KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG PHỤC VỤ DLST TẠI KHU DU LỊCH BÌNH CHÂU

82 13 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUN SUỐI KHỐNG NĨNG PHỤC VỤ DLST TẠI KHU DU LỊCH BÌNH CHÂU Họ tên sinh viên: HUỲNH CẨM HÀ Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI HỌ & TÊN SV: HUỲNH CẨM HÀ - 07157040 NIÊN KHOÁ: 2007 - 2011 Tên ñề tài “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUN SUỐI KHỐNG NĨNG PHỤC VỤ DLST TẠI KHU DU LỊCH BÌNH CHÂU” Nội dung khố luận tốt nghiệp − Tìm hiểu giá trị tiềm nguồn tài nguyên SKN nhằm phục vụ cho người thông qua hình thức DLSTĐánh giá trạng khai thác, sử dụng SKN phục vụ DSLT, hiệu kinh doanh từ năm 2004 – 2010 khu du lịch sinh thái SKN Bình Châu − Tìm hiểu vấn ñề liên quan trữ lượng chất lượng SKN − Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng, thị hiếu du khách ñịnh hướng phát triển loại hình dịch vụ dựa vào kết phân tích SWOT − Đề xuất giải pháp cho việc sử dụng nguồn SKN hợp lý phát triển bền vững KDL sở vấn đề tồn khó khăn việc quản lý tài nguyên Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2011 Họ tên GVHD : TS Ngô An Nội dung u cầu KLTN thơng qua khoa môn Ngày tháng năm 2011 Ban chủ nhiệm khoa Ngày 10 tháng 03 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn TS Ngô An KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN SUỐI KHỐNG NĨNG PHỤC VỤ DLST TẠI KHU DU LỊCH BÌNH CHÂU Tác giả HUỲNH CẨM HÀ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng u cầu cấp kỹ chuyên ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: TS NGÔ AN Tháng 07/2011 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực ñề tài năm học tập giảng đường đại học tơi nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, thầy cơ, quan ban ngành, bạn Tôi muốn ñược gửi lời cảm ơn ñến: − Gia ñình chỗ dựa tinh thần vật chất suốt q trình học tập − Các thầy Khoa Môi Trường Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP.HCM ñã hướng dẫn, truyền ñạt kiến thức quí báu cho năm vừa qua − Thầy Ngô An nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ tơi suốt q trình thực đề tài − Ban Giám Đốc anh, chị Khu Du Lịch Sinh Thái Suối Khống Nóng Bình Châu giúp đỡ tạo ñiều kiện thực tập cung cấp tài liệu ñể tơi hồn thành đề tài − Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn ñến bạn sinh viên DH07DL Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Cẩm Hà ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát, ñánh giá trạng ñề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài ngun suối khống nóng phục vụ DLST khu du lịch Bình Châu” tiến hành khu du lịch sinh thái suối khống nóng Bình Châu, từ tháng 03/2011 đến 07/2011, với nội dung: − Tìm hiểu giá trị nguồn tài nguyên suối khống nóng nhằm phục vụ cho người thơng qua hình thức du lịch sinh thái − Khảo sát, đánh giá trạng sử dụng nước khống nóng Bình ChâuĐánh giá hiệu kinh doanh từ năm 2004 – 2010 khu du lịchHiện trạng quản lý mơi trường khu du lịch − Tìm hiểu vấn ñề liên quan biến ñộng trữ lượng chất lượng SKN − Phát phiếu ñiều tra kết hợp vấn nhằm xác ñịnh mức ñộ hài lòng, thị hiếu du khách khu du lịch giai ñoạn − Đánh giá tiềm ñịnh hướng phát triển cho khu du lịch dựa vào phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức − Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khía cạnh quản lý mơi trường, cách thức tổ chức hoạt ñộng du lịch,… ñảm bảo phát triển bền vững khu du lịch Kết thu ñược: − Đánh giá trạng nguồn tài nguyên SKN nguồn tài nguyên sẵn có khác mặt tự nhiên lẫn văn hóa; điều kiện thuận lợi khó khăn trình phát triển − Đề xuất số giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tài ngun suối khống nóng nói riêng mơi trường cảnh quan nói chung nhằm khai thác nguồn tài nguyên quý giá phục vụ lâu lài cho khu du lịch sinh thái Bình Châu iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Nội dung nghiên cứu 1.3 Mục tiêu ñề tài 1.4 Phạm vi ñề tài 1.5 Giới hạn ñề tài .3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận du lịch sinh thái .4 2.1.1 Khái niệm DLST .4 2.1.2 Các nguyên tắc DLST 2.1.3 Những yêu cầu ñể phát triển DLST bền vững .5 2.1.4 Tài nguyên DLST .6 2.2 Khái quát chung KBTTN Bình Châu – Phước Bửu 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Địa hình 2.2.3 Địa chất .7 2.2.4 Điều kiện khí hậu - thủy văn 2.2.4.1 Nhiệt ñộ .8 2.2.4.2 Độ ẩm 2.2.4.3 Chế ñộ mưa .9 2.2.4.4 Chế độ gió 2.2.5 Đặc ñiểm kinh tế - xã hội 2.2.5.1 Xã hội 2.2.5.2 Kinh tế .10 iv 2.2.6 Tài nguyên thiên nhiên 10 2.2.6.1 Đặc ñiểm thực vật 10 2.2.6.2 Các HST rừng 12 2.2.6.3 Đặc ñiểm ñộng vật 12 2.2.6.4 Tài nguyên SKN Bình Châu 12 2.3 Sơ lược khu du lịch sinh thái SKN Bình Châu 16 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển .16 2.3.2 Các khu chức khu du lịch sinh thái SKN Bình Châu .17 2.3.2.1 Cơ cấu tổ chức khu du lịch SKN Bình Châu 17 2.3.2.2 Cơ sở vật chất – kỹ thuật hạ tầng 18 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Vật liệu 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu .19 3.2.2 Phương pháp ñiều tra xã hội học .19 3.2.3 Phương pháp khảo sát thực ñịa .22 3.2.4 Phương pháp ma trận SWOT 23 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Khái quát giá trị nguồn tài nguyên SKN 24 4.1.1 Thành phần khoáng chất SKN .24 4.1.2 Công dụng SKN 26 4.2 Hiện trạng khai thác sử dụng SKN phục vụ DLST 29 4.2.1 Hình thành khu chức 29 4.2.2 Kết sử dụng SKN phục vụ DLST từ năm 2004 – 2010 31 4.3 Hiện trạng kinh doanh du lịch 2004 – 2010 32 4.4 Hiện trạng quản lý môi trường KDL 36 4.4.1 Đánh giá tổng hợp tác động mơi trường 36 4.4.2 Hiện trạng quản lý môi trường 37 4.5.1 Sự biến ñộng trữ lượng nguyên nhân 40 4.5.2 Sự biến ñộng chất lượng SKN nguyên nhân .42 4.6 Đánh giá mức ñộ hài lòng du khách định hướng phát triển dịch vụ44 4.6.1 Đánh giá mức độ hài lòng du khách loại hình dịch vụ 44 4.6.2 Định hướng sử dụng SKN phục vụ DLST 46 v 4.7 Kết phân tích SWOT hoạt ñộng phát triển khu du lịch SKN Bình Châu .48 4.7.1 Điểm mạnh (Strengths) .48 4.7.2 Điểm yếu (Weaknesses) 49 4.7.3 Cơ hội (Opportunities) 49 4.7.4 Thách thức (Threats) 50 4.8 Đề xuất số giải pháp phát triển bền vững 53 4.8.1 Giải pháp quản lý tài nguyên 53 4.8.1.1 Tài nguyên SKN .53 4.8.1.2 Tài nguyên thực vật giáo dục môi trường 54 4.8.1.3 Năng lượng 55 4.8.2 Giải pháp giảm thiểu tác ñộng môi trường 55 4.8.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước .55 4.8.2.2 Giảm thiểu tác ñộng từ CTR 55 4.8.2.3 Giảm thiểu nhiễm mơi trường khơng khí 56 4.8.2.4 Giảm thiểu tác ñộng từ tiếng ồn 56 4.8.3 Giải pháp quản lý, tổ chức hoạt ñộng du lịch 56 4.8.3.1 Quảng bá, tiếp thị 56 4.8.3.2 Đào tạo nguồn nhân lực 56 4.8.3.3 Tận dụng nguồn tài ngun đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch 57 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC .61 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN 62 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 67 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẢNH QUAN .68 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MÔI TRƯỜNG 69 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHỎNG VẤN .70 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT: Bảo vệ môi trường CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn ESCAP: Uỷ ban kinh tế xã hội Liên hiệp quốc Châu Á Thái Bình Dương – United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific DLST: Du lịch sinh thái HST: Hệ sinh thái IUCN: Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources KBTTN: Khu bảo tồn thiên nhiên KDL: Khu du lịch KT – XH: Kinh tế - xã hội LK: Lỗ khoan NCKH: Nghiên cứu khoa học NKN: Nước khống nóng NPK: Đạm, lân, kali PTBV: Phát triển bền vững SGBC: Sài gòn bình châu SKN: Suối khống nóng SWOT: Mơ hình phân tích Điểm mạnh (Strengths) – Điểm yếu (Weaknesses) – Cơ hội (Oppoturnities) – Thách thức (Threats) TNSH: Tài nguyên sinh học UBKH – KT: Ủy ban khoa học – kỹ thuật VQG: Vườn quốc gia WWF: Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên - World Wide Fund For Nature AAS: Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử - Atomic Absorption Spectrophotometric vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê 12 họ có tổ thành lồi từ 2% trở lên, chiếm 47% 11 Bảng 2.2 Thống kê 69 chi có lồi chi với số lượng cá thể lớn 1.5% 11 Bảng 2.3 Báo cáo lưu lượng nhiệt độ nước khống bơm thí nghiệm 3LK 15 Bảng 2.4 Hạng mục cơng trình khu du lịch 18 Bảng 3.1 Bảng kế hoạch vấn, ñiều tra phiếu 20 Bảng 3.2 Bảng kế hoạch thực khảo sát thực ñịa 22 Bảng 4.1 Đánh giá trạng kinh doanh du lịch 2004 – 2010 32 Bảng 4.2 Đánh giá tổng hợp tác động mơi trường KDL 36 Bảng 4.3 Công tác quản lý môi trường KDL 37 Bảng 4.4 Kết phân tích lý hóa nước khống năm 2004 42 Bảng 4.5 Ma trận SWOT khu DLST suối khống nóng Bình Châu 51 viii hiểu biết môi trường sinh thái nhiều hình thức: tuyển dụng mới, đưa cán nhân viên ñi ñào tạo, giải việc làm chỗ cho cộng động địa phương − Căn vào cơng việc thực tế tuyển chọn bổ nhiệm từ chức danh nâng cao hiệu hoạt ñộng kinh doanh Cán chủ chốt cán kỹ thuật ñược tuyển chọn u cầu trình độ, lực, kinh nghiệm chun mơn Nhân viên tuyển u cầu tay nghề, sức khỏe ưu tiên tuyển nhân viên ñịa phương 4.8.3.3 Tận dụng nguồn tài nguyên ña dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch Ngồi định hướng phát triển dịch vụ sử dụng SKN ñược trình bày từ trang 26 - 28 cần có chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch: ñiển hình nhà hàng, quầy mua sắm, quà lưu niệm, khu trò chơi dân gian, khu trò chơi trẻ em Tăng chất lượng dịch vụ góc độ thái độ phục vụ, tính đa dạng, tiện nghi hàng hóa dịch vụ,… Trong chiến lược phát triển du lịch, giá sản phẩm du lịch phải cần quan tâm gần yếu tố ñịnh mức ñộ hấp dẫn − Mở rộng nhiều dịch vụ: + Tập trung tăng cường phối hợp với làng nghề để tổ chức trình diễn KDL thường xuyên giúp trì làng nghề truyền thống: hỗ trợ kinh phí tuyên truyền nâng cao ý thức người làng nghề cho họ thấy lợi ích, tăng cường thiết kế mẫu mã ñể sản phẩm làng nghề thu hút du khách + Tổ chức thêm nhiều hội thi trò chơi dân gian truyền thống khác hấp dẫn cờ người, ñi cà kheo,… Khi tổ chức có tính phổ thơng lơi tầng lớp giới trẻ Đây loại hình có khả hấp dẫn cao ñối với khách quốc tế + Tăng cường tổ chức kiện văn hóa ẩm thực dân gian mang tính lễ hội vào ngày nghỉ lễ để phục vụ nhu cầu cơng chúng khách du lịch quốc tế như: ngày hội quê tơi, ngon miền biển, Miền Nam,… Bên cạnh ñó, tiếp tục phối hợp với ñại lý du lịch nhằm thiết kế nhiều tuyến tham quan tỉnh mà với tên khu DLST SKN Bình Châu địa điểm thân quen, nơi dừng chân lý tưởng du khách lựa chọn 57 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời gian tiến hành ñề tài luận văn này, sinh viên hồn thành cơng việc sau: − Đánh giá ñược trạng khai thác sử dụng SKN phục vụ du lịch, công tác quản lý môi trường tiềm phát triển: + SKN Bình Châu ñược khai thác, sử dụng cách có hiệu suốt q trình đầu tư phát triển du lịch Thêm vào đó, mơi trường tự nhiên xã khu vực tốt ln tạo điều kiện cho du lịch phát triển + Khu du lịch ñang ñà phát triển thể qua lượng khách mức ñộ ñầu tư sở hạ tầng ngày tăng − Tiềm du lịch đa dạng: địa hình đặc biệt vừa giáp biển lẫn rừng, cảnh quan tự nhiên ñộc ñáo với mỏ nước khoáng lộ thiên, HST rừng phong phú, khí hậu mát mẻ, mơi trường nghỉ dưỡng tốt Đây nhân tố để KDL Bình Châu phát triển bền vững − Trên sở giá trị nguồn tài nguyên du lịch, ñiều kiện thuận lợi, khó khăn tự nhiên, văn hóa, xã hội nhằm xây dựng chương trình hành động phát triển KDL theo hướng bền vững, ñề tài ñã ñưa số giải pháp ñể thu hút ñáp ứng nhu cầu ngày cao du khách, giải pháp quản lý điều hòa mơi trường, bảo tồn sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên du lịch, ñặc biệt SKN 5.2 Kiến nghị − Cần thực sớm số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo vệ bền vững tài nguyên SKN nói riêng, mơi trường du lịch nói chung: + Nhanh chóng phát triển dịch vụ mới, nâng cao hiệu khai thác làng nghề truyền thống, khu trò chơi dân gian,… + Phối hợp với nhiều công ty lữ hành xây dựng, khai thác tuyến du lịch ven biển từ thành phố Phan Thiết – Vũng Tàu, SKN Bình Châu điểm tham quan ln hướng ñến ñể thu hút lượng khách ñến với KDL 58 + Bảo vệ tôn tạo môi trường tự nhiên hoạt ñộng phát triển KDL phải ñảm bảo nguyên tắc PTBV + Xây dựng chương trình giám sát quản lý tác ñộng du khách ñến tài nguyên SKN + Đề phòng cố môi trường xảy cho KDL, tiến hành việc giám sát mơi trường SKN, chất lượng mơi trường khơng khí − KDL phải xác ñịnh sức chứa cho phép, ñể từ có kế hoạch phục vụ khách bảo vệ tài ngun mơi trường phù hợp Vì: KDL tùy theo quy mơ mà chứa số lượng khách định, đảm bảo cho khách sinh hoạt thoải mái, tài ngun mơi trường bị tổn hại hơn; ngược lại vượt giới hạn cho phép khách du lịch thấy khó chiu, làm cho KDL hấp dẫn tài nguyên môi trường tổn hại lớn hơn./ *** 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô An, 2010 Du lịch sinh thái (tài liệu môn học) Đại học Nông Lâm TP.HCM, 19 – 40 Nguyễn Thành Luân, 2010 Khảo sát trạng ñề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững áp dụng khu du lịch Ghềnh Ráng – thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Đại học Nông Lâm TP.HCM, 51 – 63 Phạm Trung Lương, 2002 Du lịch sinh thái vấn ñề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam NXB Giáo dục, Hà Nội Võ Cơng Nghiệp, Đồn Văn Tín, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hồng Hùng, 1989 Một vài suy nghĩ vấn ñề sử dụng hợp lý bảo vệ nguồn nước khống Bình Châu Thơng tin khoa học kỹ thuật - ủy ban khoa học kỹ thuật Đồng Nai Pavel Hoppe cộng sự, 1986 Báo cáo ñánh giá chung thành phần vi lượng NKN Bình Châu Hà Nội, 1995 Đồn Văn Tín, 1986 Báo cáo kết chun đề nước khống Bình Châu Hà Nội, 1995 Hồng Vượng, 2004 Báo cáo điều tra, đánh giá trữ lượng nước khống nóng Bắc Bình Châu huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu Bảo Lộc, – Thịnh Hương, Tấn Vinh, 2004 Báo cáo phiếu kết phân tích lý hóa nước khống Bình Châu Viện vệ sinh – y tế công cộng, – Công ty liên doanh du lịch Bình Châu, 2007 Báo cáo đánh giá tác động mơi trường – dự án khu du lịch suối khống Bình Châu Vũng Tàu, 50 – 61 10 Bà Rịa-Vũng Tàu: Mai này, có suối khống nóng?- VietNamNet Tháng 10 năm 2004: 11 Cơng dụng nước khống nóng: 12 Người Nhật sở thích tắm suối nước nóng: 60 PHỤ LỤC Phụ lục Mẫu phiếu vấn nhân viên, du khách, cộng đồng nhà quản lý thơng tin liên quan sản phẩm dịch vụ; chất lượng, trữ lượng SKN,… khu du lịch Bình Châu Phụ lục Kết ñiều tra vấn Phụ lục Một số hình ảnh cảnh quan, mơi trường KDL 61 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN Bảng Câu Hỏi Thăm Dò Ý Kiến Nhân Viên Các Thơng Tin Về Suối Khống Nóng Câu Anh/Chị nhân viên từ? a Địa phương b Nơi khác ñến Câu Khoảng thời gian làm việc Anh/Chị cho ñến là? a 3 năm Câu Cảm nghĩ Anh/Chị mơi trường làm việc đây? a Năng động, vui vẻ b Thoải mái, có hội học tập c Căng thẳng, ñầy áp lực Câu Anh/Chị ñang nhân viên phục vụ khu? a Luộc trứng b Ngâm chân c Tắm bùn khoáng d Khác Câu Mức độ hài lòng cơng việc Anh/Chị sao? a Rất hài lòng b Hài lòng c Chưa hài lòng Câu Suy nghĩ Anh/Chị mơi trường suối khống nóng là? a Tốt b Trung bình c Chưa tốt Câu Theo Anh/Chị, trữ lượng suối khống nóng thay đổi nào? a Tăng b Ổn ñịnh c Giảm Câu Chất lượng suối khống nóng mà Anh/Chị cảm nhận ñược là? a Tốt b Trung bình c Chưa tốt Câu Nguyên nhân dẫn ñến thay ñổi trữ lượng chất lượng SKN chủ yếu? a Khai thác, sử dụng chưa hợp lý b Biến đổi khí hậu c Nhiễm bẩn nước mưa d Rác thải từ du khách Câu 10 Những hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến việc cải thiện mơi trường SKN mà Anh/Chị cảm nhận ñược là? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 11 Ý kiến đóng góp Anh/Chị nhằm bảo vệ mơi trường SKN tốt hơn? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 62 Bảng Câu Hỏi Thăm Dò Ý Kiến Du Khách Các Thơng Tin Liên Quan Suối Khống Nóng Câu Anh/Chị ñến nơi ñược lần? a lần b lần c >3 lần Câu Anh/Chị biết ñến nơi ñây thông qua giới thiệu của? a Báo chí b Cơng ty du lịch c Bạn bè Câu Anh/Chị đến theo hình thức nào? a Đồn b Nhóm c Cá nhân Câu Mục đích chuyến ñi Anh/Chị? a Nghĩ dưỡng b Chữa bệnh c Tham quan/Trải nghiệm Câu Anh/Chị ñã sử dụng loại hình dịch vụ? Kể tên? a loại b loại c >3 loại … Câu Dịch vụ mà Anh/Chị thích nhất? a Luộc trứng b Ngâm chân c Tắm bùn d Tắm khống Câu Mức độ hài lòng dịch vụ Anh/Chị sử dụng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Chưa hài lòng Câu Ý kiến đóng góp Anh/Chị nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ mới? … Câu Anh/Chị nghĩ mơi trường suối khống nóng? a Tốt b Trung bình c Chưa tốt Câu 10 Nhân tố bị ảnh hưởng nhiều mơi trường suối khống nóng là? a Trữ lượng b Chất lượng c Cả hai Câu 11 Ý kiến đóng góp Anh/Chị để cải thiện mơi trường SKN tốt hơn? … Câu12 Khả Anh/Chị trở lại ñây phần trăm? a 80% - 100% b 50% - 80% 63 c < 50% Bảng Câu Hỏi Thăm Dò Ý Kiến Đánh giá trạng tiềm tài nguyên SKN Câu Giá trị mà tài ngun suối khống nóng mang lại là? … Câu Việc phát triển du lịch dựa suối khống nóng có ngang tầm với tiềm vốn có chưa? Tại sao? … Câu Theo Anh/Chị, sản phẩm dịch vụ phát triển ñây là? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu Mơi trường SKN bị ảnh hưởng hoạt động du lịch, Anh/Chị nghĩ? a Hồn tồn b Đúng c Khơng Câu Trong suốt thời gian đầu tư phát triển du lịch, Anh/Chị nghĩ tình trạng tài nguyên SKN nay? a Tăng b Ổn ñịnh c Suy giảm Câu Nhân tố chủ yếu bị thay ñổi môi trường SKN là? a Trữ lượng b Chất lượng c Cả hai Câu Nguyên nhân dẫn ñến thay ñổi môi trường SKN do? a Khai thác, sử dụng chưa hợp lý b Biến ñổi khí hậu c Nhiễm bẩn nước mưa d Rác thải từ du khách Câu Mức ñộ ñồng ý khai thác, sử dụng SKN phù hợp với việc phát triển bền vững? a Rất ñồng ý b Đồng ý c Khơng đồng ý Câu Giải pháp mà cơng ty áp dụng nhằm quản lý nguồn tài nguyên SKN là? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 10 Giải pháp mà Anh/Chị ñề xuất ñể quản lý tốt tài nguyên SKN? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 64 Bảng Câu Hỏi Thăm Dò Ý Kiến Cộng Đồng Các Thơng Tin Liên Quan Suối Khống Nóng Câu Anh/Chị khách tham quan khu du lịch sinh thái SKN Bình Châu? a lần b lần c >3 lần Câu Loại hình dịch vụ mà Anh/Chị ñã sử dụng? a Luộc trứng b Ngâm chân c Tắm bùn d Tắm khống Câu Mức độ hài lòng Anh/Chị dịch vụ SKN? a Rất hài lòng b Hài lòng c Khơng hài lòng Câu Anh/Chị có tham gia phục vụ dịch vụ SKN khu du lịch? a Có b Khơng Nếu có, loại hình dịch vụ hình thức tham gia phục vụ: ………………………………………………………………………………………… Câu Quá trình phát triển khu du lịch, ảnh hưởng ñến ñời sống Anh/Chị nào? Vì sao? a Tốt b Bình thường c Không tốt … Câu Giá trị tài nguyên SKN mang lại mà Anh/Chị biết là? … Câu Hiện nay, tài nguyên SKN thay ñổi so với trước ñây? a Tăng b Ổn ñịnh c Suy giảm Câu Nhân tố bị ảnh hưởng nhiều môi trường SKN là? a Trữ lượng nước b Chất lượng nước c Cả hai Câu Ngun nhân dẫn đến thay đổi mơi trường SKN? a Khai thác, sử dụng chưa hợp lý b Biến đổi khí hậu c Nhiễm bẩn nước mưa d Rác thải từ du khách Câu 10 Ý kiến ñóng góp Anh/Chị nhằm tham gia vào dịch vụ SKN bảo vệ tài nguyên SKN tốt hơn? … 65 Câu 11 Tình trạng mơi trường xung quanh khu du lịch đang? a Rất nhiễm b Ơ nhiễm c Khơng nhiễm Câu 12 Ngun nhân dẫn đến tình trạng mơi trường trên? a Rác thải c Tiếng ồn b Nước thải d Khác Câu 13 Ý kiến đóng góp Anh/Chị ñể cải thiện môi trường khu du lịch tốt hơn? … 66 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Nhân viên: Đáp án A B 60 20 C D Câu hỏi 30 40 40 14 12 40 40 68 12 12 50 46 52 Không rõ: 58 0 Không rõ: 22 30 10 Không rõ: 28 Du khách: Đáp án A B C 38 17 45 11 14 75 23 55 22 18 76 19 35 46 40 26 13 19 60 21 56 29 15 10 31 38 D Câu hỏi 67 21 Không rõ: 24 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẢNH QUAN 27.03.2011 27.03.2011 27.03.2011 27.03.2011 27.03.2011 27.03.2011 27.03.2011 27.03.2011 68 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MƠI TRƯỜNG 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 69 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHỎNG VẤN 02.04.2011 02.04.2011 02.04.2011 02.04.2011 02.04.2011 02.04.2011 02.04.2011 02.04.2011 70 71 ... nơng nghiệp Diện tích gieo trồng huyện 12,947 lúa 1,707 ha, bắp 3,718 ha, khoai lang 276 ha, rau ñậu loại 2,695 ha, thuốc 35 ha, vải 65 ha, … Dân cư xã thuộc khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu thường... Tàu Diện tích tổng thể tồn khu 48 5ha với diện tích ñã xây dựng 3 3ha, ñó nguồn mỏ chiếm khoảng 2 2ha, nước khoáng xuất lộ nằm tiểu khu B với diện tích đất chiếm 2ha thuộc trung tâm khu du lịch, cách... khu mỏ khoảng 0.05 l/s, mực nước tĩnh xấp xỉ mặt đất 13 Nước có hai loại hình hóa học cloruanatri canxi thay đổi phức tạp bị pha trộn với nước khoáng – nóng xuất lộ đầu nguồn thung lũng: Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG PHỤC VỤ DLST TẠI KHU DU LỊCH BÌNH CHÂU , KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG PHỤC VỤ DLST TẠI KHU DU LỊCH BÌNH CHÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay