XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI

139 38 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ HẢI YẾN Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 - Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI Tác giả: HUỲNH THỊ HẢI YẾN Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành Quản Lý Môi Trường Giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY - Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: HUỲNH THỊ HẢI YẾN Mã số SV: 07149175 Khóa học: 2007 – 2011 Lớp: DH07QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai Nội dung KLTN: Sinh viên phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề môi trường CN CB Gỗ Đức Long Gia Lai  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Chi nhánh Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai  Kiến nghị thực ISO 14000 đơn vị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 02/2011 Kết thúc: tháng 06/2011 Họ tên GVHD 1: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày… tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tơi nhận giảng dạy, giúp đỡ trường, thầy cô khoa giúp đỡ bạn bè, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM dạy suốt năm học trường - Ban chủ nhiệm quý thầy cô khoa Môi Trường & Tài Nguyên, trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học - ThS.Vũ Thị Hồng Thủy, người tận tình giảng dạy hướng dẫn, bảo cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Các Cơ, Chú, Anh, Chị Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai tạo điều kiện cho thu thập liệu hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Gia đình bạn bè quan tâm, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Huỳnh Thị Hải Yến   TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “ Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai” tiến hành Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai – phường Trà Bá – TP Pleiku – tỉnh Gia Lai, thời gian nghiên cứu từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011 Khóa luận bao gồm nội dung sau:  Giới thiệu tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 o Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2004 o Tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn 14001:2004 giới Việt Nam  Tổng quan Chi nhánh Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai o Giới thiệu chung Công ty quy trình sản xuất o Hiện trạng mơi trường quản lý vấn đề môi trường Công ty  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai  Phần kết luận kiến nghị Việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 thật đem lại hiệu cho Công ty phương diện môi trường kinh tế Tôi hy vọng kết mà đề tài đạt giúp ích cho việc thực công tác bảo vệ môi trường Cơng ty i     MỤC LỤC TĨM TẮT KHĨA LUẬN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG vi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI .2 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 GIỚI THIỆU VỀ HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.1.1 Khái niệm ISO 14000 2.1.2 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 2.2 GIỚI THIỆU VỀ HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 2.2.1 Sơ lược hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001:2004 2.2.2 Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.2.3 Lợi ích áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.2.4 Tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 giới 2.2.5 Tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Việt Nam7 Chương TỔNG QUAN VỀ CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3.1.1 Giới thiệu chung 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.3 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ii     3.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty 3.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 11 3.2.1 Máy móc thiết bị sử dụng Công ty 11 3.2.2 Nguyên liệu, nhiên liệu hóa chất sử dụng 12 3.2.3 Quy trình sản xuất 13 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐANG ÁP DỤNG TẠI CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI .16 3.3.1 Sử dụng tài nguyên 16 3.3.2 Nước thải .16 3.3.3 Chất thải rắn sinh hoạt 18 3.3.4 Chất thải công nghiệp 18 3.3.5 Mơi trường khơng khí 19 3.3.6 Nhiệt thừa 21 3.3.7 Khả gây cháy nổ 22 3.3.8 An toàn lao động 22 Chương XÂY DỰNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor 1:2009 TẠI CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 24 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 24 4.1.1 Phạm vi HTQLMT CN chế biến gỗ Đức Long Gia Lai 24 4.1.2 Xây dựng cấu tổ chức quản lý môi trường thành lập Ban ISO 24 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 25 4.2.1 Thiết lập sách mơi trường 25 4.2.2 Nội dung sách môi trường .25 4.2.3 Phổ biến sách mơi trường 27 4.2.4 Kiểm tra lại sách mơi trường .27 4.3 LẬP KẾ HOẠCH .28 4.3.1 Khía cạnh mơi trường 28 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 28 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý mơi trường 29 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 31 iii     4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn .31 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức .32 4.4.3 Trao đổi thông tin 32 4.4.4 Tài liệu 35 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 35 4.4.6 Kiểm soát điều hành 36 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình khẩn cấp 36 4.5 KIỂM TRA 37 4.5.1 Giám sát đo lường .37 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 38 4.5.3 Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa .38 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ .39 4.5.5 Đánh giá nội 40 4.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO 40 Chương 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .41 5.1 KẾT LUẬN 41 5.2 KIẾN NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 iv     DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường BVMT : Bảo vệ môi trường CBCNV : Cán công nhân viên CN : Chi nhánh COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn CSMT : Chính sách mơi trường ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo HC – NS : Hành chánh nhân HDCV : Hướng dẫn công việc HĐKPPN : Hành động khắc phục phòng ngừa HTQLMT : Hệ thống quản lý mơi trường KCMT : Khía cạnh mơi trường KCMTĐK : Khía cạnh mơi trường đáng kể MSDS : Bảng dẫn an tồn hóa chất (Material Safety Data Sheet) PCCC : Phòng cháy chữa cháy QĐ-BYT : Quyết định - Bộ Y Tế QCKTQG : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QLMT : Quản lý môi trường SS : Chất rắn lơ lửng (Suspendid solids) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TCVS : Tiêu chuẩn vệ sinh TP : Thành phố Tiêu chuẩn ISO 14001: Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 v     DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình 2.1: Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 .4 Hình 2.2: Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức bố trí nhân CN chế biến gỗ Đức Long Gia Lai .10 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình sơ chế gỗ 13 Hình 3.3: Sơ đồ quy trình tinh chế gỗ 14 Hình 4.1: Sơ đồ tổ chức Ban ISO Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai 25 Bảng 3.1: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu Công ty 12 Bảng 3.2: Các thông số ô nhiễm nước thải sản xuất thải mơi trường .17 Bảng 4.1: Quy trình xác định trách nhiệm quyền hạn 31 vi   Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    PHỤ LỤC 15 HTQLMT THỦ TỤC Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 11 Điều khoản: 4.5.5 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội HTQLMT nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi HTQLMT, phát điểm không phù hợp làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho hoạt động HTQLMT Công ty ĐỊNH NGHĨA Đánh giá nội bộ: q trình có hệ thống, độc lập lập thành văn nhằm thu thập chứng đánh giá đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường tổ chức thiết lập NỘI DUNG 4.1 Quy định chung ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá nội hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố HTQLMT, tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá lần/năm Ngồi ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động HTQLMT) tổ chức đánh giá đột xuất Đánh giá viên môi trường nội phải đào tạo phù hợp Danh sách kiểm toán viên phải giám đốc phê duyệt Phương pháp đánh giá: - Kiểm soát hồ sơ, tài liệu - Phỏng vấn - Kiểm soát trường 4.2 Lưu đồ SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 73 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    STT Lưu đồ Trách nhiệm Bắt đầu 01 ĐDLĐ Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên 02 Lập kế hoạch chương trình đánh giá nội Ban ISO không Duyệt 03 04 Đạt Giám đốc ĐDLĐ Thông báo triển khai thực Ban ISO Tiến hành đánh giá ĐDLĐ Ban ISO 05 Báo cáo đợt đánh giá 06 Ban ISO Theo dõi khắc phục Ban ISO 07 Thực khắc phục Bên đánh giá 08 Kết kiểm tra 09 Nhóm đánh giá hay Ban ISO Lưu hồ sơ 10 4.3 Diễn giải 4.3.1 Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên Đánh giá viên nội cần có kinh nghiệm việc điều hành hệ thống đào tạo kỹ đánh giá 4.3.2 Lập kế hoạch chương trình đánh giá nội  Lập kế hoạch đánh giá nội - Lập kế hoạch đánh giá nội theo Biểu mẫu BM – 11 – 01 tối thiểu lần/năm SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 74 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    - Cập nhật danh sách chuyên gia đánh giá nội có - Nội dung đánh giá: o Xác định HTQLMT có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay không o Việc thực biện pháp kiểm soát KCMTĐK o Việc thực mục tiêu, tiêu môi trường khu vực có liên quan Cơng ty o Phương pháp đào tạo nhận thức nhân viên Công ty o Thông tin liên lạc HTQLMT nội bên ngồi Cơng ty o Kiểm tra KPH hành động KPPN o Đánh giá mức độ tuân thủ o Trình ĐDLĐ, Giám đốc phê duyệt  Chương trình đánh giá nội - Thơng báo chương trình đánh giá theo biểu mẫu BM – 11 – 02 đến Trưởng đơn vị liên quan - Tối thiểu tuần trước ngày đánh giá, lập chương trình đánh giá theo biểu mẫu BM – 11 – 03 gồm: o Thời gian o Nội dung đánh giá o Chuyên gia đánh giá (chọn đánh giá trưởng…) o Phân công đánh giá viên, lập nhóm o Đơn vị đánh giá o Phạm vi đánh giá o Yêu cầu chuẩn bị tài liệu, bảng câu hỏi o Lập thông báo đính kèm chương trình đánh giá gởi cho đơn vị biết o Trình ĐDLĐ, Giám Đốc xem xét phê duyệt Ghi chú: - Chuyên gia đánh giá phải độc lập với đơn vị đánh giá - Nếu kế hoạch đánh giá trùng với đánh giá bên ngồi lấy kết đánh giá làm kết đánh giá nội - Hàng tháng, vào tình hình hoạt động từ đơn vị, lập chương trình đánh giá đột xuất trình ĐDLĐ mơi trường Ban Giám Đốc phê duyệt 4.3.3 Xem xét phê duyệt Xem xét kế hoạch đánh giá nếu: - Phù hợp: phê duyệt - Chưa phù hợp: yêu cầu điều chỉnh 4.3.4 Thông báo triển khai thực - Trước đánh giá thức 01 tuần, Ban ISO tổ chức họp với tham gia nhóm đánh giá Trưởng đơn vị đánh giá Cuộc họp cần nêu phương pháp đánh giá, điều khoản cần đánh giá, nội dung, điểm cần lưu ý - Đối với đánh giá đột xuất khơng cần họp khai mạc trước - Dựa vào chương trình đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá chuẩn bị: o Phân cơng phạm vi đánh giá cho thành viên o Xem xét điểm KPH lần đánh giá trước tính hiệu hành động khắc phục o Nghiên cứu tài liệu hồ sơ liên quan đến đơn vị đánh giá o Thảo luận điểm chưa rõ tài liệu o Thiết lập bảng câu hỏi cho trình đánh giá (nếu cần) 4.3.5 Tiến hành đánh giá SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 75 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai     Họp khai mạc Nội dung họp: - Giới thiệu đoàn đánh giá - Tuyên bố lý do, mục đích, phạm vi, tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá - Trao đổi thống vấn đề trở ngại  Đánh giá nội - Căn chương trình thực việc đánh giá, phát không phù hợp, cần lập báo cáo đánh giá phiếu đánh giá nội theo biểu mẫu BM – 11 – 04 - Khi đánh giá lần sau cần xem xét lại kết đánh giá thực hành động khắc phục lần trước - Phải có biên ghi chép lại họp đánh giá nội theo biểu mẫu BM – 11 – 05  Họp bế mạc Khi kết thúc đánh giá, trưởng nhóm đánh giá chủ trì họp bế mạc với bên đánh giá nhằm: - Ghi nhận điểm KPH phát từ thành viên vào báo cáo đánh giá nội theo biểu mẫu BM – 11 – 06 - Thống phát trình đánh giá Trưởng đơn vị đánh giá xác nhận vào báo cáo biên 4.3.6 Báo cáo đợt đánh giá - Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá họp để tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá, viết báo cáo tổng kết - Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo KPH theo biểu mẫu BM – 11 – 07 bảng thống kê điểm KPH theo biểu mẫu BM – 11 – 08, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới ĐDLĐ (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) 4.3.7 Theo dõi khắc phục - Các phòng ban cần xác định nguyên nhân KPH hành động đề xuất, thời gian dự kiến hoàn tất - Thực việc khắc phục theo thời gian thảo luận báo cáo - Theo dõi việc khắc phục xem xét kết 4.3.8 Thực khắc phục - Đề xuất hành động khắc phục - Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa, khắc phục vào báo cáo đánh giá - Thời gian để hoàn thành việc khắc phục không phù hợp 01 tháng - Gởi Ban ISO để tiến hành kiểm tra việc khắc phục 4.3.9 Kiểm tra kết Kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH (ký vào báo cáo đánh giá), nếu: - Hành động khắc phục chưa hồn thành hay khơng đạt u cầu, lập phiếu báo cáo đánh giá chuyển đến Ban ISO hay ĐDLĐ - Hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH - Gởi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban ISO hay ĐDLĐ Chú ý: Việc thực kiểm tra khơng tiến hành nhóm đánh giá trước LƯU TRỮ HỒ SƠ Tên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu trữ Kế hoạch đánh giá nội - năm BM – 11 – 01 Thông báo chương trình đánh giá nội BM – 11 – 02 Ban ISO Bảng câu hỏi đánh giá HTQLMT BM – 11 – 03 SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 76 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    Phiếu ghi chép đánh giá nội BM – 11 – 04 Báo cáo đánh giá nội BM – 11 – 05 Báo cáo không phù hợp BM – 11 – 06 Báo cáo thống kê điểm không phù hợp BM – 11 – 07 BIỂU MẪU 6.1 BM – 11 – 01: Kế hoạch đánh giá nội - năm KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - NĂM Người lập:……………………………………………………………………………… Người phê chuẩn:……………………………………………………………………… Ngày:…………………………………………………………………………………… Các hạng mục đánh giá Đơn vị/bộ phận kiểm Đợt kiểm toán toán 6.2 BM – 11 – 02: Thơng báo chương chình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Ban Giám Đốc đơn vị Theo yêu cầu ISO 14001:2004/Cor 1:2009 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm ……đại diện lãnh đạo môi trường xin thông báo đến đơn vị chương trình đánh giá nội đợt … năm … sau: Mục tiêu đợt đánh giá:……………………………………………………………… Ngày đánh giá:………………………………………………………………………… Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá:……………………………………………………… Danh sách đồn đánh giá:……………………………………………………………… Chương trình đánh giá: Nội dung đánh Bộ phận Thời gian Đánh giá viên Ghi giá đánh giá 6.4 BM – 11 – 04: Bảng câu hỏi đánh giá HTQLMT BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HTQLMT STT 10 Câu hỏi Bằng chứng phù hợp 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG CSMT có xác định Ban lãnh đạo cao hay khơng? CSMT có xác định phạm vi HTQLMT? CSMT ban hành/được soát xét lần cuối nào? CSMT cam kết cải tiến liên tục? CSMT cam kết ngăn ngừa nhiễm? CSMT cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến KCMT? CSMT có lập thành văn bản? CSMT có áp dụng trì? CSMT có truyền đạt cho nhân viên nhà bên hữu quan? Hình thức truyền đạt nào? SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 77 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CSMT có sẵn cho người khơng? 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 4.3.1 Khía cạnh mơi trường Các hoạt động/dịch vụ phòng/bộ phận liên quan đến môi trường? Các KCMT hoạt động/dịch vụ gì? Tổ chức xác định KCMT nào? Tổ chức xác định KCMT đáng kể dựa chuẩn mực nào? Những KCMT đáng kể gì? Có thủ tục xác định KCMT hay khơng? Khi đề mục tiêu mơi trường, tổ chức có xem xét đến KCMTĐK? Tổ chức có truyền đạt KCMT đáng kể đến phòng/ phận cá nhân có liên quan khơng? Hình thức truyền đạt nào? 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tổ chức có thủ tục “Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác” ? Thủ tục gồm nội dung gì? Các văn pháp luật áp dụng KCMT tổ chức? Tổ chức cập nhật thông tin liên quan đến yêu cầu pháp luật yêu cầu khác nào? Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác truyền đạt đến phận nhân viên nào? Tổ chức có áp dụng điều luật khác? Nếu có gồm điều luật nào? Bộ phận chịu trách nhiệm cập nhật thông tin luật pháp yêu cầu khác? 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường Tổ chức có mục tiêu mơi trường nào? Khi thiết lập mục tiêu tiêu tổ chức có xem xét vấn đề sau đây: - Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác? - Các KCMT đáng kể? - Phương án công nghệ, trang thiết bị? - Các yêu cầu hoạt động, dịch vụ tài chính? - Quan điểm bên hữu quan? Muc tiêu tiêu mơi trường có: Nhất qn với CSMT? Có cam kết ngăn ngừa nhiễm? Mục tiêu tiêu mơi trường có được: - Văn hóa? - Xây dựng cho phận thích hợp? - Có thực trì? Tổ chức có xây dựng chương trình QLMT để thực mục tiêu tiêu đề ra? Chương trình QLMT có bao gồm: - Xác định người chịu trách nhiệm thực hiện? - Phương pháp thực hiện? SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 78 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Tiến độ thực hiện? Nhân viên liên quan đến việc thực mục tiêu có biết đến chương trình QLMT? Tổ chức làm mục tiêu tiêu không đạt? 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn Tổ chức có xác định vai trò, trách nhiệm quyền hạn cá nhân/bộ phận HTQLMT? Vị lãnh đạo chịu trách nhiệm mơi trường? Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn HTQLMT có được: - Xác định ? - Lập thành văn ? - Thơng báo ? Lãnh đạo cao có cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thực HTQLMT ? Các nguồn lực có bao gồm: - Nguồn nhân lực ? - Kỹ chun mơn hóa ? - Tài ? Ai chịu trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để vận hành trì HTQLMT? Lãnh đạo cao có định ĐDLĐ chịu trách nhiệm việc xây dựng, điều hành trì HTQLMT? Nhân viên tổ chức có biết vai trò, trách nhiệm quyền hạn họ HTQLMT? Ai truyền đạt truyền đạt nào? Khi có thay đổi vai trò, trách nhiệm quyền hạn, tổ chức có thơng báo cho cá nhân phận liên quan khơng? Hình thức thông báo? 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức Tổ chức có thủ tục đào tạo khơng? Tổ chức có xác định nhu cầu đào tạo khơng xác định nào? Tất nhân viên mà cơng việc có liên qua đến KCMT đáng kể có đào tạo thích hợp? Tổ chức đào tạo nhận thức cho nhân viên nào? Nội dung đào tạo có bao gồm: - ISO 14001 gì? - CSMT tổ chức ? - KCMT tổ chức ? - Mục tiêu tiêu mơi trường ? Nhân viên liên quan có nhận thức tầm quan trọng phù hợp với: - CSMT ? - Các thủ tục hướng dẫn công việc ? - Yêu cầu HTQLMT ? Nhân viên có nhận thức vai trò, trách nhiệm quyền hạn họ SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 79 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 HTQLMT ? Nhân viên liên quan có nhận thức hậu lệch khỏi thủ tục quy định ? Nhân viên có đào tạo biện pháp kiểm soát điều hành : - Phân loại rác nguồn - Cách thức sử dụng phương tiện bảo hộ - Các biện pháp an toàn sử dụng hóa chất Nhân viên có đào tạo đáp ứng tình trạng khẩn cấp ? Các nhà cung cấp có đào tạo đầy đủ ? Nội dung đào tạo ? Kết đào tạo có lưu trữ ? Hồ sơ đào tạo gồm loại ? 4.4.3 Thơng tin liên lạc Tổ chức có thủ tục “Thông tin liên lạc” ? Thủ tục có đảm bảo : - Thơng tin liên lạc nội cấp phận chức khác tổ chức ? - Tiếp nhận phản hồi thông tin từ bên liên quan bên ? Tổ chức truyền đạt yêu cầu HTQLMT đến nhân viên phận ? Nếu tổ chức nhận câu hỏi bên ngồi vấn đề mơi trường, tổ chức tiếp nhận trả lời ? Khi có khiếu nại môi trường, tổ chức xử lý ? Kênh thông tin bệnh viện đề tiếp nhận thơng tin từ quan bên ngồi ? Tổ chức có thơng tin cho bên ngồi KCMT đáng kể ? Hình thức thơng tin ? Ai người chịu trách nhiệm nhận trả lời yêu cầu từ quan pháp luật ? 4.4.4 Tài liệu Tổ chức có xây dựng hệ thống tài liệu ? Hệ thống tài liệu môi trường tổ chức bao gồm tài liệu ? 4.4.5 Kiềm sốt tài liệu Tổ chức có xây dựng thủ tục “Kiểm soát tài liệu” ? Thủ tục kiểm sốt tài liệu có đảm bảo : - Xác định vị trí tài liệu ? - Định kỳ xem xét, chỉnh sửa cần thiết phê duyệt người có thẩm quyền ? - Quy định người phép truy cập tài liệu HTQLMT ? - Quy định người chịu trách nhiệm biên soạn, phê duyệt ban hành tài liệu ? - Cách thức phân biệt tài liệu tài liệu lỗi thời ? Tài liệu dạng văn kiểm soát ? Tổ chức kiểm soát tài liệu dạng điện tử ? Tài liệu có đảm bảo : - Rõ ràng, dễ đọc ? - Có lưu giữ theo thời gian quy định ? SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 80 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 - Có lưu giữ theo thứ tự ? Tổ chức phân phối truyền đạt tài liệu môi trường ? 4.4.6 Kiểm soát điều hành Các hoạt động liên quan đến KCMT đáng kể có xác định ? Tổ chức có thực kiểm soát hoạt động : - Quản lý chất thải - Quản lý sử dụng lượng, nước - Kiểm sốt hóa chất - Kiểm sốt nước thải - Kiểm sốt khí thải tiếng ồn - Kiểm sốt an tồn lao động Tổ chức có kiểm sốt hoạt động nhà cung cấp hoạt động họ liên quan đến HTQLMT? Tổ chức kiểm soát nào? 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Tổ chức có xây dựng trì thủ tục “Đáp ứng tình trạng khẩn cấp”? Thủ tục có đảm bảo: - Xác định tình trạng khẩn cấp cố tiềm ẩn? - Có biện pháp ứng phó phòng ngừa cố xảy ra? Sau cố tình trạng khẩn cấp xảy ra, tổ chức có xem xét điều chỉnh lại thủ tục? Tổ chức có đào tạo nhân viên biện pháp đáp ứng tình trạng khẩn cấp? Chương trình đào tạo nào? Tổ chức có định kỳ thử nghiệm thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp? Tổ chức xác định khu vực/hoạt động/dịch vụ có liên quan đến tình trạng khẩn cấp mơi trường tiềm ẩn? Cách thức xác định sao? Tổ chức có ghi nhận lưu trữ tình trạng khẩn cấp xảy ra? Trách nhiệm hình thức xử lý nào? 4.5 KIỂM TRA 4.5.1 Giám sát đo Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Giám sát đo” khơng? Thủ tục có đảm bảo: - Giám sát đo đặc trưng chủ chốt hoạt động có tác động môi trường đáng kể? - Thực việc giám sát đo thường xuyên? Thiết bị đo lường có được: - Hiệu chuẩn bảo trì? - Lưu giữ hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn ? Tổ chức giám sát việc thực mục tiêu tiêu mơi trường nào? Phương thức giám sát? Có thủ tục “Bảo trì, kiểm định/hiệu chỉnh thiết bị đo? 4.5.2 Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá tuân thủ”? Bao lâu tổ chức định kỳ đánh giá lần ? Nếu phát KPH, tổ chức có thực hành động KPPN? SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 81 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Kết đánh giá có báo cáo với ban lãnh đạo ? Tổ chức có kế hoạch nhằm nâng cao tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác ? 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Khắc phục phòng ngừa” ? Thủ tục có đảm bảo: - Xác định không phù hợp? - Xử lý không phù hợp ? - Thực hành động nhằm giảm tác động? - Đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa? Các hành động khắc phục phòng ngừa có đảm bảo: - Loại bỏ nguyên nhân tiềm ẩn KPH? - Phù hợp với tác động môi trường gặp phải? Ai chịu trách nhiệm đưa hành động khắc phục phòng ngừa giám sát việc thực kết thúc? Nếu mục tiêu đề không đạt, tổ chức có thực hành động KPPN? Có lưu trữ hồ sơ xử lý KPH hành động KPPN ? 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Kiểm sốt hồ sơ” ? Thủ tục có đảm bảo hồ sơ mơi trường được: - Nhận dạng ? - Bảo quản ? - Hủy bỏ ? Hồ sơ mơi trường có đảm bảo: - Rõ ràng, dễ đọc, dễ nhận dạng - Dễ truy tìm nguồn gốc hoạt động, sản phẩm, dịch vụ liên quan - Được bảo vệ chống hủy hoại, hư hỏng mát Thời gian lưu trữ hồ sơ có quy định văn hóa? Ai chịu trách nhiệm xác định thời gian lưu trữ hồ sơ? Sau hết thời gian lưu trữ, hồ sơ xử lý nào? 4.5.5 Đánh giá nội Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá nội bộ”? Thủ tục đánh giá có bao gồm: - Phạm vi đánh giá? - Tần suất đánh giá ? - Phương pháp đánh giá ? - Báo cáo kết đánh giá hành động khắc phục phòng ngừa ? Tổ chức có lập kế hoạch đánh giá? Và lập nào? Tổ chức có xem xét kết đánh giá lần trước chuẩn bị kề hoạch đánh giá không? Phương pháp đánh giá tổ chức ? Nội dung đánh giá bao gồm ? Tổ chức lựa chọn đánh giá viên nào? Tổ chức xác định trách nhiệm quyền hạn để xử lý không phù hợp phát đánh giá? Kết đánh giá có thơng tin đến ban lãnh đạo ? SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 82 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    4.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO 120 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Xem xét lãnh đạo” ? Việc xem xét lãnh đạo có được: - Thực lãnh đạo cao ? - Hoạch định thời điểm xem xét ? 121 - Bảo đảm cho hệ thống ln thỏa đáng, thích hợp, có hiệu lực ? - Các thông tin cần cung cấp cho họp xem xét lãnh đạo ? - Lưu hồ sơ xem xét ? Để phục vụ cho họp xem xét lãnh đạo, tổ chức thu thập thông 122 tin cần thiết ? 123 Bao lâu tổ chức thực xem xét lãnh đạo lần ? 124 Các nội dung cần xem xét họp xem xét lãnh đạo ? Qua họp xem xét lãnh đạo, tổ chức có đề nghị cải tiến 125 kế hoạch thực ? 6.5 BM – 11 – 05: Phiếu ghi chép đánh giá nội PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban STT Nội dung Ghi 6.6 BM – 11 – 06: Báo cáo không phù hợp BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ …/ĐỢT…/NĂM… Đơn vị: Ngày: Tài liệu/nội dung liên quan: Xác định nguyên nhân: Tình trạng KPH chứng khách quan: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận ĐDLĐ 6.7 BM – 11 – 07: Báo cáo đánh giá nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thời gian đánh giá (đợt……… /năm………….) Mục đích đánh giá:……………………………………………………………………… Phạm vi đánh giá:……………………………………………………………………… Danh sách đánh giá viên:……………………………………………………………… Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo mơi trường tính hiệu lực chúng đơn vị kiểm toán Các phát KPH kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn đánh giá đơn vị đánh giá 6.8 BM – 11 – 08: Bảng thống kê điểm KPH BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá:……… năm ……… Điều khoản Bộ phận SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 83 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    PHỤ LỤC 16 HTQLMT THỦ TỤC Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 12 Điều khoản: 4.6 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn ISO 14001 PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT Xem xét lãnh đạo: Là họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế Cơng ty phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường NỘI DUNG 4.1 Xác định tần suất họp Ban Giám đốc họp xem xét hệ thống, 1lần/năm cần thiết Thời điểm xem xét vào cuối năm, nhằm: - Bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực liên tục HTQLMT - Đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQLMT kể sách, mục tiêu tiêu 4.2 Chuẩn bị tài liệu cho họp xem xét nội Ban ISO có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu có liên quan đến hoạt động HTQLMT bao gồm: - Kết đánh giá nội đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty phải tuân thủ - Trao đổi thông tin từ bên hữu quan bên bao gồm khiếu nại - Kết hoạt động môi trường công ty - Mức độ mà mục tiêu tiêu đạt - Tình trạng hành động KPPN - Những hành động từ họp xem xét trước - Một số thay đổi như: o Thay đổi sản phẩm, hoạt động dịch vụ công ty o Những thay đổi yêu cầu pháp luật phải tuân thủ… - Các kiến nghị cải tiến 4.3 Xác định hồ sơ, thành phần tham dự họp xem xét Ban ISO chịu trách nhiệm chuẩn bị họp xem xét lãnh đạo bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thành phần tham dự  Thành phần tham dự bắt buộc phải có gồm: - Ban lãnh đạo cơng ty - Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLMT công ty - Đại diện tổ hồ sơ, tài liệu - Đại diện tổ nghiệp vụ thuộc ban ISO SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 84 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    - Đại diện tổ kế hoạch thuộc ban ISO - Đại diện ban đánh giá nội  Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo gồm: - Hạng mục chương trình họp - Danh sách người tham dự - Các tài liệu đọc trình bày - Các định quản lý - Văn báo cáo, biên hệ thống tra cứu khác 4.4 Tiến hành họp rút hội cải tiến, khắc phục phòng ngừa Dựa vào hồ sơ, báo cáo Ban ISO, Ban lãnh đạo xem xét, đánh giá đưa hội cải tiến Sau họp xem xét lãnh đạo kết thúc, đưa kết luận hành động về: - Những thay đổi biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tính phù hợp, thích ứng hiệu HTQLMT - Những thay đổi cần thiết hoạt động, sản phẩm dịch vụ có liên quan đến KCMTĐK - Những thay đổi sở vật chất, nguồn nhân lực khoản thu chi tài có liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến hệ thống theo cam kết sách môi trường - Các hoạt động liên quan đến thay đổi có CSMT, mục tiêu, tiêu yếu tố khác HTQLMT - Khi xác định hội cải tiến hoạt động nên ưu tiên tiến hành, Ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch cho hoạt động cải tiến Cần lưu ý rằng: thay đổi HTQLMT cần phải thực cách tương ứng theo kế hoạch 4.17.2.5 Lưu hồ sơ – tài liệu - Biên họp xem xét lãnh đạo - Báo cáo kết thực HTQLMT công ty BIỂU MẪU BM – 12 – 01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO Kỳ họp:……………………………………………………………………………… Thời gian - địa điểm:………………………………………………………………… Thành phần: (Theo quy định sổ tay môi trường)……………………………… Những vấn đề đưa xem xét:……………………………………………………… Các quy định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thời hạn Theo dõi thực SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 85 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai    HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Lò Hình 2: Bể luộc gỗ   Hình 3: Chà nhám Hình 4: Lau màu Hình 5: Nhúng dầu Hình 6: Chuốt chốt gỗ SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 86 Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Chi nhánh chế biến gỗ Đức Long Gia Lai      Hình 7: Phun sơn Hình 8: Lắp ráp sản phẩm     Hình 9: Buồng chứa bụi Hình 10: Nơi tập trung chất thải Hình 11: Ghép ngang gỗ Hình 12: Vệ sinh nhà xưởng SVTH: Huỳnh Thị Hải Yến Trang 87 ... suất thi n tai, mưa, bão ngày tăng, gây thi t hại người với số ngày lớn Một nguyên nhân gây tác động lớn đến môi trường ô nhiễm từ nhà máy, chất thải công nghiệp Vì thế, việc quản lý tài nguyên thi n... lắp ráp, chà nhám, làm mịn, phun sơn, phun dầu, hoàn thi n sản phẩm Sản phẩm hoàn thi n kiểm tra lại Nếu chưa đạt yêu cầu đưa lại khâu hoàn thi n sản phẩm Nếu sản phẩm đạt yêu cầu đóng gói vận... Nam7 Chương TỔNG QUAN VỀ CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3.1 GIỚI THI U CHUNG VỀ CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3.1.1 Giới thi u chung 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay