  Cơng cụ kinh tế  Công cụ thông tin  Sản xuất SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 2.6 Lợi ích việc áp dụng biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 2.6.1 Lợi ích mơi trường  Sử dụng lượng, nước, nguyên liệu hiệu  Giảm mức sử dụng nguồn tài nguyên  Giảm thiểu chất thải thông qua kỹ thuật tái sinh, tái chế, tái sử dụng, phục hồi  Giảm thiểu lượng nguyên vật liệu độc hại đưa vào sử dụng Giảm thiểu rủi ro nguy hiểm công nhân, cộng đồng xung quanh, người tiêu thụ sản phẩm hệ mai sau  Cải thiện môi trường lao động bên công ty  Cải thiện mối quan hệ với cộng đồng xung quanh quan quản lý mơi trường 2.6.2 Lợi ích kinh tế  Tăng hiệu suất sản xuất thông qua việc sử dụng nguyên vật liệu lượng hiệu  Tuân thủ quy định môi trường tốt hơn, giảm bớt chi phí cho việc quản lý chất thải (có thể loại bỏ bớt số giấy phép mơi trường, giảm chi phí cho việc kiểm kê, giám sát lập báo cáo môi trường hàng năm…)  Giảm bớt chi phí cho việc xử lý chất thải cuối đường ống (do lưu lượng chất thải giảm thiểu, dòng chất thải tách riêng nguồn…)  Chất lượng sản phẩm cải thiện  khả thu hồi vốn đầu tư với thời gian hoàn vốn ngắn, vốn đầu tư ban đầu cao Tích lũy liên tục dài hạn khoản tiết kiệm tích lũy được, từ khả mở rộng sản xuất, kinh doanh  Tăng lợi cạnh tranh thị trường, hình ảnh cơng ty ngày tốt SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Chương TỔNG QUAN VỀ TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CP XI MĂNG TIÊN 3.1 Giới thiệu sơ lược Trạm nghiền Phú Hữu 3.1.1 Giới thiệu chung - Tên sở sản xuất: Trạm nghiền Phú Hữu thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên 1_ Văn phòng chính: 360 Bến Chương Dương, quận - quan chủ quản: Tổng công ty cơng nghiệp Xi măng Việt Nam - Loại hình tổ chức: Công ty cổ phần - Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM - Điện thoại: (08) 37317990 ; Fax: (08) 37317991 - Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sản phẩm xi măng - Công suất: 2.400.000 - Người đại diện: Ơng Triệu Quốc Khải_ Phó Giám Đốc phụ trách - Nhân viên phụ trách môi trường: Võ Văn Thái – Phòng Nghiên cứu Triển khai – Môi trường - Tổng số lao động làm việc Trạm: 275 người ( tính đến tháng 6/ 2010) - Tổng diện tích mặt bằng: 200.000 m2 Trong đó: + Đất sử dụng: 178.000 m2 ( Cơng trình: 142.000 m2; Cây xanh: 36.000 m2) + Đất không sử dụng: 22.000 m2 SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 10 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Trạm nghiền Phú Hữu - Trạm nghiền Phú Hữu xây dựng Phường Phú Hữu, Quận thuộc khu công nghiệp địa phương Quận 9, nằm tiếp giáp với bờ hạ lưu sông Đồng Nai Trước đây, khu đất Công ty chế biến kinh doanh Miền Nam xin sử dụng vào mục đích xây dựng Cảng Container, kho hàng, nhà làm việc trình xúc tiến thực gặp nhiều khó khăn nên chuyển quyền trách nhiệm giải tiếp thủ tục khu đất cho Tổng công ty Xi măng để thực “Dự án xây dựng Trạm tiếp nhận, nghiền phân phối Xi măng” - 10/09/2004 dự án động thổ - 29/03/2007 dự án khởi công xây dựng - 5/5/2009 Trạm vào hoạt động - 15/01/2010 Trạm chứng nhận ISO 9001: 2008 - Trạm đầu tư làm giai đoạn: + Giai đoạn cơng suất 1.000.000 xi măng PCB/năm + Giai đoạn cơng suất 1.400.000 xi măng PCB/năm - 5/2009 đến 7/2010 : Trạm thực giai đoạn ( chạy line 1) - 8/2010 : Tiến hành chạy line 3.1.3 cấu tổ chức nhân Trạm nghiền Phú Hữu Trạm nghiền Phú Hữu phòng chức phân xưởng:  phòng chức gồm: - P Hành Nhân ( HC & NS) - P Kế tốn Thống kê Tài ( KTTK) - P Hậu cần - P Nghiên cứu - Triển Khai – Môi Trường ( NC – TK – MT) SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 11 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM - P Thí nghiệm – KCS ( TN – KCS) - P Công Nghệ Thông Tin ( CNTT)  phân xưởng gồm: - Phân xưởng sửa chữa - Phân xưởng sản xuất xi măng Sơ đồ cấu tổ chức Trạm : xem phụ lục 3.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 3.2.1 Vị trí địa lý Trạm nghiền Phú Hữu nằm diện tích 200.000 m2 Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, nằm tiếp giáp với bờ hạ lưu sông Đồng Nai - Hướng Đông Bắc tiếp giáp với Công ty sửa chữa tàu biển – Đảm bảo Hàng Hải Công ty Trục vớt cứu hộ tương lai - Hướng Đông Nam tiếp giáp với sông Đồng Nai - Hướng Tây Bắc tiếp giáp với đất nông nghiệp - Hướng Tây Nam tiếp giáp với đất nông nghiệp xen lẫn kênh rạch - Sơ đồ vị trí địa lý Trạm: phụ lục 3.2.2 Điều kiện tự nhiên 3.2.2.1 Điều kiện khí hậu Trạm nghiền nằm vùng chịu ảnh hưởng khí hậu chung TP.HCM Đây vùng điều kiện khí hậu ơn hòa, biến động thời điểm năm, ngày khơng cao, độ ẩm khơng q cao, tốc độ gió trung bình năm 1,36 m/s, nhiệt độ trung bình 27,0 oC; số lượng ngày mưa trung bình năm 98 ngày lượng mưa ngày mưa lớn 183 mm 3.2.2.2 Đất đai Chủ yếu đất nông nghiệp đất kênh rạch tự nhiên Đất thuộc vùng trũng thấp, thuộc nhóm đất phèn, cứng, cường độ chịu lực từ 0,3 – 0,8 kg/cm2 Địa hình thấp, thuộc SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 12 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM loại đất xám, phù sa phân bố thành dãi ven sông vùng đất thuận lợi cho canh tác lúa Đất phù sa hình thành đất phèn vùng phù sa cổ nằm chìm mực nước cao năm 2.2.2.3 Đặc điểm thủy văn  Nước mặt Nguồn nước đặc trưng khu vực nước mặt Đoạn sông qua khu vực P Phú Hữu, Quận gần ranh giới hạ lưu sông Đồng Nai với cửa biển nên chất lượng nước bị tác động yếu tố xâm thực biển, triều cường, kênh rạch…do vào mùa khơ nước đặc trưng bị nhiễm mặn tính phèn cao  Nước ngầm Mực nước ngầm cách mặt đất 1,5 - 2m Chất lượng nước ngầm tốt, sử dụng để cung cấp cho mục đích sinh hoạt 3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 3.3.1 Điều kiện sản xuất nông nghiệp Hệ sinh thái khu vực chủ yếu loại bạch đàn số loại lùm, mọc hoang Các loại trồng nông nghiệp khu vực nhìn chung khơng mang lại lợi ích kinh tế cao sở vật chất thấp thiếu thốn, sống nhân dân khó khăn 3.3.2 Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế Nhìn chung khu vực khó khăn, thiếu thốn vật chất văn hóa tinh thần, đặc biệt hộ dân sống dọc theo bờ sông Đồng Nai Điều kiện giao thơng lại khó khăn, điện, nước thiếu thốn Nghề sinh sống chủ yếu người dân nơng nghiệp, số làm nghề sơng nước Hệ thống văn hóa giáo dục khu vực chưa trọng nhiều SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 13 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.4 Điều kiện kinh tế kỹ thuật 3.4.1 Thị trường xi măng Việt Nam 3.4.1.1 Tình hình phát triển thực trạng ngành công nghiệp xi măng Việt Nam Trong năm gần đây, số nhà máy sản xuất xi măng lớn tập trung nhiều vào thị trường nước thị trường tăng trưởng mạnh mẽ Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam khoảng 14 nhà máy xi măng lò quay với tổng công suất thiết kế 21,5 triệu tấn/năm, 55 sở xi măng lò đứng, lò quay chuyển đổi tổng công suất thiết kế triệu tấn/năm, khoảng 18 triệu xi măng sản xuất từ nguồn clinker nước (ứng với 14,41 triệu clinker) Hầu hết nhà máy sản xuất xi măng sử dụng phương pháp kỹ thuật khô, ngoại trừ nhà máy lò trộn xi măng đứng với thiết bị kỹ thuật lạc hậu, nhà máy lại suất trộn xi măng từ 1,4 triệu đến 2,3 triệu năm với thiết bị trình độ kỹ thuật tương đương với nhà máy khác Đơng Nam Á Đến khoảng 90 Công ty, đơn vị tham gia trực tiếp sản xuất phục vụ sản xuất xi măng nước, đó: khoảng 33 thành viên thuộc tổng cơng ty xi măng Việt Nam, công ty liên doanh, 50 công ty nhỏ trạm nghiền khác Hiện nhà máy xi măng phân bố không khu vực Hầu hết nhà máy tập trung nhiều miền Bắc nơi vùng nguyên liệu đầu vào lớn, nhà máy lớn phía Nam hạn chế 3.4.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ xi măng giai đoạn gần Năm 2009 tồn ngành cơng nghiệp xi măng sản xuất tiêu thụ 45,5 triệu xi măng, tăng 11,4% so với năm 2008, nhập 3,4 triệu clinker Từ năm 2009 trở đi, theo tính tốn thị trường tiêu thị xi măng nước cân với lực sản xuất ngành công nghiệp xi măng Theo dự báo Hiệp hội xi măng Việt Nam, với đà phát triển mạnh nay, đến 2010 - 2012, sản lượng xi măng nước đạt 60 triệu tấn, khả ngành xi măng cung vượt cầu khoảng 10 đến 12 triệu SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 14 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Căn quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến 2010 định hướng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự báo đến năm 2015, nhu cầu xi măng toàn quốc phân bổ theo lực sản xuất miền vùng kinh tế bảng sau: Miền - Vùng kinh tế Nhu cầu xi măng năm Miền Bắc Trung Nam Vùng Nhu cầu xi măng năm 2015 2010 Tây Bắc 0,70 0,94 Đông Bắc 3,98 5,32 Đồng sông Hồng 13,10 17,50 Bắc Trung Bộ 4,92 6,56 Nam Trung Bộ 3,74 5,00 Tây nguyên 1,17 1,56 Đông Nam Bộ 12,17 16,25 7,02 9,37 46,80 62,5 Đồng sông Cửu Long Cả nước SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 15 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.4.2 Tình hình hoạt động Trạm nghiền Phú Hữu 3.4.2.1 Hoạt động kinh doanh Trạm năm gần Tình hình sản xuất năm 2010 Trạm thể sơ đồ 3.1: Sơ đồ 3.1: Tình hình sản xuất Trạm năm 2010 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động sản xuất tháng 12/2010 Trạm nghiền Phú Hữu) Tình hình tiêu thụ xi măng thể sơ đồ 3.2: Sơ đồ 3.2: Tình hình tiêu thụ xi măng Trạm năm 2010 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động sản xuất tháng 12/2010 Trạm nghiền Phú Hữu) SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 16 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.4.2.2 Trang thiết bị Trạm Danh mục thiết bị sử dụng Trạm Bảng 3.3: Danh mục thiết bị ( giai đoạn 1) STT Máy móc, thiết bị Số lượng Nước sản xuất Năm sản xuất Công suất Cẩu KE 01 Đức 2008 1000T/giờ Máy đánh đống liệu 01 Đức 2007 200T/giờ Máy cào rút liệu 01 Đức 2007 150T/giờ Máy nghiền đứng 01 Đức 2007 180T/ Máy đóng bao 02 Đức 2007 120T/giờ Máy phát điện dự phòng 01 Thụy sĩ 2007 1.000 KVA (Nguồn: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Trạm nghiền Phú Hữu ngày 12/07/2010) 3.5 Danh mục sản phẩm Trạm 3.5.1 Các chủng loại xi măng Hiện Trạm sản xuất loại xi măng PCB 40 xi măngcông nghiệp 3.5.2 Các sản phẩm mới: chưa SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 17 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.6 Quy trình sản xuất 3.6.1 Dây chuyền sản xuất sơ đồ công nghệ 3.6.1.1 Quy trình sản xuất xi măng Trạm nghiền Phú Hữu Clinker Đá vôi Pozulan KCS KCS KCS Thạch cao KCS Cẩu thủy lực Silo Clinker Kho nguyên liệu 45.000 Khu định lượng Tải lên máy nghiền Dầu HFO Nghiền phân hạt Bơm xi măng silo Xuất xi măng xá Đóng bao xi măng Xuất xi măng bao Hình 3.1: Quy trình sản xuất xi măng Trạm nghiền Phú Hữu SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 18 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.6.1.2 Mô tả bước dây chuyền công nghệ Trạm:  Tiếp nhận clinker: Clinker từ nhà máy xi măng Bình phước vận chuyển Trạm đường thủy Tại Trạm Phú Hữu, lắp đặt thiết bị rút liệu clinker chuyên dùng từ sà lan để bốc rót clinker từ phương tiện vận chuyển đến phễu trung gian, sau qua hệ thống băng tải gàu tải vận chuyển clinker tới silo tồn trữ ( dung tích 45.000T) Một hệ thống thiết bị rút, băng tải dùng để vận chuyển clinker đến két chứa đầu máy nghiền  Tiếp nhận thạch cao: Thạch cao đập sẵn kích thước nhỏ 30 mm nhập Trạm Phú Hữu đường thủy bốc dỡ cẩu ben suất 300T/h, qua băng tải, thạch cao đánh đống máy đánh đống tồn trữ kho chứa dung tích 10.000T Một thiết bị rút liệu cầu cào bên sử dụng để rút thạch cao cấp vào băng tải đưa đến két chứa nhà nghiền  Tiếp nhận phụ gia: Pozulan kích thước nhỏ 30 mm, độ ẩm 2- 4% từ mỏ Vĩnh Tân- Đồng Nai đực vận chuyển đến nhà máy sà lan 300 Tấn Một cẩu ben suất 300 t/h sử dụng để bốc phụ gia đưa vào phễu tiếp nhận hệ thống làm kín hút bụi Một băng tải rút phụ gia từ phễu chuyển kho chứa ( dung tích 15.000 T) thơng qua máy đánh đống suất 200 t/h Một thiết bị rút liệu cầu cào bên suất 150 t/h sử dụng để cấp phụ gia vào băng tải vận chuyển đến két chứa đầu máy nghiền Qua cân băng định lượng hệ thống băng tải, phụ gia cấp cho máy nghiềnNghiền xi măng PCB: Clinker, thạch cao phụ gia từ két chứa hệ thống định lượng clinker, thạch cao phụ gia định lượng, sau hệ thống băng tải cung cấp cho máy nghiền lăn đứng (gồm lăn lăn phụ) để nghiền thành xi măng PCB Sản phẩm nghiền thu hồi từ cyclone lọc bụi tĩnh điện chuyển đến bơm xi măng kiểu vít đẩy vào ngăn chứa xi măng si lơ SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 19 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM  Đóng bao xuất xi măng: Xi măng PCB từ si lô chứa vận chuyển máng khí động đến phễu trung gian cấp cho máy đóng bao vòi kiểu quay suất 110 t/h ngày Xi măng bao xuất qua hệ thống máng di động xuất cho xe tải xuất đường thủy qua hệ thống xuất thủy hệ thống xuất xi măng rời Xi măng vận chuyển đường đường thủy nhờ xe tải, xe chuyên dụng tàu thủy 3.6.2 Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, lượng cho sản xuất 3.6.2.1 Nhu cầu nguyên vật liệu  Định mức nguyên vật liệu: STT Chỉ danh Đơn vị Định mức Thực 11/2010 Thực 12/2010 XM Bình Phước Clinker Nguồn cung cấp PCB 40 T/TXM 0.730 0.749 0.745 Xá CN T/TXM 0.880 0.903 0.876 Nhập Thạch cao PCB 40 T/TXM 0.050 0.040 0.042 Xá CN T/TXM 0.050 0.053 0.055 Đồng Nai Pozulan PCB 40 T/TXM Xá CN T/TXM 0.150 0.140 0.139 Đá vôi PCB 40 T/TXM 0.070 0.078 0.082 Xá CN T/TXM 0.070 0.051 0.076 Bảng 3.4: Định mức nguyên liệu tháng 11 12/2010 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động sản xuất tháng 12/2010 Trạm nghiền Phú Hữu) SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 20 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM  Thành phần nguyên liệu: o Đá pozulan: SiO2 o Thạch cao: : 49+-3 CaO : 9+-2 Fe2O3 : 11+- MgO : Max 8% Al2O3 : 20 +- MKN : 2,2 +- 1,3 Hàm lượng CaSO4 > 90% MKN : 19,04 Fe2O3 : 0,12 SiO2 : 0.61 Cao : 36,5 MgO : - CaO : 64,44 Al2O3 : 0,25 o Clinker (%) tiêu biểu: SiO2 : 20,69 Fe2O3 : 3,51 MgO : 2,88 Al2O3 : 6,68 Na2O : 0,174 K2O : 0,11 TiO2 : 0,27 P2O5 : 0,027 SO3 Cl : 0,125 Mn2O3: 0,043 : 0,777 3.6.2.2 Phương thức vận chuyển bảo quản nguyên nhiên phụ liệu Nguyên liệu vận chuyển đến Trạm đường thủy, qua hệ thống cầu cảng, cẩu thủy lực băng tải, nguyên liệu vận chuyển vào kho lưu trữ ( Kho phụ gia chứa: đá vôi, đá Pozulan, thạch cao; riêng Clinker lưu trữ silo) 3.6.2.3 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, vật tư, lượng Bảng 3.5: Danh mục nhiên liệu sử dụng STT Tên nhiên liệu 01 DO 02 Xăng SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình Mục đích sử dụng Xe giới 21 Đơn vị tính Lượng tiêu thụ TB tháng Lit 600 Lit 600 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM STT Tên nhiên liệu Mục đích sử dụng Đơn vị tính Lượng tiêu thụ TB tháng Lit 1.200 Kg 500 03 Nhớt 04 Mỡ bôi trơn loại 05 Dầu HFO Hot gas Lit 51.000 06 Điện Sản xuất, sinh hoạt kWh 2.750.000 Xe giới thiết bị (Nguồn: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Trạm nghiền Phú Hữu ngày 12/07/2010) Bảng 3.6: Định mức vật tư – nhiên liệu – lượng Chỉ danh Đơn vị Định mức Thực 11/2010 Thực 12/2010 Vỏ bao giấy Cái/TXM 20.050 20.040 20.037 Vỏ bao KPK Cái/TXM 20.000 20.000 20.000 HFO Kg/TXM 1.400 0.882 0.566 Điện Kwh/TXM 35.000 34.742 34.500 Nước M3/TXM 0.120 0.019 0.021 STT (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động sản xuất tháng 12/2010 Trạm nghiền Phú Hữu) 3.7 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng Trạm nghiền 3.7.1 Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Xi măng PCB 40 theo tiêu chuẩn TCVN 6260 – 1997 3.7.2 Tiêu chuẩn chất lượng môi trường - TCVS 3733/2002/QĐ – BYT : Tiêu chuẩn tiếng ồn - TCVN 7365 : 2003 – Khơng khí vùng làm việc – Giới hạn nồng độ bụi chất ô nhiễm khơng khí sở sản xuất xi măng - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - QCVN 05 :2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 22 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM - QCVN 23:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp sản xuất xi măng - QCVN 08: 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 23 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ- KIỂM SỐT Ơ NHIỄM ĐÃ ÁP DỤNG 4.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Đặc thù ngành sản xuất xi măng phát sinh bụi, nguồn bụi chủ yếu bụi nguyên liệu clinker, thạch cao, pozulan bụi xi măng thành phẩm Ngoài số vấn đề khác gây ô nhiễm môi trường cố phát sinh trình hoạt động đáng quan tâm như: - Ơ nhiễm khơng khí (bụi thải từ cơng đoạn sản xuất, khí thải từ máy phát điện, xe cộ lưu thông nhà máy) - Nước thải loại (bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động sản xuất, nước thải từ cơng trình phụ trợ…) - Chất thải rắn loại (bao gồm rác thải sinh hoạt chất thải rắn công nghiệp) - Tiếng ồn phát sinh hoạt động máy móc thiết bị, hoạt động giao thơng, vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm; máy phát điện - Các cố hoạt động sà lan - Các cố dẫn đến cháy nổ 4.1.1 Ô nhiễm bụi 4.1.1.1 Nguồn phát sinh: Bụi phát sinh khu vực sau:  Các khu vực tiếp nhận clinker, phụ gia, thạch cao nghiền hỗn hợp tạo thành xi măng PCB: SVTH: Huỳnh Thị Thúy Tình 24 GVHD: Huỳnh Ngọc Anh Tuấn ... nghiền Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 3.4.2.2 Trang thi t bị Trạm Danh mục thi t bị sử dụng Trạm Bảng 3.3: Danh mục thi t bị ( giai đoạn 1) STT Máy móc, thi t bị Số lượng Nước sản xuất Năm sản xuất... 44 Hình 4.3: Sơ đồ cấu tạo thi t bị lọc bụi tay áo tròn thổi bụi khí nén 45 Hình 4.4: Sơ đồ nguyên lý thi t bị Cyclon 46 Hình 4.5: Nguyên lý thi t bị lọc bụi tĩnh điện 46... cao Thi t lập chương trình PP Duy trì chương trình Xem xét trình trở ngại Đánh giá chương trình kiểm sốt nhiễm Đánh giá chất thải hội kiểm soát Xác định thực thi giải pháp Phân tích khả thi hội
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 , NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay