NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

91 36 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ HỒNG CƠ Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khố: 2007- 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ********** ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Dương Thị Hồng Cơ MSSV: 07157022 Lớp: DH07DL Khoa: Môi Trường Tài Nguyên Ngành: Quản lý môi trường du lịch sinh thái Khóa học: 2007-2011 Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Tổng quan Cơng ty: ngành nghề sản xuất, tổng thể mặt bằng, đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất, thơng tin hoạt động sản xuất; - Khảo sát, đánh giá vấn đề môi trường phát sinh từ dây chuyền sản xuất Công ty; - Đánh giá hiệu biện pháp giảm thiểu ô nhiễm áp dụng, từ rút vấn đề tồn đọng; - Nghiên cứu, đề xuất biện pháp kiểm sốt vấn đề mơi trường tồn đọng Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2011 đến tháng 06/2011 Họ tên GVHD: Th.S Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nội dung yêu cầu khóa luận tốt nghiệp thông quan Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2011 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày 15 tháng năm 2011 Giảng viên hướng dẫn Th.S Huỳnh Ngọc Anh Tuấn Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nhƣ làm khoá luận tốt nghiệp trƣờng em nhận đƣợc quan tâm, ủng hộ giúp đỡ nhiều từ phía gia đình, thầy bạn bè Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc, lời cảm ơn xin cảm ơn ba mẹ ln săn sóc, ủng hộ tạo điều kiện để hoàn thành tốt kết học tập Em xin cảm ơn quý thầy cô khoa Tài Nguyên Môi Trƣờng tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức nhƣ kinh nghiệm quý báu cho em suốt năm học vừa qua Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn tận tình hƣớng đẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực khoá luận Em xin gởi lời cảm ơn đến quý Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam cô- chú, anh- chị Công ty nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiên tốt cho em đƣợc học tập thực tập công ty Cuối em xin cảm ơn tập thể lớp DH07DL- ngƣời bạn chia sẻ, giúp đỡ em thời gian qua Một lần nữa, em xin cảm ơn tất ngƣời TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2011 Sinh viên thực Dƣơng Thị Hồng Cơ SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ i Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty TNHH Cơng nghiệp Plus Việt Nam TĨM TẮT Đề tài : “ Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam”, đƣợc tiến hành Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam, thời gian thực từ tháng đến tháng năm 2011 Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Công ty sản xuất sản phẩm văn phòng phẩm Nhật Bản Cơng ty có quy trình sản xuất nhƣ sau: quy trình sản xuất băng xố, keo; quy trình sản xuất file hồ sơ nhựa; quy trình sản xuất file hồ sơ giấy; quy trình xi mạ Trong trình hoạt động sản xuất, Công ty phát sinh nhiều vấn đề môi trƣờng nhƣ: tiếng ồn số xƣởng cao, khí thải xi mạ chƣa đƣợc kiểm sốt hồn tồn, nƣớc thải sinh hoạt đầu chƣa xử lý đạt yêu cầu, nƣớc thải xi mạ chƣa đƣợc tái sử dụng lại, Do đó, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề mơi trƣờng tồn đọng Cơng ty đề xuất biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng cho Công ty Bài báo cáo gồm nội dung sau: – Giới thiệu sơ lƣợc đề tài, mục tiêu, nội dung phƣơng pháp thực – Tổng quan tài liệu: tổng quan lý thuyết kiểm sốt nhiễm tổng quan Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam – Hiện trạng môi trƣờng, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đƣợc áp dụng Công ty vấn đề tồn đọng – Đề xuất biện pháp kiểm sốt vấn đề mơi trƣờng tồn đọng Công ty – Kết luận kiến nghị SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ ii Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.4 Phƣơng pháp thực 1.5 Đối tƣợng phạm vi thực đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM .3 2.1.1 Khái niệm kiểm sốt nhiễm .3 2.1.2 Mục tiêu kiểm sốt nhiễm 2.1.3 Các bƣớc thực kiểm sốt nhiễm 2.1.4 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng công nghiệp 2.1.4.1 Giảm thiểu nguồn 2.1.4.2 Tái sinh chất thải 2.1.4.3 Thay đổi sản phẩm 2.1.5 Các công cụ ngăn ngừa ô nhiễm 2.1.5.1 Giải pháp hành – cơng cụ huy kiểm sốt .5 2.1.5.2 Công cụ kinh tế .5 2.1.5.3 Công cụ thông tin .5 2.1.6 Lợi ích kiểm sốt nhiễm 2.1.6.1 Lợi ích mơi trƣờng .5 2.1.6.1 Lợi ích kinh tế 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM .6 2.2.1 Tổng quan Công ty 2.2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ iii Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam 2.2.1.2 Vị trí địa lý 2.2.1.3 Điều kiện tự nhiên 2.2.1.4 Quy mô sở hạ tầng Công ty .8 2.2.1.5 Sơ đồ tổ chức Công ty 2.2.1.6 Sản phẩm thị trƣờng tiêu thụ .9 2.2.2 Quy trình sản xuất Công ty 10 2.2.2.1 Các dây chuyền sản xuất sơ đồ công nghệ 10 2.2.2.2 Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu sử dụng Công ty .22 Chƣơng HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM ĐANG ĐƢỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 25 4.1 Môi trƣờng không khí 25 4.1.1 Khí thải 25 4.1.1.1 Nguồn phát sinh 25 4.1.1.2 Biện pháp kiểm sốt nhiễm khơng khí áp dụng 30 4.1.1.3 Vấn đề tồn đọng .33 4.1.2 Bụi .33 4.1.2.1 Nguồn phát sinh 33 4.1.2.2 Biện pháp kiểm soát bụi áp dụng 34 4.1.2.3 Các vấn đề tồn đọng 34 4.1.3 Tiếng ồn 34 4.1.3.1 Nguồn phát sinh 34 4.1.3.2 Các biện pháp kiểm soát tiếng ồn áp dụng 36 4.1.3.3 Các vấn đề tồn đọng 36 4.1.4 Nhiệt thừa 36 4.1.4.1 Nguồn phát sinh 36 4.1.4.2 Các biện pháp kiểm soát nhiệt thừa áp dụng 37 4.1.4.3 Các vấn đề tồn đọng 38 4.2 Nƣớc thải .38 4.2.1 Nguồn phát sinh .38 4.2.2.Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nƣớc thải áp dụng 41 SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ iv Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam 4.2.3 Các vấn đề tồn 46 4.3 Chất thải rắn 46 4.3.1 Nguồn phát sinh .46 4.3.2 Các biện pháp kiểm soát chất thải rắn áp dụng 48 4.3.3.Các vấn đề tồn đọng 49 4.4 An tồn lao động phòng chống cháy nổ 50 4.4.1 Nguồn gốc phát sinh .50 4.4.2 Các biện pháp an toàn lao động phòng chống cháy nổ áp dụng .50 4.2.3 Các vấn đề tồn đọng .52 Chƣơng ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƢỜNG CỊN TỒN ĐỌNG TẠI CƠNG TY .53 4.1.Biện pháp kỹ thuật .53 4.1.1 Khí thải 53 4.1.2 Nƣớc thải 57 4.2 Biên pháp quản lý 62 4.2.1 Mơi trƣờng khơng khí 62 4.2.1.1 Bụi 62 4.2.1.2 Nhiệt thừa .62 4.2.1.3 Tiếng ồn 62 4.2.5 Tai nạn lao động phòng chống cháy nổ .63 4.2.6 Chất thải rắn 64 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .66 5.1 Kết luận .66 5.2 Kiến nghị .66 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 PHỤ LỤC 69 PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT CÁC QUY TRÌNH XI MẠ TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM 69 PHỤ LỤC 2: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 79 SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ v Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam DANH SÁCH KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT BHLĐ: Bảo hộ lao động BOD: Nhu cầu oxy sinh học BTNMT: Bộ tài nguyên môi trƣờng BVMT: Bảo vệ môi trƣờng CBCNV: Cán công nhân viên COD: Nhu cầu oxy hóa học CTR: Chất thải rắn HTXLNT: Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung NĐ-CP: Nghị định- Chính phủ KCN: Khu cơng nghiệp KPH: Không phát QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QĐ-BYT: Quyết định- Bộ y tế QCKTQG: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia SS: Chất rắn lơ lửng STT: Số thứ tự TC: Tiêu chuẩn TNLĐ: Tai nạn lao động TNHH: Trách nhiệm hữu hạn SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ vi Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Hình 2.3: Quy trình sản xuất băng xố, keo 10 Hình 2.4: Quy trình sản xuất file hồ sơ nhựa .13 Hình 2.5: Quy trình sản xuất file hồ sơ giấy .15 Hình 2.6: Quy trình mạ kẽm liên tục 17 Hình 2.7: Quy trình mạ quay (mạ Đồng-Niken) 19 Hình 2.8: Quy trình mạ treo ( Mạ Niken- Crơm) 21 Hình 3.1: Hệ thống xử lý khí thải xi mạ .31 Hình 3.2: Cấu tạo bể tự hoại ngăn .42 Hình 3.3: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải xi mạ (công suất xử lý 70m3/ngày đêm) 43 Hình 3.4: Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt Công ty 48 Hình 4.1: Hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh dây chuyền mạ quay .54 Hình 4.2: Hệ thống thu gom xử lý khí thải bể Cu(CN)2 .55 Hình 4.3: Hệ thống xử lý bụi nhựa phát sinh xƣởng tái sử dụng nhựa 56 Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt .58 Hình 4.5: Quy trình tái sử dụng nƣớc thải mạ 61 SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ vii Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Các hạng mục cơng trình hữu .8 Bảng 2.2: Nhu cầu trang thiết bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng dây chuyền sản xuất bìa băng xố, keo .11 Bảng 2.3: Nhu cầu trang thiết bị máy móc lƣợng nhân công sử dụng dây chuyền sản xuất file hồ sơ nhựa 14 Bảng 2.4: Nhu cầu trang thiết bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng dây chuyền sản xuất file hồ sơ giấy 16 Bảng 2.5: Nhu cầu trang thiết bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng dây chuyền mạ kẽm liên tục 18 Bảng 2.6: Nhu cầu trang thiết bị máy móc lƣợng nhân công sử dụng dây chuyền mạ quay (mạ Đồng-Niken) 20 Bảng 2.7: Nhu cầu trang thiết bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng dây chuyền mạ treo ( Mạ Niken- Crôm) 22 Bảng 2.8: Nhu cầu nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp plus việt Nam .23 Bảng 2.9: Nhu cầu sử dụng nƣớc Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam 23 Bảng 3.1: Đánh giá nguồn gây nhiễm khơng khí quy trình mạ điện .26 Bảng 3.2: Kết đo đạc chất lƣợng khí thải sau xử lý xƣởng xi mạ 27 Bảng 3.3: Kết phân tích chất lƣợng khơng khí bên khu vực xung quanh Cơng ty 29 Bảng 3.4: Các thơng số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải .32 Bảng 3.5: Kết đo đạc mức ồn phát sinh phân xƣởng 35 Bảng 3.6: Kết đo đạc nhiệt độ phát sinh phân xƣởng .37 Bảng 3.7: Kết phân tích chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt Công ty .38 Bảng 3.8 : Kết phân tích chất lƣợng nƣớc thải xi mạ sau xử lý .40 Bảng 3.9: Khối lƣợng CTR phát sinh Công ty trung bình tháng 47 SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ viii Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam - Duy trì tốt cơng tác BVMT áp dụng Cơng ty Đồng thời, có kế hoạch cải tiến khắc phục vấn đề tồn đọng Cơng ty; - Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt cục bộ; - Lắp thêm chụp hút bao kín line mạ quay để tăng hiệu xử lý tránh chất độc phân tán xung quanh gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ cơng nhân; - Thƣờng xun bảo trì máy móc, thiết bị, vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải nƣớc thải; - Trang bị bắt buộc cơng nhân sử dụng đồ BHLĐ q trình sản xuất nhƣ đeo nút chống ồn khu vực phát sinh tiếng ồn lớn Đặc biệt, xƣởng xi mạ nơi chứa nhiều hố chất độc hại có khả ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khoẻ ngƣời Do đó, cơng nhân cần thực nghiêm việc sử dụng đồ BHLĐ trình tiếp xúc làm việc với hoá chất, tuân thủ quy định an tồn cơng nghệ mạ điện; - Thực tiết kiệm nƣớc, tắt điện, khố nƣớc khơng sử dụng Tái sử dụng nƣớc thải xi mạ sau xử lý vào trình sản xuất; - Tiến hành cải tạo gia tăng diện tích xanh Công ty; - Nâng cao ý thức BVMT Công ty áp dụng tốt luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn mơi trƣờng q trình hoạt động sản xuất kinh doanh SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ 67 Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Nga, 2001 Bài khoá luận tốt nghiệp “ Kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Biên Hồ 2” Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh [2] GS.TS Lâm Minh Triết, 2007 Kỹ thuật môi trường Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [3] Lâm Minh Triết, Trần Văn Thịnh, 1999 Nghiên cứu trình diễn phát triển chương trình ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp bảo vệ môi trường TP Hồ Chí Minh Sở Khoa học Cơng nghệ Mơi trƣờng TP Hồ Chí Minh [4] Trần Ngọc Chấn, 2002 Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải Tập 1: Ơ nhiễm khơng khí khuếch tán chất nhiễm Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [5] Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ cơng Tập 2: Xử lý khí thải lò Sở Khoa học Cơng nghệ Mơi trƣờng TP Hồ Chí Minh, 1997 SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ 68 Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT CÁC QUY TRÌNH XI MẠ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM (a) Chi tiết quy trình mạ kẽm (Zn) Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) Tẩy dầu 127 123 T.số tham khảo 80 50~100 Nhiệt độ (0C) 70 60~80 Điện giải lần đầu 127 107.6 10 80~130 Nhiệt độ (0C) 70 60~80 Thời gian (S) Mật độ dòng mạ 1~10 2~10 Nồng độ (g/L) 50 10~100 Nhiệt độ (0C) 60 40~70 Rửa nƣớc trƣớc xi Nồng độ (g/L) điện (ASD) 5~20 Rửa nƣớc Xử lý vật mạ quản chế Nồng độ (g/L) Thời gian (S) Phạm vi Tẩy dầu axit 137N 76.9 Thời gian (S) 5~20 Rửa nƣớc Điện giải lần cuối Z-2 123 Nồng độ (g/L) 80 50~120 Nhiệt độ (0C) 50 40~60 Thời gian (S) Mật độ dòng điện (ASD) Rửa nƣớc Hoạt hố SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ HCl 372.6 Nồng độ 10~60 3~10 150 100~200 69 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) T.số tham khảo Phạm vi quản chế (ml/L) Nhiệt độ (0C) RT Thời gian (S) 10 11 Mạ kẽm ZnCl2 85.4 Nồng độ (g/L) 100 60~150 NH4Cl 213.5 Nồng độ (g/L) 250 150~300 627A 78 30 20~60 627G 66.8 1.5 0.5~2 RT RT (Zn) kẽm Zn Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Nhiệt độ (0C) Kim loại Zn Thời gian 607 Mật độ dòng Sấy khơ 15 10 3~15 Rửa nƣớc Nồng độ (%) 14 1~6 (phút) điện (ASD) 13 1~10 Rửa nƣớc Mạ 12 RT Hoạt hoá HNO3 6.0 Nhiệt độ (0C) 0.3% 0.1~0.4% RT RT Thời gian (S) 1~10 Nhiệt độ (0C) 80~150 Thời gian (S) 5~20 Rửa nƣớc Thiểt bị sấy khô SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Máy sấy 70 Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam (b) Chi tiết quy trình mạ quay (mạ Đồng-Niken) Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) Tẩy nóng 100HK 44.1 T.số tham khảo 35 30~40 Nhiệt độ (0C) 65 60~70 3~10 (phút) Vật mạ Rửa nƣớc Điện giải lần đầu F-1550 88.2 Nồng độ (g/L) 70 50~80 Nhiệt độ (0C) 60 50~80 Thời gian Mật độ dòng trƣớc điện (ASD) 1~5 (phút) xử lý mạ 1~10 400 300~500 3~5 Rửa nƣớc Rửa axit HCl 820.8 017C 7.2 HCl Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Nhiệt độ (0C) RT Thời gian 1~5 (phút) Xi mạ Niken quản chế Nồng độ (g/L) Thời gian Phạm vi Rửa nƣớc Điện giải lần cuối Z-2 100.8 Nồng độ (g/L) 80 50~120 Nhiệt độ (0C) 55 50~60 Thời gian (phút) SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ 1~5 71 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) Mật độ dòng điện (ASD) tham khảo (ml/L) 11 Trung hoà HCl 3~10 150 100~200 307.8 Nhiệt độ (0C) RT RT 5~30 Rửa nƣớc Mạ đồng kiềm CuCN 54 Nồng độ (g/L) 60 50~70 NaCN 72 Nồng độ (g/L) 80 70~95 NaOH 1.8 Nồng độ (g/L) 1~3 TL-238A 36 40 30~50 TL-238B 19.9 4~8 TL-238C 33.5 3~7 50 40~60 Kim loại Cu Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) 160 Nhiệt độ (0C) Thời gian 10~30 (phút) Mật độ dòng điện (ASD) 12 quản chế Thời gian (S) 10 Phạm vi Rửa nƣớc Nồng độ T.số 0.5 0.5~6 Rửa nƣớc SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ 72 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) Nồng độ (ml/L) 13 Trung hoà H2SO4 165.6 Nhiệt độ (0C) T.số tham khảo 100~200 RT RT 5~30 (phút) 15 Rửa nƣớc NiSO4 225 Nồng độ (g/L) 250 220~300 NiCl2 45 Nồng độ (g/L) 50 40~60 H3BO3 36 Nồng độ (g/L) 40 30~45 NA-1000 40.8 30 20~40 NA-2000 35.4 0.5~1.5 NP-A 2.7 1~5 pH 4.0 3.5~4.8 Nhiệt độ (0C) 50 40~60 Niken bóng sáng Kim loại Ni Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) 239 Thời gian 20~60 (phút) Mật độ dòng điện (ASD) Sấy quản chế 150 Thời gian 14 Phạm vi 16 Rửa nƣớc 17 Máy sấy SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Nhiệt độ (0C) 0.5 0.5~4 80~90 73 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hoá tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) khô khô ly tâm T.số tham khảo Thời gian Phạm vi quản chế 10 (phút) (c) Chi tiết quy trình mạ treo (mạ Nike- Crơm) Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hoá tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) Nồng độ Tẩy dầu nóng (g/L) 100HK Nhiệt độ (0C) T.số Phạm vi tham quản khảo chế 35 30~40 70 60~80 Thời gian 3~8 (phút) Xử Rửa nƣớc Nồng độ lý (g/L) trƣớc mạ xi Điện giải lần đầu Nhiệt độ (0C) 171 7.9 70 60~80 1~5 (phút) điện (ASD) 40~80 Thời gian Mật độ dòng 60 2~10 300 200~400 3~5 Rửa nƣớc Rửa axit HCl SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ HCl 70.2 017C 0.6 Nồng độ (ml/L) Nồng độ 74 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) T.số Phạm vi tham quản khảo chế RT RT (ml/L) Nhiệt độ (0C) Thời gian (S) Rửa nƣớc Nồng độ (ml/L) Điện giải axit Nhiệt độ (0C) 305 25.9 (g/L) Điện giải sau Nhiệt độ (0C) Z-2 1~5 10 5~15 80 50~120 55 50~60 1~5 (phút) điện (ASD) 3~10 80 60~100 Rửa nƣớc Nồng độ (ml/L) 12 50~70 Thời gian Mật độ dòng 11 60 Rửa nƣớc Nồng độ 10 100~200 (phút) điện (ASD) 150 Thời gian Mật độ dòng 30~180 Hoạt hố Axit rắn 12 Nhiệt độ (0C) RT Thời gian (S) 5~30 Rửa nƣớc SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ 75 Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty TNHH Cơng nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT T.số Phạm vi tham quản khảo chế 250 200~300 50 40~60 40 30~45 3~5 0.5~1.5 1~5 pH 4.0 3.5~4.8 Nhiệt độ (0C) 50 40~60 Tên bồn Tên hoá tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) 13 Niken bán NiSO4 18.8 NiCl2 2.6 H3BO3 M-801 2.7 M-802 2.7 NP-A 0.2 KL Ni 16.5 quang Xi mạ NikenCrôm Nồng độ (g/L) Nồng độ (g/L) Nồng độ (g/L) Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Thời gian 3~15 (phút) Mật độ dòng điện (ASD) 14 15 0.5~6 Rửa nƣớc NiSO4 18.8 NiCl2 2.6 H3BO3 Niken bóng sáng SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Nồng độ (g/L) Nồng độ (g/L) Nồng độ 200~300 40~60 30~45 76 Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hố tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) T.số Phạm vi tham quản khảo chế (g/L) NA-1000 3.4 NA-2000 3.6 NP-A 0.2 KL Ni 16.5 Nồng độ 20~40 (ml/L) Nồng độ 0.5~1.5 (ml/L) Nồng độ 1~5 (ml/L) pH 3.5~4.8 Nhiệt độ (0C) 40~60 Thời gian 5~20 (phút) Mật độ dòng 0.5~6 điện (ASD) 16 17 18 Rửa nƣớc Hoạt hoá CrO3 0.1 H2SO4 13.5 CrO3 16.2 H2SO4 0.1 Mạ Crôm SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Nồng độ (g/L) Nồng độ (ml/L) 160 50~200 0.8 0.6~1.0 Nhiệt độ (0C) RT Thời gian (S) 5~30 Nồng độ (g/L) Nồng độ (ml/L) 160 120~220 0.8 0.6~1.0 77 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Lƣợng Quy trình TT Tên bồn Tên hoá tiêu Hạng mục dung dịch chất hao quản chế (tháng) CR-80 Chất chống mờ 3.9 0.1 Nồng độ (ml/L) Nồng độ (ml/L) Nhiệt độ (0C) T.số Phạm vi tham quản khảo chế 7~14 0.5 0.2~0.8 45 35~52 Thời gian (S) Mật độ dòng điện (ASD) 19 Thu hồi 20 Rửa nƣớc 21 Thổi khô Sấy khô 22 Thiết bị sấy khô SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) 10~60 20 5~50 80~120 10~15 78 Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam PHỤ LỤC 2: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình: Cơng ty TNHH Cơng Nghiệp Plus Việt Nam Hình: Xƣởng ép nhựa SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Hình: Các sản phẩm Cơng ty Hình: Xƣởng CPP Film 79 Nghiên cứu, đánh giá trạng mơi trường đề xuất biện pháp kiểm sốt ô nhiễm môi trường Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam Hình: Lối phía ngồi xƣởng xi mạ Hình: Dây chuyền mạ quay Hình: Khu vực chứa rác thải Hình: Cống nƣớc sinh hoạt Hình: Hệ thống xử lý khí thải xi mạ SVTH: Dƣơng Thị Hồng Cơ Hình: Hệ thống xử lý nƣớc thải xi mạ 80 81 ... Nghiệp Plus (PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO, LTD)gọi tắt PIJ hay Plus VN- Cơng ty thuộc tập đồn sản xuất dụng cụ thi t bị phục vụ cho văn phòng Nhật Bản- PLUS CORPORATION, đƣợc thành lập từ năm 1947... hữu .8 Bảng 2.2: Nhu cầu trang thi t bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng dây chuyền sản xuất bìa băng xố, keo .11 Bảng 2.3: Nhu cầu trang thi t bị máy móc lƣợng nhân công sử dụng... 14 Bảng 2.4: Nhu cầu trang thi t bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng dây chuyền sản xuất file hồ sơ giấy 16 Bảng 2.5: Nhu cầu trang thi t bị máy móc lƣợng nhân cơng sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM , NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay