NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP GIA CÔNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC TẠI KCN ĐỨC HÒA 3 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG.

71 28 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHIỆP GIA CƠNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC TẠI KCN ĐỨC HÒA ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG Sinh viên thực : HỒ THỊ CHƠN Ngành : QLMT & DLST Niên khóa : 2007 – 2011 Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHIỆP GIA CƠNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC TẠI KCN ĐỨC HÒA ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN TS NGUYỄN VINH QUY HỒ THỊ CHƠN NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHIỆP GIA CƠNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC TẠI KCN ĐỨC HÒA ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG Tác giả HỒ THỊ CHƠN Khóa luận đƣợc đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quy Tháng 07 năm 2011 Trang i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƢỜNG TÀI NGUYÊN   PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Hồ Thị Chơn MSSV: 07157018 Lớp: DH07DL Khoa: Môi Trƣờng Tài Nguyên Ngành: Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Khóa: 2007-2011 Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng môi trƣờng dự án nghiệp gia cơng giặt tẩy hàng may mặc KCN Đức Hòa đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Khảo sát trạng mơi trƣờng KCN Đức Hòa – nơi tiến hành dự án nghiệp gia cơng giặt tẩy hàng may mặc - Dự báo, đánh giá ảnh hƣởng môi trƣờng dự án nghiệp gia cơng giặt tẩy hàng may mặc KCN Đức Hòa - Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng Thời gian thực hiện: - Bắt đầu: tháng 03/2011 - Kết thúc: tháng 06/2011 Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Vinh Quy Nội dung yêu cầu KLTN đƣợc thông quan Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hƣớng dẫn Trang ii LỜI CẢM TẠ Hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi trƣờng Tài nguyên, trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho em kiến thức quý báu Đặc biệt, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Vinh Quy – ngƣời thầy tận tâm dìu dắt, hƣớng dẫn, theo sát, định hƣớng cho em đóng góp ý kiến quý báu cho em suốt q trình thực khóa luận Xin gởi lời cảm ơn đến anh chị công tác Công ty Công nghệ Môi Trƣờng Nông Lâm tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Cơng ty nhƣ q trình khảo sát thực địa cung cấp số liệu cần thiết để em thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, bạn lớp DH7DL, anh chị khóa chia sẻ khó khăn, động viên để em hồn thành khóa luận Trang iii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng môi trƣờng dự án xây dựng nghiệp gia cơng giặt tẩy hàng may mặc KCN Đức Hòa đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động.” đƣơc thực KCN Đức Hòa 3, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Xây dựng vận hành dự án gia công giặt tẩy hàng may mặc góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phƣơng, góp phần thúc đẩy kinh tế Long An Nhƣng mặt trái vấn đề nhiễm mơi trƣờng Trong q trình nghiên cứu biện pháp khảo sát thực địa, phƣơng pháp thống kê, đánh giá nhanh, liệt kê phƣơng pháp ma trận so sánh đƣợc áp dụng Trên sở nghiên cứu thực trạng môi trƣờng KCN nội dung dự án, ảnh hƣởng môi trƣờng tiềm tàng tiến hành xây dựng vận hành nhà máy gia công giặt tẩy hàng may mặc đƣợc nhận dạng, xác định đánh giá Đề tài đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu, ngăn ngừa khắc phục tác động môi trƣờng dự án mang lại Trang iv MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHƢ̃ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC BẢNG xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG 2.1.1 Khái niệm mơi trƣờng 2.1.2 Khái niệm tác động môi trƣờng loại tác động 2.1.2.1 Khái niệm tác động môi trƣờng 2.1.2.2 Các loại tác động 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC KCN CÁC LOẠI HÌNH KCN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 2.2.1 Khái niệm Khu công nghiệp 2.2.2 Các loại hình khu công nghiệp Việt Nam 2.3 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẶT TẨY 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển 2.3.2 Nguyên liệu 2.3.3 Thị trƣờng 2.3.4 Các vấn đề môi trƣờng ngành giặt tẩy Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN NGHIỆP GIA CÔNG GIẶT TẨY HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI KHU CƠNG NGHIỆP ĐỨC HỊA Trang v 3.1 KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHIỆP GIA CƠNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC 3.1.1 Tên dự án 3.1.2 Chủ dự án 3.1.3 Vị trí địa lý dự án 3.1.4 Nội dung chủ yếu dự án 3.1.4.1 Các hạng mục cơng trình xây dựng 3.1.4.2 Công nghệ sản xuất 10 3.1.4.3 Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị 11 3.1.4.4 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu 12 3.1.4.5 Lao động 14 3.1.4.6 Tổng mức đầu tƣ nguồn vốn đầu tƣ dự án 14 3.2 KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU CƠNG NGHIỆP ĐỨC HỊA 14 3.2.1 Khái qt trạng mơi trƣờng Đức Hòa 14 3.2.1.1 Địa hình địa chất 14 3.2.1.2 Khí tƣợng thủy văn 14 3.2.1.3 Hiện trạng mơi trƣờng khơng khí 16 3.2.1.4 Hiện trạng môi trƣờng đất 18 3.2.1.5 Môi trƣờng nƣớc mặt 18 3.2.2 Cơ sở hạ tầng Khu cơng nghiệp Việt HóaĐức Hòa 19 Chƣơng ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ẢNH HƢỞNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 21 4.1 PHÂN LOẠI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 21 4.1.1 Giai đoạn xây dựng 21 4.1.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 21 4.2 NGUỒN PHÁT SINH TÁC ĐỘNG 22 4.2.1 Giai đoạn xây dựng 22 4.2.2 Giai đọan dự án vào hoạt động 23 4.3 ĐỐI TƢỢNG, QUY MÔ CHỊU TÁC ĐỘNG 24 4.3.1 Giai đoạn xây dựng 24 Trang vi 4.3.2 Giai đoạn hoạt động 25 4.4 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG 26 4.4.1 Giai đoạn xây dựng 26 4.4.1.1 Tác động tới chất lƣợng khơng khí 26 4.4.1.2 Tác động đến môi trƣờng nƣớc 30 4.4.1.3 Tác động tới môi trƣờng đất 32 4.4.1.4 Tác động chất thải rắn 32 4.4.1.5 Tác động kinh tế xã hội 33 4.4.2 Giai đoạn hoạt động 34 4.4.2.1 Tác động tới chất lƣợng khơng khí 34 4.4.2.2 Đánh giá tác động chất thải rắn 36 4.4.2.3 Đánh giá tác động nƣớc thải 36 4.4.2.4 Đánh giá tác động khác 40 4.4.2.5 Sự cố môi trƣờng 41 4.4.2.6 Tác động dự án đến phát triển kinh tế - xã hội 42 Chƣơng ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁO NHẰM GIẢM THIỂU PHÒNG NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG 43 5.1 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 43 5.1.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 43 5.1.1.1 Đối với ô nhiễm bụi 43 5.1.1.2 Đối với ô nhiễm tiếng ồn 43 5.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 44 5.1.2.1 Đối với nƣớc thải sinh hoạt 44 5.1.2.2 Đối với nƣớc mƣa chảy tràn 44 5.1.3 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 44 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 45 5.2.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 45 5.2.1.1 Biện pháp tổng hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí 45 5.2.1.2 Giảm thiểu nhiễm khí thải lò 46 Trang vii 5.2.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm CTR 46 5.2.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 48 5.2.3.1 Nƣớc mƣa 48 5.2.3.2 Nƣớc thải sinh hoạt 48 5.2.3.3 Nƣớc thải sản xuất 48 5.2.4 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung 50 5.2.5 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt mùi 50 5.3 KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC 51 5.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 51 5.3.1.1 Biện pháp an tồn cháy nổ cơng trƣờng 51 5.3.1.2 Biện pháp an toàn dùng điện 51 5.3.1.3 Công tác vệ sinh môi trƣờng công trƣờng 51 5.3.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 51 5.3.2.1 An toàn lao động vệ sinh lao động 51 5.3.2.2 Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn 52 5.3.2.3 An toàn lƣu trữ, vận chuyển thải bỏ hóa chất, CTNH trình sản xuất 52 5.3.2.4 Các biện pháp an tồn lao động cho cơng nhân 53 Chƣơng KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 54 6.1 KẾT LUẬN 54 6.2 KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 56 Trang viii quanh Để giảm tác động tiếng ồn, bố trí hoạt động phƣơng tiện thi công cách phù hợp, không hoạt động khoảng thời gian từ 11h30 – 13h30 để tránh gây ồn vào ăn nghỉ trƣa CBCNV Ngồi ra, lập hàng rào cách ly (bằng tơn) suốt q trình thi cơng nhà máy để giảm tiếng ồn thi công phát tán làm ảnh hƣởng đến nhà máy xung quanh Chiều cao hàng rào cách ly m Các loại máy móc thiết bị tham gia thi công thƣờng xuyên kiểm tra bảo trì để có chế độ làm việc tốt hạn chế tiếng ồn phát sinh 5.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 5.1.2.1 Đối với nƣớc thải sinh hoạt - Ƣu tiên sử dụng lao động địa phƣơng để giảm lƣợng công nhân phải lại cơng trƣờng, qua giảm đƣợc đáng kể lƣợng nƣớc thải phát sinh - Thuê nhà vệ sinh di động để thu gom toàn lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ lƣợng cán công nhân tham gia thi công 5.1.2.2 Đối với nƣớc mƣa chảy tràn Trong giai đoạn xây dựng, vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt thi công theo đất, cát, rác thải đặc biệt dầu nhớt rơi vãi xuống hệ thống cống nƣớc KCN Đức Hòa Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới chất lƣợng hệ thống cống thoát nƣớc nhƣ sau: - Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nƣớc khu vực Dự án - Trong q trình sửa chữa máy móc thiết bị, dầu nhớt phải đƣợc thu gom triệt để, không để rơi vãi đổ tùy tiện mặt khu vực Lƣợng chất thải đƣợc xử lý nhƣ CTNH - Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa tạm thời trƣớc tiên để thu gom nƣớc mƣa chảy tràn khuôn viên dự án trƣớc thoát hệ thống thoát nƣớc mƣa KCN 5.1.3 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn Trong trình xây dựng, loại CTR thải bao gồm xà bần, gỗ cotpha phế thải, nilon, sắt thép, rác sinh hoạt Các loại chất thải cần đƣợc thu gom xử lý nhƣ sau: Trang 44 - Thu gom phân loại giấy, sắt thép, nhựa, gỗ để bán phế liệu; - Thu gom loại chất thải rắn nhƣ xà bần (gạch vỡ, bê tông ), sau sử dụng để san lấp mặt nhà máy; - Rác sinh hoạt hàng ngày rác thải xây dựng khơng có khả tái chế, khơng san lấp đƣợc thu gom vào thùng chứa nhựa có lắp đậy kín, sau th đơn vị dịch vụ công cộng địa phƣơng thu gom xử lý bãi rác khu vực 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 5.2.1 Biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí 5.2.1.1 Biện pháp tổng hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm khơng khí Các biện pháp tổng hợp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí tác động sức khoẻ cơng nhân suốt q q trình hoạt động nhƣ sau: - Lắp đặt thiết bị xây dựng hạng mục cho nhà xƣởng theo quy định an tồn, vệ sinh cơng nghiệp, đảm bảo trì độ thơng thống cần thiết biện pháp thơng gió tự nhiên quạt mát cục - Trồng xanh (tối thiểu 20% tổng diện tích nhà máy) để hạn chế lan truyền bụi, ồn, khí thải xung quanh Diện tích đất trồng xanh đƣợc kết hợp trồng hàng bóng mát (loại xà cừ, khoảng cách m) cỏ thảm (loại cỏ sân gơn) Ngồi ra, khu vực văn phòng, nhà xƣởng bố trí số chậu cảnh, bồn hoa nhỏ tạo cảnh quan đồng thời giúp lành bầu khơng khí - Tổ chức vệ sinh nhà xƣởng ngày lần theo quy định sản xuất; vệ sinh máy móc, thiết bị sau ca sản xuất - Bê tơng hố tuyến đƣờng giao thơng bên nhà xƣởng, thƣờng xuyên quét dọn đất, cát, nguyên liệu rơi vãi nhằm làm giảm lƣợng bụi khô phát tán vào khơng khí ngày nắng to, gió nhiều Phun nƣớc hàng ngày để tăng độ ẩm khơng khí làm giảm lƣợng bụi theo có gió phƣơng tiên giao thơng di chuyển - Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên liệu Nhà máy cần đƣợc phủ kín bạt để tránh bụi phát tán vào khơng khí Trang 45 - Chất thải đƣợc lƣu trữ thùng chứa có nắp đậy kín Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc vận chuyển xử lý ngày, khơng để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát sinh mùi - Hệ thống cống nƣớc phải đƣợc xây dựng kín - Có kế hoạch thƣờng xuyên nạo vét hố ga, tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày gây mùi 5.2.1.2 Giảm thiểu nhiễm khí thải lò Nguồn gây nhiễm khơng khí q trình hoạt động dự án khí thải lò Các chất khí nhiễm chính: Bụi, SO2, NOx, CO, CO2 Để khí thải đạt tiêu chuẩn thải, cần lắp đặt hệ thống xử lý khói thải lò với tháp lọc hấp thụ dung dịch NaOH Đồng thời, phổ biến cho cơng nhân quy trình đốt nhiên liệu lò để đảm bảo nhiên liệu cháy hồn toàn, hạn chế tối đa phát sinh bụi khí nhiễm Quy trình đốt nhiên liệu cho lò cần ý: - Quá trình mồi nhiên liệu cần tiến hành nhanh, cung cấp đủ nhiệt để giảm lƣợng khói đen q trình cháy khơng hồn tồn - Đảm bảo độ ẩm cần thiết nhiên liệu - Đảm bảo khơng khí cần cho cháy nhiên liệu: nhiên liệu cấp vào phải theo dẫn nhà cung cấp lò hơi, tránh cho nhiều nhiên liệu buồng đốt dẫn tới trình cháy thiếu oxy, cháy khơng hồn tồn sinh khói đen, khí ô nhiễm (CO) - Lò cần che chắn buồng đốt để khí lạnh gió bên ngồi gây ảnh hƣởng tới trình cháy - Cần ý quan sát khơng để lò tắt mồi lại vận hành cháy gần hết nhiên liệu tiếp thêm nhiên liệu khơng kịp cháy liền giai đoạn sau dễ sinh khói - Giai đoạn cuối ngày sản xuất ý ƣớc lƣợng để nhiên liệu cháy hết, tắt lò nhiên liệu cần tƣới nƣớc để dập tắt hoàn toàn tránh nguy cháy nổ, hỏa hoạn sinh khí nhiễm 5.2.2 Biện pháp giảm thiểu nhiễm CTR Trang 46 CTR phát sinh nhà máy cần phải đƣợc thu gom xử lý theo Nghị định 59/2007/NĐ – CP ngày 09/04/2007 Chính phủ Riêng CTNH phải thu gom, lƣu trữ xử lý theo Thông tƣ 12/2006/TT – BTNMT Quyết định số 23/2006/QĐ – BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ tài ngun mơi trƣờng Qui trình thu gom xử lý CTR đƣợc trình bày hình 5.1 CHẤT THẢI RẮN CTR sinh hoạt CTR sản xuất không nguy hại CT nguy hại Vị trí tập trung Phân loại, thu gom Phân loại, thu gom Vị trí tập trung Vị trí tập trung Xử lý khu xử lý rác KCN Đức Hòa Xử lý khu xử lý rác KCN Đức Hòa Hợp đồng với đơn vị có giấy phép thu gom xử lý Hình 5.1 – Sơ đồ hệ thống thu gom – vận chuyển – xử lý chất thải rắn a/ Chất thải rắn sinh hoạt - Bố trí thùng rác nhựa với màu sắc quy định khác phân bố rải rác nhà xƣởng, văn phòng, tin, Thùng màu xanh chứa CTR thực phẩm không tái chế, thùng màu cam chứa loại CTR lại có khả tái chế (giấy văn phòng, vỏ lon nƣớc giải khát, chai pet, túi nilon,… ) - Các loại chất thải rắn phải đƣợc thu gom hàng ngày lƣu trữ khu vực tập trung chất thải rắn Công ty - Liên kết với khu xử lý rác KCN để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải đƣợc công ty thu gom nhà chứa chất thải quy định Lƣợng rác thải sinh hoạt dễ phân hủy gây mùi thu gom ngày lần Các loại rác phế liệu tái chế đƣợc tận dụng bán phế liệu Trang 47 b/ Chất thải nguy hại - Lƣu trữ loại CTNH khác thùng chứa có nắp đậy khác nhau, dán nhãn tên thùng chứa để phân biệt loại chất thải Sau đó, thu gom, vận chuyển, xử lý chung với KCN 5.2.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 5.2.3.1 Nƣớc mƣa Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa nội khu vực dự án để dẫn hệ thống thoát nƣớc mƣa KCN, đảm bảo khả thoát nƣớc trận mƣa lớn theo điều kiện khí hậu Long An, tránh tình trạng ngập úng gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng, ngƣời q trình sản xuất Hệ thống nƣớc mƣa bao gồm mƣơng, rãnh nƣớc kín xây dựng xung quanh khu nhà xƣởng, tập trung nƣớc mƣa từ mái đổ xuống dẫn đến hệ thống cống hở có nắp đậy bêtơng cốt thép dùng cho việc thoát nƣớc mƣa đặt dọc theo đƣờng nội bộ, đoạn qua đƣờng dùng cống ngầm chịu lực Tại hố thu nƣớc mƣa phải có song chắn rác trƣớc vào hệ thống cống thoát hệ thống thoát nƣớc chung 5.2.3.2 Nƣớc thải sinh hoạt Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải hầm tự hoại để giải nguồn gây ô nhiễm từ nƣớc thải Nƣớc thải sinh hoạt phải đƣợc xử lý sơ bể tự hoại đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải KCN Sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải trƣớc thải mơi trƣờng ngồi 5.2.3.3 Nƣớc thải sản xuất Đặc trƣng ngành giặt tẩy sử dụng nhiều nƣớc hóa chất nên tạo lƣợng nƣớc thải với mức độ ô nhiễm cao, yêu cầu đặt phải thiết lập đƣợc hệ thống xử lý hiệu tác nhân gây nhiễm nhƣ tính kiềm, hàm lƣợng kim loại nặng Trên sở phân tích cơng đoạn sản xuất xác định nguồn gây nhiễm đặc trƣng, quy trình xử lý nƣớc thải đƣợc đề xuất sau đây: Trang 48 Nƣớc thải sản xuất Tách rác Nƣớc thải sinh hoạt sau bể tự hoại Bể điều hòa Bơm hóa chất (Polymer, PAC) Bể lắng xoáy Sân phơi bùn Bể lọc sinh học Bể lắng Sân phơi bùn Bơm hóa chất (Polymer, PAC) Bể lọc áp lực hấp thụ than hoạt tính Bể chứa Xả nguồn tiếp nhận Hình 5.2 – Sơ đồ xử lý nƣớc thải sản xuất Thuyết minh công nghệ Lƣợng nƣớc thải sản xuất thải không liên tục, sau mẻ giặt nƣớc đƣợc xả vào mƣơng thoát dẫn tới hố chắn rác đến bể điều hòa gồm hai ngăn, ngăn cách lƣới chắn rác Tại bể điều hòa, máy khuấy trộn chìm hòa trộn đồng nƣớc thải tồn diện tích bể, ngăn ngừa tƣợng lắng cặn bể sinh mùi khó chịu Bể điều hòa có chức điều hòa lƣu lƣợng nồng độ nƣớc thải đầu vào trạm xử lý Nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc lên bể lắng xốy 1, nƣớc thải đƣợc hòa trộn với chất keo tụ gồm phèn nhôm polymer pH đƣợc điều chỉnh mức trung tính Trang 49 NaOH HCl Bùn hỗn hợp nƣớc thải đƣợc giữ lại đáy bể lắng Phần bùn đƣợc bơm qua bể chứa bùn, nƣớc thải đƣợc dẫn đến bể sinh học đƣợc xử lý sinh học nhƣng thực tế bể xử lý sinh học nhƣ bể lắng, nƣớc thải tiếp tục qua bể lắng Sau lắng lần 2, nƣớc đƣợc bơm qua bể lọc áp lực đa lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh than hoạt tính, để loại bỏ hợp chất hữu hòa tan, ngun tố dạng vết, chất khó không phân giải sinh học halogen hữu sót lại nƣớc thải nƣớc thải chảy tràn ngăn thu nƣớc theo ống dẫn mƣơng thoát 5.2.4 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn độ rung - Đối với tiếng ồn phƣơng tiện giao thông: + Xe vào yêu cầu với tốc độ chậm km/h, khơng bóp còi + Khơng cho xe nổ máy lúc chờ nhận hàng + Thƣờng xuyên kiểm tra bảo trì phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt + Ngoài xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm thu gom chất thải, loại phƣơng tiện phải gửi bãi xe - Đối với tiếng ồn sản xuất: + Thiết kế nhà xƣởng thông thống, tạo mơi trƣờng làm việc rộng rãi + Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thƣờng, chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị – tháng/lần + Lắp đệm chống rung cho máy móc thiết bị có độ rung cao + Lò đặt nhà để thiết bị riêng nhằm cách ly nguồn ô nhiễm + Trồng nhiều xanh khuôn viên để hạn chế lan truyền tiếng ồn xa 5.2.5 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt mùi Thực biện pháp sau để giảm thiểu nhiệt mùi : - Lò đƣợc đặt cách ly khu vực sản xuất nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng nhiệt dƣ tới công nhân viên - Thiết kế nhà xƣởng cao có diện tích cửa số lớn để tận dụng thơng gió tự nhiên Trang 50 - Lắp đặt quạt thơng gió cho tồn xƣởng sản xuất nhằm tạo mơi trƣờng thống mát quạt thơng gió cục tăng cƣờng cho khu vực chịu ảnh hƣởng nhiều nhiệt độ nhƣ khu vực đốt lò hơi, khu vực sấy - Trồng xanh xung quanh dự án để góp phần hồ khơng khí, cải thiện điều kiện vi khí hậu nhà máy 5.3 KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC 5.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 5.3.1.1 Biện pháp an tồn cháy nổ cơng trƣờng - Cơng nhân trực tiếp làm việc công trƣờng cần đƣợc tập huấn thƣờng xuyên, hƣớng dẫn phƣơng pháp PCCN; - Các loại dung môi nhiên liệu dễ cháy đƣợc lƣu trữ kho cách ly riêng biệt, tránh xa nguồn có khả phát tia lửa điện; - Ban hành nội quy cấm công nhân không đƣợc hút thuốc khu vực gây cháy 5.3.1.2 Biện pháp an tồn dùng điện - Bọc kín điểm tiếp nối điện vật liệu cách điện; - Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả chịu tải nguồn; - Xây dựng ban hành nội quy an toàn điện; - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, tra định kỳ an tồn điện 5.3.1.3 Cơng tác vệ sinh môi trƣờng công trƣờng - Sử dụng nhà vệ sinh lƣu động, nghiêm cấm việc phóng uế bừa bãi; - Bao che kín cơng trƣờng xây dựng nhằm giảm tác động bụi, tiếng ồn, che kín phƣơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng cát, đá di chuyển đƣờng; - Lắp đặt thiết bị giảm âm cho thiết bị có mức ồn cao nhƣ máy sấy; - Đặt thùng chứa rác công trƣờng lán trại, thu gom rác thuê xe chở tới bãi rác tập trung địa phƣơng để xử lý 5.3.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 5.3.2.1 An toàn lao động vệ sinh lao động Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, thực biện pháp sau: - Trang bị đầy đủ phƣơng tiện để đảm bảo an tồn lao động nhƣ: Nón bảo hộ, quần áo, giày, trang, bao tay, … Trang 51 - Huấn luyện cho cơng nhân vệ sinh an tồn lao động hƣớng dẫn bảo hộ lao động trƣớc nhận công tác - Xây dựng nội qui an tồn lao động cho cơng đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm - Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên 5.3.2.2 Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn Để phòng chống nguyên nhân gây cháy nổ, áp dụng biện pháp sau: - Hệ thống đƣờng ống dẫn nhiệt phải đƣợc bảo ơn cách nhiệt hồn tồn; Lò đặt cách ly với khu sản xuất tƣờng 20 cm; - Gắn trụ chống sét mái nhà xƣởng đƣợc tiếp đất cẩn thận; - Triệt để tuân theo quy định phòng hoả, chống sét mà Nhà nƣớc ban hành - Nghiêm cấm việc đốt lửa sƣởi ấm, đun nƣớc, nấu ăn xƣởng, không đƣợc phép hút thuốc ăn uống khu vực nhà xƣởng; - Xây dựng bảng hƣớng dẫn quy trình nghiêm ngặt việc bảo trì, sửa chữa thiết bị máy móc khu vực sản xuất; - Trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy nhƣ: máy bơm, vòi xịt nƣớc, hồ nƣớc dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… khu vực văn phòng nhà xƣởng - Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo đƣợc đo đạc theo dõi thƣờng xuyên thông số kỹ thuật; thực kiểm định lò định kỳ theo quy định quan kiểm định 5.3.2.3 An toàn lƣu trữ, vận chuyển thải bỏ hóa chất, CTNH q trình sản xuất - Hóa chất thải bỏ, CTNH trƣớc tiên phải đƣợc thu gom, đóng gói dán nhãn để tạo điều kiện thuận lợi cho trình vận chuyển xử lý - Thu gom đóng gói: Lƣợng CTNH đƣợc thu gom đóng gói theo tính chất loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học trạng thái vật lý để có phƣơng án thu gom thích hợp - Dán nhãn: thùng chứa, bao chứa CTNH hóa chất thải bỏ đƣợc dán nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng công tác vận chuyển bảo quản, đồng thời ghi Trang 52 rõ hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy cố đáng tiếc thiếu hiểu biết công nhân hay ngƣời tiếp xúc - Kho lƣu trữ có mái che, đƣợc bố trí ngồi nhà xƣởng, nằm tách biệt với khu khác bên cạnh đƣờng, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vào vận chuyển chất thải xử lý - Nhân viên phụ trách kho lƣu trữ phải đƣợc đào tạo bảng liệu an toàn tất chất đƣợc lƣu giữ vận chuyển - Hợp đồng với đơn vị chuyên trách công tác vận chuyển, thải bỏ xử lý CTNH, hóa chất theo định kỳ, vận chuyển xử lý quy định 5.3.2.4 Các biện pháp an toàn lao động cho cơng nhân - Lò đặt khu vực riêng có tƣờng cách ly với khu vực sản xuất khác - Trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt khu vực làm việc tiếp xúc với đồ vật nhiệt độ cao (khu vực sấy, khu vực lò hơi) - Khu vực ồn cao: trang bị nút bịt tai chống ồn - Đặt biển báo nhƣ: cấm hút thuốc khu vực chứa vật liệu dễ cháy (kho nguyên liệu, khu vực chứa rác, khu vực chứa hóa chất, văn phòng - Đèn tín hiệu báo cháy, báo cố cho thiết bị, máy móc - Định kỳ lần/năm tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục ý thức kiến thức cho CBCNV an toàn lao động, vệ sinh lao động ứng phó tình trạng khẩn cấp - Tuyển nhân viên an toàn lao động, chuyên kiểm tra việc thực biện pháp an tồn lao động cơng nhân viên, nhắc nhở thực hiện, báo cáo tình hình với lãnh đạo kết hợp với hình thức khen thƣởng, kỷ luật để việc thực đƣợc tốt Trang 53 Chƣơng KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu cho thấy, việc xây dựng nghiệp gia cơng giặt tẩy hàng may mặc khu cơng nghiệp Đức Hòa mang lại nhiều lợi ích kinh tế, góp phần hồn thiện sản phẩm may mặc đáp ứng nhu cầu nƣớc xuất sang nƣớc ngồi, tạo cơng ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng, tăng ngân sách cho địa phƣơng, thúc đẩy kinh tế Long An nói riêng nhƣ nƣớc nói chung, đồng thời góp phần hoàn thiện thêm sở hạ tầng cho KCN Đức Hòa Tuy nhiên, q trình xây dựng hoạt động dự án ảnh hƣởng xấu tới mơi trƣờng nƣớc, đất, khơng khí, mơi trƣờng xã hội, đặc biệt trình sản xuất sử dụng thải lƣợng nƣớc đáng kể gây nguy ô nhiễm mơi trƣờng khơng có biện pháp xử lý tốt 6.2 KIẾN NGHỊ Để phát huy đƣợc hiệu dự án cách tốt nhất, đảm bảo mục tiêu trên, đồng thời giảm thiểu tác động không mong muốn tới môi trƣờng dự án gây cần thực số việc sau: - Ban quản lý KCN Đức Hòa thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát chất lƣợng môi trƣờng, công tác quản lý mơi trƣờng nghiệp Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao ý thức môi trƣờng cho doanh nghiệp - Chủ đầu tƣ dự án cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp quản lý, giám sát môi trƣờng, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trƣờng cho CBCNV nhà máy - Chủ đầu tƣ cần phối hợp với ban quản lý KCN để thực tốt công tác bảo vệ môi trƣờng Trang 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Nguyễn Vinh quy, 2009 Bài giảng đánh giá tác động môi trường Trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh 2/ Thơng tƣ số 05/2008/TT – BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008, Hƣớng dẫn đánh giá tác động môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng 3/ Nghị định số 21/2008/NĐ – CP ngày 28/02/2008 phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngày 09/8/2006 phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều luật bảo vệ môi trƣờng 4/ Trần Ngọc Đăng, 2004 Quản lý môi trường đô thị Khu công nghiệp NXB xây dựng Hà Nội 5/ Công ty Nguồn Lực thời trang, 2009 Dự án đầu tư xây dựng nghiệp gia cơng giặt tẩy hàng may mặc 6/ http://www.khucongnghiep.com.vn http://www.monre.gov.vn Trang 55 PHỤ LỤC Trang 56 PHỤ LỤC BẢNG VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN Trang 57 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH Khu đất dự án Đƣờng nội KCN Đức Hòa Hệ thống điện KCN Ban quản lý KCN Trang 58 ... khâu hồn tất sản phẩm may mặc yếu thi u vốn đầu tƣ, thi u kỹ thuật không đƣợc quy ho ch phát triển Việc ký hiệp định thƣơng mại với Hoa Kỳ mang lại nhiều hội cho ngành dệt may Việt Nam, nhiều... 2010/BTNMT), nhiên khoảng cách an tồn khơng q lớn Do đó, q trình xây dựng, lắp đặt thi t bị ho t động dự án cần quan tâm đề xuất biện pháp giảm thi u tiếng ồn để không vƣợt tiêu chuẩn cho phép, không... DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 – Quy ho ch sử dụng đất hạng mục cơng trình xây dựng Bảng 3.2 – Thi t bị máy móc phục vụ cho xây dựng 11 Bảng 3.3 – Máy móc thi t bị phục vụ sản xuất 12
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP GIA CÔNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC TẠI KCN ĐỨC HÒA 3 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG. , NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP GIA CÔNG GIẶT TẨY HÀNG MAY MẶC TẠI KCN ĐỨC HÒA 3 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay